Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2017

Σήμερα 24/10/2017 εορτάζουν....
Απολυτίκιο της ημέρας

24 Οκτωβρίου 2017

Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Εὐσεβεῖα ἐμπρέπων τὴ ἀθλήσει δεδόξασαι, τὴν τῶν Χριστοκτόνων κακίαν καθελῶν τὴ ἐνστάσει σου, διὸ καὶ προσενήνοχας Χριστῷ, Μαρτύρων ἀρραγῆ συνασπισμῶν, ὥσπερ θεῖος παιδοτρίβης καὶ ὁδηγός, Ἀρέθα παμμακάριστε. Δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργούντι διὰ σοῦ, πάσιν Ἰάματα.

Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου: τὸ φοβερώτερο δαιμόνιο εἶνε τὸ δαιμόνιο τῆς βλαστήμιας..

Κυριακὴ ΣΤ΄ Λουκᾶ (Λουκ. 8,26-39)
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

Eποχη δαιμονικη-  Ἀλλὰ τὸ φοβερώτερο δαιμόνιο εἶνε τὸ δαιμόνιο τῆς βλαστήμιας. Ὁ σατανᾶς δὲν τολμά­ει νὰ βλαστημήσῃ ὁ ἴδιος. Εἴδατε σήμε­ρα τί λέει στὸ εὐαγγέλιο· «Μὴ μὲ βασανίσῃς» (Λουκ. 8,28). Ἔτρεμε μπρο­στὰ στὸ Χριστό, ποὺ εἶνε ὁ δυνατὸς τῶν δυνατῶν· τρέμει τὸν τίμιο σταυρό, «…φρίττει γὰρ καὶ τρέμει μὴ φέρων καθορᾶν αὐτοῦ (τοῦ σταυροῦ) τὴν δύναμιν» (Παρακλ., ἦχ. πλ. δ΄, Κυρ. αἶνοι). Ἀλλ᾽ ἐνῷ ὁ ἴδιος δὲν βλαστημάει, βάζει τὸν ἄν­­θρωπο νὰ τὸ κάνῃ. Καὶ ἐδῶ, ποὺ δὲν ἀκουγόταν οὔτε μιὰ βλαστήμια, τώρα μικροὶ – μεγάλοι βλαστη­μοῦν τὸ «ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα» (Φιλ. 2,9). Σημεῖο ἀντιχρίστου ἦταν ὁ Καζαντζάκης· αὐτὸς ὕβρισε τὸ Χριστὸ ὅσο κανένας ἄλλος.
Ένας ἅγιος, ἀγαπητοί μου, ἀπὸ τοὺς πιὸ με­γάλους διδασκάλους τῆς ἁγίας μας Ἐκκλη­σίας, ὁ ἱερὸς Αὐγουστῖνος, τοῦ ὁποίου ἀναξίως φέρω τὸ ὄνομα, εἶπε ὅτι τὸ Εὐαγγέλιο εἶνε πνευματικὸς καθρέφτης. Ὅπως στὸν καθρέφτη βλέπουμε τὴ μορφή μας καὶ εὐπρεπιζόμαστε, ἔτσι στὸ Εὐαγγέλιο βλέπουμε ὄχι τὸν ὁρατὸ ἄνθρωπο, ἀλλὰ τὸν ἀόρατο ἑαυτό μας, τὶς κα­κίες καὶ τὰ πάθη μας, γιὰ νὰ τὰ δι­ορθώνου­με. Κι ὅπως δὲν ὑπάρχει σπίτι, ἀκόμα καὶ τὸ πιὸ φτωχό, χωρὶς καθρέφτη, ἔτσι δὲν πρέ­πει νὰ ὑπάρχῃ οἰκογένεια χωρὶς Εὐ­αγγέλιο.
Σήμερα λοιπὸν ἡ Ἐκκλησία ἔβαλε μπρο­στά μας πάλι τὸν πνευματικὸ καθρέφτη καὶ μέσα σ᾽ αὐτὸν βλέπουμε τὸν ἑαυτό μας. –Τὸν ἑαυτό μας; θὰ πῆτε· μὰ δὲ μιλάει γιὰ μᾶς τὸ εὐ­αγγέλιο. Καὶ ὅμως. Ἐλᾶτε νὰ δοῦμε μὲ συν­τομία τί μᾶς λέει ἡ περικοπὴ καὶ πῶς σ᾽ αὐτὴν καθρεφτίζεται ὁ ἑαυτός μας.

Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου: Ποτέ μὰ ποτέ ἡ ἀνθρωπότητος δὲν ἐβλασφήμησε καὶ δὲν ἐγκλημάτησε ὅπως στὶς ἡμέρες μας

EΣΧΑΤΟΙ ΧΡΟΝΟΙ

Ἀπο το βιβλίο τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
«ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ», ἐκδοση Γ ἐπηυξημένη, 2015, σελ. 46-49

δαμοκλια σπαθι

Τὸ τέλος τοῦ κόσμου λέει ὁ Χριστὸς ὅτι θὰ εἶνε «ὥσπερ αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε» (Ματθ. 24,37). Καὶ οἱ ἡμέρες μας εἶνε ὅπως αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε. Διότι ἔχομε ξεκλίνει, καὶ πρέπει νὰ περιμένωμε τὸ τέλος τοῦ Νῶε. Δὲν τὸ λέω ἐγώ, ὁ ἐπίσκοπος Φλωρίνης ὁ δῆθεν αὐστηρός· τὸ λένε ἀλλὰ στόματα, ἔγκυρα, πολιτικῶν καὶ ἐπιστημόνων, ἀνδρῶν διαπρεπῶν Ἀμερικῆς καὶ Ῥωσίας· αὐτοὶ προβλέπουν, ὅτι εἴμεθα ἐγγὺς θυέλλης.
Δὲν θ᾿ ἀνοίξουν πλέον οἱ καταρράκται τοῦ οὐρανοῦ γιὰ νὰ πέσῃ νεράκι πάνω στὰ κεφάλια τῶν ἁμαρτωλῶν ἀνθρώπων· ἀλλά, ὅπως λέει ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, θὰ φανοῦν στὸν οὐρανὸ τὰ «μαυροπούλια», ποὺ εἶνε τὰ ἀεροπλάνα. Καὶ οἱ ἀεροπόροι, ἀπὸ ὕψος χιλίων μέτρων, θὰ πατήσουν τὰ ἠλεκτρικά τους κουμπιά, θὰ ῥίξουν ἀτομικὲς βόμβες, καὶ θὰ καταστραφῇ ἡ γῆ. Δὲν θὰ ὑπάρχουν πλέον πόλεις, δὲν θὰ ὑπάρχῃ κόσμος· θὰ γίνῃ καταστροφὴ ἄνευ προηγουμένου. Αὐτὸς θὰ εἶνε ὁ Ἁρμαγεδὼν τῆς Ἀποκαλύψεως (16,16), ὁ τελευταῖος πόλεμος, ὁ ὁποῖος ὁπωσδήποτε θὰ γίνῃ, γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας.

Η ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΡΕΜΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΚΛΩΣΤΗ

Κόσμε, γλέντα, διασκέδαζε, ὀργίαζε, μοίχευε, μάζευε… Ἐπάνω ἀπὸ τὰ κεφάλια μας κρέμεται ἡ σπάθη τοῦ Δαμοκλέους. Ἀπὸ μία κλωστὴ κρέμεται ἡ εἰρήνη· καὶ ἐᾲν αὐτὴ κοπῇ, οὐαί τῷ κόσμῳ.
Παναγία Τριάς, ἐλέησον τὸν κόσμον σου. Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον ἡμᾶς.
Ζοῦμε σὲ μιὰ ἐποχὴ ἁμαρτωλή, σὲ μιὰ ἐποχὴ τραγική, σὲ μιὰ ἐποχὴ ἀποστασίας ἀπὸ τὸν Θεό· ζοῦμε σὲ μιὰ ἐποχὴ μεγάλης διαφθορᾶς καὶ ἀπιστίας. Ποτέ μὰ ποτέ ἡ ἀνθρωπότητος δὲν ἐβλασφήμησε καὶ δὲν ἐγκλημάτησε ὅπως στὶς ἡμέρες μας.

Γέροντος Ἐφραὶμ Φιλοθεΐτου, Θυμός και βλασφημία..γιατί;


Θυμός και βλασφημία..γιατί;Σας έχει τύχει να θυμώνετε στο δρόμο, αν ακούτε κάποιον να βλασφημεί; Έχετε νιώσει πίκρα αν ειρωνεύεται κάποιος τα Θεία; Σας κατακρίνουν γιατί μιλάτε συνεχώς για το Θεό ή γιατί αντιμετωπίζετε με αγάπη τους γύρω σας; Ακόμα κι αν έχετε με τη σκέψη σας καταδικάσει όσους το έπραξαν, αλλά κι αν νιώσατε καταδικασμένοι από τους γύρω σας, σκεφτείτε πως κανείς δεν είναι τέλειος.

Ο Νίκος Σακαλάκης: για να μετακινηθεί το οικουμενιστικό σύστημα έξω από την Εκκλησία.ΠΗΓΗ:http://aktines.blogspot.gr/2017/10/blog-post_859.html#more


Νίκος Σακαλάκης, Μαθηματικός
Για Εκκλησιαστική κοινωνία χωρίς παραμορφωμένη την ορθή πίστη, γράφει ο Μ. Βασίλειος στην επιστολή του. Υπογραμμίζει την ορθή πίστη ως τον θεμελιώδη δογματισμό, ως την θεμελιώδη προϋπόθεση εκκλησιαστικής ενότητας – κοινωνίας, ως την στάση που καθορίζει τον πιστό ως μέλος της αληθινής Εκκλησίας.

