Παρασκευή 14 Αυγούστου 2020

Ο ΆΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΌΣΤΟΜΟΣ : ΠΡΟΣ ΛΑΪΚΟΥΣ ΠΟΥ ΜΑΧΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ !

 


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΩΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΤΟΝ ΠΙΣΤΟ ΚΑΙ ΑΓΡΥΠΝΟ ΛΑΟ, Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ.


«Κατησχήνθησαν(καταντροπιάστηκαν) οι Μοιχοί (δεσποτάδες)….
Τι ποιήσω, ίνα υμίν αξίαν αποδώ της αγάπης την αμοιβήν; 
Αξίαν μεν ού δύναμαι, ήν δε έχω, δίδωμι….Ουδείς έχει τέκνα τοιαύτα, ουδείς αγέλην (ποίμνιο) τοιαύτην, ουδείς άρουραν ούτως ευθαλή (γή τόσο ανθηρή).

Ου χρεία μοι γεωργίας (να την καλλιεργώ).

Εγώ καθεύδω, και οι στάχυες κομώσιν (ωριμάζουν).

Ου χρεία μοι πόνου.

Εγώ ησυχάζω, και τα πρόβατα των λύκων (των δεσποτάδων) περιγίνονται (νικούν).

Τι υμάς καλέσω;

Πρόβατα ή ποιμένας ή κυβερνήτας ή στρατιώτας και στρατηγούς;

Πάντα υμίν αληθεύω τα ρήματα (αποδεικνύονται αληθινά για σας).

Όταν ίδω την ευταξίαν (πειθαρχίαν), πρόβατα καλώ.

Όταν ίδω την πρόνοιαν, ποιμένας προσαγορεύω.

Όταν ίδω την σοφίαν, κυβερνήτας ονομάζω.

Όταν ίδω την ανδρείαν και την ευτονίαν (γενναιότητα), στρατιώτας και στρατηγούς υμάς άπαντας λέγω.

Ω πόνος, ώ πρόνοια λαού.

Ηλάσατε (απομακρύνατε) τους λύκους (τους δεσποτάδες) και ουκ αμεριμνήσατε (δεν αδιαφορήσατε)…

Οι μεθ’ ημών (δεσποτάδες) καθ’ ημών γεγόνασιν.

Οι μεθ’ ημών (δεσποταδες) το πλοίον κυβερνώντες, το πλοίον καταποντίσαι ηθέλησαν.

Εθαύμασα υμών την σύνεσιν.

Ταύτα λέγω, ουκ εις στάσιν υμάς  αλείφων(ετοιμάζων)

ΣΤΑΣΙΣ γαρ τα εκείνων,
τα δε υμέτερα ΖΗΛΟΣ» (ΕΠΕ 33,432).

Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος | Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομο… | Flickr

Πηγή :
https://apotixisi.blogspot.com/2020/08/k.html?m=1