Κυριακή, 21 Ιανουαρίου 2018

Οἱ ἑπτὰ φράσεις τοῦ Χριστοῦ στὸν σταυρό. Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς (Ἐπίσκοπος Ἀχρίδος)

Οι επτά φράσεις του Χριστού στον Σταυρό


Οἱ ἑπτὰ φράσεις τοῦ Χριστοῦ στὸν σταυρό. 
Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς (Ἐπίσκοπος Ἀχρίδος)
Θέλετε νὰ µάθετε τὴ σηµασία ἐκείνων τῶν ἑπτὰ φράσεων τὶς ὁποῖες εἶπε ὁ Κύριος πάνω στὸν σταυρό. Δὲν εἶναι σαφεῖς;

Πρώτη φράση: «Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς˙ οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι» (Λούκ. 23,34). Μὲ αὐτὰ τὰ λόγια ὁ Χριστὸς ἔδειξε τὸ ἔλεός του ἀπέναντι στοὺς ἐκτελεστές Του,τῶν ὁποίων ἡ µοχθηρία δὲν ὑποχώρησε οὔτε ὅταν ὑπέφερε στὸν σταυρό. Τὸ δεύτερο εἶναι ὅτι βροντοφώναξε ἀπὸ τὴν κορυφὴ τοῦ βράχου τοῦ Γολγοθᾶ µία ἀποδεδειγµένη ἀλλά ποτὲ καλὰ συνειδητοποιηµένη ἀλήθεια, δηλαδὴ ὅτι αὐτοὶ ποὺ πράττουν τὸ κακὸ ποτὲ δὲν ξέρουν τί κάνουν. Σκοτώνοντας τὸν Δίκαιο στὴν πραγµατικότητα σκοτώνουν τὸν ἑαυτό τους καὶ ταυτόχρονα δοξάζουν τὸν Δίκαιο. Καταπατώντας τὸν νόµο τοῦ Θεοῦ δὲν βλέπουν τὴ µυλόπετρα, ἡ ὁποία ἀόρατα κατεβαίνει πρὸς αὐτοὺς γιὰ νὰ τοὺς συνθλίψει. Ἐµπαίζοντας τὸν Θεὸ δὲν βλέπουν τὰ πρόσωπά τους νὰ µεταµορφώνονται σὲ θηριώδη ρύγχη. Διαποτισµένοι ἀπὸ τὸ κακὸ ποτὲ δὲν ξέρουν τί κάνουν.

Δεύτερη φράση: «Ἀµὴν λέγω σοι, σήµερον µετ’ ἐµοῦ ἔση ἐν τῷ παραδείσῳ» (Λουκ. 23,43). Αὐτὸς ὁ λόγος ἀπευθύνεται στὸν µετανιωµένο ληστὴ στὸν σταυρό. Πολὺ παρήγορος λόγος γιὰ τοὺς ἁµαρτωλούς, οἱ ὁποῖοι τουλάχιστον τὴν τελευταία στιγµὴ µετανοοῦν. Τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀπερίγραπτα µεγάλο. Ὁ Κύριος ἐκπληρώνει τὴν ἀποστολὴ Του ἀκόµα καὶ στὸν σταυρό. Ἕως τὴν τελευταία του πνοὴ ὁ Κύριος σώζει ἐκείνους ποὺ δείχνουν καὶ τὴν παραµικρὴ ἐπιθυµία νὰ σωθοῦν.

Οι τιμώμενοι Άγιοι Μακάριος Καλογεράς και Μάρκος Ευγενικός για τους Λατίνους και τους Λατινόφρονες

