Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017

Σήμερα 25/07/2017 εορτάζουν:1. Κοίμηση της Αγίας Άννας Μητέρας της Υπεραγίας Θεοτόκου..... 4. Άγιοι Εκατόν εξήντα πέντε Πατέρες της Ε' Οικουμενικής Συνόδου


Απολυτίκιο της ημέρας

25 Ιουλίου 2017

Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.

Ζωὴν τὴν κυήσασαν, ἐκυοφόρησας, ἁγνὴν Θεομήτορα, θεόφρον Ἄννα, διὸ πρὸς λῆξιν οὐράνιον, ἔνθα εὐφραινομένων, κατοικία ἐν δόξῃ, χαίρουσα νῦν μετέστης, τοῖς τιμῶσί σε πόθῳ, πταισμάτων αἰτουμένη, ἱλασμὸν ἀειμακάριστε.