Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021

Η πλάνη του Αποκρυφισμού ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΟΥ «ΟΦΕΩΣ»

 «Ει παρεχωρείτο ως θέλει πολεμείν, πάντας αν ηφάνισε» (Άγιος Μακάριος ό Αιγύπτιος). Δηλαδή, «Εάν του παραχωρούσε την αδεία ό Θεός και τον άφηνε ελεύθερο να ενεργεί, θα εξαφάνιζε τους πάντες»Η πλάνη του Αποκρυφισμού

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΟΥ «ΟΦΕΩΣ»

 

ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ

 

Στην Αποκάλυψη διαβάζουμε « Και εβλήθη ο δράκων, ό όφις ό μέγας ό αρχαίος, ό καλούμενος Διάβολος και ό Σατανάς, ό πλανών την οικουμένη όλην, εβλήθη εις την γήν, και οι άγγελοι αυτού μετ' αυτού εβλήθησαν»('Αποκ. ΙΒ' 9).

Στην πάλη του με τον αρχάγγελο Μιχαήλ, ό Σατανάς νικήθηκε και έτσι, αυτός ό «δράκων, ό όφις ό μέγας, ό καλούμενος Διάβολος», ρίχτηκε στη γη ηττημένος, μαζί με όλες τίς σκοτεινές του δυνάμεις. Δε θα πάψει, ωστόσο, ποτέ, να επιχειρεί τον πόλεμο κατά του Θεού, στο πρόσωπο των ανθρώπων. Και μόλις ό Θεός έπλασε τους πρώτους ανθρώπους, έγινε κιόλας, ή πρώτη έφοδος. «Χτύπησε» ό Σατανάς με τη μορφή του φιδιού. Και πώς τα κατάφερε; Γνωστό το τέχνασμα του με την υπόσχεση της ισοθεΐας. «Και έσεσθε ως θεοί»! Αυτό ήταν το ευαγγέλιο του «όφεως». Αυτή ήταν ή γοητευτική υπόσχεση του Σατανά. Και ή αυτονομία αυτή του ανθρώπου, υπήρξε και ή καταστροφή του.

Από τότε, ό «όφις ό αρχαίος», θ' αντιστρατεύεται για πάντα το έργο του Θεού. Ότι κακό πια θα γίνεται στον κόσμο, θα είναι έργο του Διαβόλου. Ό πόλεμος του Σατανά θα ενταθεί μετά την ενανθρώπηση και τη σταυρική θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού, διότι «Σταυρόν γαρ ύπομείνας δι ημάς, θανάτω θάνατον ώλεσεν». Θα ξεσηκώσει και διωγμούς ενάντια στην Εκκλησία και τους χριστιανούς, και θα ζητήσει «ίνα αυτήν ποταμοφόρητον ποίηση» (Άποκ. ΙΒ' 15). Για τριάμισι χρόνια θα την έχει βουτηγμένη στα αίματα των μαρτύρων.

Όπως ό Χριστός έχει το δικό Του ευαγγέλιο —το ευαγγέλιο της σωτηρίας— και ό «όφις» έχει το δικό του, της καταστροφής και τίς απώλειας.

Ως «αρχαίος» πού είναι, χρησιμοποίησε όλες τίς μεθόδους. Ειδωλολατρία, αποκρυφισμό, σατανισμό, μαγεία, μαντεία, αστρολογία, γκουρουισμό, «νέα εποχή», μαγγανεία, παγανισμό (νεοειδωλολατρία), θεοσοφία, γνωστικισμό, και κάθε σκοτεινή και αντίθεη πολεμική. «Ει παρεχωρείτο ως θέλει πολεμείν, πάντας αν ηφάνισε», λέγει ό άγιος Μακάριος ό Αιγύπτιος. Εάν, δηλαδή, του παραχωρούσε την αδεία ό Θεός και τον άφηνε ελεύθερο να ενεργεί, θα εξαφάνιζε τους πάντες.

