Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2020

ΣΥ ΕΙΠΑΣ! "εἴχαμε ἐξορισθῆ ἀπὸ αὐτὴν καὶ περιπλανώμασταν σὲ χώρα μακρινὴ μὲ τὴν βαρύτερη ἀρρώστεια, ποὺ εἶναι ἡ ἀγνωσία Θεοῦ"

 ΣΧΟΛΙΟ: "Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΙΠΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΩΣΗΦ: «ΤΕΞΕΤΑΙ ΔΕ ΥΙΟΝ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΙΗΣΟΥΝ• ΑΥΤΟΣ ΓΑΡ ΣΩΣΕΙ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΑΥΤΩΝ»... 

ΑΛΗΘΕΙΑ, ΓΙΑΤΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ; 

ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΟΤΙ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΚΡΥΒΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΑΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΟ ΌΤΙ Ο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ!!! ΑΣ ΕΤΟΙΜΑΣΤΟΥΜΕ...


Εορταστικό μήνυμα για την Εορτή των Χριστουγέννων από τον μητροπολίτη Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας ΘεόκλητοΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 124η ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων Πρός τόν Ἱερό

Κλῆρο, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες καί τόν εὐσεβῆ λαό τῆς Μητροπολιτικῆς περιφερείας μας. Ἀγαπητοί μου. Ἔχοντες ὡς γενναιόδωρο διώκτη σὲ ὅλες τὶς μέρες τῆς ζωῆς μας τὸ Μέγα ἔλεος τοῦ Κυρίου ἐφθάσαμε καὶ στὰ Χριστούγεννα τοῦ σωτηρίου ἔτους 2020! Γιορτάζουμε Χριστούγεννα κατὰ τὸ Μέγα ἔλεος τοῦ Κυρίου μας καὶ πάλι. Αὐτὴν τὴν εὐχὴ εὔχεται ἡ Ἐκκλησία μας διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος «τὸ ἔλεός σου Κύριε, καταδιώξει με πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου». Αὐτὸ γίνεται κάθε Τρίτη βράδυ. Εὐχόμαστε δηλαδὴ νὰ μᾶς καταδιώκη τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου ὅλες τὶς ἡμέρες τῆς ζωῆς μας. Ἡ ἐκπλήρωσι αὐτῆς τῆς εὐχῆς εἶναι τὸ βεβαιότερο γεγονὸς στὴ ζωή τοῦ σύμπαντος κόσμου. Πρακτικὰ ὅμως μὲ ποιὸν τρόπο μᾶς καταδιώκει καὶ ποιὸ εἶναι τὸ περιεχόμενό του; Ἀπαντᾶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Μᾶς ἐξέλεξε πρὸ καταβολῆς κόσμου, γιὰ νὰ εἴμαστε ἅγιοι καὶ ἄμωμοι ἐνώπιόν του. Μᾶς προώρισε γιὰ υἱοθεσία, ὥστε νὰ ἐπανέλθουμε στὴν οἰκογένειά του. Διότι εἴχαμε ἐξορισθῆ ἀπὸ αὐτὴν καὶ περιπλανώμασταν σὲ χώρα μακρινὴ μὲ τὴν βαρύτερη ἀρρώστεια, ποὺ εἶναι ἡ ἀγνωσία Θεοῦ.

