Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017

Ο ΒΛΕΠΕΙΣ ΓΡΑΨΩΝ ΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΝ..... (Αποκ. Ιωάν.)

ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΠΟΙΩΝ Η ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ;

ΤΩΡΑ ΠΟΥ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΓΙΝΕ "ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΟΛΟΣ", Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΟΥ;

ΕΛΛΑΔΑ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ!
"27 Χρόνια μετά την Δήθεν "Αγία και Μεγάλη Σύνοδο" της Κρήτης"


ΠΡΟΛΟΓΟΣ Γ' ΕΚΔΟΣΕΩΣ

"[...]Ο σατανάς και τα ποικιλώνυμα όργανά του τα πάντα μηχανεύονται δια να σβέση η φλόξ της ορθοδόξου ιεραποστολής. παρ' όλην όμως αυτήν την πολεμικήν, η οποία διαδραματίζεται κατά τους χαλεπούς τούτους καιρούς που ζώμεν, δεν παύει εν τούτοις και σήμερον ο Κύριος να αποστέλλη ιεραποστολικάς κλήσεις εις ευγενείς ψυχάς. Όσον δέ ολίγοι και εάν είνε εις την εποχήν μας αυτοί που δέχονται την κλήσιν και ελκύονται από το ιεραποστολικόν ιδεώδες, αποτελούν πάντως ένα σύγχρονον θαύμα της χάριτος.
Με την ελπίδα ότι το βιβλίον τούτο θα έχη επίδρασιν εις ψυχάς εκλεκτών νέων προβαίνομεν εις την παρούσαν Γ' έκδοσιν. Και εάν ένας και μόνον ένας νέος από την μελέτη αυτού ελκυθή και αποφασίση να υπηρετήση ως ιεραποστολικόν πρόσωπον, αναλογιζόμενοι την αξίαν μιας ψυχής δυνάμεθα να είπωμεν ότι το βιβλίον τούτο ήξιζε να επανεκδοθή.

Αθήναι 30 Ιουνίου 1989
μνήμη της συνάξεως των αγίων Αποστόλων,
υποδειγμάτων ιεραποστολής δι' όλους τους αιώνας.

"ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΟΙ",
 ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, Εκδοσις "Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητος "Ο ΣΤΑΥΡΟΣ", Αθήναι 30 Ιουνίου 1989 [27 Χρόνια πριν την Δήθεν "Αγία και Μεγάλη Σύνοδο" της Κρήτης]