Σάββατο 1 Ιουνίου 2019

Ιεζ. 7,23 Οι εχθροί θα αναστατώσουν φύρδην μίγδην την πόλιν, διότι αυτή όπως επίσης και η χώρα του Ισραήλ θα γεμίση από ξένους εχθρικούς λαούς, όπως η πόλις αυτή είχε γεμίσει από ανομίας.


Αποτέλεσμα εικόνας για ιεζεκιηλ

Η ημέρα της κρίσεως του Κυρίου

Ιεζ. 7,10                     “Ιδού, το τέλος Έφτασε, ιδού η ημέρα της εκδικήσεως του Κυρίου ήλθε. Η τιμωρός ράβδος της δικαιοσύνης μου εναντίον της ασεβείας είναι ετοίμη. Η υπερηφάνειά σας και η αλαζονεία σας εξανέστη εναντίον σας.

Ιεζ. 7,11                     Η τιμωρός ράβδος της δικαιοσύνης μου θα συντρίψη κάθε στήριγμα, επάνω στο οποίον εστηρίζετο και ήλπιζεν ο παράνομος άνθρωπος. Δεν θα έλθη δε κατόπιν προηγουμένου θορύβου ούτε με βίαν, αλλ' έξαφνα.

Ιεζ. 7,12                     Εφθασεν ο καιρός, έφθασεν η ημέρα της καταστροφής. Αυτός που αγοράζει και αποκτά κτήματα και οικίας, ας μη χαίρη· και εκείνος που τα πωλεί, ας μη πενθή.


Ιεζ. 7,13                     Διότι ο αγοραστής, που είναι εις θέσιν να αγοράζη, δεν θα στραφή πλέον προς πωλητήν, διότι η χώρα θα έχη κατακτηθή από τους εχθρούς. Και εκείνοι, που θα απολειφθούν ζώντες και θα έχουν τα μάτια των ανοικτά, δεν θα είναι πλέον κύριοι της περιουσίας των.

Ιεζ. 7,14                     Σαλπίσατε με τας σάλπιγγας, διαλαλήσατε, ότι κρίνεται η τύχη ολοκλήρου της χώρας σας.

Ιεζ. 7,15                     Εξω από τα τείχη της πόλεως… η ρομφαία θα σφάζη…, μέσα δε εις την πόλιν θα εξολοθρεύη τους κατοικούντας η πείνα και ο θάνατος από ασθενείας. Όσοι θα ευρίσκωνται εις την πεδιάδα θα αποθνήσκουν υπό τα πλήγματα της ρομφαίας, αυτοί δε που ζουν μέσα εις τας πόλεις θα αποθνήσκουν από την πείναν και τας ασθενείας.

Ιεζ. 7,16                     Θα φύγουν μερικοί, θα ζητήσουν και θα εύρουν σωτηρίαν επάνω εις τα όρη. Όλους εγώ θα τους φονεύσω, τον καθένα δια τας αδικίας αυτού.

Ιεζ. 7,17                     Θα παραλύσουν τα χέρια από τον φόβον και τον τρόμον. Οι μηροί θα μολυνθούν από την ακράτειαν των ουρών εξ αιτίας του φόβου.

Ιεζ. 7,18                     Οι άνθρωποι υπό το βάρος της φοβεράς θλίψεως θα περιζωσθούν σάκκους, θα τους κυριεύση φρίκη. Εις τα πρόσωπα όλων θα απλωθή η καταισχύνη και κάθε κεφαλή θα γίνη φαλακρά.

Ιεζ. 7,19                     Ο άργυρός των θα ρίπτεται εις τας πλατείας, ωσάν άχρηστον πράγιμα. Και αυτό ακόμα το χρυσάφι κανένας δεν θα το κυττάζη. Αι επιθυμίαι των δεν θα ικανοποιούνται, αι κοιλίαι των δεν θα χορτάσουν από αρτόν. Αυτά θα γίνουν, διότι ήλθε πλέον η τιμωρία δια τας αδικίας αυτών.

Ιεζ. 7,20                    Με τα πολύτιμα κοσμήματά των υπερηφανεύοντο και επεδεικνύοντο με αλαζονείαν. Από αυτά κατεσκεύασαν εικόνας των βδελυρών ειδώλων. Ένεκα τούτου και εις καταισχύνην των παρέδωσα τα είδωλά των εις βεβήλωσιν και ακαθαρσίαν.

Ιεζ. 7,21                     Θα παραδώσω αυτά εις τα χέρια ξένων προς διαρπαγήν, λάφυρα στους διεφθαρμένους ανθρώπους του κόσμου, οι οποίοι και θα τα βεβηλώσουν.

Ιεζ. 7,22                    Θα γυρίσω αλλού το πρόσωπόν μου από τους Ισραηλίτας και ξένοι άνθρωποι θα μολύνουν τον οίκόν μου, από όπου εγώ επέβλεπα ευμενώς την Ιερουσαλήμ. Θα εισέρχωνται ανευλαβώς εις τα άγιά μου και θα τα βεβηλώσουν.

Ιεζ. 7,23                    Οι εχθροί θα αναστατώσουν φύρδην μίγδην την πόλιν, διότι αυτή όπως επίσης και η χώρα του Ισραήλ θα γεμίση από ξένους εχθρικούς λαούς, όπως η πόλις αυτή είχε γεμίσει από ανομίας.

Ιεζ. 7,24                    Θα εξαφανίσω την δύναμίν των, δια την 
οποίαν εφρύαττον με αλαζονείαν. Θα μολυνθούν από αλλοεθνείς ειδωλολάτρας αι προς εμέ ιεραί προσφοραί των.

Ιεζ. 7,25                    Θα φθάση η εορτή του Εξιλασμού, δια να προσφερθούν αι ειρηνικαί των θυσίαι, και δεν θα υπάρχη πλέον ούτε ναός ούτε θυσιαστήριον.

Ιεζ. 7,26                    Η μία συμφορά θα προστίθεται εις την άλλην, η μία κακή αγγελία θα επακολουθή αμέσως την προηγουμένην κακήν αγγελίαν. Θα αναζητηθή προφήτης και δεν θα ευρεθή. Ο νόμος του Θεού δεν θα ακούεται δια την έλλειψιν ιερέων, ούτε σοφή συμβουλή των γερόντων.

Ιεζ. 7,27                    Οι άρχοντες θα ενδυθούν πτωχά και πένθιμα, αι χείρες του λαού της περιοχής θα παραλύσουν από τον τρόμον. Σύμφωνα με τους πονηρούς δρόμους της ασεβούς ζωής των εγώ θα ανταποδώσω εις αυτούς. Θα τιμωρήσω τα αδικήματά των και τας παρανομίας των και θα μάθουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος και Θεός”.