Ἡ εὐδοκία τοῦ θελήματός του εἶναι ἕνα ἄλλο μεγάλο κεφάλαιο. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀσύλληπτη ἀγάπη του, ποὺ τὰ ἔπραξε ὅλα, γιὰ νὰ γίνουμε ὁ ἔπαινος τῆς χάριτός του καὶ νὰ φθάσουμε μέχρι τὴν κορυφὴ ποὺ εἶναι ἡ ἀπολύτρωσι. Τὸ κεφάλαιο τῆς εὐδοκίας μπορεῖ νὰ ἐπιγραφῆ καὶ ὡς ἔργο ἑνὸς μανιακοῦ ἐραστῆ, κατὰ τὴν ἄριστη ἑρμηνεία τοῦ ἁγίου Χρυσοστόμου. Αὐτὸ σημαίνει εὐδοκία Θεοῦ. Δηλαδὴ τόσο πολὺ καὶ τόσο πολὺ καὶ τόσο πολὺ μᾶς ἀγάπησε ὁ Παντοδύναμος Θεός. Συνέβησαν Θεοπρεπῶς γεγονότα πέρα ἀπὸ κάθε φαντασία. Κανείς μας δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ζητήση νὰ ἀπολαύσουμε τὴν ἄφεσι τῶν παραπτωμάτων μας κατὰ τὸν πλοῦτο τῆς χάριτός του. Αὐτὴν τὴν χάρι του μᾶς τὴν ἔδωσε μὲ σοφία καὶ φρόνησι, μὲ περίσσευμα καὶ ὄχι ζυγισμένη. Σὲ ἄλλο σημεῖο ἡ εὐδοκία τοῦ θελήματος ὀνομάζεται περιποίησι σωτηρίας. Δηλαδὴ ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπινου Γένους δὲν ἦταν ἕνα πρόχειρο καὶ τυχαῖο γεγονός, Ἐν Φλωρίνῃ τῇ 16ῃ Δεκεμβρίου 2020 ἀλλὰ ἦταν μεγαλειῶδες καὶ περιποιημένο ὡς τὴν ἐσχάτη λεπτομέρειά του. Ποιὸς πάμπλουτος τῆς γῆς θὰ ἄφηνε ὅλην τὴν περιουσία του σὲ ἕναν πάμπτωχο ἄνθρωπο; Μᾶς ἔκρινε ἀξίους νὰ μᾶς γνωρίση τὸ μυστήριο τοῦ θελήματός του πάλι μὲ τὴν εὐδοκία του. Τὸ ἐπιθυμοῦσε πάρα πολύ. Αὐτὸ τὸ εἶχε προσχεδιασμένο στὸ σχέδιο τῆς οἰκονομίας του, ὅταν θὰ ἐρχόταν τὸ πλήρωμα τῶν καιρῶν. «Ὅτε δὲ ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν Υἱὸν αὐτοῦ…» (Γαλάτας 4,4). Ὅλο δὲ αὐτὸ τὸ σχέδιο θὰ ἔμπαινε στὴν κατάλληλη ὥρα κάτω ἀπὸ τὴν ἴδια Κεφαλή. Θὰ ἀνακεφαλαιώνονταν τὰ πάντα ἐν Χριστῷ. Σαὐτὴν τὴν ἀνακεφαλαίωσι εἴχαμε ὅλοι φυλαγμένο κλῆρο καὶ κλεισμένη θέσι ἐπὶ τοῦ σώματός του. Εἴμαστε συνεχῶς κληρονόμοι μεγάλων κεφαλαίων! Μᾶς τὰ προώρισε καὶ τὰ ἐνήργησε ὅλα ὁ ἴδιος κατὰ τὴν βουλὴ τοῦ θελήματός του. Ὅπου δὲ βούλεται Θεός, νικᾶται φύσεως τάξις. Ὁ δὲ αἰώνιος προορισμός μας ἦταν κι αὐτὸς ἀνυπολόγιστα μεγάλος. Μᾶς προώριζε νὰ γίνουμε τὸ στεφάνι καὶ ἡ κορῶνα τῆς δόξας του. Ἀγαπητοί μου. Ἴσως νὰ ξενίζεσθε ἀκούοντας σήμερα κατὰ τὴν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων νὰ γράφω σὲ τοῦτο τὸ ἑορταστικὸ Γράμμα μου τὰ ἀνωτέρω λόγια. Χωρὶς νὰ γράφω δηλαδὴ τὰ ὀνομαστικὰ καὶ ἐπίκαιρα λόγια περὶ τῶν Χριστουγέννων. Κι ὅμως, ἀκόμη καὶ ἡ ἀποκειμένη ἐν οὐρανοῖς ἐλπίδα (Κολασσαεῖς 1,3), ἢ ἡ μερίδα τοῦ κλήρου τῶν ἁγίων στὸ αἰώνιο φῶς, ἢ ἡ ἀπαλλαγή μας ἀπὸ τὴν ἐξουσία τοῦ σκότους καὶ μετάστασί μας στὴν βασιλεία τοῦ Υἱοῦ τῆς ἀγάπης (Κολ. 1,12-13) ἀπὸ τὰ Χριστούγεννα ἀντλοῦν τὴν ἐγγύησί τους. Ὅπως καὶ ὅλα ὅσα γράφει ὁ ἅγιος ἀπόστολος Παῦλος στὸ 1 ο καὶ ἐπικὸ κεφάλαιο τῆς πρὸς Ἐφεσίους ἐπιστολῆς του (στίχοι 3-13), ποὺ ἀναφέρθηκαν ἀνωτέρω. Τὰ Χριστούγεννα εἶναι ἡ Μητρόπολι ὅλων τῶν ἀγαθῶν! Γιαὐτὸ γράφει ὁ ἀπόστολος μὲ πολὺν θαυμασμὸ γιὰ τὸ μεγαλεῖο τοῦ σχεδίου τῆς θείας οἰκονομίας γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Τὰ λόγια αὐτὰ τοῦ ἀποστόλου εἶναι τὸ ἀκριβέστερο ὑπόμνημα καὶ ἡ καλλίτερη ἑρμηνεία τοῦ γεγονότος τῶν Χριστουγέννων. Ἡ ἐν κόσμῳ Γέννησι τοῦ Χριστοῦ εἶναι μόνιμη κατάθεσι ὡς ἐγγυητικὴ ἐπιστολὴ στὴν τράπεζα τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας, ἀπὸ ὅπου ἀντλοῦνται ὅλες οἱ εὐλογίες τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Ἀγαπητοί μου. Κλείνω τὸ Ἑόρτιο Γράμμα μου μὲ τὸν θαυμασμὸ τοῦ ἁγίου Αὐγουστίνου καθὼς βλέπει τὶς μεγάλες δωρεὲς τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο. Γράφει, «Τὶ λοιπόν, Βασιλιᾶ μου καὶ Θεέ μου; Τὶ νὰ σοῦ ἀνταποδώσω, γιὰ ὅσα μοῦ ἔδωσες; Δὲν θὰ εὕρισκε κανεὶς σὲ ἀνθρώπου καρδιὰ κάτι ποὺ νὰ ἦταν ἄξιο, γιὰ νὰ ἀνταποδώση στὶς μεγαλειώδεις χάρες σου. Τὶ θὰ μποροῦσε κάποτε νὰ ἐπινοήση ἀνθρώπου ἐξυπνάδα, ποὺ νὰ εἶναι τόσο μεγάλο, ὥστε νὰ συγκρίνεται μὲ τὸ ἔλεός σου; Οὔτε ἔχει δὲ καὶ τέτοια δυνατότητα ἡ κτιστὴ φύσι, ὥστε νὰ μποροῦσε νὰ ἰσορροπήση τὴν βοήθεια ποὺ τῆς δίνει ὁ Κτίστης» (Κεκραγάριο Α’ Μελέτες 7ο σελ 39). Σήμερα κατὰ τὴν μεγάλη αὐτὴ ἡμέρα ἂς στρέψουμε τὴν σκέψι μας στὸν δωρεοδότη Κύριο. Ἂς ἀνυψωθοῦμε ἀπὸ τὴν τρέχουσα μιζέρια ποὺ μαστίζει ὅλους μας. Δικαιούμαστε τὴν ἀπογείωσι, ὥστε νὰ κερδίσουμε τὴν ψυχή μας. Μὴν καταποθοῦμε ἀπὸ τὴν πραγματικὴ ἢ τὴν φτιαχτὴ ζοφερὴ ἀτμόσφαιρα. Αὐτὸς εἶναι ὁ νοητὸς Ὀλοφέρνης, ποὺ καταστρέφει τὰ πάντα στὸ πέρασμά του. Ὁ Χριστὸς ἐπεδήμησε αὐτοπροσώπως ἀνάμεσά μας, γιὰ νὰ ἀλλάξη ὁ ἄνθρωπος καὶ ὁ κόσμος ὅλος. Εὔχομαι σὲ ὅλους ἡ χάρι τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Κυρίου μας νὰ σκέπη τὶς οἰκογένειές σας καὶ τὴν πατρίδα μας ἀπὸ ὁρατοὺς καὶ ἀόρατους κινδύνους

 

Μετὰ ἑορτίων εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ †

Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Ἑορδαίας

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

δείτε ολοκληρη την εγκύκλιο ΕΔΩ