Κυριακή 21 Ιουνίου 2020

(..) ἔχωμεν διὰ Ὑπουργὸν μίαν ἀφορισμένην; Θὰ ἐξοικειώσουν τὰ παιδιὰ καὶ μὲ τὴν ὁμοφυλοφιλίαν; Τί ἄλλο νὰ ἀναμένη κανείς;....Ἐπιτέλους, «ξύπνα ραγιά, σοῦ παίρνουν τὰ παιδιά!».

(...)  Ἡ ἑβδομὰς «ἐμφύλων ταυτοτήτων», ὅπου ἐγίνετο προπαγάνδα ὅτι ὅλα τὰ παιδιὰ δύνανται νὰ παίζουν μὲ τὰ ἴδια παιχνίδια καὶ νὰ ντύνωνται μὲ τὰ ἴδια ἐνδύματα δὲν εἶναι κατάργησις τῶν δύο φύλων; Ἡ παροχὴ δυνατότητος ἀλλαγῆς φύλου ἀπὸ τὴν ἡλικίαν τῶν 15 ἐτῶν καὶ ἐπαναλλαγὴ ἀργότερα δὲν ἀποδομεῖ τὴν ἔννοιαν τῶν ταυτοτήτων;

 "Ὁ κ. Μητσοτάκης εἶναι ἀνίδεος ἀπὸ πνευματικὴν ζωὴν ὅσο ἦτο καὶ ὁ κ. Τσίπρας καὶ διὰ τὴν οἰκογένειαν γνωρίζει ὅσα καὶ ἡ Σαμαρείτις πρὶν συναντήση τὸν Κύριον."


Θα διδάσκωνται τα νήπια την ομοφυλοφιλίαν;Τὴν 16ην Ἰουνίου ὁ κ. Μητσοτάκης ἐπεσκέφθη τὰ Πανάγια Προσκυνήματα, ἀλλὰ δὲν ἠσπάσθη τὸν Πανάγιον Τάφον, λόγῳ κορωνοϊοῦ! Τὴν ἑπομένην «προσεκύνησεν» εἰς τὸ μνημεῖον τοῦ «Ὁλοκαυτώματος», φέρων ἐπὶ κεφαλῆς τὸ ἑβραϊκὸν κάλυμμα. Ἄλλοτε εἶχε δεχθῆ εἰς τὸ μέτωπον τὸ σημάδι τῶν Ἰνδουϊστῶν (7.9.2019). Τελικά, ποῦ πιστεύει;
ΘΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝΤΑΙ ΤΑ ΝΗΠΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑΝ;
Στενοὶ συνεργάται τοῦ Πρωθυπουργοῦ εἶναι ὁμοφυλόφιλοι ἤ ὑποστηρικταὶ τῶν LGBT
Ἀκολουθεῖ πιστὰ τὸν Σύριζα. Ἐγκληματικὴ ἡ εἰσαγωγὴ «γενετησίου ἀγωγῆς» ἀπὸ τὸ νηπιαγωγεῖον.
Ἡ δαμόκλειος σπάθη τοῦ ὁρίου ἡλικίας καὶ τὰ κονδύλια δὲν ἐπιτρέπουν εἰς τὴν Ἱεραρχίαν νὰ συνέλθη;

Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος, θεολόγος
Ἀνησυχοῦν τοὺς γονεῖς αἱ ραγδαῖαι ἐξελίξεις εἰς τὴν ἐκπαίδευσιν τὴν τελευταίαν τετραετίαν. Αἱ Κυβερνήσεις ἀλλάζουν ἀλλὰ ἡ πολιτικὴ παραμένει ἡ ἰδία: ἀντιεκκλησιαστική! Μὲ κορυφαῖον τὸ ζήτημα τῶν θρησκευτικῶν ποὺ ἔχει προκαλέσει σοβαρὰς ἀντιδράσεις διὰ τὸ ἀπαράδεκτον περιεχόμενον τῆς συγκρητιστικῆς διδακτικῆς ὕλης, ποὺ ἀκόμη δὲν ἔχει ἐπιλυθῆ· σειρὰ νέων ἠθῶν εἰσάγονται εἰς τὰ σχολεῖα τῆς πατρίδος μας. Ἡ ἀπόπειρα καταργήσεως τῆς πρωϊνῆς προσευχῆς εἰς τὰ σχολεῖα, ἀλλὰ καὶ ἡ περιθωριοποίησις τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, προστατῶν τῆς ἐθνικῆς παιδείας, ποὺ ἐπὶ ΣΥΡΙΖΑ εἶχον θορυβήσει ὅλους μας, ἔχουν εὕρει νέα ἀντίστοιχά των καὶ εἶναι ἐνδεικτικὰ τῆς προωθουμένης ἀπὸ τὴν Κυβέρνησιν καὶ μὲ τὴν στήριξιν πολλάκις καὶ τῆς ἀντιπολιτεύσεως μιᾶς ἰδεολογικῆς γραμμῆς, ἡ ὁποία στοχεύει εἰς τὴν ἀπώθησιν τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὴν ζωὴν τῶν νέων.
