Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017

Σήμερα 09/02/2017 ''[...]ἐν ὁμονοίᾳ, ἠμᾶς διατήρησαν.''


               Απολυτίκιο της ημέρας

9 Φεβρουαρίου 2017


Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.

Ἀγάπη τοῦ Κτίσαντος, καταυγασθεῖς τὴν ψυχήν, τοῦ νόμου τῆς χάριτος, ἐκπληρωτῆς ἀκριβής, ἐμφρόνως γεγένησαι, ὅθεν καὶ τὸν πλησίον, ὡς σαυτὸν ἀγαπήσας, ἤθλησας Νικηφόρε, καὶ τὸν ὄφιν καθεῖλες, ἐντεῦθεν ἐν ὁμονοίᾳ, ἠμᾶς διατήρησαν.