Οι τιμώμενοι σήμερα Άγιοι Μακάριος Καλογεράς και Μάρκος Ευγενικός για τους Λατίνους και τους Λατινόφρονες
 «… εἰς τὴν ἰδίαν βλασφημίαν ἐγκρεμνίσθη ἡ πολλῶν δακρύων ἄξιος Δυτικὴ Ἐκκλησία, τώρα εἰς τοὺς ἐσχάτους καιρούς, ὅθεν καὶ παραλελυμένη ἀπὸ τὴν καθόλου Ἐκκλησίαν τῆς ὀρθοδοξίας, φυσᾷ καὶ καυχᾷται εἰς τὴν δόξαν, καὶ εἰς τὰ ἐξωτερικά της πλούτη, ὅμως παράλυτος, χωρισμένη ἀπὸ τὸν ἴδιον νυμφίον τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Χριστόν… ἡ δὲ τωρινὴ Δυτικὴ Ἐκκλησία μὲ τὴν τόλμην τῆς προσθήκης, καὶ τὴν πίστιν ἠρνήθη, καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐβλασφήμησε, καὶ ἀπὸ τοὺς παλαιοὺς Ποιμένας της καὶ Ἁγίους καὶ ἐχωρίσθη, καὶ παρελύθη. …Λοιπὸν ἡ Δυτικὴ Ἐκκλησία, ἐπειδὴ καὶ δὲν ἐφύλαξε τὴν ὁμολογίαν τῆς Πίστεως, τὴν ὁποίαν χιλίους τετρακοσίους χρόνους τὴν ἐφύλαξαν καὶ τὴν φυλάττουν ἕως τῆς σήμερον οἱ Ἀνατολικοί, δὲν εἶναι Ὀρθόδοξος, εἶναι χωρισμένη, παραλελυμένη, καὶ παντάπασιν χωρισμένη καὶ ἀπὸ τὸν Θεόν, καὶ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους. …Παραλελυμένη ἀπὸ τὰς ἑπτὰ Συνόδους, καὶ χωρισμένην. Καὶ ἀναθεματισμένην, Ἐκκλησίαν νέαν, καθὼς καὶ αὐτοὶ οἱ ἴδιοι τὸ λέγουσι πῶς ζῶσιν (ἀλλὰ νόβα) ἤγουν δὲν εἶναι Ἐκκλησία ἀπὸ ἐκείνην τὴν ὀρθόδοξον τῶν ἑπτὰ Συνόδων, ἀλλὰ Ἐκκλησία τοῦ Πάπα, καὶ οὐχὶ τοῦ Χριστοῦ. …Λοιπὸν ὄχι μόνον ψευδὴς ἡ Δυτική, ὁποῦ λέγει, ὅτι ἡ Ανατολικὴ μὲ τὸ νὰ μὴ προσκυνῇ τὸν Πάπαν ὡς Θεὸν τῆς γῆς, ἔπεσεν εἰς αἰχμαλωσίας καὶ διωγμούς, καὶ θλίψεις, ἀλλὰ ἀκόμι (sic) αὐτὴ ἡ Δυτικὴ εἶναι καὶ αἱρετικήΚαὶ θεομισής, καθὼς θέλει ἀποδείξει ὁ λόγος. Ὅτι δηλαδὴ ἡ Ἀνατολικὴ Ἐκκλησία ὡς ὀρθόδοξος ἔχει τὸν σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ καὶ θεοφιλής, ἡ δὲ Δυτικὴ Ἐκκλησία ὡς θεομισὴς ἔχει δόξαν καὶ ἀνάπαυσιν»
Αγίου Μακαρίου Καλογερά, «Ευαγγελική Σάλπιγξ», Λειψία 1765, σελ. 53-55, 59. 
* * * * * * * * * *


«Έτσι οι περισσότεροι από τους αδελφούς παίρνοντας θάρρος από την δική μου εξορία, βάζουν κάτω από τον έλεγχο τους αλιτηρίους   και παραβάτες της ορθής πίστεως και των πατρικών θεσμών, και τους διώχνουν αυτούς από παντού ως καθάρματα, και ούτε τους ανέχονται να συλλειτουργούν, ούτε να τους μνημονεύουν τελείως ως Χριστιανούς».

"     ...Σε άλλη εγκύκλια επιστολή του, «Προς τους απανταχού της γης και των νήσων ευρισκομένους Ορθοδόξους Χριστιανούς» , την οποία έγραψε όταν ήταν εξόριστος στη Λήμνο (περί το 1440), ονομάζει και πάλι τους Λατίνους χωρίς περιστροφές «αιρετικούς» διότι φρονούν «άτοπα και δυσσεβή», ενώ σε άλλο σημείο της επιστολής ονομάζει τους Λατινόφρονας (προδρόμους των σημερινών Οικουμενιστών) «μιξοθήρας ανθρώπους»δηλαδή κατά το ήμισυ ανθρώπους και  κατά το ήμισυ θηρία, επειδή αφ’ ενός μεν παραδέχονται με τους Λατίνους ότι το Άγιον Πνεύμα εκπορεύεται «και εκ του Υιού», αφ’ ετέρου δε παραδέχονται με τους Ορθοδόξους, ότι τούτο εκπορεύεται μόνον «εκ του Πατρός».

