Τετάρτη 23 Αυγούστου 2017

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ: «Τὶς δώσει κεφαλῇ μου ὕδωρ καὶ ὀφθαλμοῖς μου πηγὴν δακρύων καὶ κλαύσομαι…». «Χωρὶς ἡμῶν ἐβασιλεύσατε...» ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΟΝΑΧΟΥΣ ΤΗΣ Ι.Μ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ


Ἐν Φλωρίνῃ τῇ 4ῃ Αὐγούστου 2017

Πρὸς ἀρχιμ. Μάξιμο Καραβᾶ
 ἀρχιμ. Ἰγνάτιο Καλαϊτζόπουλο
 μοναχὸ Εὐδόκιμο Χούντρη 
Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς Μηλοχώριο

       Μετὰ ἄλγους καρδίας μου, ἀγαπητοί μου, χαίρετε ἐν Κυρίῳ. Ὕστερα ἀπὸ τὰ ὅσα ἀπίστευτα εἶδαν τὸ φῶς τῆς ἡμέρας κατὰ τὸ τελευταῖο διάστημα, ἡ πολυδοκιμασμένη καρδιά μου συνεχῶς ἀναστρέφει τὸν λόγο τοῦ προφήτη Ἱερεμία 9,1 «Τὶς δώσει κεφαλῇ μου ὕδωρ καὶ ὀφθαλμοῖς μου πηγὴν δακρύων καὶ κλαύσομαι…». «Χωρὶς ἡμῶν ἐβασιλεύσατε...». Ἀγαπητοί μου, κάηκαν τὰ σωθικά μου μὲ ὅλα αὐτὰ τὰ πικρὰ γεγονότα. Σὰν νὰ ζῆτε σὲ ἄλλον πλανήτη!
      1. Συλλείτουργο μετὰ ἀπὸ ἐτῶν καθηρημένου! 
      2. Βαρύγδουπη καὶ πανεύκολη διακήρυξι urbi et orbi, ὅτι «ὁ Φλωρίνης Θεόκλητος καὶ ἅπασα ἡ Μητρόπολί του εἶναι οἰκουμενιστική-αἱρετική…»! Μόνοι σας καταγγέλλετε, μόνοι σας δικάζετε, μόνοι σας ἀποφασίζετε, μόνοι σας καταδικάζετε, μόνοι σας καθαιρεῖτε καὶ ἀφορίζετε…. Ὄμορφος κόσμος ἠθικὸς ἀγγελικὰ πλασμένος! Θυμᾶστε πῶς ἐμνημόνευε τὸν λόγο τοῦ ἁγίου Χρυσοστόμου ὁ Γέρων Αὐγουστῖνος, ὅτι «οὔτε Σκῦθαι, οὔτε Σαυρομᾶται δικάζουσιν οὕτω…»;
    3. ΤΡΙΤΟ δὲ καὶ φαρμακερώτερο, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΕ καὶ ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΕ (σύμφωνα μὲ τὸ δόγμα τῆς δικτατορίας καὶ τοῦ ΠΑΠΙΣΜΟΥ) ἀπὸ τὸ Μοναχολόγιο τῆς Μονῆς τέσσερις ἐγγεγραμμένους σαὐτό, ἐπειδὴ δημοσίευσαν ΔΗΛΩΣΗ μὲ τὴν ὁποία διαχωρίζουν τὴν θέσι τους ἀπὸ ὅσα πράξατε κατὰ τὸ ἔσχατο διάστημα. Ἀκόμα καὶ οἱ καημένες οἱ Δικτατορίες κρατοῦσαν κάποιο προσχηματικὸ Δίκαιο. Ἐσεῖς ὅμως τὰ καθαιρέσατε ὅλα. Ποιὸ εἶναι τὸ κανονικό παράπτωμα τῶν τεσσάρων, τὸ ὁποῖο στοιχειοθετεῖ τὴν παρανομώτατη «ΑΠΟΦΑΣΙ» σας; Ἐπειδὴ δὲν δέχθηκαν τὰ πραχθέντα σας γιαὐτὸ καὶ εἶναι καταδικαστέοι χωρὶς κλήτευσι, χωρὶς ἀπολογία, χωρὶς ἀλληλογραφία μὲ τὸν οἰκεῖο ἐπίσκοπο καὶ χωρὶς τὴν ἔγκρισί του; Ποῦ βρήκατε ὅλην αὐτὴν τὴν κατεβατούρα ποὺ ἔγραψε τὸ ἄτακτο γνωστοάγνωστο νομικὸ χέρι; Πῶς τέλος νομιμοποιεῖσθε μὲ τὴν ἐγγραφὴ δύο ἑτέρων μοναχῶν χωρὶς ἔγκρισι τοῦ Μητροπολίτου; Μάλιστα δὲ τοῦ ἑνὸς ἀναζητουμένου ὡς ὑποδίκου ἀπὸ τὴν Μητρόπολι Μεσσηνίας, γιὰ τὸν ὁποῖο ἀπαντήσατε ἀρνητικῶς σὲ ἔγγραφο ἐρώτησί μας; Τοῦ δὲ ἑτέρου εὑρισκομένου στὴν Μονὴ μυστικῶς καὶ κρυπτομένου ἐπιμελῶς ἀπὸ τὰ μάτια μας, ὁσάκις ἐρχόμασταν ἐκεῖ; 