Τὸ ἐγχείρημα αὐτὸ ποὺ συστηματικῶς ἔχουν ἀναλάβει αἱ τελευταῖαι ἡγεσίαι τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τείνει νὰ ἀνατρέψη θεμελιώδεις δομὰς αἰώνων, καθὼς ἡ ἐκπαίδευσις ἦτο πάντοτε συνυφασμένη μὲ τὰ «ἱερὰ γράμματα», ποὺ ἐδίδασκεν ἡ Ἐκκλησία. Μόνον ὁ πρῶτος Κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος Ἰ. Καποδίστριας κατενόησε τὴν σπουδαιότητα αὐτὴν καὶ, ὅταν ἵδρυσε τὰ Ὑπουργεῖα, τὰς τότε «Γραμματείας», ἔθεσε μαζὶ «τὰ Ἐκκλησιαστικὰ καὶ τὴν Δημόσιον Παιδείαν», διότι ἐπίστευεν ἀκραδάντως ὅτι «τὰς δύο ταύτας ὑπηρεσίας ἀχωρίστους, ὡς μίαν ἐχούσας ἀρχήν, τὸν Πατέρα τῶν φώτων, καὶ πρὸς ἕνα συντρεχούσας σκοπόν, τὴν ἠθικὴν τῶν πολιτῶν διαμόρφωσιν, ἥτις εἶναι ἡ βάσις τῆς κοινωνικῆς καὶ πολιτικῆς τοῦ ἔθνους ἐπανορθώσεως» (= οἱ δύο αὐτὲς ὑπηρεσίες εἶναι ἀχώριστες, καθὼς μία εἶναι ἡ ἀρχή τους, ὁ Πατέρας τῶν φώτων, καὶ συμπορεύονται πρὸς ἕνα σκοπό, τὴν ἠθικὴ παιδεία τῶν πολιτῶν, ἡ ὁποία εἶναι ἡ βάσις τῆς κοινωνικῆς καὶ πολιτικῆς ἀνορθώσεως τοῦ ἔθνους). Ἀντ’ αὐτοῦ ὅμως ἐσχεδιάζετο χωρισμὸς τῶν «Θρησκευμάτων» ἀπὸ τὸ «Ὑπουργεῖον Παιδείας», κάτι τὸ ὁποῖον θὰ εἶχεν ἐπιπτώσεις ὄχι μόνον εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, ἀλλὰ θὰ ἀντεστρατεύετο τὰ ἐθνικὰ συμφέροντα. Ἄλλωστε ἡ ἐχθρότης πρὸς αὐτὰ κατέστη γνωστή, ὅταν πρὸ ἐτῶν ἀφηρέθη ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖον ὁ προσδιορισμὸς «ἐθνικῆς» διὰ τὴν παιδείαν. Ἡ παροῦσα Κυβέρνησις δὲν προέβη εἰς ἀλλαγὴν ὀνόματος τοῦ Ὑπουργείου, ὡστόσον εἰς τὴν πρᾶξιν ἔχει λάβει καὶ αὐτὴ “διαζύγιον” ἀπὸ τὴν ἔννοιαν τῆς Ὀρθοδόξου παιδείας.
