Σάββατο, 11 Αυγούστου 2018

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΩΣΤΑ Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΙΣ
ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΩΣΤΑ Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΙΣ

ΑΡΧΙΜ. ΠΑΪΣΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΦΙΛΩΤΑ

Η αποτείχισις μετά την ψευτοσύνοδο του κολυμβαρίου έγινε για έναν συγκεκριμένο σκοπό. Όποιος από τους αποτειχισμένους λησμονεί ή αποπροσανατολίζεται απ’ αυτόν τον στόχο της αποτείχισις, σαφώς, είναι εκτός της εκκλησιαστικής πραγματικότητος αλλά και της δυνατότητας της σωτηρίας! Δεν κάναμε αποτείχιση για να χάσουμε την ψυχή μας αλλά για να αντιμετωπίσουμε την αίρεση του Οικουμενισμού. Αντιμετωπίζω την αίρεση δεν σημαίνει ότι κάνω αποτείχιση για την αποτείχιση αλλά κάνω αποτείχιση για να δημιουργηθούν οι συνθήκες εκείνες που θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις που, έστω, κάποιοι Ιεράρχες θα συγκαλέσουν  Σύνοδο για να καταδικάσουν τον οικουμενισμό και να αποκατασταθεί η Ορθοδοξία. Όταν ο τρόπος που κάνουμε αποτείχιση δεν είναι σύμφωνος με τα προηγούμενα παραδείγματα των αγίων πατέρων ή είναι σύμφωνος αλλά είναι αδιάκριτος, τότε προκαλεί την αποστροφή των υπολοίπων που παρακολουθούν τα γεγονότα και γίνεται ζημία, τέτοια ακριβώς, όπως εκείνη που κάνουν όσοι δεν αποτειχίστηκαν αγιοπατερικά! Τελικά μας ενδιαφέρει να φέρει αποτέλεσμα η αποτείχιση ή όχι;
Επισημάναμε, όχι μία φορά, προσοχή στον τρόπο, ο οποίος σαφώς θα πρέπει να είναι Ορθόδοξος αλλά θα πρέπει να είναι και δίκαιος. Και για να είναι δίκαιος πρέπει να έχουμε δικαιοσύνη με την ειδική και την γενική αγιογραφική έννοια, να μην τα ισοπεδώνουμε όλα! Δυστυχώς ορισμένοι δεν θέλουν να καταλάβουν το αυτονόητο και δημιουργούν ένταση και αντιπαλότητες με έναν τρόπο  που δεν δείχνει Πνεύμα Χριστού. Ξεχνούν το αποστολικό: «ὑμεῖς ἐστε ναὸς Θεοῦ ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ Θεὸς ὅτι ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω, καὶ ἔσομαι αὐτῶν Θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι λαός». Για να είμαστε λαός του Θεού δεν φτάνει το «ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε», (καθώς) λέγει Κύριος, αλλά και το «ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε», κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς, καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα, καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς καὶ θυγατέρας, λέγει Κύριος παν­τοκράτωρ. Ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας, ἀγαπητοί, ­καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, ἐπιτελοῦντες ἁ­­­γιωσύνην ἐν φόβῳ Θεοῦ. Β΄ Κορ. ς΄ 16 – ζ΄1.
Εφ’ όσον με τον τρόπο που γίνεται η αποτείχισις προκαλεί τον σκανδαλισμό εξ αιτίας της αντιπατερικής, μη παραδοσιακής στάσεως από την μια, ή από την άλλη με την παραδοσιακή μεν, καθόλου όμως φιλάδελφη αντιμετώπιση δε, αλλά πρωτοφανή επιθετικότητα, δεν βοηθά καθόλου η αποτείχισίς τους και το καλύτερο θα ήταν να μην την είχαν κάνει ποτέ! Τα άκρα είναι των δαιμόνων. Και σαφώς δεν είναι μόνο ο Οικουμενισμός και ο ζηλωτισμός αλλά είναι και ο Οικονομισμός στις παρυφές του Οικουμενισμού και ο ζουρλωτισμός στις παρυφές του ζηλωτισμού. Όσοι θέλουν να κάνουν αληθινή αποτείχιση πρέπει να αποφύγουν και τις δύο αυτές πλευρές και να περάσουν γοργά και ανεπαίσθητα  από ανάμεσά τους για να μην πάθουν τον κακό που έπεθαν οι Αιγύπτιοι όταν έτρεξαν πίσω από τον Ισραήλ καθώς διέβαινε την Ερυθρά Θάλασσα και θάφτηκαν στα επαφρίζοντα κύμματα. Οι αφροί την υπεροψίας θα σκεπάσουν μια αποτειχιμένη αποτείχιση, όπως κατήντησε, πεδίο έριδος, των δύο κύριων παρατάξεων, των Οικονομιστών και της «πατερικής παράδοσης», όπως θέλει να ονομάζεται, όμως δεν είναι στα έργα αλλά μόνο στα λόγια. Τα δύο αυτά υδάτινα τείχη εκατέρωθεν θα καταπέσουν μετά την διάβαση του νέου Ισραήλ της Χάριτος της αληθινής Εκκλησίας του Χριστού, των αποτειχισμένων πιστών του νέου ημερολογίου που θα ενωθούν σε σωστές βάσεις με εκείνους του παλαιού που αποτειχίστηκαν από τότε που έγινε το σχίσμα του 1924, καί όχι τώρα μόλις μια δεκετία και ξύπνησαν ξαφνικά! Τόσα χρόνια Οικουμενισμού τώρα κατάλαβαν τί γίνεται και θέλουν να πατρονάρουν και να καπελώσουν όλο τον αγώνα; Όχι δεν είστε μόνο εσείς ορθόδοξοι, για να μην πω ότι τελικά, όπως διαχειρίζεσθε το ζήτημα, δεν είστε καθόλου ορθόδοξοι!  Ο νέος Ισραήλ χάριτος θα τους έχει προσπεράσει γρήγορα, διότι αποβλέπει στην ουσία και τον σκοπό της αποτείχισις. Όχι στο Σάββατον δια το Σάββατον αλλά στο Σάββατον δια τον Κύριον! Και ενώ αυτοί θα ερίζουν μεταξύ τους, εκείνος ο περιούσιος λαός θα έχει περάσει ασφαλώς στην εσωτερική στεραίωση βλέποντας τηλαυγώς το θέλημα του Θεού που θα δείξει τέρατα και σημεία στην δύσκολη αλλά θεάρεστη αυτή πορεία επειδή κράτησαν διαυγή την πνευματική τους όραση.
Η καταδίκη του νέου ημερολογίου από την Πανορθόδοξο Σύνοδο του 1853 δεν μας αφήνει περιθώρια να μείνουμε με το νέο αλλά προβάλλει ως επιτακτική την ανάγκη να επιστρέψουμε στο παλαιό! «.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....».

