Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020

«COVID-19, ἡ ἄλλη ὄψις τοῦ νομίσματος»

 


«COVID-19, ἡ ἄλλη ὄψις τοῦ νομίσματος»

Καθηγουμένης Μαριάμ μοναχῆς- Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Περιβλέπτου

Καί βεβαίως ὑπάρχει ἐπιδημία. Καί βεβαίως ὑπάρχει νόσος. Καί βεβαίως πολλές φορές εἶναι καί θανατηφόρος καί χτυπάει συνανθρώπους μας ἀνεξαιρέτως ἠλικίας. Ὅμως ἡ ἱστορία μᾶς διδάσκει ὅτι ὅταν τά ἤθη, οἱ ἀξίες καί ἡ αἰδώς τῶν ἀνθρώπων καταπέσουν καί κατακρημνισθοῦν, ἐπέρχονται μεγάλες συμφορές, σεισμοί, λιμοί, ἀσθένειες θανατηφόρες ὅπως ἡ λέπρα, ἡ φυματίωσις κ.ἄ., πόλεμοι καί γεγονότα πού δέν μποροῦν νά ἀντιμετωπισθοῦν μέ τίς ἀνθρώπινες δυνάμεις.

Ἔτσι καί σήμερα ἐνεφανίσθη ἡ πανδημία αὐτή πού λέγεται COVID-19, τήν ὁποίαν ἐμεῖς δέν μποροῦμε νά ἐλέγξουμε ἐάν εἶναι φυσική ἤ ἐάν κάποια διεστραμμένα μυαλά τήν παρεσκεύασαν σέ ἐργαστήρια καί τήν ἔριξαν στήν ἀτμόσφαιρα μέ ἀπώτερο σκοπό τήν μείωση τοῦ πληθυσμοῦ ἤ τήν δημιουργία ἀνθρωπίνων «ρομπότ» πού θά ἐξυπηρετοῦν τά συμφέροντά τους, διότι πολλά ἔχουν ἀκουσθεῖ...Ὅμως μέσα σέ αὐτή τήν κατάσταση ὁ ἄνθρωπος δέν στράφηκε πρός τόν Τριαδικό Θεό, τόν Δημιουργό τοῦ σύμπαντος[1], ἀλλά πρός τόν ἑαυτό του.

Ὅπως στήν ἐποχή τοῦ Μωϋσέως πού οἱ Ἰσραηλῖτες βγῆκαν ἀπό τήν δουλεία τῆς Αἰγύπτου μέ θαυμαστό τρόπο καί ἐπί 40 χρόνια τούς ἔτρεφε ὁ Θεός στήν ἔρημο μέ τό μάννα ἐξ οὐρανοῦ καί διερρήχθη ἡ πέτρα καί ἀνέβλυσε ὕδωρ καί τούς πότισε, ἀλλά κατά τήν ἀπουσία τοῦ Μωϋσῆ στό ὄρος Χωρήβ ἔφτιαξαν ἕνα χρυσό ἄγαλμα βοδιοῦ καί τό προσκύνησαν, ἔτσι καί σήμερα εἶναι ἐποχές παράλληλες. Οἱ ἄνθρωποι ξέχασαν τόν Θεό, ὁ Θεός «πέθανε» γιά τόν σημερινό ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος στράφηκε ἐξ ὁλοκλήρου στόν ἑαυτό του, στόν ἐγωϊσμό καί τήν ματαιοδοξία του. Οἱ πολλές ἀνακαλύψεις καί ἐφευρέσεις φούσκωσαν τήν ἔπαρση τοῦ ἀνθρώπου ὥστε νά θεωρήσει ἑαυτόν «θεό» καί νά στρέψει ὅλες του τίς ἐφευρέσεις εἰς βάρος του[2].