Ἡ τότε ἀπάλειψις τοῦ «ἐθνικῆς» προοιωνίζετο τὴν ἀπάλειψιν κάθε ἰδιαιτέρου χαρακτηριστικοῦ τῆς προσωπικότητος τῶν νέων. Πασχίζουν νὰ πείσουν τὸν ἑλληνικὸν λαὸν ὅτι σέβονται τὴν «ἑτερότητα» ἢ «διαφορετικότητα», ὅμως ἐνεργοῦν ἀκριβῶς μὲ ἀντίθετον τρόπον. Εἴχαμε ἀσκήσει αὐστηρὰν κριτικὴν εἰς τὴν προηγουμένην Κυβέρνησιν γράφοντες: «Ἡ κατάργησις τῆς ἀριστείας δὲν εἶναι ἰσοπέδωσις πρὸς τὰ κάτω; Ὁ ὁρισμὸς τοῦ σημαιοφόρου διὰ κληρώσεως δὲν ἀπαξιώνει τὴν ἐθνικὴν καὶ πολιτισμικὴν καταγωγήν; Ἡ ἑβδομὰς «ἐμφύλων ταυτοτήτων», ὅπου ἐγίνετο προπαγάνδα ὅτι ὅλα τὰ παιδιὰ δύνανται νὰ παίζουν μὲ τὰ ἴδια παιχνίδια καὶ νὰ ντύνωνται μὲ τὰ ἴδια ἐνδύματα δὲν εἶναι κατάργησις τῶν δύο φύλων; Ἡ παροχὴ δυνατότητος ἀλλαγῆς φύλου ἀπὸ τὴν ἡλικίαν τῶν 15 ἐτῶν καὶ ἐπαναλλαγὴ ἀργότερα δὲν ἀποδομεῖ τὴν ἔννοιαν τῶν ταυτοτήτων;».
Παρατηροῦμεν ὅμως ὅτι καὶ ἡ νέα Κυβέρνησις δὲν διαφέρει οὐσιωδῶς. Διὰ νὰ κατευνάση τὸν λαὸν ὁ κ. Πρωθυπουργὸς ἔδωσε θρησκευτικὸν ὅρκον, τὸν ὁποῖον ὅμως εὐθὺς κατεπάτησεν ἀδιαφορῶν διὰ τὸ “Σκοπιανὸν” καὶ φθάνων εἰς τὸ σημεῖον νὰ δηλώση κατὰ τὴν ἐθνικὴν ἑορτὴν ὅτι μόλις τὸ 1821 συνεκροτήθη τὸ ἑλληνικὸν ἔθνος! Ἰδού, διατὶ ὡρίσθη καὶ αὐτὴ ἡ “ἀνθελληνικὴ” ἐπιτροπὴ διὰ τοὺς ἑορτασμοὺς τῶν 200 ἐτῶν, μέλη τῆς ὁποίας ἔχουν προβῆ εἰς ἀπαραδέκτους δηλώσεις κατὰ τῶν ἡρώων τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως. Ἐκεῖνα ὅμως ποὺ δὲν ἠδυνάμεθα ποτὲ νὰ διανοηθῶμεν ἦτο ὅτι ὁ κ. Μητροτάκης θὰ ἀπηγόρευε καὶ μάλιστα μὲ μία ἀνάρτησιν(!) τὴν Θ. Κοινωνίαν ἐκμηδενίζων τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος καὶ καταπατῶν τὴν θρησκευτικὴν ἐλευθερίαν! Εἶναι ὅμως καὶ ἕτερα πολλά! Ἐτοποθέτησεν Ὑπουργὸν Θρησκευμάτων τὴν κ. Ν. Κεραμέως, ἡ ὁποία μεταξὺ ἄλλων εἶχεν ὑπερψηφίσει τὰ σύμφωνα συμβιώσεως τῶν ὁμοφυλοφίλων καὶ τώρα θὰ εἰσαγάγη τὴν σεξουαλικὴν διαπαιδαγώγησιν καὶ τὰ ἀγγλικὰ ἀπὸ τὸ νηπιαγωγεῖον! Παραλλήλως ἠρνήθη οὐσιαστικῶς νὰ συμμορφωθῆ μὲ τὰς ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ διὰ τὰ θρησκευτικὰ καὶ τώρα μὲ τὰς νέας “προκηρύξεις” διὰ συγγραφὴν νέων ἐγχειριδίων πρόκειται νὰ ἐπανέλθουν ὁμόφρωνες τῶν προηγουμένων εἰς τὰ πράγματα. Παραλλήλως, μὲ δημοσίας δηλώσεις της ἐκαλλιέργησε τὴν ὑπόνοιαν ὅτι ἡ Θ. Κοινωνία μεταδίδει ἀσθενείας ἐξωθοῦσα τὸν Σεβ. Καλαβρύτων νὰ τὴν ἀφορίση. Τοιουτρόπως ἔχωμεν διὰ Ὑπουργὸν μίαν ἀφορισμένην! Εἰς δὲ τὴν θέσιν τῆς Ὑφυπουργοῦ ἐτοποθετήθη ἡ κ. Σ. Ζαχαράκη, ἡ ὁποία εἶχε συμμετάσχει εἰς τὴν παρέλασιν ὁμοφυλοφίλων ὡς μέλος τῆς ἐπισήμου ἀντιπροσωπίας τῆς Νέας Δημοκρατίας! Διετήρησεν ἐπίσης εἰς τὴν θέσιν του Γ.