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.
Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Όταν, μάλιστα, πρόσωπα με άγιο βίο, όπως Γέροντας φιλόθεος Ζερβάκος, είχαν την πληροφορία ότι πρέπει να επιστρέψουμε στο παλαιό, διότι αυτό είναι το αρεστό στο Θεό, να παύσει το σχίσμα, ποιοί είστε εσείς που θα εμποδίσετε το ποίμνιο να κάνει αυτό που είναι θεάρεστο; Έγραφε ο γέροντας: «῾Ως ἡμέρα κατάλληλος διὰ τὴν ἐπαναφορὰν τοῦ Παλαιοῦ ῾Εορτολογίου εἰς τὴν ᾿Ορθόδοξον ῾Ελλαδικὴν ᾿Εκκλησίαν θεωρῶ τὴν ἑβδόμην μετὰ τὸ Πάσχα Κυριακήν, ῾Εορτὴν τῶν 318 Θεοφόρων Πατέρων τῶν τὴν Αʹ ῾Αγίαν Οἰκουμενικὴν Σύνοδον συγκροτησάντων, παρὰ τῶν ὁποίων παρελάβομεν καὶ ἐδιδάχθημεν τὴν ᾿Ορθόδοξον ἀληθινὴν Πίστιν, Μίαν, ῾Αγίαν, Καθολικὴν καὶ ᾿Αποστολικὴν ᾿Εκκλησίαν, ἕν ἅγιον Βάπτισμα καὶ ἕν ῾Ημερολόγιον, τὸ Παλαιόν. Αὕτη ἡ ἁγία ἡμέρα, ἐὰν θελήσῃ ἡ Σεβαστὴ καὶ ῾Αγία ῾Ιερὰ Σύνοδος, νὰ ἐπαναφέρῃ τὸ Παλαιὸν ῾Εορτολόγιον, πρέπει νὰ ἑορτασθῇ ὡς ἡ Κυριακὴ τῆς ᾿Ορθοδοξίας διὰ τὴν ᾿Αναστήλωσιν τῶν σεπτῶν ἱερῶν ἁγίων Εἰκόνων. Θὰ χαρῇ ἅπασα ἡ ἐπὶ γῆς στρατευομένη ᾿Εκκλησία. ῞Απασα ἡ ἐν Οὐρανοῖς θριαμβεύουσα ᾿Εκκλησία, Προφῆται, ᾿Απόστολοι, Διδάσκαλοι, Μάρτυρες, ῾Ομολογηταί, ῞Οσιοι καὶ Δίκαιοι, οἱ θεηγόροι ὁπλῖται, οἱ ἀστέρες οἱ πολύφωτοι τοῦ νοητοῦ στερεώματος, τὰ μυρίπνοα ἄνθη τοῦ Παραδείσου, τὰ πάγχρυσα στόματα τοῦ Λόγου, σύν τούτοις δὲ οἱ 318 Θεοφόροι Πατέρες, Νικαίας τὸ καύχημα, Οἰκουμένης ἀγλάϊσμα. Θὰ χαροῦν αἱ στρατιαὶ τῶν ᾿Αγγέλων, θὰ χαρῇ ἡ πανύμνητος καὶ ὑπερένδοξος καὶ ἀληθῶς Μήτηρ τοῦ Θεοῦ, ἡ Βασίλισσα τοῦ Οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς. Θὰ χαρῇ αὐτὴ Αὕτη ἡ ῾Αγία Τριάς, Πατήρ, Υἱὸς καὶ ῞Αγιον Πνεῦμα, τὴν ὁποίαν οἱ 318 Θεοφόροι Πατέρες ἡμῶν, θείῳ καὶ ῾Αγίῳ Πνεύματι φωτισθέντες ἐδίδαξαν ἡμᾶς καὶ πάντας τοὺς πιστοὺς καὶ ᾿Ορθοδόξους Χριστιανούς, πιστεύειν, τιμᾷν, εὐλογεῖν, εὐχαριστεῖν, προσκυνεῖν, ὑμνεῖν καὶ λατρεύειν...
Εὐελπιστῶν, ὅτι ἡ Σεβαστὴ ῾Ιερὰ Σύνοδος διὰ τῆς ἐκπληρώσεως τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ θὰ φέρῃ τὴν ἕνωσιν τῆς ᾿Εκκλησίας, τὴν ἀγάπην, τὴν ὁμόνοιαν, τὴν εἰρήνην καὶ τὴν χαράν,