Ἀντί νά καταφύγουμε ὅλοι στήν πρόνοια, στήν ἀγάπη, στό ἔλεος καί στή δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, στή βοήθεια καί τίς μεσιτεῖες τῆς Παναγίας καί τῶν Ἁγίων καί μέ προσευχές, παρακλήσεις καί λιτανεῖες ἁγίων λειψάνων νά δεηθοῦμε γιά τήν ἀπαλλαγή τῆς ἀνθρωπότητος ἀπό τήν λοιμώδη ἀσθένεια, ὅπως γινόταν πάντοτε ἀνά τούς αἰῶνας στήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας ὅταν ἐπέρχονταν τέτοια δεινά καί ὁ Θεός πάντοτε ἀπαντοῦσε κι ἔδινε λύση, ἐμεῖς ἀπομακρυνθήκαμε ἀπό τόν Θεό καί ἐγκαταλείψαμε τήν ὁδό τῶν ἐντολῶν Του, ἐνῶ ὁ ἐνανθρωπήσας Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ ἦλθε εἰς τόν κόσμον ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί διά τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου κι Ἀειπαρθένου Μαρίας καί μᾶς εἶπε ὅτι ἐάν δέν εἶχα ἔρθει καί δέν σᾶς εἶχα διδάξει ἁμαρτίαν δέν θά εἴχατε[3]. Τώρα ὅμως ὅλοι γνωρίζουμε τί εἶπε ὁ Θεός, ποιές εἶναι οἱ ἐντολές Του καί πῶς πρέπει νά διάγουμε τή ζωή μας. Ἐμεῖς παρ’αὐτά κοιτᾶμε πῶς νά φᾶμε ὁ ἕνας τόν ἄλλον καί κατά συνέπειαν ἔρχεται αὐτή ἡ λοιμική νόσος πού ὁδηγεῖ στήν καταστροφή τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.

Φθάσαμε ἔτσι στό σημεῖο μία ἁπλή ἐπιδημία νά καταρρακώσει τήν ἀνθρωπότητα καί νά πάρει πολύ μεγάλες προεκτάσεις, διότι πέρασε καί ἡ νόσος τῶν χοίρων, τῶν τρελῶν ἀγελάδων, τῶν πτηνῶν καί οἱ διάφορες μορφές θανατηφόρας γρίπης, δέν ἔλαβαν ὅμως τέτοια αὐστηρά μέτρα γιά τήν ἀντιμετώπισή τους (ἴσως ἦταν προσχέδια διαχείρισης τῶν ἀνθρώπων). Ὁ COVID-19 θά περάσει. Ἀλλά αὐτό πού θά ἀφήσει πίσω του θά εἶναι ἡ μισή ἀνθρωπότητα νά πάσχει ἀπό νευρικό παραλήρημα, ὅπως κατάθλιψη, νευρασθένεια, τρομολαγνεία, φοβίες καί ἐπιθετικότητα τοῦ ἑνός ἀνθρώπου πρός τόν ἄλλον, ἐνδοοικογενειακή βία καί οὐσιαστικά ἔτσι διαλύεται ἡ κοινωνία καί τό ἀνθρώπινο πρόσωπο δέχεται πλήγμα ἀξεπέραστο καί μή ἰάσιμο ἀνθρωπίνως.

Ἀνεξαρτήτου παιδείας, ὅμως, ὁ ἄνθρωπος πρέπει νά ἀναλογισθεῖ ὅτι ἀπώτερος σκοπός ὅλων αὐτῶν εἶναι ὁ διωγμός τῆς Ὀρθοδοξίας.Ὑπάρχουν ἑωσφορικά μυαλά τά ὁποῖα κρύβονται πίσω ἀπό τή δύναμη πού τούς παρέχουν τά σινικά τείχη τῶν χαρτονομισμάτων τους, δηλαδή ὁ πλοῦτος πού ἔχουν στά χέρια τους καί κατά καιρούς καταστρώνουν σχέδια γιά τήν μείωση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς. Αὐτοί ἐλέγχουν τόν Τύπο καί τά ΜΜΕ καί ὑποχρεώνουν τούς ἀνθρώπους νά σκύβουν τό κεφάλι καί νά ὑπακούουν στά ἐγκληματικά τους σχέδια.

