Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2020

«Ω ΤΗΣ ΙΟΥΔΑ ΑΘΛΙΟΤΗΤΟΣ» ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

 Ὢ τῆς Ἰούδα ἀθλιότητος! 

ἀφ’ ἧς ῥῦσαι ὁ Θεὸς τὰς ψυχὰς ἡμῶν. τῆς Ἰούδα ἀθλιότητος! ἐθεώρει τὴν Πόρνην φιλοῦσαν τὰ ἴχνη, καὶ ἐσκέπτετο δόλῳ, τῆς προδοσίας τὸ φίλημα, ἐκείνη τοὺς πλοκάμους διέλυσε, καὶ οὗτος τῷ θυμῷ ἐδεσμεῖτο, φέρων ἀντὶ μύρου, τὴν δυσώδη κακίαν, φθόνος γὰρ οὐκ οἶδε, προτιμᾶν τὸ συμφέρον. Ὢ τῆς Ἰούδα ἀθλιότητος! ἀφ’ ἧς ῥῦσαι ὁ Θεὸς τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

https://www.youtube.com/watch?v=7MRU5Fchtxw&ab_channel=ieradeisisgr