Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019

Σήμερα 07/06/2019 εορτάζουν: Άγιος Θεόδοτος ο εν Άγκυρα Αγία Ποταμιαίνη...Απολυτίκια και κοντάκια της ημέρας

7 Ιουνίου 2019

Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.

Δόσιν ἔνθεον, καταπλουτήσας, τὴν τῆς χάριτος ἱερουργίαν, Ἱερομάρτυς τρισμάκαρ Θεόδοτε, καθάπερ δῶρα Θεῶ προσενήνοχας, τᾶς ἀριστείας τῶν θείων ἀγώνων σου. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.