«Την πίστιν ετυμολογητέον, την περί το όν στάσιν της ψυχής ημών», παρατηρεί ο Κλήμης Αλεξανδρείας.
Με απλά λόγια: «Την πίστη πρέπει να την ετυμολογήσουμε, ως τη στάση της ψυχής μας απέναντι στο όν».
Με δεδομένο αυτό το ετυμολογικό της πίστεως και την πλούσια θεολογική παράδοση της Εκκλησίας, ο Μ. Βασίλειος καθορίζει την Εκκλησιαστική ενότητα – κοινωνία.
Στην επιστολή του γράφει σχετικά: «Και παρουσιάσαμεν εις αυτόν (τον Ευστάθιον) τας περί της πίστεώς του κατηγορίας, όσας του απευθύνουν οι οπαδοί του Θεοδότου, και ηξιώσαμεν, εάν μεν ακολουθεί την ορθήν πίστιν, να μας το καταστήση φανερόν, δια να διατηρήσωμεν κοινωνίαν μαζί του, εάν δε είναι διαφορετικά διατεθειμένος, να γνωρίζη καλά ότι και ημείς θα είμεθα διαφορετικοί απέναντί του».
Καθώς ο θεολογικός δέκτης μας μετακινείται από την Αποστολική εποχή στο σήμερα, με σημαντικό σταθμό στους Πατέρες, συναντάει τους σημερινούς Ορθοδόξους (;) Ιεράρχες, που παραβλέπουν την ορθότητα της πίστεως και συλλειτουργούν με τους οικουμενιστές Πατριάρχες και επισκόπους. Συναντάει ακόμη τους σημερινούς Ορθοδόξους, που απομονώθηκαν από την εκκλησιολογία του Μ. Βασιλείου (και της Καθολικής Αποστολικής εκκλησίας) και περιορίσθηκαν μονομερώς στον Γέροντα και στην υπακοή!

Γέρων Σάββας Λαυριώτης: Σημάδια της Αποκαλύψεως τα όσα συμβαίνουν, τεράστια η ευθύνη των επισκόπων.

Γέρων Σάββας Λαυριώτης: Σημάδια της Αποκαλύψεως τα όσα συμβαίνουν, τεράστια η ευθύνη των επισκόπων.


ΠΗΓΗ:http://aktines.blogspot.gr/2017/10/blog-post_956.html#more


Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης του Γέροντος Σάββα Λαυριώτη στον κ. Λοΐζο – Radio TvKosmos 93.8ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ.
***
Δημοσιογράφος κ. Λοΐζος: Το Άγιο Όρος, η Ιεραρχία, τι θα μπορούσε να κάνει; Τι κάνει εν πάση περιπτώσει;
Γέρων Σάββας Λαυριώτης: Η Ιεραρχία έπρεπε να αντιδράσει δυναμικά, να μην επιτρέψει να ανεβεί αυτό το έργο το βλάσφημο, γιατί προσβάλλει το πρόσωπο του Κυρίου μας και την Παναγία Μητέρα Του. Είναι απαράδεκτο αυτό που κάνει η Ιεραρχία. Δηλαδή για ποιον λόγο είναι επίσκοποι και κάθονται στις καρέκλες αυτές; Μόνο για να βγάζουνε λόγους και για να μαζεύουνε χρήματα;

Τι θα μπορούσανε να κάνουνε; Δηλαδή ο επίσκοπος της Θεσσαλονίκης τι θα μπορούσε να κάνει;
Θα έπρεπε να κατεβεί με το ποίμνιό του κάτω, όπως έκανε ο μακαριστός Αυγουστίνος, και να μην επιτρέψει να γίνει αυτή η παράσταση.
Σου λέει όμως ο άλλος ότι ξέρεις είναι τέχνη, έχω δικαίωμα να το κάνω και όποιος θέλει ας έλθει.
Ας πάνε να κάνουνε αυτήν την τέχνη σε ένα μωαμεθανικό κράτος και αντί να διακωμωδούν το Πρόσωπο του Κυρίου μας να διακωμωδούν το πρόσωπο του Μωάμεθ.
Να αλλά εδώ σου λέει είναι Ελλάδα, είναι χώρα του πολιτισμού, χώρα της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της τέχνης.

Ανοιχτή επιστολή προς την αδελφότητα ''Λυδία''

Ανοιχτή επιστολή προς την αδελφότητα ''Λυδία''

ΠΗΓΗ:http://www.katanixis.gr/2017/10/blog-post_216.html#more
LYDIA_03_400x4001-400x372.jpg
Αριστείδης Π. Δασκαλάκης*
Χαίρετε εν Κυρίω, αγαπητοί μου αδελφοί,
Πριν λίγες ημέρες (Πέμπτη 19/10/2017) και ώρα 19:55 σε μια διαδρομή με το αυτοκίνητό μου πάτησα μηχανικά το κουμπί του ραδιοφώνου. Ήταν στη συχνότητα της αδελφότητας Λυδίας.

Προς μεγάλη μου έκπληξη ακούω ότι καλεσμένος ήταν ο αναπληρωτής καθηγητής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. κος Ηλίας Ευαγγέλου. Το θέμα: “Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης της Δομής Δια Βίου Μάθησης Α.Π.Θ. «Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας: Ιστορικό πλαίσιο- Προκλήσεις-Προοπτικές» που θα πραγματοποιηθεί κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018”.
Ο καθηγητής είπε μεταξύ άλλων, ότι εύχεται, ο λαός να δει το θέμα χωρίς φοβίες και με νηφαλιότητα (λόγια που δηλούν τοποθέτηση). Συμφωνήσατε και ευχαριστήσατε (ως σταθμός δια μέσου της δημοσιογράφου σας) την Θεολογική Σχολή γι’ αυτές τις πρωτοβουλίες.

