Παρασκευή 1 Μαΐου 2020

Σήμερα 02/05/2020 εορτάζουν: Ανακομιδή Ιερών Λειψάνων του Αγίου Αθανασίου...


Χριστὸς Ἀνέστη!
Απολυτίκια και κοντάκια της ημέρας

2 Μαΐου 2020

Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.

Στύλος γέγονας ὀρθοδοξίας, θείοις δόγμασιν ὑποστηρίζων, τὴν Ἐκκλησίαν Ἱεράρχα Ἀθανάσιε· τῷ γὰρ Πατρὶ τὸν Ὑιόν ὁμοούσιον, ἀνακηρύξας κατᾑσχυνας Ἄρείον· Πάτερ Ὅσιε, Χριστόν τὸν Θεόν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν, τό μέγα ἔλεος.