Τρίτη 28 Απριλίου 2020

Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ, Η ΑΠΟΣΤΑΤΟΥΣΑ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΗ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΣ, ΚΑΙ "ΤΟ ΕΛΚΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΦΑΡΑΩ"


 π. Χαράλαμπος Βασιλόπουλος:  
Ο Κύριος κατευθύνει το όλο αυτό σωτηριώδες σχέδιο. Ο Κύριος επιτρέπει τις μεγάλες και φοβερές δοκιμασίες, για να δείξουν οι πιστοί την φλογερή πίστι τους και να ανανήψουν οι αμαρτωλοί και ασεβείς….

Η Αποκάλυψις Εξηγημένη ( Το Κατά Δύναμιν) - ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ κεφάλαιο  είδαμε τους επτά Αγγέλους να κρατούν τις επτά φιάλες, που περιείχαν τις επτά πληγές, τις μεγάλες δηλαδή συμφορές, που θα εξαπολυθούν εναντίον του αμαρτωλού κόσμου.
       Τώρα θα μας περιγράψη ο Ευαγγελιστής συνοπτικά το περιεχόμενο της τιμωρίας κάθε φιάλης. Θα ιδούμε, με λίγα λόγια, τα δεινά, που έπληξαν, πλήττουν και θα πλήττουν, δια μέσου των αιώνων μέχρι των εσχάτων καιρών, την αμαρτωλή και αμετανόητη ανθρωπότητα. Θα ιδούμε τις παιδαγωγικές τιμωρίες του Θεού, όπως με αλληγορικό τρόπο τις διατυπώνει ο Ευαγγελιστής στις επτά φιάλες. Είναι, ίσως, παρόμοιες τιμωρίες με εκείνες που είδαμε ήδη στους προηγούμενους τόμους, με το άνοιγμα των επτά σφραγίδων και το σάλπισμα των επτά σαλπίγγων, αλλά εις την μεγίστην έντασίν των.
     Οι τιμωρίες αυτές εκδηλώνονται με σκοπό παιδαγωγικό για την ανθρωπότητα και αφού το επιτρέπει ο Θεός. Ο Κύριος κατευθύνει το όλο αυτό σωτηριώδες σχέδιο. Ο Κύριος επιτρέπει τις μεγάλες και φοβερές δοκιμασίες, για να δείξουν οι πιστοί την φλογερή πίστι τους και να ανανήψουν οι αμαρτωλοί και ασεβείς….

(Συνέχεια)

ΤΟ ΕΛΚΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΦΑΡΑΩ

Από την Παλαιά Διαθήκη βλέπομε, ότι ο Θεός εχρησιμοποίησε, ως παιδαγωγικό μέσον εναντίον του Φαραώ, τα έλκη.  Διέταξε τον Μωϋσή να πάρη στάχτη από καμίνι και να την πετάξη στον ουρανό εναντίον του Φαραώ και των Αιγυπτίων.  Ο Μωϋσής υπήκουσε στη θεία εντολή. Σηκώθηκε τότε μεγάλος κονιορτός και έγινε θαυμαστή τιμωρία.  Έβγαλαν οι άνθρωποι και τα ζώα έλκη, πληγές, φλυκτίδες, φουσκάλες και πονούσαν τρομερά.  Ιδού τι λέγει η Γραφή:
       «Είπε δε Κύριος προς Μωϋσήν και Ααρών λέγων∙  λάβετε υμείς πλήρεις τας χείρας αιθάλης καμιναίας, και πασάτω Μωϋσής εις τον ουρανόν εναντίον Φαραώ και εναντίον των θεραπόντων αυτού, και γεννηθήτω κονιορτός επί πάσαν την γην Αιγύπτου, και έσται επί τους ανθρώπους και επί τα τετράποδα έλκη, φλυκτίδες αναζέουσαι, εν τε τους ανθρώποις και εν  τοις τετράποσι και εν πάση γη Αιγύπτου.  Και έλαβε την αιθάλην της καμιναίας εναντίον Φαραώ, και έπασεν αυτήν Μωϋσής εις τον ουρανόν, και εγένετο έλκη, φλυκτίδες αναζέουσαι εν τε τοις ανθρώποις και εν τοις τετράποσι» (Εξ. Θ’  8-11).


*
**

Η έκχυσις της πρώτης φιάλης δεν σημαίνει την εφάπαξ εκδήλωσι της θείας τιμωρίας με το βασανιστικό έλκος.  Αρρώστειες με έλκη εκδηλώθηκαν πολλές δια μέσου των αιώνων.  Βασανιστικό έλκος, όπως είπαμε, έχει καταντήσει στις ημέρες μας ο καρκίνος.  Είναι ο εφιάλτης, ο φόβος και ο τρόμος όλων.  Εργάζονται νυχθημερόν οι επιστήμονες όλης της Υδρογείου δια να βρουν το φάρμακό του.  Αλλά και όταν επιτρέψη ο Θεός και βρούν το φάρμακο, θα έλθη άλλο έλκος.  Έλκη πολλά και φοβερά θα ιδή δια μέσου των αιώνων οι αποστατούσα και αμετανόητη ανθρωπότης.  Και το πικρό ποτήρι της θείας τιμωρίας θα το δοκιμάζη η αμαρτωλή γη, χωρίς δυστυχώς ν’ ανανήψουν οι οπαδοί του Αντιχρίστου.  Το ποτήρι αυτό θα είναι ασφαλώς πιο πικρό κατά το τέλος του κόσμου, οπότε και η αποστασία θα είναι τρομακτική και άνευ προηγουμένου

«Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΕΞΗΓΗΜΕΝΗ (ΤΟ ΚΑΤΑ ΔΥΝΑΜΙΝ)», ΑΡΧΙΜ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Δ.  ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΟΜΟΣ Δ’, Σελ. 201-202