800.000 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΓΡΑΨΑΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΔΩΣΑΝ ΗΧΗΡΟ ΧΑΣΤΟΥΚΙ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ

800.000 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΓΡΑΨΑΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΔΩΣΑΝ ΗΧΗΡΟ ΧΑΣΤΟΥΚΙ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ

Οργή λαού οργή Θεού
Οι υπεύθυνοι του συλλαλητηρίου έκαναν αρχικά λόγο για συμμετοχή 400.000 ατόμων, αλλά περίπου στις 15:30, ανακοίνωσαν από τα μεγάφωνα ότι οι συμμετέχοντες στο συλλαλητήριο ανέρχονται στους 500.000!
Οι συγκεντρωμένοι φωνάζουν συνθήματα όπως «Ελλάς -Ελλάς Μακεδονία», «Όχι στη διπλή ονομασία – Όχι σε νέα προδοσία» και τραγουδούν το «Μακεδονία ξακουστή». Από τα μεγάφωνα ακούγονται τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη.
Στο τέλος των ομιλιών εκδόθηκε ψήφισμα προς τους… βουλευτάδες από τον εντολοδόχο λαό μην… τολμήσουν να ξεπουλήσουν την Μακεδονία!
ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
www.nikosxeiladakis.gr

Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός Σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν Σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου
ΨΑΛΛΕΙ Ο ΠΑΤΗΡ ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΤΣΟΝΑΚΑΣ ΦΙΛΟΘΕΙΤΗΣ
Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός Σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν Σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου.

Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με.

Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω, καὶ ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μού ἐστιν διὰ παντός.

Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν Σου ἐποίησα, ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις Σου καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί Σε.

Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέν με ἡ μήτηρ μου.

Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας, τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας Σου ἐδήλωσάς μοι.

Ραντιεῖς με ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσομαι· πλυνεῖς με, καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι.

Ἀκουτιεῖς με ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην, ἀγαλλιάσονται ὀστεᾶ τεταπεινωμένα.

Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν Σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ πάσας τὰς ἀνομίας μου ἐξάλειψον.

Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου.

Μὴ ἀπορρίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου Σου καὶ τὸ Πνεῦμα Σου τὸ Ἅγιόν μὴ ἀντανέλῃς ἀπ' ἐμοῦ.

Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου Σου καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ στήρισόν με.

Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς Σου, καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ Σὲ ἐπιστρέψουσιν.

Ρῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεὸς ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου· ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαιοσύνην Σου.

Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν Σου.

Ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν· ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις.

Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξ ουθενώσει.

Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ Σου τὴν Σιών, καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ιερουσαλημ.

Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα· τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν Σου μόσχους.

Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018

Ομιλία με θέμα: "Προφήτες και ψευδοπροφήτες στην Παλαιά Διαθήκη"

Ομιλία με θέμα: "Προφήτες και ψευδοπροφήτες στην Παλαιά Διαθήκη"

Τη Δευτέρα 22.1.2017 ώρα 6:00μμ
στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ Ι. Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΩΝ,
στο πλαίσιο των διαλέξεων με γενικό θέμα: "Ο νόμος παιδαγωγός γέγονεν εις Χριστόν", θα ομιλήσει ο πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης π. Αυγουστίνος Μύρου, ιεροκήρυκας Ι. Μ. Σερβίων και Κοζάνης
με θέμα: "Προφήτες και ψευδοπροφήτες στην Παλαιά Διαθήκη".