Γ. Θρησκευμάτων τὸν κ. Γ. Καλαντζῆν, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται ὄπισθεν ὅλων τῶν νεωτερισμῶν (θρησκευτικά, τέμενος κ.λπ.). Ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὸν κ. Κ. Μπακογιάννην, νῦν Δήμαρχον Ἀθηναίων  ἐλέ­χθη ὅτι πρέπει νὰ δημιουργηθοῦν κέντρα ἐλεγχομένης χρήσεως ναρκωτικῶν ἐντός τοῦ κλεινοῦ ἄστεως! Εἰς τί διαφέρει οὐσιωδῶς ἀπὸ τὸν Σύριζα;  Ὑπενθυμίζομεν ὅτι ὁ σύμβουλος στρατηγικοῦ σχεδιασμοῦ ἐπὶ πρωθυπουργείας κ. Ἀλ. Τσίπρα, κ. Νίκος Καρανίκας, εἰς μέσον κοινωνικῆς δικτυώσεως μετὰ τὴν νομιμοποίησιν τῆς φαρμακευτικῆς καννάβεως ἀνήρτησε τὸ ἑξῆς:
«Ἔγινε ἡ ἀρχή! Ἦταν δίκαιο, ἔγινε πράξη! Θέλει ἀρκετὴ δουλειὰ ἀκόμη, γιὰ νὰ σταματήσει ἡ δαιμονοποίηση τῆς κάνναβης καὶ τῶν χρηστῶν της. Ἡ νομιμοποίηση τῆς φαρμακευτικῆς χρήσης τῆς κάνναβης θὰ βοηθήσει, ὥστε νὰ ἔχουμε σωστὴ χρήση καὶ ἀντιμετώπιση τῆς κάνναβης».
Μήπως ἐκεῖ ἀπεσκοποῦσε ἡ ἑβδομὰς «ἐμφύλων ταυτοτήτων» εἰς τὰ σχολεῖα, ὅπου ἡ δευτέρα θεματικὴ ἦταν αἱ παντὸς εἴδους ἐξαρτήσεις; Μήπως δὲν ἐπανέρχεται τὸ ἴδιον σχέδιον μὲ ἄλλον ὄνομα ὡς “ἐργαστήρια δεξιοτήτων”, ὅπου περιλαμβάνεται ἡ σεξουαλικὴ διαπαιδαγώγησις καὶ ὁ ρόλος τῶν ἐξαρτήσεων;
Ὁ ὁμοφυλόφιλος σύμβουλος τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ
Μία ἀπίστευτος ἀποκάλυψις ἦλθεν εἰς τὸ φῶς ἀπὸ συνέντευξιν τῆς ἐφημερίδος “Καθημερινή” τῆς 14ης Ἰουνίου 2020 εἰς τὸν κ. Ἀλέξην Πατέλην, τὸν προϊστάμενον τοῦ οἰκονομικοῦ γραφείου τοῦ κ. Μητσοτάκη. Ὁ κ. Πατέλης μεταξὺ ἄλλων ἐδήλωσε:
«Ἀπὸ προσωπικῆς πλευρᾶς, μαζὶ μὲ τὸν σύντροφό μου –δὲν εἶναι Ἕλληνας, ἂν καὶ θέλει νὰ γίνει– μὲ τὸν ὁποῖο παντρευτήκαμε τὸ 2009, ἤρθαμε στὴν Ἑλλάδα καὶ μᾶς ἄρεσε… Ὁ κόσμος μὲ τὸν ὁποῖο συν­εργάζομαι στὴν κυβέρνηση ξέρει πὼς εἶμαι γκέι καὶ δὲν τοὺς νοιάζει. Ὁ πρωθυπουργὸς προφανῶς καὶ ἔχει γνωρίσει τὸν σύζυγό μου, ὅπως ἔχω γνωρίσει καὶ ἐγὼ τὴ σύζυγό του… Ὑπάρχουν ἀκόμα μεγάλες προκαταλήψεις στὴν Ἑλλάδα καὶ ὁμοφυλόφιλοι ποὺ ἀντιμετωπίζουν πολλὰ προβλήματα. Τὸ μεγαλύτερο πρόβλημα ἑνὸς ὁμοφυλόφιλου στὴν Ἑλλάδα σήμερα, κατὰ τὴν ἄποψή μου, δὲν εἶναι κατὰ βάση νομοθετικὸ –ἂν καὶ ὑπάρχουν ἀκόμα προφανῶς περιθώρια βελτίωσης, εἰδικὰ στὸν ἐργασιακὸ τομέα– ἀλλὰ κυρίως ζήτημα ὁρατότητας. Δὲν ἔχουμε διαφορετικὲς εἰκόνες Ἑλλήνων ὁμοφυλοφίλων, δὲν ἔχουμε τὴν εἰκόνα ἑνὸς γκέι ποδοσφαιριστῆ, μιᾶς λεσβίας σὲ ἕνα χωριό, ἑνὸς γκέι σπασίκλα, μιᾶς λεσβίας κωμικοῦ – πόσο μᾶλλον ἀμφιφύλων, τρὰνς ἢ intersex».
