Κυριακή 27 Μαρτίου 2022

Περὶ Παρθενομάχου «θεολόγου» Χρυσόστομου Σταμούλη

Περὶ Παρθενομάχου «θεολόγου» Χρυσόστομου Σταμούλη


Ἐκφράζουμε τὶς εὐγνώμονες εὐχαριστίες μας πρὸς τὸν Δρ. Ἀναστάσιο Πολυχρονιάδη. Μὲ τὸ ἄρτια θεολογικῶς κείμενό του ἀνέδειξε περίτρανα τὶς πλάνες τοῦ καθηγητῆ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ Χρυσόστομου Σταμούλη. Δυστυχῶς, ἡ πλειονότητα τῶν καθηγητῶν τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν, ἐμφορεῖται ἀπὸ ἕνα ἀλλότριο πνεῦμα ἀποδόμησης τῆς Ὀρθοδόξου Πατερικῆς Θεολογίας καὶ Ἀγωγῆς. Καλοῦμε τοὺς νεοεισαχθέντες φοιτητές, νὰ ἐρευνοῦν, νὰ ἀσκοῦν κριτική, νὰ διαβάζουν κείμενα θεοφόρων ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας γιὰ νὰ ἀντιλαμβάνονται τὴν χαώδη διαφορὰ μὲ τοὺς ἀποδομητές, οἱ ὁποῖοι κατέχουν σήμερα τὶς καθηγητικὲς ἕδρες. 
Γράφει ὁ Ἀναστάσιος Ὄμ. Πολυχρονιάδης, Δρ. Θεολογίας ΑΠΘ 
Σὲ μία μικρῆς ἔκτασης ἔρευνα μελετοῦμε κείμενα τοῦ καθηγητῆ τῆς Δογματικῆς καὶ Συμβολικῆς Θεολογίας τοῦ Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ Χρυσόστομου Σταμούλη, ὁ ὁποῖος διετέλεσε...
καὶ πρόεδρος τοῦ ἐν λόγω Τμήματος, ἐπὶ δύο συνεχόμενες θητεῖες (2011-2013 καὶ 2013-2015).
Σὲ αὐτὰ καταγράφει τὴν ὕπαρξη μίας δῆθεν ἀρνητικῆς Ὀρθοδοξίας, προσπαθώντας νὰ θεμελιώσει «μία θετικὴ Ὀρθοδοξία», τὴν χαρακτηρισθεῖσα ὡς «σαρκοθεολογία». 

Ὁ ἐπίλογος τῆς ἐργασίας 
Ἐπειδὴ ἀπὸ τὴν ἀνωτέρω σύντομη ἔρευνά μας σὲ γραπτά τοῦ καθηγητῆ Χρυσόστομου Σταμούλη διαπιστώνουμε ἐνάντιες στὸ Ὀρθόδοξο δόγμα θέσεις του. Ἐδῶ ἐπικεντρωνόμαστε κυρίως στὰ λεγόμενά του γιὰ τὴν Ἀειπαρθενία τῆς Παναγίας, γιὰ τὴν δῆθεν ἔξοδο τοῦ Υἱοῦ «ἀπὸ τὴν βεβαιότητα τῆς ἀγαπητικῆς τριαδικῆς κοινωνίας», προκειμένου νὰ «πάει στὸ μηδέν», γιὰ τὴν φαντασιακὴ ἐκ μέρους του ἀνακάλυψη μίας θαμμένης καὶ φοβικῆς Ἐκκλησίας, ὅπως καὶ γιὰ τὴν δῆθεν διάσταση μεταξὺ δογματικῆς διατύπωσης καὶ μυστηρίου τῆς ἀγάπης, καθὼς καὶ γιὰ τὴν ἀπαξίωσή του, ὡς πρὸς τοὺς ἱεροὺς κανόνες. 

Ἐπειδὴ αὐτά, μαζὶ μὲ ἄλλα ἰδεολογήματα, τὰ ὁποῖα δὲν μποροῦν νὰ συμπεριληφθοῦν στὰ ὅρια μίας ὀλιγοσέλιδης ἐργασίας, ἀποτελοῦν ἕνα ἀποδομητικὸ τῆς Ὀρθοδοξίας ἐγχείρημα, κάποια ἄλλη ἐκτενέστερη ἐργασία προφανῶς θὰ φωτίσει ἔτι περισσότερο τὴν ἀπόκλιση τῶν ἀπόψεών του ἀπὸ τὸ Ὀρθόδοξο δόγμα καὶ συνεπῶς τὸ ἀντιπαιδαγωγικὸ πρόβλημα ποὺ προκαλεῖ στὴν ἐκπαίδευση ἡ ἀποδόμηση τῆς Ὀρθοδοξίας.