π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος
τηλ. 6945-377621

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΕΝ ΤΟ ΔΙΑΠΑΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΑΣΤΕ

 Image result for παϊσιος παπαδοπουλος

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΕΝ ΤΟ ΔΙΑΠΑΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΑΣΤΕ

Ως Έλλην Μακεδών, ιερομόναχος της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης και πνευματικό τέκνο του αειμνήστου Γέροντος πρώην Φλωρίνης π. Αυγουστίνου που με τίμησε με το να με χειροτονήσει στους δύο βαθμούς της ιεροσύνης και να μου δώσει το οφίκιο του Αρχιμανδρίτη δεν δύναμαι να ανεχθώ την διαπραγμάτευση του ονόματος της Μακεδονίας. Σας καλώ ως πνευματικώς σας αδελφός να συμπαραταχθείτε στον πατριωτικό αγώνα και να συμμετέχετε στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης. Θα λυπηθώ και δεν θα επιτρέψω σε πνευματικά μου τέκνα να εκδηλώσουν χαλαρή εθνική συνείδηση και αποστασιοποίηση από τον κοινό και πατριωτικό μας αγώνα. Αύριο σας περιμένω όλους για εκκλησιασμό και την μετάβασή μας στην συμπρωτεύουσα για να δώσουμε την μαρτυρία μας.

 Αρχιμ. Πασιος Παπαδόπουλος 

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ 'ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΗ ΒΛΑΣΦΗΜΕΙΤΕ'

"ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΝ ΜΟΥ" (π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ)

(2') ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ 'ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΗ
ΒΛΑΣΦΗΜΕΙΤΕ'ΠΕΡΙ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ
[9:35- 10:51]
«Και τώρα το αποκορύφωμα. Και πουθενά της γης δεν εισακούσθει τέτοια βλασφημία όπως στην Ελλάδα. Σε κανένα έθνος, σε κανένα έθνος, στην Ελλάδα από το στόμα ενός Κρητικού, του Καζαντζάκη. Ε, φοβερό!

Και τώρα παρουσιάζονται καθηγητές πανεπιστημίου, καθηγητές και θεολόγοι που λένε:  «μπα, λένε,  κάνετε λάθος», λέει: «αυτός γράφει ωραία», λέει, «πολύ ωραία γράφει», λέει: «μπα εσείς κακώς…»! Και ακόμη ένας δεσπότης από την Αυστραλία λέγει ότι, επειδή είναι πατριώτης του, «λάθος κάνετε, ωραία πράγματα λέει»!!! Ακούτε, και δεν τον καθαιρούνε! Δεν τον καθαιρούνε,  δεν τον καθαιρούνε, δεν τον καθαιρούνε. Γιατί τους απειλή: «Τολμήστε να με τιμωρήσετε και θα σας βγάλω τ’ άπλυτα», τους απειλή!    

Ένα ταλαίπωρο Μεθόδιο δεσπότη επάνω εις το Λονδίνο, δεν έκανε τίποτε ο άνθρωπος, μόνο διότι δυσκόλευε το διάλογο με τους Δυτικούς, και επειδή δυσκόλευε το διάλογο με τους Δυτικούς, τον απέλυσαν τηλεγραφικώς, τον απέλυσαν τηλεγραφικώς, τον απέλυσαν τηλεγραφικώς!

Και αυτός ο οποίος (ενν. ο Στυλιανός Αυστραλίας) συμφωνεί με τον Καζαντζάκη δεν τον αφορίζει το πατριαρχείο! Τί πατριαρχείο είναι; Τι πατριαρχείο είναι αυτό;…» (π. Αυγουστίνος Καντιώτης)

https://www.youtube.com/watch?v=B84UVrZ9_j0


(3') ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ 'ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΗ ΒΛΑΣΦΗΜΕΙΤΕ'


ΠΕΡΙ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ

«Δεν πρέπει να μιλάμε σήμερα, πρέπει να κλαίμε…» 

Ο ΛΟΓΟΣ ΣΤΟΥΣ ΛΑΪΚΟΥΣ! «Η ΜΑΝΗ ΜΙΛΗΣΕ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ»

Image result for μητροπολιτης Μανης εκοιμηθηΗ Μάνη στους πολίτες για τη διαδοχή στη Μητρόπολη Μάνης

Ο λόγος στους πολίτες για τη διαδοχή στη Μητρόπολη Μάνης
Κορυφώνονται οι διεργασίες για την ανάδειξη του νέου Μητροπολίτη Μάνης που θα αντικαταστήσει το μακαριστό κυρό Χρυσόστομο.
Κινητικότητα για το θέμα παρατηρείται και σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας της Μάνης. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε κεντρικά σημεία του Γυθείου και της Αρεόπολης, αλλά και σε περιοχές της Δυτικής Μάνης, έχουν αναρτηθεί τις τελευταίες ημέρες, πανό που αναγράφουν «Η ΜΑΝΗ ΜΙΛΗΣΕ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ».

