Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019

Ἐτέχθης, ὡς αὐτὸς ἠθέλησας...


Ἐτέχθης, ὡς αὐτὸς ἠθέλησας.

Δοξαστικό των Αίνων της Αναλήψεως.
Μουσικός Πανδέκτης, ε' τόμος.
Δόξα Πατρί... Καὶ νῦν...
Ἦχος β’.
τέχθης, ὡς αὐτὸς ἠθέλησας, ἐφάνης, ὡς αὐτὸς ἠβουλήθης, ἔπαθες σαρκί, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐκ νεκρῶν ἀνέστης, πατήσας τὸν θάνατον, ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, ὁ τὰ σύμπαντα πληρῶν, καὶ ἀπέστειλας ἡμῖν Πνεῦμα θεῖον, τοῦ ἀνυμνεῖν καὶ δοξάζειν σου τὴν θεότητα.