Σέ ὅλους αὐτούς τούς ἰσχυρούς τῆς γῆς θά τούς ποῦμε πώς ἐθελοτυφλοῦν καί δέν ἀναλογίζονται ὅτι ὑπῆρξε Διοκλητιανός, ὑπῆρξε Δέκιος, ὑπῆρξε Νέρων καί πολλοί ἄλλοι αὐτοκράτορες ἀλλά καί πιό σύγχρονες μορφές ὁλοκληρωτικῶν καθεστώτων, οἱ ὁποῖοι ἐδίωξαν ἀμείλικτα τήν «θρησκεία τοῦ Ναζωραίου», ἤτοι τόν Χριστιανισμό, ἀλλά μέσα ἀπό τούς διωγμούς αὐτούς προέκυψε πληθώρα μαρτύρων, πληθώρα ἁγίων καί ἡ Ὀρθοδοξία ἀπλώθηκε ἕως τά πέρατα τῆς οἰκουμένης. Διότι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ὅσο θά διώκεται, τόσο θά αὐξάνει καί θά βγαίνουν νέοι μάρτυρες, νέοι ἅγιοι, οἱ ὁποῖοι θά ὁμολογοῦν Χριστόν κι Αὐτόν Ἐσταυρωμένον.

Ψάχνουν λοιπόν οἱ ἄνθρωποι ἀπεγνωσμένα γιά τό ἐμβόλιο πού θά σώσει τήν ἀνθρωπότητα ἀπό τόν ἰό COVID-19, ἔτσι τουλάχιστον μᾶς λένε ἀπό τόν ἔντυπο τύπο καί τά ΜΜΕ. Καί ξεχνοῦν ὅτι τό μοναδικό ἐμβόλιο πού ὑπῆρξε, ὑπάρχει καί θά ὑπάρχει, τό δοκιμασμένο ἐπί 2000 ἔτη καί σέ δισεκατομμύρια ἀνθρώπους, πού δέν θά ὑπάρξει ὅμοιό του ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος, εἶναι τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ἡ Θεία Κοινωνία. Ἄς ξεχάσουν λοιπόν τά κουταλάκια, τά πλαστικά ποτηράκια καί ὅ,τι ἄλλο σκεφθοῦν νά ποῦν, διότι τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Κυρίου[4] δέν μεταδίδει ἀσθένειες, διότι εἶναι Ἐκεῖνος πού εἶναι ἡ Ὁδός καί ἡ Ἀλήθεια καί ἡ Ζωή[5] κι ἐνίκησε κατά κράτος τόν θάνατον[6] καί ὡς ἐκ τούτου ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι τό φάρμακο, τό ἀντίδοτο ἐναντίον τοῦ θανάτου[7] καί τό αἰώνιο φάρμακο διά τήν ἴασιν τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων τῶν ἀνθρώπων[8]. Παράδειγματα πολλά ἔχουμε στούς βίους τῶν σύγχρονων ἁγίων τῶν ἡμερῶν μας, Παϊσίου, Πορφυρίου καί Ἰακώβου, ὅπου πάμπολλες περιπτώσεις ἀνθρώπων πού ἔπασχαν ἀπό ἀνίατες ἀσθένειες σύμφωνα μέ τίς κλινικές τους ἐξετάσεις, κατ’ὁμολογίαν τῶν θεραπόντων ἰατρῶν, ἐθεραπεύθησαν μετά ἀπό προσευχή τῶν ἁγίων καί τήν Θεία Μετάληψη.