Η Μακεδονία και ο μακαριστός Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης


Η Μακεδονία και ο μακαριστός Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης

Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Γ. Μύρου, Δρ Θ.
Στὶς μέρες μας ζοῦμε ἀνθρωπίνως μὲ μεγάλη ἀγωνία τὸ δράμα τῆς πατρίδος μας. Καὶ πιὸ συγκεκριμένα, τὴν διεκδίκηση τῆς ἰδιαίτερης πατρίδος μας, τῆς Μακεδονίας, ἀπὸ τοὺς ἐπίδοξους καὶ ἐπίφθονους γείτονές μας. Διότι αὐτὸ σημαίνει διεκδίκηση τοῦ ὀνόματός μας. Τὸ ὄνομά μας εἶναι ἡ ταυτότητά μας, εἴμαστε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι. Τὸ ὄνομά μας εἶναι ἡ ἐπίσημη κατοχύρωση τῆς περιουσίας μας, τῆς πνευματικῆς καὶ τῆς ὑλικῆς, τῆς ἀνεκτίμητης κληρονομιᾶς τῶν πατέρων μας, ποὺ τὴν διατήρησαν καὶ μᾶς τὴν παρέδωκαν μὲ θυσίες καὶ ποταμοὺς αἱμάτων. Τὸ ὄνομά μας εἶναι ἡ ψυχή μας.
Αὐτὰ ἀπαιτοῦν οἱ γείτονές μας, κι ὄχι ἁπλῶς ἕνα ὀνοματικὸ τύπο, ἕνα ξερὸ ὄνομα. Κι αὐτὰ ποὺ ἀπαιτοῦν, τὰ ἀπαιτοῦν πέρα ἀπὸ κάθε ἔννοια δικαίου, ἱστορικῆς ἀλήθειας καὶ ἁπλῆς ἀνθρωπίνης λογικῆς.

Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018

Σχόλιο για τη στάση του μητρ. Θεσσαλονίκης απέναντι στο συλλαλητήριο για τη ΜακεδονίαΣχόλιο για τη στάση του μητρ. Θεσσαλονίκης απέναντι στο συλλαλητήριο για τη ΜακεδονίαΘα είμαστε όλοι εκεί, πρώτα ο Θεός! Στο μεγαλειώδες και παλμώδες συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης για τη Μακεδονία μας!
«Πλην Λακεδαιμονίων», ίνα μνησθώμεν και του αρχαίου λογίου.
Θα λείπει αυτός που θα έπρεπε πρώτος να κατέβει στο πεζοδρόμιο και να ηγηθεί της παλλαϊκής κινητοποιήσεως. Αυτός που θα έπρεπε με πύρινα κηρύγματα να προτρέψει το λαό να αφήσει τους καναπέδες και τις πολυθρόνες και να συμμετάσχει οπωσδήποτε στη μεγαλειώδη κινητοποίηση για τη Μακεδονία μας, για την ελληνικότητα της οποίας τόσα κηρύγματα έχει αφιερώσει. 
Πλαισιωμένος από το ιερατείο με επικεφαλής τον πρωτοσύγκελο, ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΕΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ Ι.Μ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, και όλους τους κληρικούς της μητροπόλεώς του και όχι μόνο, Ο ένοικος της οδού Βογατσικού τουτέστιν.
Οι νέοι, άγιε αρχιμανδρίτα, υπεύθυνε του γραφείου νεότητος, όταν βλέπουν τους ποιμένες να πρωτοστατούν στους εθνικούς αγώνες δονούνται, πυρακτώνονται και ηλεκτρίζονται, παραδειγματίζονται από το ζήλο και την αγωνιστικότητά τους και ρίχνονται και αυτοί στη χαρά και τη φωτιά του αγώνα. Για τη «χαρά του έρωτα» πληθωρικός ο λόγος, άγιε αρχιμανδρίτα, για τη Μακεδονία ισχνός ή ανύπαρκτος…