 Διατί ἐπελέγη ὁ κ. Πατέλης; Προφανῶς, διότι ὑπῆρξε στέλεχος εἰς τό τμῆμα Οἰκονομικῆς Ἀναλύσεως τῆς Goldman Sachs εἰς Νέαν Ὑόρκην καὶ διετέλεσε Managing Director εἰς την Merrill Lynch εἰς τὸ Λονδῖνον. Διαθέτει, ἑπομένως, τὸ “προτέρημα” ποὺ ἀπαιτεῖ ἡ παγκοσμιοποίησις: τὴν νέαν ἠθικὴν τῆς οἰκονομίας!
Τόσον τὸ παράδειγμα ὅλων τῶν ἀνωτέρω προσώπων, ὅσον καὶ ἡ πολιτικὴ τὴν ὁποίαν ἐφαρμόζουν ἐπιφέρουν ἐθνικήν, πολιτισμικήν, βιολογικήν, μαθησιακὴν κ.λπ. οὐδετεροποίησιν, δηλ. κατάργησιν τῆς ἰδιοπροσωπίας καὶ ἐπικράτησιν τῆς ὁμογενοποιήσεως. Οἱ νέοι μας διδάσκονται τοιουτοτρόπως τὸ σύνθημα «ὅλοι ἀπ’ ὅλα»! Αὐτὸ εἶναι τὸ ὅραμα διὰ τὴν νεολαίαν; Θὰ ἐξοικειώσουν τὰ παιδιὰ καὶ μὲ τὴν ὁμοφυλοφιλίαν; Τί ἄλλο νὰ ἀναμένη κανείς;
Ἡ προπαγάνδα ἀπὸ τὸ νηπιαγωγεῖον;
Ἀφοῦ πλέον εἶχον εἰσδύσει εἰς τὰ δημοτικά, γυμνάσια καὶ λύκεια δὲν ἄργησε ἡ ἡμέρα ποὺ μεταρρυθμίσεις θὰ εἰσήρχοντο καὶ εἰς τὰ νηπιαγωγεῖα. Μόλις τὴν παρελθοῦσαν ἑβδομάδα ἐψηφίσθη τελικῶς τὸ νομοσχέδιον. Ὅλα αὐτὰ ὀφείλει κανεὶς νὰ τὰ ἐξετάση ὑπὸ τὸ φῶς τῶν ἐξελίξεων τῶν τελευταίων ἐτῶν. Ὁ Σύριζα προώθησε τὴν ὑποχρεωτικὴν ἔνταξιν εἰς τὰ νηπιαγωγεῖα ἀπὸ τὴν ἡλικίαν τῶν 4 ἐτῶν(!), ἡ ὁποία πλέον καθιερώθη. Διατί ἀπὸ τόσον μικρά;
Διεμαρτυρήθησαν τότε οἱ Παιδαγωγοὶ προσχολικῆς καὶ βρεφονηπιοκόμοι, ὑποστηρίζοντες ὅτι πρόκειται νὰ ὑποβαθμισθοῦν οἱ δημοτικοὶ παιδικοὶ σταθμοὶ καὶ νὰ ἀπολυθοῦν ἐργαζόμενοι, αὐτὰ ὅμως ἐτακτοποιήθησαν, διὰ νὰ μὴ ὑπάρχουν ἀντιδράσεις. Ὡστόσον, μήπως μᾶς διαφεύγουν πέραν τοῦ βιοποριστικοῦ ἄλλοι κίνδυνοι σπουδαιότεροι;
Τὸ σχολικὸν ἔτος 2016-2017 καθιερώθη τὸ Πρόγραμμα τοῦ Ἑνιαίου Τύπου Ὁλοημέρου Νηπιαγωγείου. Ἔγινε, διὰ νὰ ἐξυπηρετηθοῦν οἱ ἐργαζόμενοι; Ὅπως ὑπεστήριξε τὸ ἴδιον τὸ Ὑπουργεῖον τὸ κριτήριον δὲν ἀφεώρα ὅπως πρὶν τὸ ὡράριον ἐργασίας τῶν γονέων, ἀλλὰ τὴν «δημιουργία τμημάτων μὲ ἰσόρροπη κατανομὴ τῶν μαθητῶν ὡς πρὸς τὸ φῦλο, τὴν ἡλικία καὶ τὶς ἰδιαίτερες ἐκπαιδευτικὲς ἀνάγκες τους».