Ἀλλά καί οἱ ἴδιοι οἱ ἱερεῖς, οἱ ὁποῖοι ἀφοῦ κοινωνήσουν ὅλους τούς πιστούς ἀνεξαιρέτως ἀσθενειῶν (βλέπε τόν ἱερέα τῆς Σπιναλόγκα πού κοινωνοῦσε τούς λεπρούς), καταλύουν ἔπειτα ὅλο τό ἅγιον Ποτήριον κι ἐνῶ θά ἔπρεπε νά ἔχουν γίνει μουσεῖα ἀσθενειῶν, ἐν τούτοις οὐδέποτε ἔχουν ἀσθενήσει μετά ἀπ’αὐτό. Ἀσφαλῶς καί οἱ ἱερεῖς ἀσθενοῦν καί πεθαίνουν, ἀλλά ἀποδεδειγμένα ποτέ ἀπό τήν μετάδοση τῆς Θείας Κοινωνίας, τό Μυστήριο τῶν Μυστηρίων. Ἀπό τήν Θεία Κοινωνία δεν κολλᾶς τόν ἰό εἰ μή μόνον τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ[9].

Εἶναι δέ τόσο μεγάλος ὁ διωγμός τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως στίς ἡμέρες μας, ὥστε ἀκόμα καί ὁ ἦχος τῆς καμπάνας νά τούς ἐνοχλεῖ. Μήπως καί αὐτός ἐνσπείρει τόν ἰό;;;;;;!!!!!! Ὁ χτύπος τῆς καμπάνας;;;;!!!!! Καί φθάνουν στο σημεῖο νά λένε ὅτι στό ναό τοῦ Θεοῦ, τόν καθηγιασμένον ἀπό τήν ἄκτιστον Χάριν Του, ὑπάρχει ὁ κίνδυνος νά μεταδοθοῦν ἀσθένειες, καθώς καί ἀπό τήν προσκύνησιν τῶν ἁγίων λειψάνων καί τῶν εἰκόνων τῶν Ἁγίων καί τῆς Κυρίας Θεοτόκου καί νά προσκυνοῦν οἱ ἄνθρωποι μέ μάσκα( φίμωτρο θά ποῦμε ἐμεῖς!!!). Ἄπαγε τῆς βλασφημίας!!! Καί δυστυχῶς οἱ μή σκεπτόμενοι ἄνθρωποι, οἱ μή ἔχοντες νοῦν Χριστοῦ, τό δέχονται, ἐνῶ θά ἔπρεπε νά τούς γυρίσουν τήν πλάτη καί νά τούς ποῦνε: «Εὐχαριστοῦμε, δέν θά πάρουμε!!!».

Ἄς ρίξουμε ὅμως μία ματιά καί στήν ἀθέατη πλευρά τῆς Σελήνης. Τό καινούριο παγκόσμιο σιωπηλό οἰκονομικό κράχ[10] πού τόσο ἔντεχνα ἑτοιμάζουν. Ἡ παγκόσμιος κινητήριος δύναμις εἶναι τό χρῆμα. Πῶς ἀλλιῶς θά ἐπεβάλλετο μία παγκόσμια διακυβέρνηση καί ὁ ἀπόλυτος ἔλεγχος τῆς ἀνθρωπίνης συνείδησης, ὥστε ἡ καταδυνάστευσις καί ἐξαθλίωσις τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου νά ἐξυπηρετεῖ τά ἴδια συμφέροντα, εἰ μή μόνον μέ τρόμον καί ἀπόλυτον ἐκφοβισμόν διά τήν ἀπώλεια τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου; Διότι σέ ὁποιαδήποτε ἄλλη περίπτωση οἱ ἄνθρωποι θά ἀντιδροῦσαν στήν καταστρατήγηση τῶν ἐλευθεριῶν τους, διά τήν ἀπόκτησιν τῶν ὁποίων ἔχουν χυθεῖ κρουνοί αἵματος ἀνά τούς αἰῶνας.

Γι’αὐτό ἄς προσέξουμε καί ἄς μελετήσουμε βαθύτερα, ἀρχῆς γενομένης τῆς Θείας Ἀποκαλύψεως τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί Εὐαγγελιστοῦ, καθώς καί τί εἶχαν προείπει οἱ ἅγιοι πατέρες πρίν αἰῶνες, ἀλλά καί σύγχρονοι ἅγιοι, ὅπως ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὁ ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, ὁ ἅγιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης, καί εἶχαν προφητεύσει γιά αὐτά τά δεινά πού λαμβάνουν χώρα στις ἡμέρες μας.