Ένας εναντίον όλων – Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός († 19 Ιανουαρίου)

Ένας εναντίον όλων – Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός († 19 Ιανουαρίου)

Τιμούμε τον άγιο Μάρκο τον Ευγενικό. Γιατί αν δεν ήταν αυτός, εμείς τώρα θα ήμαστε φράγκοι…

του Σεβ. Μητροπολίτη πρώην Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτη ()
Σήμερα, 19 Ιανουαρίου, αγαπητοί μου, εορτάζει ο άγιος Μάρκος Εφέσου ο Ευγενικός. Στα εκκλησιαστικά βιβλία υπάρχουν και άλλοι Μάρκοι. Ένας είνε ο ευαγγελιστής, που έγραψε το δεύτερο Ευαγγέλιο. Άλλος Μάρκος είνε ο ασκητής που έζησε στην έρημο. Ο σημερινός λέγεται Μάρκος ο Ευγενικός, και ήταν μητροπολίτης Εφέσου.
 * * *
Πότε έζησε; Λίγο προτού να πέση η Πόλις. Η Πόλις έπεσε 29 Μαΐου 1453, ημέρα Τρίτη. Μερικά χρόνια πριν έζησε και έδρασε ο άγιος Μάρκος. Ήταν χρόνια δύσκολα για το γένος μας. Οι Τούρκοι είχαν κατορθώσει να κυριεύσουν όλη τη Μικρά Ασία. Κάψανε σπίτια, ατιμάσανε γυναίκες… Περάσανε τα Δαρδανέλλια, ήρθαν στη Θράκη, φτάσανε μέχρι την Κωνσταντινούπολι, και την πολιόρκησαν. Κινδύνευσε η Πόλις να πέση στα χέρια τους.

Ο Μητροπολίτης Σύμης εκοιμήθη! «Ποιος όμως θα τον διαδεχθεί;»Ο Μητροπολίτης Σύμης εκοιμήθη! «Ποιος όμως θα τον διαδεχθεί;»Η ΦΗΜΗ ΤΟΥ «ΘΑΝΑΤΟΥ» ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΗΜΗ «ΕΚΛΟΓΗ»


Αγαπητοί,
Όπως γνωρίζετε εκοιμήθη σε ηλικία 73 ετών και έπειτα από μακροχρόνια ασθένεια ο Μητροπολίτης Σύμης Χρυσόστομος. Εις τύπον μνημοσύνου ας θυμηθούμε αρχικά λίγα λόγια του ιερού Χρυσοστόμου για την αρρώστια. Ο ιερός Πατήρ λέγει πως η κακία είναι αιτία πολλών σωματικών ασθενειών και επίσης ότι πηγή πολλών νοσημάτων είναι η αμαρτία. «Οι περισσότερες από τις σωματικές αρρώστιες προέρχονται από αμαρτίες της ψυχής. 

Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018

Ο Ορθόδοξος Θεολόγος σήμερα (Μοναχός Νεόφυτος Γρηγοριάτης)

                        Image result for ΜΟΝΑΧΟΣ

ΜΟΝΑΧΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΤΗΣ
Μένοντας στήν ἄκρη τοῦ κόσμου, στήν ἀπομόνωση τῆς ἐρήμου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, κοινωνοῦμε ἐν Χριστῷ μέ τόν Τριαδικό Θεό, τούς Ἀγγέλους, τούς Ἁγίους, τήν Παναγία καί  συναντοῦμε συγχρόνως τούς ἀδελφούς συνανθρώπους μας ἐν Χριστῷ προσωπικά, εἰλικρινά, ἐκστατικά. «Ὁ μοναχός εἶναι φίλος μέ ὅλους καί ξένος πρός ὅλους» (Ἅγιος Μάξιμος Ὁμολογητής).