Μὲ τὰς νέας ρυθμίσεις ποὺ ἐτέθησαν εἰς ἰσχὺν τὸν Αὔγουστον τοῦ 2017 «γιὰ πρώτη φορά δὲ διαχωρίζεται ἡ λειτουργία τοῦ Νηπιαγωγείου ἀπὸ αὐτὴ τοῦ Δημοτικοῦ σχολείου».
Ποῦ στοχεύουν ὅλα αὐτά; Ἡ ἀνακοίνωσις τοῦ Ὑπ. Παιδείας τῆς 19ης Φεβρουαρίου 2018 ἦτο κρίσιμος:
«Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ἱκανοποιεῖ μία κοινωνικὴ ἀνάγκη καὶ ἕνα πάγιο αἴτημα τῆς ἐκπαιδευτικῆς κοινότητας στὸ πλαίσιο καὶ τοῦ εὐρωπαϊκοῦ στόχου γιὰ ἔνταξη τουλάχιστον τοῦ 95% τῶν παιδιῶν (ἀπὸ τεσσάρων ἐτῶν μέχρι τὴν ἡλικία ἔναρξης τῆς σχολικῆς φοίτησης) στὴν προσχολικὴ ἐκπαίδευση.»
Προφανῶς ὁ στόχος τῶν μεταρρυθμίσεων ἀπὸ τὰς Κυβερνήσεις εἶναι, διὰ νὰ εἰσπράξουν εὐρωπαϊκὰ κονδύλια, διὰ νὰ διορίσουν νέους ἐκπαιδευτικούς. Πῶς ὅμως δικαιολογεῖ ἡ Ε.Ε. τὴν ἀνάγκην διὰ εἰσαγωγὴν εἰς τὴν ἐκπαίδευσιν ἀπὸ μικροτέραν ἡλικίαν; Μελέται ποὺ ἐπικαλοῦνται καὶ εἰς τὸ Ὑπουργεῖον ὅπως καὶ εἰς τὴν Ε.Ε. εἶναι ὅτι ὅσον μικρότερον τὸ παιδί, τόσον εὐκολώτερα ἐξαλείφονται αἱ ἀνισότητες ἀπὸ τὰ διάφορα περιβάλλοντα προελεύσεως τῶν παιδιῶν. Αὐτὸ τὸ ἐπιχείρημα ἔχει δύο ἐπιπλέον ἀναγνώσεις. Πρῶτον, εἶναι καταφανὲς ὅτι ἀντιλαμβανόμενοι τὸ πλῆθος τῶν προσφύγων ἐπιθυμοῦν νὰ τοὺς ἐνσωματώσουν τὸ ταχύτερον δυνατόν. Εἶναι βέβαιον ὅτι οἱ πρόσφυγες παρὰ τὴν ἐκπεφρασμένην ἀντίθετον δήλωσίν τους θὰ παραμείνουν τελικῶς ὑποχρεωτικὰ εἰς τὴν Ἑλλάδα. Εἰς αὐτὸ πιθανῶς νὰ ἀποσκοπῆ καὶ τὰ τελευταῖα ἔτη ἀκόμη καὶ ἡ ὑπερπροβολὴ τοῦ κ. Γιάννη Ἀντετοκοῦμπο, καλαθοσφαιριστοῦ, ὁ ὁποῖος διαπρέπει εἰς τὸ ἀμερικανικὸν πρωτάθλημα. Χρειάζονται τώρα πρότυπα ἐπιτυχημένων μεταναστῶν ἢ ἀποτόκων μεικτῶν γάμων, ἐνῶ παρέμενεν ἄγνωστος ἐπὶ τόσα χρόνια, ὅταν τοὺς εἶχε πραγματικὰ ἀνάγκη! Τόσοι ἄλλοι ἀθληταὶ ἐζήτουν βοήθειαν, ὅπως ἡ χρυσῆ ὀλυμπιονίκης τῆς σκοποβολῆς, ἐπειδὴ δὲν ὑπῆρχε σκοπευτήριον ἢ οἱ ἀργυροὶ παγκόσμιοι ἀθληταὶ ποδηλασίας ποὺ εἶχον ἀγοράσει οἱ συγγενεῖς τους τὰ ποδήλατα, ὅμως δι’ αὐτοὺς καὶ τὰ ἀθλήματά των ἐκώφευσαν καὶ κωφεύουν. Κατὰ τὰ ἄλλα ἡ προώθησις τῆς ὑγείας, τοῦ ἀθλητισμοῦ, τοῦ “εὖ ἀγωνίζεσθαι” εἰς τὰ σχολεῖα εἶναι δήθεν πρώτη προτεραιότης!