Μοναχού Σεραφείμ, Γιατί είναι αιρετική η Σύνοδος του Κολυμπαρίου (συνοπτικώς)

Μοναχού Σεραφείμ, Γιατί είναι αιρετική η Σύνοδος του Κολυμπαρίου (συνοπτικώς)

02-1.jpg
Γιατί εἶναι αἱρετική ἡ Σύνοδος τοῦ Κολυμπαρίου (συνοπτικῶς)
τοῦ Μοναχοῦ Σεραφείμ
Πρίν ἀπό ἑνάμισυ περίπου χρόνο (Ἰούνιο 2016) ἔλαβε χώρα ἡ λεγομένη «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος» στό Κολυμπάρι τῆς Κρήτης, ὅπως εἶχε προγραμματισθεῖ, καί προκάλεσε μέγα διχασμό στό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ αἰτία ἦταν, ὅτι ἡ Σύνοδος αὐτή ἐπισημοποίησε καί ἐπικύρωσε αἱρετικές ἀπόψεις κυρίως ὡς πρός τήν ἐκκλησιολογία (τήν περί Ἐκκλησίας διδασκαλία) τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀπόψεις οἰκουμενιστικές.
Στόν περιορισμένο χῶρο ἑνός ἄρθρου, θά προσπαθήσω νά συνοψίσω χάριν τοῦ εὐρύτερου ἀναγνωστικοῦ κοινοῦ μερικά ἀπό τά τεκμήρια τῆς προδοτικῆς παρεκκλίσεως τῆς Συνόδου αὐτῆς (στό ἑξῆς θά τήν ἀναφέρω ὡς «Τό Κολυμπάρι»).  

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΥΤΗΣ κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟ


ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ  ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟ  ΑΥΤΗΣ κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ"

Χαίρετε εν Κυρίω,
Εδώ και ενάμισι περίπου χρόνο έχει χυθεί πολύ μελάνη σχετικά με την ψευτοσύνοδο του Κολυμπαρίου στην Κρήτη και καλούμεθα ακολουθώντας  εσάς τους κληρικούς  και  Επισκόπους μας να δεχθούμε  τις αποφάσεις και τα συμπεράσματα αυτής.
Σας πληροφορούμε πως εμείς οχυρωνόμαστε πλέον μέσα στα αποστολικά τείχη της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας μας και δεν αποδεχόμαστε αυτές τις αποφάσεις. Δηλαδή σε καμία περίπτωση δεν συγκατατιθέμεθα να εξισώνουμε  την πίστη μας  στον Τριαδικό Θεό μας με της  αιρέσεις και σε  καμιά περίπτωση δεν αποκαλούμε αυτές «Ιστορικές Εκκλησίες». Αλήθεια, συνειδητοποιήσατε  π. Θεόκλητε τι πραγματικά εισαγάγατε στην Πίστη μας αλλά και στην πατρίδα μας με αυτήν την τάχα και σύνοδο; Σκύψτε και αναλύστε τις αποφάσεις της «συνόδου» της Κρήτης  με τις οποίες συμφώνησε, δεν επικύρωσε και σιγοντάρισε και η Ιερά  Σύνοδος  της Εκκλησίας της Ελλάδας  όλοι εσείς  οι επίσκοποι και κληρικοί που δεν διαμαρτύρεσθε. Και λίγο έως πολύ είναι αυτά τα οποία σερβίρονται στα παιδιά μας με τα δήθεν βιβλία  των θρησκευτικών. Σε όλη την υποχρεωτική εκπαίδευση  οι μαθητές και οι μαθήτριες δυστυχώς διδάσκονται πως όλα τα δόγματα είναι  Εκκλησίες.  Εκκλησία βέβαια είναι ΜΙΑ, και είναι αυτή που ίδρυσε ο Ιησούς Χριστός και κεφαλή αυτής είναι ο  Ίδιος.

«Πυροσβέστες» για γέλια, για κλάματα ή κάτι άλλο, πολύ χειρότερο; του Απόστολου Σαραντίδη
«Πυροσβέστες» για γέλια, για κλάματα ή κάτι άλλο, πολύ χειρότερο;


του Απόστολου Σαραντίδη


Πριν από τρεις και πλέον δεκαετίες υπηρετώντας τη στρατιωτική μου θητεία στην αεροπορική βάση της Λάρισας, πέρα από τα πρωινά καθήκοντα σύμφωνα με την ειδικότητα που μου είχε δοθεί, ήταν και καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και κυρίως τη νύχτα (το περίφημο γερμανικό νούμερο), μαζί με τους υπόλοιπους της ομάδος εκ περιτροπής, να φυλάμε σκοπιά στο φυλάκιο της κεντρικής αποθηκευτικής δεξαμενής κηροζίνης για τα πολεμικά μας αεροσκάφη. Τόνοι ρευστού εύφλεκτου υλικού που αν μια σπίθα ξέφευγε είτε από αβλεψία είτε από δολιοφθορά, τα αποτελέσματα θα ήσαν πολύ δυσάρεστα όχι μόνο για τη συγκεκριμένη στρατιωτική μονάδα αλλά και για την ευρύτερη αστική περιοχή αφού θα κινδύνευαν χιλιάδες ανύποπτες ψυχές από τις φλόγες και τις αναθυμιάσεις, συν την οικονομική επιβάρυνση του δημοσίου. Οι εντολές των ανωτέρων σαφέστατες, η εκπαίδευση συγκεκριμένη, τα μέτρα και η περιφρούρηση αυστηρά και η ευθύνη για τον καθένα ξεχωριστά, τεράστια.