Ἡ μοναχική πολιτεία εἶναι μία τέλεια χριστιανική κοινωνία, πού ἀποτελεῖται ἀπό τελείως «ἀποτυχημένους», ὅπως λέει ὁ κόσμος, μοναχούς. Ἰδίως ὁ Ἁγιορείτης μοναχός εἶναι τρία πράγματα : α) εἶναι τρελλός, β) παιδί καί γ) γλεντζές. α) Εἶναι τρελλός, («ἡμεῖς μωροί διά Χριστόν»[1]). β) Εἶναι παιδί, («ἐάν μή στραφῆτε καί γένησθε ὡς τά παιδία, οὐ μή εἰσέλθητε εἰς τήν Βασιλείαν των Οὐρανῶν», δηλ. ἐάν δέν μετανοήσετε καί δέν γίνετε σάν τά παιδιά, δέν θά μπῆτε στήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν[2]«Ἀδελφοί, μή παιδία γίνεσθε ταῖς φρεσίν, ἀλλά τῇ κακίᾳ νηπιάζετε, ταῖς δέ φρεσί τέλειοι γίνεσθε»,  δηλ. Ἀδελφοί, μή γίνεσθε παιδιά κατά τόν νοῦν, ἀλλά νά εἶσθε νήπια κατά τήν κακία, κατά δέ τόν νοῦν νά γίνεσθε τέλειοι[3]). γ) Εἶναι γλεντζές, («ψαλῶ τῷ Θεῷ μου ἕως ὑπάρχω», δηλ. θά ψάλλω συνέχεια στόν Θεό μου ὅσο ὑπάρχω σέ αὐτή τη ζωή καί θά συνεχίσω μετά καί στήν αἰώνιο ζωή νά ψάλλω. Ἡ ζωή του μοναχοῦ εἶναι μία συνεχής θυσιαστική δοξολογία καί εὐχαριστία πρός τόν Τριαδικό Θεό).

Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΕΙΑ

Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΕΙΑ

Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΕΙΑ

Η παιδεία θεωρείται ακόμη και σήμερα, οπότε εξέλιπε κάθε ίχνος της, πολύτιμο εφόδιο παιδιών και εφήβων, που, κατά τον άκρως υποκριτικό ισχυρισμό μας, αποτελούν το ελπιδοφόρο μέλλον της κοινωνίας μας. Γι’ αυτό και κοπτόμαστε ότι κάνουμε τα πάντα, ώστε να τους την προσφέρομε πλουσιοπάροχα. Έτσι νομίζουμε, γιατί και εμείς, οι μεγάλοι, είμαστε άμοιροι παιδείας έχοντας επιφέρει φοβερή σύγχυση των εννοιών παιδεία και εκπαίδευση. Το θλιβερό είναι ότι το σχολείο, στο οποίο έχουμε παραδώσει τα παιδιά μας, μη έχοντας τη διάθεση να ασχοληθούμε μαζί τους, εν πολλοίς έπαυσε να προσφέρει ακόμη και εκπαίδευση, γι’ αυτό και ανθίζει η λεγόμενη, κακώς, παραπαιδεία αντί παρεκπαίδευση. Η δυτική κοινωνία ήδη κατά τον Μεσαίωνα είχε δομηθεί στη βάση της απόκτησης γνώσης, η οποία όμως ήταν προσιτή μόνο στους οικονομικά ισχυρούς. Ακόμη και η θεολογία στη Δύση έδινε προτεραιότητα στην απόκτηση γνώσης, ως μέσου για την κατανόηση του Θεού. Αλλά ο Θεός κατανοείται μόνο μέσω της κάθαρσης, την οποία ακολουθεί ο φωτισμός και η θέωση. Γι’ αυτό και ο λαός μας, ο οποίος υπέφερε φρικτή επί αιώνες δουλεία, λόγω των κριμάτων του, φρόντιζε να μαθαίνουν τα παιδιά του θεοτικά γράμματα. Η αντίληψη αυτή ανετράπη σταδιακά υπό την επίδραση των δυτικών, που μας απελευθέρωσαν, για να μας καταστήσουν δούλους τους. Σημαντική βοήθεια στην αποδόμηση της παράδοσής μας προσέφεραν οι «διαφωτισμένοι» στη Δύση ομογενείς, οι οποίοι στελέχωσαν τον κρατικό μηχανισμό με την εύνοια των «προστατών» μας, εκφράζοντας με το έργο τους την ευγνωμοσύνη τους για την εύνοια αυτή. Υπό τις συνθήκες αυτές ερμηνεύεται κατά τρόπο απλό η τραγική κρίση αξιών, που μαστίζει τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία.