Ἀδελφοί μου, στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετά φόβου. Νά εἴμαστε κοντά στόν Θεό καί στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία Του, πού εἶναι ἡ μοναδική Κιβωτός σωτηρίας, μέ προσευχή, ἐξομολόγηση, ἀληθινή μετάνοια καί Θεία Κοινωνία καί ἄς μήν ἀπελπιζόμεθα. Βρισκόμαστε αὐτή τήν στιγμή στήν προσπάθεια πού κάνουν αὐτές οἱ σκοτεινές δυνάμεις γιά νά μᾶς ἐπιβάλλουν στανικά καί δικτατορικά τήν ἀλλαγή καί ζοῦμε ἕναν χειρότερο μεσαίωνα ἀπό τόν προηγούμενο. Ὅμως ἔχουμε ἀρχηγό καί κεφαλή τόν Σωτῆρα Χριστό, τόν Μεσσία τοῦ κόσμου, πού εἶναι τό Φῶς πού θά φέρει πάλι τήν Ἄνοιξη. Εἶναι τό Ἐσφαγμένον Ἀρνίον τῆς Ἀποκαλύψεως πού ἐξῆλθε ΝΙΚΩΝ καί ἵνα ΝΙΚΗΣΗ.

Πιστεύω ὅτι σύντομα θά ἀρχίσουν πάλι οἱ ἐκκλησίες νά γεμίζουν κόσμο καί οἱ πλέον πολέμιοι καί ἐνάντιοι θά εἶναι οἱ πρῶτοι πού θά εἰσέλθουν εἰς τόν οἶκον Κυρίου, σύμφωνα καί μέ τήν ρήση τοῦ σύγχρονου ἁγίου μας Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου:                  

«...Μπορεῖ, ὅμως, μέ τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ, νά ἔρθει, νά ἔρθει ὥστε οἱ ἄνθρωποι νά ἀποκτήσουν μία ἐπίγνωση, νά ἰδοῦνε τό χάος ὁλόφωτο, ὁλοζώντανο μπροστά τους, νά ποῦνε: “Ἔεε!!! Πέφτουμε στό χάος, χανόμαστε. Ὅλοι πίσω, ὅλοι πίσω, γυρίστε πίσω, πλανηθήκαμε”. Καί νά ἔρθουν πάλι στόν δρόμο τοῦ Θεοῦ καί νά λάμψει ἡ Ὀρθόδοξος πίστις».

Γένοιτο, Κύριε. Ἀμήν.[1] Γιά τό ὁποῖον σύμπαν, ἕνας σύγχρονός μας Φυσικός καί μάλιστα Γερμανο-ἑβραῖος, ὁ Ἀϊνστάϊν, μέ μεγάλο θαυμασμό εἶπε ὅτι σέ αὐτό τό τέλειο ρολόϊ κάποιος ἔχει δώσει τήν κίνηση καί τήν νομοτέλεια, οὐσιαστικά δηλαδή ὁμολογεῖ Θεό.

[2] Ὅταν στό Παρίσι τό 1902 ὁ Πέτρος καί ἡ Μαρία Κιουρί ἀνακάλυψαν τήν ραδιενέργεια, ἐχάρησαν πάρα πολύ διότι πίστευαν ὅτι εἶναι ἕνα σπουδαῖο ἐφόδιο στά χέρια τῆς ἐπιστήμης γιά τήν καταπολέμηση τῶν καρκινικῶν ὄγκων. Αὐτό ὅμως τό πῆραν οἱ ἄνθρωποι καί τό ἔκαναν βόμβες.

