Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

ΤΟ "ΚΑΤΑ ΔΟΚΗΣΙΝ" ΣΩΜΑ ΚΑΙ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ" ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ.....


ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’
Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Σύνοψις

(...)Την ανθρωπίνην φύσιν του Κυρίου ηρνήθησαν οι Δοκήται, ισχυριζόμενοι ότι ο Κύριος αναστράφη μετά των ανθρώπων φέρων ουχί πραγματικόν αλλά φαινομενικόν και κατά δόκησιν σώμα, καθώς και άλλοι Γνωστικοί διατεινόμενοι κατά τας διαρχικάς αυτών πλάνας, ότι ο Λυτρωτής  ήτο αδύνατον να προσλάβη σώμα υλικόν, εφ’ όσον η ύλη ήτο έδρα του κακού και έργον του κακού Δημιουργού.
Κατ’ αυτών αντεπεξήλθον εκτός του αποστόλου Ιωάννου, ο θεοφόρος Ιγνάτιος και ο Ειρηναίος και ο Τερτυλλιανός και ο Ιππόλυτος και άλλοι εκ των μεγάλων Πατέρων, εν οις και ο Χρυσόστομος. Προδήλως αι δοκητικαί αυταί πλάναι ανατρέπουσιν άρδην και αυτήν την οικονομίαν της απολυτρώσεως, ο δε Ιησούς εάν ουδέν εκ της ανθρωπίνης φύσεως προσέλαβε, παύει πλέον να φέρη επί των ιδίων ώμων το απολωλός πρόβατον.

Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ «ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ», ΤΟΜΟΣ Β’, ΕΚΔΟΣΙΣ Β’, ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ «Ο ΣΩΤΗΡ», ΑΘΗΝΑΙ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1979,   ΣΕΛ.62