Κυριακή, 22 Οκτωβρίου 2017

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ "Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ" ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΕΡΩΝ 20-7/10/2017ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΙΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ ΣΤΗΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ " Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ" ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΙΣ 20-7/10/2017 BLOG - ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ http://neataksi.blogspot.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΕΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΓΝΩΣΤΗ ΒΛΑΣΦΗΜΗ ΤΑΙΝΙΑ

ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ"
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΕΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΓΝΩΣΤΗ ΒΛΑΣΦΗΜΗ ΤΑΙΝΙΑ

Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ: ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 Μέλη του συλλόγου "Στρατηγός Μακρυγιάννης" από την Πτολεμαΐδα στάθηκαν ανάμεσα στους διαδηλωτές με ένα κυρίαρχο σύνθημα: Σεβασμός στην Παναγιά μας. Αλλά, και με ένα πανό που στην μία του όψη είχε το λόγο του ιερού Χρυσοστόμου: ΔΕΝ ΣΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΖΕΙΣ ΜΕ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ. Η άλλη όψη της κινητοποίησής μας είχε και έχει σχέση με το πεζοδρόμιο! - Σταθήκαμε στο πεζοδρόμιο απέναντι από το θέατρο ΑΡΙΣΤΟΤΈΛΕΙΟΝ, και το τέλειον για εμάς ήταν Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ, το δε άριστον το σύνθημα που δεν ακούστηκε καν: «Άνθιμε κατέβα την ώρα αυτή εδώ για να κατεβάσεις εσύ το θέατρο αυτό» Με τιμή
Το Δ.Σ

Αποτείχιση! Η κορύφωση του αντιβλασφημικού αγώνα

depositphotos_45773757-stock-photo-hallgrimskirkja-cathedral-in-reykjavik-iceland.jpg

Η  ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΩΣ  ΕΣΧΑΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΨΥΧΗΣ
ΚΑΙ Ο ΘΥΜΟΣ ΩΣ ΕΛΛΕΙΨΗ ΛΟΓΙΚΗΣ


ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ! Η ΚΟΡΥΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΒΛΑΣΦΗΜΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ
Αγαπητοί,
Με αφορμή τα γεγονότα της Τετάρτης 18 Οκτωβρίου έξω από το κρατικό θέατρο «Αριστοτέλειον» - τα οποία ζήσαμε από κοντά - καταθέτω λίγες σκέψεις εν σχέσει με την πορεία του αντιοικουμενιστικού αγώνα που στην ουσία του είναι ένας ΙΕΡΟΣ ΑΝΤΙΒΛΑΣΦΗΜΙΚΟΣ ΑΓΩΝ. Δυστυχώς παρατηρούμε στις ημέρες μας να πληθαίνουν οι  βλάσφημες προκλήσεις τόσο από κοσμικούς καλλιτεχνικούς κύκλους όσο και από εκκλησιαστικούς. Τι επιδιώκουν οι εχθροί του Ιησού Χριστού και της Εκκλησίας Του;  Ας είδωμεν…
Με τη βοήθεια του π. Αυγουστίνου Καντιώτη και μέσα από τον πρόλογο του  βιβλίο του με τίτλο «ΑΝΤΙΒΛΑΣΦΗΜΙΚΟΣ ΑΓΩΝ» ανακαλύπτουμε τη σχέση της βλασφημίας με την ψυχική οδύνη: «Η βλασφημία! Αυτή ως ολέθρια ψυχική νόσος ενδημεί εις την Πατρίδα μας. Ως έγραφε  Συνοδική εγκύκλιος, εκδοθείσα τω 1903 προς καταπολέμηση της βλασφημίας, αδυνατεί τις «ν’ αποκρύψη την ψυχικήν οδύνην, την οποίαν προξενεί το φρικτόν και στυγερόν έγκλημα της βλασφημίας  κατά του Παναγίου ονόματος του υψίστου Θεού, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, του ζωηφόρου Σταυρού, της αειπαρθένου Μαρίας, της ιεράς ημών Πίστεως  κ.λ.π.,  όπερ διαπράττεται υπό Χριστιανών Ορθοδόξων, οίτινες εξερεύγονται εκ του στόματος αυτών εν ταις αγοραίς,  εν τοις οδοίς και εν τοις κοινοίς τόποις λέξεις και φράσεις τοσούτω ανοσίους  και ασεβείς, ώστε τρόμον εμποιούσι τοις ευσεβέσι, αδυνατούσι να πιστεύσωσιν ότι ευρίσκονται εν μέσω χριστιανικού λαού»[1]… Η βλασφημία λοιπόν αυτή η ολέθρια ψυχική νόσος των ασεβών συνταράσσει τις  καρδιές των ευσεβών ώστε να αδυνατούν ν’ αποκρύψουν την ψυχική τους οδύνη. Στο σημείο αυτό αδελφοί μου γίνεται στους περισσοτέρους από εμάς μια μετάβαση από την κατάσταση της  ηρεμίας στον κακό θυμό! Και εδώ ακριβώς είναι το θέμα μας…