Ωστόσο, μέρα και νύχτα, «του σκότους ό προστάτης», συνεχίζει τη σατανική του δράση με κάθε πονηρό τρόπο, φανερό και μυστικό. Παλιά του τέχνη, να υποκινεί κάθε κακό στον κόσμο, και να κρύβεται. Αφήνει τους ανθρώπους να ψάχνουν, για να τον βρουν. Στην αφάνεια του, είναι τόσο γοητευτικός. Με τον αποκρυφισμό και τις διαχρονικές εκδηλώσεις του, προκαλεί τους ανθρώπους στην ανεύρεση του, σαν να πρόκειται για κάποιο μεγάλο θησαυρό! Τα καταφέρνει να παρουσιάζει όμορφους κόσμους, αγνώστους και ελκυστικούς, ώστε να ψάχνουν με πρακτικές και τελετουργίες ν' ανακαλύψουν τη μυστική γνώση σχετικά με τον άγνωστο κόσμο των πνευμάτων και των δυνάμεων του σύμπαντος. Για αυτό και αναζητούν αρχαία αποκρυφιστικά βιβλία, πού θα τους χαρίσουν την απόκρυφη γνώση και την «επιστήμη» των άγνωστων μυστηρίων του σύμπαντος.

«Έτσι ασχολούνται με τις "μυστικές επιστήμες", με τη θεωρία και την πράξη των φαινομένων, πού δεν μπορούν να ερευνηθούν με βάση τους νόμους, πού μας είναι μέχρι σήμερα γνωστοί. Ισχυρίζονται ακόμη πώς τα φαινόμενα αυτά μπορούν να "μεθοδευτούν" με "απόκρυφες τεχνικές", δηλαδή με μεθόδους, πού δεν είναι προσιτές στους συνηθισμένους ανθρώπους και στην επιστημονική ερευνά»

(π. Αντωνίου ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ: «Αποκρυφισμός -Γκουρουϊσμός -«Νέα Εποχή»).

Ή «Νέα Εποχή», για την οποία γίνεται τόσος λόγος, και πού την οραματίζονται «Νέα» και ελπιδοφόρα, δεν είναι καθόλου «Νέα»• αλλά πρόκειται για την εποχή, την πολύ παλιά και σκοτεινή και μαύρη, που την προετοιμάζει ό Σατανάς με τον Αντίχριστο του.

«Ή "Νέα Εποχή" είναι δίκτυο παραθρησκευτικών οργανώσεων σ' όλο τον κόσμο. Το αποτελούν οργανώσεις ινδουιστικές, βουδιστικές, γκουρουιστικές, νεογνωστικές, ψυχολατρείες, "θετική σκέψη", μασονία, θεοσοφία, νεοειδωλολατρία, νεοσατανισμός, μαγεία, αστρολογία, υπνωτισμός, πνευματισμός, σουφισμός, "εναλλακτικές θεραπείες", κ.α. Τον σκληρό πυρήνα της Νέας Εποχής αποτελούν ολοκληρωτικού χαρακτήρας ομάδες, πού αποκρύπτουν τους πραγματικούς των σκοπούς και δρουν πίσω από ένα παραπλανητικό προσωπείο. Όλες αυτές τίς οργανώσεις ενώνουν κοινοί στόχοι και κοινή αντίληψη, την οποία αντλούν από τίς ανατολικές θρησκείες και τον αποκρυφισμό» (τι. Αρσένιος Βλιαγκόφτης: «Σύγχρονες αιρέσεις»).

Ή «Νέα Εποχή» έγινε συνώνυμο σύνθημα της παγκοσμιοποιημένης εποχής μας, και αυτής ακόμα της πολιτικής. Το γεγονός είναι ότι, μοναδικός σκοπός της κίνησης αυτής είναι ή ακύρωση του Ευαγγελίου του Χριστού και ή επικράτηση του αιώνιου εχθρού του Θεού, δηλαδή, του Σατανά. Ειδικότερος στόχος είναι ή εγκαθίδρυση μιας παγκόσμιας κυβέρνησης και μιας παγκόσμιας θρησκείας, πού στην πραγματικότητα θα είναι δαιμονική θρησκεία Να προσέξουμε όλοι, γιατί το πνεύμα του αποκρυφισμού μεταδίδεται και σ' αυτά τα παιδιά μέσον ειδικών «παιδικών» δήθεν βιβλίων - όπως αυτά του «Χάρρι Πότερ» - και πλήθος άλλων.

Μέσα στον πλουραλισμό των αποκρυφιστικών και ξενόφερτων Ιδεών, ή φωνή του θείου Παύλου, είναι τόσο ασφαλιστική: «Βλέπετε μη τις υμάς εσται ό σιαλαγωγών δια της φιλοσοφίας και κενής απάτης, κατά την παράδοσιν των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ου κατά Χριστόν» (Κολ. Β' 8).

http://www.pigizois.gr/antiairetika/euaggelio_ofeos.htm