Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2017

Τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ πορνείᾳ ἀλλὰ τῷ Κυρίῳ..." (Α´ Κορ. στ´ 12-20)....


''Αδελφοί, πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐ πάντα συμφέρει· πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος. Τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν· ὁ δὲ Θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει. Τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ πορνείᾳ ἀλλὰ τῷ Κυρίῳ..."  (Α´ Κορ. στ´ 12-20)- ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ 

ΧΡΕΟΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΟΥΝ ΑΠ' ΑΥΤΗΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

"Νομίζω ότι είναι διπλή η σωφροσύνη, διπλή και η διαφθορά. Πρέπει επομένως ο νέος να προφυλαχθεί, ώστε ούτε άλλος να ασελγήσει επάνω του, ούτε αυτός να διαφθείρει κάποια κόρη" 

(Περί κενοδοξίας και ανατροφής των τέκνων, 76, ΕΠΕ 30, 688)