Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2019

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Δεν έχουμε οιανδήποτε συνεργασία ή σχέση με τον Lee Man – Hee


ΑΠΟΚΗΡΥΞΙΣ
Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἀρνεῖται οἱανδήποτε συνεργασίαν ἤ σχέσιν μέ τόν κ. Lee Man – Hee, ἱδρυτήν τῆς οὕτως ἀποκαλουμένης “Shinchonji Church of Jesus, The Temple of Tabernacle of the Testimony” καί ἀποδοκιμάζει τάς ἀντί – Τριαδικάς καί ἐσχατολογικάς διδασκαλίας αὐτοῦ, καθώς καί τόν ἰσχυρισμόν αὐτοῦ ὅτι εἶναι ὁ τελευταῖος γνήσιος προφήτης.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας -jp-newsgate.net
Αποτέλεσμα εικόνας για ΟΜΑΔΑ ΑΚΤΙΒΙΣΤΩΝ στο πατριαρχειο ιεροσολυμων
ΤΟ 2015 Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙΧΕ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΩΣ ΑΚΤΙΒΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015, ΟΜΑΔΑ ΑΚΤΙΒΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΥΠΟ ΤΟΝ Κ. LEE- MAN- HEE ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ. ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΑΥΤΗ ΔΕΧΘΗΚΕ ΘΕΡΜΩΣ Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Κ.Κ. ΘΕΟΦΙΛΟΣ.
Το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου μετά τη συνάντηση του 2015 αναφέρει:
Το Σάββατον, 22αν Νοεμβρίου/ 5ην Δεκεμβρίου 2015, ομάς ακτιβιστών της ειρήνης υπό τον κ. Lee Man-Hee, επεσκέφθη το Πατριαρχείον. Την ομάδα ταύτην εδέχθη φιλοφρόνως ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος και Αγιοταφίται Πατέρες.
Ο επί κεφαλής της ομάδος ταύτης είπεν εις τον Μακαριώτατον, ότι έχουν ακούσει πολλά περί της προσωπικής δραστηριότητος Αυτού υπέρ της ειρήνης και διά τούτο πραγματοποιούν εις Αυτόν την επίσκεψιν ταύτην και προκειμένου να ακούσουν παρ᾽ Αυτού περί του Πατριαρχείου.
Ανταποκρινόμενος ο Μακαριώτατος, ωμίλησεν εις τους ειρηνιστάς τούτους, τους ελθόντας εκ της μακρινής χώρας της Κορέας, περί του θρησκευτικού και ειρηνευτικού έργου του Πατριαρχείου εξ αρχής και διά μέσου των αιώνων και έως της σήμερον εποχής, καθ᾽ ην εις την περιοχήν της Μέσης Ανατολής και πέραν ταύτης λαμβάνουν χώραν πρωτοφανή και ειδεχθή εγκλήματα εις βάρος αθώων ανθρώπων, γυναικών, παιδίων, ασθενών και αδυνάτων.
Ο Μακαριώτατος ηυλόγησεν αυτούς και ηυχήθη ευόδωσιν του ειρηνευτικού έργου αυτών, λέγων το του Κυρίου «μακάριοι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί υιοί Θεού κληθήσονται»…..
Αποτέλεσμα εικόνας για ΟΜΑΔΑ ΑΚΤΙΒΙΣΤΩΝ στο πατριαρχειο ιεροσολυμων