Καί πάλι διά τοῦ λόγου τό ἀληθές πρίν μερικά χρόνια Πρόεδρος τῆς Ἀμερικῆς μέ μεγάλο ἐνθουσιασμό ἀνακοίνωσε στά ΜΜΕ ὅτι ἀνακάλυψαν τήν βόμβα νετρονίου, ἡ ὁποία σκοτώνει τόν ἄνθρωπο καί ἀφήνει ἀνέπαφα τά κτίρια! Θαυμᾶστε λογική κι εὐφυΐα!!!

Ἔτσι, ἡ ραδιενέργεια πού ἔχει δηλητηριάσει τόν πλανήτη( ἀπο τίς βόμβες), οἱ πυρκαγιές καί οἱ ἀποτεφρώσεις τεραστίων ἐκτάσεων δασικῆς γῆς μέ ἀποτέλεσμα τήν μείωση τοῦ φυσικοῦ φίλτρου γιά τόν καθαρισμό τῆς ἀτμόσφαιρας πού εἶναι τά δένδρα, ἡ συνεχής ρύπανση τῆς ἀτμόσφαιρας ἀπό τά καυσαέρια καί τῆς γῆς ἀπό τά φυτοφάρμακα καθώς καί ἡ τεχνητή μετάλλαξη τῶν σπόρων, ἔχουν ὡς ἀποτέλεσμα τήν ἀλλαγή τοῦ κλίματος, τήν ἀλλοίωση τῶν προϊόντων, τήν μόλυνση τοῦ περιβάλλοντος καί κατ’ἐπέκτασιν τόν πολλαπλασιασμό τῶν λοιμώξεων καί τῶν μικροβίων, τίς ὁποῖες δέν μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά τίς ἐλέγξει καί κάθε τόσο οἱ φαρμακευτικές ἑταιρεῖες βγάζουν καινούρια γενιά ἀντιβιοτικῶν πρός ἀντιμετώπισίν των.

[3] «εἰ μὴ ἦλθον καὶ ἐλάλησα αὐτοῖς, ἁμαρτίαν οὐκ εἶχον· νῦν δὲ πρόφασιν οὐκ ἔχουσι...» (Κατ.Ἰωάν., κεφ.ιε΄,στ.22)

[4] «Ὁ  τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ  πίνων μου τὸ  αἷμα  ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἐγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ». (Ἰωάν., κεφ.στ΄, στ.54)

[5] «...ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή·...». (Ἰωάν., κεφ.ιδ΄, στ.6)

[6]  Ἀνάστασις τοῦ υἱοῦ τῆς χήρας στήν Ναΐν (Λουκ., κεφ.ζ΄,στ.11-17), ἀνάστασις τῆς θυγατρός τοῦ Ἰαείρου (Λουκ., κεφ.η΄,στ.41-56), ἀνάστασις τοῦ Λαζάρου (Ἰωάν., κεφ.ια΄, στ.1-46).

[7] «...ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή. Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, κἂν ἀποθάνῃ, ζήσεται· καὶ  πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα...»(Ἰωάν., κεφ.ια΄, στ.25-26).

[8]  Τό θαῦμα τῆς θεραπείας τῶν δέκα λεπρῶν (Λουκ., κεφ.ιζ΄,στ.12-19), τῆς αἱμορροούσης (Λουκ., κεφ.η΄, στ.43-48), τῆς συγκύπτουσας (Λουκ., κεφ.ιγ΄,

στ.10-17), κ.ἄ.

[9] «Ἡ γὰρ σάρξ μου ἀληθῶς ἐστι βρῶσις, καὶ τὸ αἷμά μου ἀληθῶς ἐστι πόσις.  Ὁ  τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει, κἀγὼ ἐν αὐτῷ» (Ἰωάν., κεφ.στ΄, στ.55-56).

[10] Βλέπε τό 1929 τό κράχ τῆς Ἀμερικῆς, πού τήν μία μέρα ἔτρωγαν μέ χρυσά κουτάλια καί τήν ἑπομένη δέν εἶχαν νά φᾶνε οὔτε σπόρους.