Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Σήμερα 21/05/2017...''Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου της Τρυφερής''

Χριστὸς Ἀνέστη!


        Απολυτίκιο της ημέρας

21 Μαΐου 2017

Ἦχος πλ. δ’.

Τοῦ Σταυροῦ σου τὸν τύπον ἐν οὐρανῷ θεασάμενος, καὶ ὡς ὁ Παῦλος τὴν κλῆσιν οὐκ ἐξ ἀνθρώπων δεξάμενος, ὁ ἐν βασιλεῦσιν, Ἀπόστολός σου Κύριε, Βασιλεύουσαν πόλιν τῇ χειρὶ σου παρέθετο· ἣν περίσωζε διὰ παντὸς ἐν εἰρήνη, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, μόνε Φιλάνθρωπε.
ΠΗΓΗ:http://www.saint.gr/index.aspx