Μητροπολίτης Αμμοχώστου: «Να παρέμβει εισαγγελέας για τα αίσχη και τις φωτογραφίες έξω από ναούς και παρεκκλήσια»


Μητροπολίτης Αμμοχώστου: «Να παρέμβει εισαγγελέας για τα αίσχη και τις φωτογραφίες έξω από ναούς και παρεκκλήσια»

Στον απόηχο του σάλου που έχει ξεσπάσει από την άσεμνη φωτογράφηση ενός ζεύγους Βρετανών έξω από το εξωκλήσι της Αγίας Θέκλας, η Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας Αμμοχώστου δείχνει αποφασισμένη να βάλει τα πράγματα σε τάξη, προχωρώντας, μάλιστα, σε απαγόρευση των γαμήλιων φωτογραφίσεων έξω από εξωκλήσια, ενώ το περιστατικό έχει καταγγελθεί και στον Γενικό Εισαγγελέα.
Σε σημερινή του αυστηρή επιστολή, την οποία αποστέλλει προς τους τέσσερις Δημάρχους της Μητροπολιτικής περιφέρειας Κωνσταντίας Αμμοχώστου, ο Μητροπολίτης Βασίλειος προειδοποιεί πως από τούδε και στο εξής θα λαμβάνονται δραστικά μέτρα για αποφυγή παρόμοιων περιστατικών.
Όπως αναφέρεται στην επιστολή, τους τελευταίους μήνες έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις η τάση όπου ξένα ζευγάρια που τελούν πολιτικό γάμο στην Κύπρο, να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο «γαμήλιες» φωτογραφίες με πρόστυχες σκηνές, με μία μάλιστα από αυτές να έχει τραβηχτεί έξω από το εξωκλήσι της Αγίας Θέκλας.

Eπίθεση (ΔΗΘΕΝ) κατά του Τσίπρα από το Ρωσικό Ορθόδοξο Πατριαρχείο

Eπίθεση κατά του Τσίπρα από το Ρωσικό Ορθόδοξο Πατριαρχείο

22555226_2035814499982830_5824020105747184995_n.jpg
ΈΚΤΑΚΤΗ ΕΙΔΗΣΗ… επίθεση κατά του Τσίπρα από το ρωσικό ορθόδοξο πατριαρχείο, με αφορμή την αλλαγή φύλου από τα 15 χρόνια...
Πρωτοφανής στα χρονικά παρέμβαση στα ελληνικά δρώμενα με εντολή του Πατριάρχη Κυρίλλου… ''ΑΘΕΟΣ ΚΑΙ ΕΧΘΡΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ, ΓΙΑΥΤΟΝ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ''... δήλωσε ο υπεύθυνος των διεθνών σχέσεων του ρωσικού πατριαρχείου Μητροπολίτης Ιλαρίων Volokolamskiy και αποκάλεσε σε συνέντευξη του την απόφαση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και του Τσίπρα προσωπικά για την αλλαγή φύλου των 15χρονων παιδιών ως ''ΕΓΚΛΗΜΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ''!!!

Αρχιμ. Αυγουστίνος Μύρου: Αν είναι δυνατόν...


Τα νέα βιβλία των Θρησκευτικών απαξιώνουν την αλήθεια και προετοιμάζουν για την αποδοχή της πλάνης.

Είναι γενικά αποδεκτό ότι η παιδεία έχει άμεση σχέση με την αλήθεια, καθόσον είναι ταγμένη να ικανοποιή μία βαθύτατη επιθυμία του ανθρώπου, αυτήν της αναζήτησης της αλήθειας. Αυτή η τόσο κοινότοπη και καθολική αλήθεια περιφρονείται προκλητικά από τους εμπνευστές, τους συγγραφείς και τους έχοντες την πολιτική βούληση για την επιβολή της διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών μέσω των νέων βιβλίων.

Προκαλεί το Υπουργείο Πολιτισμού: παραδίδει Ορθόδοξο ναό σε καθολικούς ΚΑΙ "Ας μην διαφεύγει ότι αυτή η εκκλησία που τελώντας υπό κατάληψη των κρατικών αρχών, που εμμένουν και δεν ξεκαθαρίζουν τη θέση τους για το τι μέλει γενέσθαι με Ορθόδοξους ναούς και μοναστήρια που έχουν και τη διάσταση της πνευματικής Ορθόδοξης πολιτιστικής κληρονομιάς, είχε γίνει και χώρος αθλίων φωτογραφήσεων καθώς και γυρίσματος ιερόσυλης κινηματογραφικής παραγωγής!!!"