Ἡ δευτέρα ἀνάγνωσις τῆς προσπαθείας τοῦ Ὑπουργείου διὰ τὴν ἐξάλειψιν τῶν «ἀνισοτήτων» δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ἀφορᾶ τὸν κίνδυνον ἐμφυτεύσεως ἰδεῶν. Εἶναι χαρακτηριστικὰ τὰ παραδείγματα εἰς τὴν Ρωσίαν ἐπὶ κομμουνισμοῦ, ὅπου εἰς τὰ νηπιαγωγεῖα εἶχαν προτομὰς τοῦ «πατερούλη», δηλ. τοῦ Ἰ. Στάλιν. Φρίκη ὅμως ἔχει προκαλέσει καὶ ἡ δρᾶσις τῆς ὑπηρεσίας παιδικῆς προστασίας τῆς Νορβηγίας, γνωστὴ ὡς «Barnevernet», ἡ ὁποία ἀποσπᾶ παιδιὰ ἀπὸ τὰς οἰκογενείας των. Σημαντικώτεραι ὅμως εἶναι αἱ καταγγελίαι ὅτι οἱ κοινωνικοὶ λειτουργοὶ τῆς ὑπηρεσίας αὐτῆς συχνὰ σπεύδουν νὰ χωρίσουν τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὰς οἰκογενείας των εἰδικά, ὅταν οἱ γονεῖς εἶναι μετανάσται!
Πιθανὸν τὰ παραπάνω παραδείγματα νὰ εἶναι ἀκραῖα, ὅμως συνέβησαν καὶ συμβαίνουν καὶ ἴσως νὰ ἀποτελοῦν προειδοποίησιν διὰ τὸ ἰδικόν μας μέλλον, καθὼς προχωρεῖ ἡ ἰδία πολιτικὴ γραμμὴ ποὺ ὑπαγορεύει ἡ παγκοσμιοποίησις. Αὐτὴ ἡ γραμμὴ ὑποβαθμίζει συνεχῶς τὴν τελευταίαν τετραετίαν τὴν ἑορτὴν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν τῆς 30ῆς Ἰανουαρίου, ἀλλὰ ἀπαιτεῖ τὴν 31ην Ἰανουαρίου νὰ τιμᾶται τὸ «Ὁλοκαύτωμα τῶν Ἑβραίων» (βλ. ὑπουργικὴ ἐγκύκλιος 26.01.2018):
«Ἡ Ἑλληνικὴ Βουλὴ μὲ τὸ νόμο 3218/2004 (ΦΕΚ Α’ 12) καθιέρωσε τὴν 27η Ἰανουαρίου ὡς ἡμέρα μνήμης τῶν Ἑλλήνων Ἑβραίων μαρτύρων καὶ ἡρώων τοῦ Ὁλοκαυτώματος. Στὸ πλαίσιο αὐτό, καλοῦνται οἱ σχολικὲς μονάδες τὴν Τετάρτη 31 Ἰανουαρίου 2018 νὰ ἀφιερώσουν δύο διδακτικὲς ὧρες σὲ ἐκδηλώσεις καὶ ἐκπαιδευτικὲς δραστηριότητες γιὰ τὴν προαναφερόμενη Ἡμέρα Μνήμης».
