Σάββατο 9 Απριλίου 2022

π. Ἰωάννης Κ. Διώτης, Εμωράνθη ο Πατριάρχης;

 

 

ΕΜΩΡΑΝΘΗ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ;

Τοῦ Αἰδεσ. Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Κ. Διώτη,

Θεολόγου- Δημοσιογράφου- Συγγραφέως- Ἐκδότου

Συμπτωματικῶς, τώρα ἔλαβον γνῶσιν μιᾶς δαιμονικῆς δηλώσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχουν π. Βαρθμολομαίου, ἡ ὁποία ἔχει δημοσιευθῆ εἰς τὸ περιοδικὸν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» (Φεβρουάριος 2013, σελ. 159).

Ἰδοὺ ἡ κατάπτυστος καὶ ἄκρως φιλοπαπικὴ πατριαρχικὴ αὐτὴ δήλωσις: «Μὲ λύπην ἐπληροφορήθημεν τὴν ἀπόφασιν τῆς Αὐτοῦ Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Βενεδίκτου νὰ παραιτηθῇ τοῦ Θρόνου του, διότι μὲ τὴν σοφίαν καὶ τὴν πεῖραν του θὰ ἠμποροῦσε νὰ προσφέρῃ ἀκόμη πολλὰ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν καὶ εἰς τὸν κόσμον» (11-2-2012).

Σχολιασμός: Τὰ κεφαλαῖα ἀρχικὰ γράμματα τῶν λέξεων «Αὐτοῦ»«Ἁγιότητος» καὶ «Θρόνου» προσδίδουν ἰδιάζουσαν τιμὴν εἰς τὴν παπικὴν λαίλαπα. Ὁ ἀρχιαιρεσιάρχης Πάπας παρουσιάζεται ὡς κανονικὸς Ἐπίσκοπος Ρώμης. «Μὲ τὴν σοφίαν του». Δὲν ἔχουν «σοφίαν» οἱ αἱρετικοὶ καὶ μάλιστα οἱ αἱρεσιάρχαι. Μωρίαν ἔχουν, ἐγωισμὸν καὶ πλάνην. «Νὰ προσφέρη ἀκόμη πολλά». Μὲ τὴν λέξιν «ἀκόμη» ὁ Πατριάρχης π. Βαρθολομαῖος παραδέχεται ὅτι ὅσα ἀνθελληνικὰ καὶ κακοποιητικὰ τῆς Ὀρθοδοξίας διέπραξεν ἀνὰ τοὺς αἰῶνας ὁ Παπισμὸς ἦσαν καλὰ καὶ ἀγαθά. Θὰ ἤθελε δὲ νὰ προσφερθοῦν «ἀκόμη πολλὰ» τοιαῦτα. Ἀπορῶ, ἐξίσταμαι, ἐκπλήσσομαι καὶ καταπλήττομαι. Φθάνω νὰ ἀμφιβάλλω μήπως δὲν σχολιάζω ὀρθῶς. Ἀγαπητοὶ ἀναγνῶσται, βοήθεια! Κύριε, ἐλέησον! Τόσον πολὺ ἐμωράνθη ὁ Πατριάρχης μας π. Βαρθολομαῖος; Ἰδοὺ τί ἀκόμη περιέχεται εἰς τὴν ὡς ἄνω δήλωσίν του. «Εὐχόμεθα ὁ Κύριος νὰ ἀναδείξῃ ἄξιον διάδοχόν του». Δηλαδὴ ὁ Κύριος ἐπευλογεῖ καὶ συμπράττει εἰς τὰς εἴκοσι (20) καὶ πλέον αἱρέσεις καὶ κακοδοξίας τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἀναδεικνύει τοὺς σχετικοὺς αἱρεσιάρχας; Καλεῖται λοιπὸν ὁ Χριστὸς νὰ ἀναδείξῃ ἕνα ἀκόμη ἀμετανόητον αἱρεσιάρχην. Τοιαύτην συνταρακτικὴν καὶ τρομακτικὴν βλασφημίαν κατὰ τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ δὲν ἔχω συναντήσει ποτὲ εἰς τὸν χῶρον τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἐάν τις ἐκ τῶν ἀναγνωστῶν μου γνωρίζῃ κάτι τοιοῦτον, παρακαλῶ αὐτὸν νὰ μὲ ἐνημερώσῃ. Εἶναι πολλαὶ καὶ προκλητικαὶ αἱ φιλοπαπικαὶ ἐξάρσεις τοῦ Πατριάρχου π. Βαρθολομαίου.


http://aktines.blogspot.com/2022/04/blog-post_65.html#more