Προκαλεί το Υπουργείο Πολιτισμού: παραδίδει Ορθόδοξο ναό σε καθολικούς

ΠΗΓΗ:http://www.katanixis.gr/2017/10/blog-post_756.html#more


ΣΧΟΛΙΟ: 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ "ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ"  ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΗΜΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ…

Όλα αυτά ταράσσουν τις ψυχές των ευσεβών ανθρώπων που αδυνατούν να αποκρύψουν την προσωπική τους ψυχική οδύνη αλλά και να πιστέψουν  ότι βρίσκονται εν μέσω ορθόδοξου χριστιανικού λαού! Επειδή οι προκλήσεις είναι συνεχείς και μελετημένες οι πιστοί δεν πρέπει να ενεργούν με θυμό διότι «“εξ αιτίας των ιδικών σας αναισχύντων παραβάσεων υβρίζεται και βλασφημείται το όνομα του Θεού μεταξύ των ειδωλολατρών”, όπως έχει γραφή από τον προφήτην Ησαΐαν» (Ρωμ. 2, 23-24).


2017-10-21_16.16.20 (1).jpg

Προκαλεί ανεύθυνα το Υπουργείο Πολιτισμού: παραδίδει Ορθόδοξο ναό σε καθολικούς ιερωμένους
Με ανάρτηση του στην σελίδα στο facebook το Ινστιτούτο Πολιτιστικών Μνημείων, υφιστάμενη υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, καυχάται καθότι τελείται η δήθεν πρώτη λειτουργία στον Ι. Ναό των Γενεθλίων της Υπεραγίας Θεοτόκου στο Λάμποβο του Σταυρού από καθολικούς ιερωμένους και ομάδα λαϊκών που τους συνόδευαν. Δεν είναι απλώς παραβάτες της ίδιας της ισχύουσας νομοθεσίας… αλλά με θράσος καυχώνται και γι αυτό!

Είναι πολλές οι παράμετροι του θλιβερού αυτού γεγονότος που έλαβε χώρα στην Ενορία αυτή της Μητροπόλεως Αργυροκάστρου, χθες Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017. Εδώ και μερικούς μήνες ο περίφημος Βυζαντινός ναός τελεί υπό εργασίες αναστηλωτικές που γίνονται με ευθύνη και χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού. Εν τούτοις όμως δεν έπαψε και να λειτουργείται κανονικά και να καλύπτει με τις σχετικές οικονομίες της ανάγκες της εντόπιας κοινότητας των Ορθοδόξων πιστών.
Φαίνεται όμως ότι άλλες ήταν οι λογικές των Υπηρεσιών της πολιτείας που επέλεξαν τις αναστηλωτικές επεμβάσεις σ’ αυτό το Ναό. Στην ουσία στοχεύουν την οριστική δήμευση του και κατά το δοκούν χρήση του. Ας μην διαφεύγει ότι αυτή η εκκλησία που τελώντας υπό κατάληψη των κρατικών αρχών, που εμμένουν και δεν ξεκαθαρίζουν τη θέση τους για το τι μέλει γενέσθαι με Ορθόδοξους ναούς και μοναστήρια που έχουν και τη διάσταση της πνευματικής Ορθόδοξης πολιτιστικής κληρονομιάς, είχε γίνει και χώρος αθλίων φωτογραφήσεων καθώς και γυρίσματος ιερόσυλης κινηματογραφικής παραγωγής!!!

Φώτιος Μιχαήλ, Γι’ αὐτό καί ἡ εὐθύνη μας ἀπέναντι στήν ζωή καί τό δόγμα τῆς πολυτίμητης Ὀρθοδοξίας μας εἶναι μοναδική καί παμμέγιστη.

Φώτιος Μιχαήλ, Η φωνή του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού

Maximus_Confessor.jpg
(Ὅποιος δέχεται τούς αἱρετικούς, δέχεται τόν διάβολο)
Τον τελευταῖο καιρό, δέν περνάει οὔτε μέρα σχεδόν, πού νά μή δημοσιεύεται τοὐλάχιστον μία συνάντηση Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιαστικῶν ἀξιωματούχων με ἀντίστοιχους αἱρετικούς ‘’συναδέλφους’’ τους!
Καί δέν φτάνουν οἱ αἴθουσες συνεδριάσεων καί τά χαλαρά τραπεζώματα γιά δαῦτες τίς δημοσιοσχετίστικες συναντήσεις, ἀλλά καταλήγουμε δυστυχῶς καί μέσα στις ἁγιασμένες μας ἐκκλησιές, νά προσευχόμαστε παρέα μαζί τους! Μέ ποιούς; Μέ τούς αἱρετικούς!
Καί τούς βάζουμε μάλιστα στό κέντρο τῆς ἐκκλησιᾶς μας, δίπλα και ἀπέναντι ἀπό τό Δεσποτικό, σέ πολυτελεῖς πολυθρόνες καί θρόνους περικαλεῖς και ὑψηλούς!
Καί, ὧ τῆς ὕβρεως και τῆς παρανομίας: Γίνεται ἡ Μεγάλη Εἴσοδος, περνᾶνε ἀπό μπροστά τους (μπροστά ἀπό τούς αἱρετικούς) τά Τίμια Δῶρα καί κανένας, μά κανένας ἀπό τούς δικούς μας παρισταμένους ἐκκλησιαστικούς ἀξιωματούχους δέν βγάζει ἄχνα διαμαρτυρίας!