ΛΟΓΙΑ ΑΓΑΠΗΣ Β΄ Γεώργιος Κ. Τζανάκης, Ἀκρωτήρι Χανίων

«Λόγια αγάπης» Β΄


Αποτέλεσμα εικόνας για Βασίλειος Κερμενιώτης, Απροκάλυπτη οικουμενιστική προπαγάνδα σε τηλεοπτικό σταθμό με …τις «ευλογίες» της Ι.Μ. Φλωρίνης!

ΛΟΓΙΑ ΑΓΑΠΗΣ Β΄
Μετὰ τὴν άπαραίτητη εἰσαγωγή (βλέπε «Λόγια αγάπης» Α΄) γιὰ τὸ πῶς καὶ γιατὶ γράφτηκε ἡ ἐπιστολὴ τοῦ Ἐφέσου Μάρκου στὸν Πάπα (κατόπιν πιέσεων τοῦ Καρδιναλίου Ἰουλιανοῦ καὶ τοῦ Μυτιλίνης ὥστε μὲ ἐγκωμιαστικὰ λόγια νὰ τὸν προτρέψει-ὁ ἅγιος Μάρκος τὸν Πάπα- νὰ συνεχίσει τὸ ἔργο γιὰ τὴν ἕνωσι) ἄς δοῦμε πιὸ ἀναλυτικὰ τὰ λεγόμενα τοῦ ἀρχιμανδρίτου π. Ἀγαθάγγελου Σίσκου (στὸ ἐξῆς: π.Ἀ.Σ.):
...όσοι διαφωνούν με το Διάλογο της Ορθοδόξου με την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία αλλά και με τις άλλες Προτεσταντικές Ομολογίες...[1]

Κανεὶς καὶ ποτέ δὲν διαφωνοῦσε οὔτε διαφωνεῖ μὲ τὸν διάλογο μέ ὁποιονδήποτε. ( Ἐννοῶ τοὺς ἁγίους τῆς ἐκκλησίας, τοὺς ὄντως θεολόγους καὶ ὅσους πιστεύουν ὑγιῶς στὸν Θεό). Μὲ τὸν τρόπο καὶ τὴν στοχοθεσία τοῦ διαλόγου ποὺ κάνουν οἱ οἰκουμενιστὲς διαφωνοῦν ὅσοι ἔχουν στοιχειώδη ὀρθόδοξη αἴσθησι. Αὐτὸ σὰν ὑπενθύμησι. Ἄν χρειαστὴ μπορεὶ νὰ τεκμηριωθῆ εὔκολα αὐτὴ ἡ αὐτονόητη θέσι.
Ἰσχυρίζεται ὁ π.Ἀ.Σ. ὅτι ὁ ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικός:
αναγνωρίζει και ονομάζει τον Πάπα Ρώμης Αγιώτατο[2]
Ὅποιος ἀκούσει τὰ λόγια τοῦ π. Ἀ.Σ. συμπεραίνει ὅτι ὁ ἅγιος Μάρκος ἀναγνωρίζει τὸν Πάπα ὡς ἁγιώτατο, δηλαδὴ τὸν δέχεται ὡς ὁμόδοξο –πὼς θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ὄχι μόνον ἅγιος ἀλλὰ ἁγιώτατος, ἄν πίστευε ἄλλη πίστη ἀπὸ τὴν πίστη τοῦ ἁγίου Μάρκου;- καὶ αὐτὸ μάλιστα τὸ κοινοποιεῖ, τὸν ὀνομάζει, τὸ διακηρύσσει σὲ ὅλους. Αὐτὸ σημαίνουν τὰ λεγόμενα τοῦ π.Ἀ.Σ. καὶ ὁπωσδήποτε τὸ καταλαβαίνει αὐτό (ὁ π. Ἀ.Σ.), γι᾿ αὐτὸ ἔξ ἄλλου καὶ τὸ λέει. Γιὰ νὰ διακιολογήση τὶς σημερινὲς ἀντίστοιχες ἀπόψεις καὶ ἐνέργειες τῶν οἰκουμενιστῶν ἱεραρχῶν.