Ἀπουσιάζει πάντως οἱαδήποτε ἐντολὴ διὰ ἑορτὴν τοῦ παγκοσμίου κοσμοσωτηρίου γεγονότος τῶν Χριστουγέννων ἢ διὰ τὸν Μακεδονικὸν Ἀγῶνα, τώρα ποὺ εἶναι καὶ ἐπίκαιρος μετὰ τὰ ὅσα συνέβησαν εἰς τὸ «Σκοπιανόν». Τί ὅμως νὰ ἀναμένη κανείς, ὅταν ὁ προηγούμενος Ὑπουργὸς κ. Ν. Φίλης ἠρνεῖτο τὴν γενοκτονίαν τῶν Ποντίων καὶ ἡ νῦν Ὑπουργὸς ἐφέτος τὴν 21ην Ἰανουαρίου ἐνεθυμήθη νὰ ἐπικαιροποιήση τὴν ἐγκύκλιον τοῦ κ. Κ. Γαβρόγλου διὰ τὸ Ὁλοκαύτωμα;
Προτάσεις
Ἡ κατεύθυνσις τῆς Κυβερνήσεως ἔχει ὡς κέντρον της νὰ καταστῶμεν μία κοινωνία ποὺ μόνον θὰ ἐργάζεται, ὥστε νὰ ἀπασχολῆ τὰ παιδιὰ τὸ κράτος καὶ νὰ τὰ νουθετῆ ἐκεῖνο. Θὰ ἦτο πολὺ καλύτερον νὰ λύση τὸ πρόβλημα τῆς συρρικνώσεως τοῦ ποιοτικοῦ χρόνου τῆς οἰκογενείας, ὁ ὁποῖος συμφώνως πρὸς ἐρεύνας ἔχει περιορισθῆ εἰς τὰ 45΄ ἡμερησίως! Πῶς; Ἂν θέλουν νὰ λάβουν δῆθεν μέτρα προστασίας διὰ τὰ παιδιά, τότε νὰ λάβουν μέτρα διὰ τάς μητέρας, ὥστε νὰ ἔχουν περισσότερον χρόνον διὰ τὰ τέκνα τους. Αὐτὸ ἐπιθυμοῦν καὶ ἐκεῖναι καὶ αὐτὸ λείπει εἰς τὰ παιδιὰ καὶ ὄχι ἡ γνῶσις ἢ ἡ ὁλοήμερος ἀπασχόλησις. Ἔχομεν ἐμπιστοσύνην εἰς τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς ὅτι κάνουν ὅ,τι καλύτερον. Ὀφείλει ὅμως τὸ κράτος νὰ διαφυλάξη τὸν θεσμὸν τῆς οἰκογενείας, τὸν ὁποῖον πρὸς τὸ παρὸν μὲ ὅσα νομοσχέδια ἔχει προωθήσει καὶ συνεχίζει νὰ κρατεῖ εἰς ἰσχὺν (πολιτικὸς γάμος, ἐκτρώσεις, σύμφωνον συμβιώσεως κ.λπ.), ἐσχάτως δὲ μὲ τὴν σεξουαλικὴν διαπαιδαγώγησιν (ὅπου θὰ διδάσκωνται ὡς πρότυπα οἰκογενείας ἐκεῖνα τῶν ὁμοφυλοφίλων) τὸν διαλύει! Ὁ κ. Μητσοτάκης εἶναι ἀνίδεος ἀπὸ πνευματικὴν ζωὴν ὅσο ἦτο καὶ ὁ κ. Τσίπρας καὶ διὰ τὴν οἰκογένειαν γνωρίζει ὅσα καὶ ἡ Σαμαρείτις πρὶν συναντήση τὸν Κύριον.
Οἱ Ἕλληνες πρέπει νὰ συνειδητοποιήσωμεν τὴν εὐθύνην μας διὰ τοὺς πολιτικοὺς ποὺ ἐκλέγομεν, διὰ νὰ μᾶς ἀφανίσουν μᾶλλον παρὰ νὰ μᾶς κυβερνήσουν. Ὥς πότε θὰ μᾶς ἐξαπατοῦν ἄνθρωποι ποὺ φοροῦν πρὸς καιρὸν τὴν λεοντὴν τοῦ πατριωτισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας; Ἐπιτέλους, «ξύπνα ραγιά, σοῦ παίρνουν τὰ παιδιά!».