Ανακοινωθέν Επιτροπής Θεολογικού Διαλόγου Ορθοδόξων και Αγγλικανών


37501333610_f7cfc67a7a_z.jpg


Ανακοινωθέν Επιτροπής Θεολογικού Διαλόγου Ορθοδόξων και Αγγλικανών


Οι καθημερινές εργασίες της Επιτροπής πλαισιώνονταν με προσευχή
Εις το όνομα της Αγίας Τριάδος, και με τις ευλογίες και οδηγίες των «Εκκλησιών» μας, η Διεθνής Επιτροπή του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ Ορθοδόξων και Αγγλικανών συνήλθε εις την Sliema, της Δημοκρατίας της Μάλτας, από 14 έως 21 Οκτωβρίου 2017, υπό την συμπροεδρία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Armagh της Ιρλανδίας κ. Richard Clarke (Εκκλησία Ιρλανδίας) και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Αθηναγόρου (Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Συγκέντρωση- διαμαρτυρία Ορθοδόξων Χριστιανών στην Θεσσαλονίκη εξω απο το θέατρο Αριστοτέλειο για την κατάπτυστη θεατρική παράσταση ' Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ'

Συγκέντρωση- διαμαρτυρία Ορθοδόξων Χριστιανών στην Θεσσαλονίκη εξω απο το θέατρο Αριστοτέλειο για την κατάπτυστη θεατρική παράσταση ' Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ' ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ!!!


Συγκέντρωση- διαμαρτυρία Ορθοδόξων Χριστιανών στην Θεσσαλονίκη εξω απο το θέατρο Αριστοτέλειο για την κατάπτυστη θεατρική παράσταση ' Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ' ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ!!!
Στην Θεσσαλονίκη παρευρέθησαν περί τους 150 Ορθοδόξους Χριστιανούς εχθές Παρασκευή 20 Οκτωβρίου στις 20:30 εξω απο το θέατρο Αριστοτέλειον  προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την κατάπτυστη θεατρική παράσταση ' Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ'. 
Επρόκειτο για μια ειρηνική διαμαρτυρία στην οποία συμμετείχαν Ιερείς- Μοναχοί και πλήθος κόσμου απο Πτολεμαΐδα και Θεσσαλονίκη καθώς και απο Ρωσσία, με εμφανή την απουσία του κλήρου της συμπρωτεύουσας, όπου σύντομους χαιρετισμούς απηύθυναν ο Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας 
Παρασκευής Μηλοχωρίου Εορδαίας π. Μάξιμος Καραβάς, ο π. Γεώργιος Αγγελάκης απο τον Τρίλοφο και ο Μοναχός Μωυσής εκ Πρεβέζης ο οποίος αναπτύχθηκε τόσο στην ουσία της απαράδεκτης θεατρικής παράστασης οσο και το τι επικρατεί στούς κόλπους της Ορθοδοξίας αυτήν την εποχή.
Μεταξύ άλλων ο π. Μάξιμος και ο π. Μωυσής ανέφεραν εν ολίγοις πως δεν ανέχονται να βλασφημείται η Μητέρα μας η Παναγία δείχνοντάς το με τις πράξεις τους.
Ακόμη απεκάλυψαν την αλήθεια τους λόγους για τους οποίους διώκονται τονίζοντας μάλιστα πως δεν φοβούνται τους ανθρώπους γιατί λατρεύουν τον Θεό και τους προστατεύει.
Τέλος ανέφεραν την ανυπαρξία Ελλαδικής Εκκλησίας προκειμένου να στιλητεύσει και να εξοραΐσει το κακό που συμβαίνει στην ανωτέρω θεατρική παράσταση και στα τεκτενομενα που συμβαίνουν στην χώρα μας και έχουν σχέση με το Θρησκευτικό συναίσθημα των Ελλήνων.
Γεγονός τέλος που θα πρέπει να αναφέρουμε ήταν η λιγοστή εως ανύπαρκτη προσέλευση του κοινού στο θέατρο τουλάχιστον μισή ώρα και μετά απο την ώρα έναρξης της παράστασης , εκτός και αν υπάρχει και άλλη είσοδος που δεν είναι ορατή.
Ενα τελευταίο μήνυμα προς τους υποκινητές-διοργανωτές-παρουσιαστές της παράστασης ' Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ', πως η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ποτέ δεν πρόκειται να πέσει και να διαλύσει όσο θα υπάρχουν οι ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ, που είναι ούκ ολίγοι ενωμένοι δυνατοί !!!!!!!!

Σάββατο, 21 Οκτωβρίου 2017

ήμερα 22/10/2017 εορτάζουν...

Απολυτίκιο της ημέρας
22 Οκτωβρίου 2017

Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Ἀποστόλων τὸν ζῆλον ἐκμιμησάμενος, τὴ Ἐκκλησία ἐκλάμπεις ὡς ἑωσφόρος ἀστήρ, τὴν θεόσδοτον ἰσχὺν φαίνων τοὶς ἔργοις σοί, σὺ γὰρ θαυμάτων ἱερῶν, τᾶς δυνάμεις ἐνεργῶν, Ἀβέρκιε Ἱεράρχα, πρὸς εὐσέβειας εἰσόδους, τοὺς πλανωμένους καθωδήγησας

ΠΗΓΗ:http://www.saint.gr/index.aspx