Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

Σήμερα 10/02/2017 ''[...]Ὡς στύλος ἀκλόνητος, τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ...''               Απολυτίκιο της ημέρας

Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.

Ὡς στύλος ἀκλόνητος, τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ, καί λύχνος ἀείφωτος τῆς οἰκουμένης σοφέ, ἐδείχθης Χαράλαμπες· ἔλαμψας ἐν τῷ κόσμῳ, διά τοῦ μαρτυρίου, ἔλυσας τῶν εἰδώλων, τήν σκοτόμαιναν μάκαρ, διό ἐν παρρησίᾳ Χριστῷ, πρέσβευε σωθῆναι ἡμᾶς.
πηγη:http://www.saint.gr/index.aspx