Δευτέρα 4 Μαΐου 2020

Α’. ΑΓΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΟΣ ΜΟΙ ΤΟΥ͂ΤΟΝ ΤΟΝ ΞΕΝΟΝ… ΓΡΑΦΕΙ Ο π. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΜΑΝΑΔΗΣ

Δός μου, ὦ Ἡγεμών, τοῦτον τὸν γυμνὸν ἐπὶ Ξύλου,
ποὺ σκέπασε τὴν γύμνωσι πάντων.


Α’. Ἁγίου Ἐπιφανίου ἐπισκόπου Κωνσταντίας Κύπρου

Δός μοι τοῦτον τὸν Ξένον…
spuria- dubia Migne PG 43,445- 448

«Ὀψίας δὲ γενομένης ἦλθεν ἄνθρωπος πλούσιος ἀπὸ Ἀριμαθαίας, τοὔνομα Ἰωσήφ, ὃς καὶ αὐτὸς ἐμαθήτευσε τῷ Ἰησοῦ. Οὗτος προσελθὼν τῷ Πιλάτῳ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ…» (Ματθαίου 27,57, Μάρκου 15,42-43, Ἰωάννου 19,38). 
«Ὦ κριτά, ἦλθα σὲ σένα ζητώντας αἴτημα πολὺ μικρό. 
Δός μου ἕνα νεκρὸ πρὸς ταφήν. 
Εἶναι Σῶμα τοῦ καταδικασθέντος, Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου.
Ἰησοῦ τοῦ πτωχοῦ καὶ ἀνέστιου. 
Ἰησοῦ τοῦ Σταυρωμένου, τοῦ γυμνοῦ καὶ τιποτένιου, 
Ἰησοῦ, υἱοῦ τοῦ μαραγκοῦ, τοῦ δεσμίου καὶ ἀστέγου, 
Ἰησοῦ τοῦ Ξένου κι ἀγνώριστου ἀνάμεσα στοὺς ξένους.
Ἰησοῦ τοῦ καταφρονεμένου καὶ ἐνώπιον ὅλων σταυρωμένου.
Δός μου τοῦτον τὸν Ξένον.
Τὶ σὲ ὠφελεῖ τὸ Σῶμα τούτου τοῦ Ξένου;
Δός μου τοῦτον τὸν Ξένον.
Αὐτὸς ἦλθε ἐδῶ μακρόθεν, γιὰ νὰ σώση τὸν ξένο.
Κατῆλθε στὸ σκότος, ν’ ἀνεβάση τὸν ξένο.
Δός μου τοῦτον τὸν Ξένον,
διότι μόνον αὐτὸς εἶναι Ξένος.
Δός μου τοῦτον τὸν Ξένον,
τοῦ ὁποίου σὰν ξένοι ἀγνοοῦμε τὴν χώρα.
Δός μου τοῦτον τὸν Ξένον,
τοῦ ὁποίου τὸν Πατέρα ἀγνοοῦμε σὰν ξένοι.
Δός μου τοῦτον τὸν Ξένον,
τοῦ ὁποίου τόπο, γέννα καὶ τρόπο
ἀγνοοῦμε σὰν ξένοι.
Δός μου τοῦτον τὸν Ξένον,
ποὺ ἔζησε ζωὴ παράξενη μέσα σὲ ξένους.
Δός μου τοῦτον τὸν Ναζωραῖον Ξένον.
Δός μου τοῦτον τὸν ἑκούσια Ξένον,
αὐτὸν ποὺ δὲν ἔχει τὴν κεφαλὴ ποῦ νὰ γείρη!
Δός μου τοῦτον τὸν Ξένον,
αὐτὸν ποὺ σὰν ξένος στὰ ξένα ἐπὶ Φάτνης τεχθέντα!
Δός μου τοῦτον τὸν Ξένον,
αὐτὸν ποὺ σὰν ξένος ἀπ’ τὴ Φάτνη γλύτωσε τοῦ Ἡρώδη τὰ χέρια.
Δός μου τοῦτον τὸν Ξένον,
τὸν ἐκ σπαργάνων ἐν Αἰγύπτῳ ξενωθέντα,
χωρὶς πόλι καὶ χωριό, 
χωρὶς σπίτι καὶ γενιά,
ξένον κι ἀλλοδαπό σὲ ξένη χώρα.
Δός μου, ὦ Ἡγεμών, τοῦτον τὸν γυμνὸν ἐπὶ Ξύλου,
ποὺ σκέπασε τὴν γύμνωσι πάντων.
Δὸς μου τοῦτον τὸν νεκρὸν μαζὶ καὶ Θεόν.
Νὰ σκεπάσω Αὐτὸν ποὺ κάλυψε Γενεῶν ἀνομίες.
Δός μου, ὦ Ἡγεμών, τὸν νεκρὸ ποὺ ἔθαψε ἐν Ἰορδάνη δική μου ἁμαρτία.
Ὑπὲρ νεκροῦ ἱκετεύω, ἀδικημένου ἀπ’ ὅλους,
ὑπὸ φίλου προδοθέντος, ὑπὸ μαθητοῦ πωληθέντος,
ὑπ’ ἀδελφῶν διωχθέντος, κι ὑπὸ δούλου ραπισθέντος!

Τούτων οὕτως ὑπὸ Ἰωσὴφ πρὸς Πιλᾶτον εἰρημένων, 
ἐκέλευσεν ὁ Πιλᾶτος δοθῆναι αὐτῷ 
τὸ Πανάγιον Σῶμα τοῦ Ἰησοῦ… 

ἀρ.νι.μα. 4.5.2020 κορωνοϊοῦ ἐμπαίζοντος ἰσχυροὺς καὶ «παντοδύναμους»!