Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2017

Ο (ΠαλαιΑιρετικος=Επιστημονικος) ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ, ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΙΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ! «Και εποίησεν ημάς βασιλείς και ιερείς» (Αποκ. α’ 6)


«Και εποίησεν ημάς βασιλείς και ιερείς» (Αποκ. α’ 6)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ   Β’

Το Βασίλειον ιεράτευμα
Κατά την συμφωνίαν των Πατέρων

7. Εποίησεν ημάς βασιλείς και ιερείς.

Εις «Βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαόν εις περιποίησιν» ανύψωσεν ημάς κατά τον θείον Πέτρον (Α’ Πέτρ. Β’ 9), ο Κύριος. Εποίησεν ημάς «Βασίλειον ιεράτευμα», δηλαδή σώμα ιερατικόν, το οποίον έχει βασιλικήν την καταγωγήν και αποτελείται δι’ αυτό από βασιλείς συγχρόνως και ιερείς, και έθνος άγιον και λαός εις περιποίησιν, «τουτέστι κατ’ εξαίρετον εν περιουσία και κτήματι λελογισμένος και εισποιηθείς υπό του Θεού» κατά τον Σέβηρον Αντιοχείας, χαρακτηρίζονται υπό του θείου Πέτρου πάντες οι εις Χριστόν πιστεύοντες και εις την Εκκλησίαν αυτού ενσωματωθέντες. Και δια να δώσωμεν τον λόγον εις τον παλαιόν σχολιαστήν, του οποίου το σχόλιον περιελάμβανεν ο Οικουμένιος εις την ερμηνευτική σειράν του:
«Κατά την παλαιάν του νόμου διάταξιν άλλο ην το βασιλικόν γένος και άλλο ην το ιερατικόν γένος. Μετ’ εκείνην την διάταξιν διεδέξατο το ευαγγέλιον ένα και τον αυτόν ιερέα και βασιλέα διδάσκαλον. Χριστός γαρ αμφότερα. Αναγκαίον (δε) τους σπαρέντας υπ’ αυτού (του Χριστού) άμα βασίλειον και ιεράτευμα τυγχάνον. Του γαρ γεννήσαντος αμφοτέρας τας αρχάς έχοντος, ανάγκη και τους εκ βασιλέως βασιλικόν και ως εξ ιερέως ιεράτευμα είναι»(1).

Ο παλαιός σχολιαστής δηλαδή βασίζεται επί της πνευματικής αναγεννήσεως των Χριστιανών, της δια του Ιησού Χριστού παρεχομένης, και εις τέκνα Θεού ανυψούσης πάντας τους δια της πίστεως λαμβάνοντες Αυτόν. Πάντες ούτοι γένος εκλεκτόν, τονίζει εν τη Απολογία αυτού (κεφ. ΙΙ και XV) και ο κατά τον Β’ αιώνα ακμάσας απολογητής Αριστείδις γράφων: «οι Χριστιανοί  γ ε ν ε α λ ο γ ο ύ ν τ α ι  από του Κυρίου Ιησού Χριστού»(2). Ως εξ αυτού λοιπόν καταγόμενοι φέρουσιν αμφοτέρας τας αρχάς και ιδιότητας του πνευματικώς γεννήσαντος αυτούς. Και ως Εκείνος είναι βασιλεύς άμα και ιερεύς, ούτω και οι απόγονοι αυτού, το εκλεκτόν γένος των Χριστιανών, είναι βασιλείς και ιερείς, ως συμμαρτυρεί και ο θείος Ιωάννης εν τη Αποκαλύψει του λέγων: «Και εποίησεν ημάς βασιλείς και ιερείς» (Αποκ. α’ 6)

"ΟΙ ΛΑΪΚΟΙ ΕΝ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (''Το Βασίλειον ιεράτευμα'')", Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ, ΕΚΔΟΣΙΣ "Ο ΣΩΤΗΡ", ΣΕΛ.35,36