Διατελῶ μετὰ τοῦ προσήκοντος σεβασμοῦ

῾Ο τῆς ῾Ιερᾶς Κοινοβιακῆς Μονῆς Λογγοβάρδας Καθηγούμενος
† ᾿Αρχιμανδρίτης Φιλόθεος Ζερβάκος»

Αλήθεια είστε σίγουροι ότι δεν υπάρχουν πρόσωπα που έχουν τις προϋποθέσεις να ενωθούν με το νέο και να γίνουμε μια όντως ορθόδοξη ποίμνη; Γνωρίζεται ότι ο π. Αυγουστίνος ο Γέροντάς μας έκανε πολλές προσπάθειες για ενωθεί το παλαιό με το νέο και γνωρίζω προσωπικές μαρτυρίες ότι σε πρόσωπα που ήταν με το παλαιό τα συμβούλευε να μην αλλάξουν. Γιατί άραγε μήπως τα θεωρούσε σχισματικά; Γνωρίζω πολύ καλά ότι η μητέρα του π. Ιεροθέου του κοκκονού πήγαινε με το παλαιό. Ο π. Λαυρέντιος Γρατσίας είχε πνευματικό με το παλαιό όλα αυτά τα γνώριζε ο π. Αυγουστίνος όμως κοινωνούσε τα πρόσωπα αυτά. Προσωπικά έχω γνωρίσει από κοντά την ζωή ορισμένων παλαιοημερολογητών και ήδα την αρετή αλλά και την ασκητοσύνη τους που στους ξεπλυμένους νεοημερολογίτες δεν βρίσκεις ούτε καν στους παπάδες. Τέτοια πλάνη να πολεμούμε τους αδελφούς μας; Αν σας πω και μια προσωπική εμπειρία ανάλογη εκείνης που έζησα στον Γέροντα Εφραίμ της Αριζόνας δεν θα την πιστέψετε! Γι’ αυτό σεμνά, μην μιλάτε για πράγματα που δεν γνωρίζετε! Δεν είναι δυνατόν να είναι σε σχίσμα και να δείχνει ο Θεός φανερά την χάριν του.