Κυριακή 9 Αυγούστου 2020

ΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΑ ΤΟ «ΘΥΜΙΑΤΟ» ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΠΙΑ «ΛΙΒΑΝΙ»

 

ΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΑ ΤΟ «ΘΥΜΙΑΤΟ» ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΠΙΑ «ΛΙΒΑΝΙ», ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ «ΛΙΒΑΝΙΖΟΥΝΕ», ΚΙ ΑΥΤΟ ΚΑΚΟ ΤΟΥ ΚΑΝΕΙ (ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ, ΤΩΝ 85 ΕΤΩΝ, ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ)
Τοῦ δέσποτα τό «θυμιατό» δέν θέλει πιά «λιβάνι»,
γιατί τόν «λιβανίζουνε», κι αὐτό κακό τοῦ κάνει.

ceb8cf85cebcceb9ceb1cf84cebfΤοῦ δέσποτα τό «θυμιατό» θέλει πολύ «μπαρούτι»,
γιά νά κονιορτοποιηθοῦν μέγαρα, δόξες, πλούτη
Νά βγῆ τό σάπιο καθεστώς ἀπ’ τήν Ἱεραρχία,
καί νά τούς συμμαζέψουνε, νά πᾶνε ἐξορία.

Νά μποῦν νέοι ἐπίσκοποι μέσα στήν Ἐκκλησία,
νά ξαναδώσουν στό λαό, θάρρος κι αἰσιοδοξία
Νά γίνουν γνήσιοι διάδοχοι τῶν δώδεκ’ Ἀποστόλων,
νά διαδοθῆ ἡ Πίστις μας γνήσια στόν κόσμον ὅλον.

Ν’ ἀρχίσουνε τόν πόλεμο κατά τοῦ Ἀντιχρίστου,
ν’ ἀνοίξουν ὅλους τους Ναούς, σέ πεῖσμα τοῦ Ἐχθίστου.
Ἀλλ’ ἄς προσέξουμε ἀδελφοί κάτι πολύ μεγάλο,
πού ’ναι τό μέγιστο κακό, ἀπ’ ὅλα πιό μεγάλο.

Εἶναι τό δόλιο σφράγισμα, πού θέλεi νά μᾶς βάλη
μέ δόλο ὁ Ἀντίχριστος καί νά μᾶς καταβάλλῃ.
Δέν θά τό λένε «σφράγισμα», μήπως καί τ’ ἀρνηθοῦμε,
θά μᾶς τό ποῦν «ἐμβόλιο» διά νά τό δεχτοῦμε.

Ἀλλά θά ἔχη μυστικά τό σφράγισμα τ’ Ἀνόμου,
ἐνῶ αὐτοί πού θ’ ἀρνηθοῦν τό στίγμα παρανόμου.
Θά ἐγκλεισθοῦν στά σπίτια των, θά εἶναι σέ «καραντίνα»,
γιά νά πεθάνουν ὃλ’ αὐτοί γρήγορα ἀπό τήν πείνα!

Καί μήν ξεχνᾶτε, ἀγαπητοί, τόν λόγον τοῦ Κυρίου,
«θά πλανηθοῦν κι οἱ Ἐκλεκτοί» στήν πλάνη τοῦ Θηρίου
Ἐμεῖς πού μᾶς ἀξίωσε νά ἀποτειχιστοῦμε,
ἄς μείνωμε πιστοί σ’ Αὐτόν, ὅ,τι κι ἄν ὑποστοῦμε.

Γιά ν’ ἀποκτήσωμε εὔκολα θέσι στά δεξιά Του,
καί νά ἀπολαμβάνωμε αἰώνια τ’ ἀγαθά Του.

Ἀμήν
Μ. Κ.
15-7-2020