      Ἀγαπητοί μου. Μὲ ὅλα αὐτὰ δημιουργεῖτε νέα ἤθη, νέο Ἐκκλησιαστικὸ Δίκαιο, νέο Ἐπαναστατικὸ Δίκαιο χωρὶς νὰ ἀναγνωρίζετε ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΡΧΗ ἀπὸ τὴν ὁποία νὰ ἐξαρτᾶται ἡ ὕπαρξί σας. Ὅλα δὲ τὰ προηγούμενα Ἐκκλησιαστικὰ καταργοῦνται μὲ τὴν πάγια ΑΠΟΦΑΝΣΙ σας ὅτι εἶναι Οἰκουμενιστικὰ καὶ ἐν ταὐτῷ αἱρετικά! 
     Ἀγαπητοί μου. Συνέλθετε. Συνέλθετε. Συνέλθετε λοιπὸν καὶ μὴ ὀφλισκάνετε ἄνοιαν. Μὴ λειτουργῆτε ὡς αὐθύπαρκτοι, ἀπάτορες, ἀμήτορες, ἀγενεαλόγητοι καὶ ὡς μὴ ἔχοντες ἀρχὴν ἡμερῶν. Δὲν ὑπάρχουν τέτοια Μοναστήρια καὶ τέτοιοι ἀδέσποτοι μοναχοὶ στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. 
      ΤΕΛΟΣ λόγου. «Η ΑΠΟΦΑΣΙ» ἑνὸς ἤδη ἀπολυθέντος Ἡγουμενοσυμβουλίου περὶ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ τῶν τεσσάρων εἶναι ἄκυρη, καθότι δὲν πληροῦνται οἱ ὅροι τῶν μοναχικῶν κανονισμῶν. Οἱ δύο μοναχοὶ ποὺ ἐνεγράφησαν, ἂν ἐνεγράφησαν, στὸ Μοναχολόγιο πρέπει πρῶτον νὰ διαγραφοῦν καὶ νὰ λάβουν τὴν ἄγουσα. Ὁ μὲν π.Μωϋσῆς γιὰ τὴν Πρέβεζα κι ἀπὸ ἐκεῖ στὴν Μεσσηνία, ὅπου εἶναι ὑπόδικος. Ὁ δὲ π.Ἰγνάτιος γιὰ τὸ ἐν Λαγκαδᾷ Μοναστήρι του. Δὲν δικαιοῦνται νὰ παραμένουν στὴν ἹΜονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς Μηλοχωρίου «δικτατορικῷ ἢ ἀνταρτικῷ δικαίῳ».
     ΣΑΣ συμβουλεύω, ἐκεῖ στὸν λάκκο τοῦ γκρεμοῦ τῶν δαιμονικῶν λεόντων, ποὺ φθάσατε, νὰ διαβάσετε ἕνα τελευταῖο κείμενο τοῦ Γέροντος Καθηγουμένου τῆς ἹΜονῆς Δοχειαρίου Γρηγορίου ἀρχιπελαγίτου. Ἴσως νὰ ἀνανήψετε καὶ νὰ συνέλθετε ἀπὸ τὸ βαρὺ μεθύσι, ποὺ σᾶς πότισε ὁ ἀντίδικος. ΣΑΣ ΑΝΑΜΕΝΩ. Μακάρι τὸ κείμενο αὐτὸ τοῦ Ἀρχιπελαγίτου νὰ δημοσιευθῆ καὶ στὴν ΣΠΙΘΑ, γιὰ νὰ συνέλθουν καὶ ὅσοι ἄλλοι τὸ διαβάσουν. 
Ἀλλ’ εἰ καὶ οὕτω λαλοῦμεν, 
εὐχόμεθα Ὑμῖν τὰ κρείττονα καὶ ἐχόμενα σωτηρίας. 
Ὁ μόνος κανονικὸς Ἐπίσκοπος τῆς Μονῆς Σας, 
διότι ὅποιοσδήποτε ἔλθη ἀλλαχόθεν, θὰ εἶναι ΜΟΙΧΕΠΙΒΑΤΗΣ, 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

† Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Ἑορδαίας ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