Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020

ΜΗ ΠΡΟΣΕΥΞΩΜΕΘΑ ΦΑΡΙΣΑΙΚΩΣ...
Κυριακὴ Τελώνου καὶ Φαρισαίου

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ
Εἰς τὸ Κύριε Ἐκέκραξα, ψάλλομεν τὰ Ἰδιόμελα·
Ἦχος α’.

Μὴ προσευξώμεθα φαρισαϊκῶς, ἀδελφοί· ὁ γὰρ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται· ταπεινωθῶμεν ἐναντίον τοῦ Θεοῦ, τελωνικῶς διὰ νηστείας κράζοντες· Ἱλάσθητι ἡμῖν ὁ Θεός, τοῖς ἁμαρτωλοῖς.


ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ - ΜΗ ΠΡΟΣΕΥΞΩΜΕΘΑ ΦΑΡΙΣΑΙΚΩΣ... ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ. ΗΧΟΣ ΠΡΩΤΟΣ. ΨΑΛΛΕΙ Ο ΑΡΧΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΟΡΑΡΧΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΙΣΟΚΡΑΤΩΝ