Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017

Ἀπὸ τὴν «Ἀνοιχτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην κ.κ. Ἀθηναγόρα»! (...)Ἡ ὀρθόδοξος πίστις εἶναι τὸ μόνον καταφύγιόν μας, εἶναι βεβαία ἐλπίς, εἶναι ἡ κιβωτὸς ἐν τῷ συγχρόνῳ κατακλυσμῷ.''

ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΕΧΘΗ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ


Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ κ.κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΝ
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου, ἀπὸ «Χριστιανικὴ Σπίθα», αριθμ. φυλ. 248-249, Μαϊος Ἰουνιος 1962

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤ

[Ὁ σημερινὸς πατριάρχης Βαρθολομαῖος συνεργάζεται μὲ τὰ σκοτεινὰ κυκλώματα τῆς Παγκοσμιοποίησης καὶ δεν ἀφήνει τίποτε ὀρθιο ἀπο την Ορθόδοξη Πίστη μας, γι᾽ αὐτὸ εἶναι πολύ πιο ἐπίκαιρα τὰ λόγια τοῦ ἀγωνιστοῦ ἱεράρχου]

«Παναγιώτατε δέσποτα!…  Ὄχι. Δὲν εἶναι πλέον ἀνεκτὰ τὰ ὅσα ἐπιπολαίως ἀκούονται ἑκάστοτε ἐκ τῶν πατριαρχικῶν χειλέων. Ἡ περαιτέρω ἀνοχὴ εἶναι πλέον ἐνοχή. Καὶ ἡ σιωπὴ εἶναι ἔγκλημα. Καὶ τοῦ ἐγκλήματος τούτου δὲν θέλουμε να είμεθα ἔνοχοι. Ἁμαρτωλοὶ εἴμεθα όλοι, ἀλλ᾽ ἀσεβεῖς, προδόται τῆς ἱερᾶς παρακαταθήκης, δὲν θὰ γίνωμεν. Ἡ ὀρθόδοξος πίστις εἶναι τὸ μόνον καταφύγιόν μας, εἶναι βεβαία ἐλπίς, εἶναι ἡ κιβωτὸς ἐν τῷ συγχρόνῳ κατακλυσμῷ. Καὶ ἂν ὑπάρχουν ἐν τῇ κιβωτῷ κόρακες, ἂς ἐξέλθουν διὰ νὰ εὕρουν ἄφθονον τροφὴν ἐπὶ τῶν τυμπανιαίων πτωμάτων τῆς πλάνης….»
Ἔρως Ὀρθοδοξιας καὶ πνεῦμα ἀντιστάσεως
Ἐὰν αἱ ἁγναὶ ορθόδοξαι φωναὶ δὲν θέλουν εἰσακουσθῆ, καὶ ἡ ὑμετέρα παναγιώτης καὶ οἱ μετ᾽ αὐτῆς συνοδοιποροῦντες ἀρχιερεῖς τοῦ οἰκουμενικοῦ θρόνου ἐκ τῆς γεφύρας τοῦ σκάφους ἐξακολουθῆτε νὰ ἐξαποστέλλετε συνθήματα που δημιουργοῦν πολλὴ σύγχυσιν καὶ ταραχή, τότε μετὰ πολλῆς λύπης πρέπει νὰ σᾶς εἴπωμε, ὅτι τοιαύτη τακτικὴ δὲν θὰ μείνῃ ἄνευ συνεπειῶν. Δόξα τῷ Θεῷ, ὑπάρχει ἐν τῇ μαρτυρικῇ ταύτη γῇ, ἐν ᾗ κατοικοῦμεν, ἔρως Ὀρθοδοξίας καὶ πνεῦμα ἀντιστάσεως. Λαϊκοὶ οι οποίοι ζούν ἐκ τοῦ τιμίου ἱδρῶτός των, πιστὰ τῆς Ἐκκλησίας τέκνα, ἐγκρατεῖς θεολόγοι, εὐλαβεῖς διάκονοι, πρεσβύτεροι καὶ ἐπίσκοποι, ἐπὶ πᾶσι δὲ ὅσιοι καὶ ἀσκηταί, ζῶντες διὰ την ἀγάπην τοῦ Ἰησοῦ ἐν ταῖς ὀπαῖς καὶ τοῖς σπηλαίοις τῆς γῆς καὶ νυχθημερὸν χύνοντες δάκρυα ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁσονδήποτε ὀλίγοι καὶ ἂν εἶνε οὗτοι, θὰ ἐξεγερθοῦν. Θὰ τοὺς ἐξεγείρῃ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον. Καὶ οἱ ὀλίγοι αὐτοὶ εἶνε ἰκανοὶ νὰ ματαιώσουν πᾶσαν βουλὴν ἀντικειμένην τῇ Ὀρθοδοξίᾳ, ν᾽ ἀφαιρέσουν τὸ πηδάλιον ἐκ τῆς χειρὸς ἀναξίων ἀρχιερέων καὶ νὰ τὸ παραδώσουν ἄλλοις, ἵνα καὶ πάλιν ἡ ὁλκὰς τῆς Ὀρθοδοξίας εὐθυδρομήσῃ. Δὲν ἔχει τίποτε νὰ χάσῃ ἡ Ἐκκλησία, ἐὰν 5 καὶ 10 καὶ 20 καὶ 30 ἀρχιερεῖς, ἀρχιεπίσκοποι καὶ πατριάρχαι πέσουν ἐκ τῶν θρόνων των χάριν τῆς Ὀρθοδοξίας.
Ἂς φωνάξωμεν καὶ ἡμεῖς μετὰ τοῦ [ἀειμνήστου] σεβασμ. Κερκύρας κ. Μεθοδίου πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν, ὅτι προδοσίαν δὲν θὰ ἀνεχθῇ ὁ ἑλληνικὸς λαός, ἕνας λαὸς ὁ ὁποῖος ἐγέννησεν ἄλλοτε Φωτίους, Κηρουλαρίους καὶ Μάρκους Εὐγενικούς…

                                                                       

ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ»:
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ – ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

  (...)  Ὅπως γνωρίζουμε  ἀδελφοί,
 ἡ κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι ὁ Χριστὸς καὶ Σώμα της εἶναι οἱ κληρικοί, οἱ μοναχοὶ καὶ οἱ λαϊκοί. Δὲν εἶναι τώρα ὑπερβολὴ νὰ ποῦμε ὅτι, δὲν δυνάμεθα νὰ σιωποῦμε ὅταν ὁ Πατριάρχης παρεκτρέπεται ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη καὶ οἱ ἐπίσκοποί μας -πλὴν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων- σιωποῦν καὶ δὲν ἐνεργοῦν!


Ἀπὸ τὴν «Ἀνοιχτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην κ.κ. Ἀθηναγόρα», τοῦ ἀείμνηστου Μητροπολίτου Φλωρίνης  π. Αὐγουστίνου Καντιώτου διαβάζουμε τὰ ἑξῆς: «...Ὁ ἑκάστοτε Πατριάρχης θεωρεῖται ὡς κανὼν τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως. Δία τοῦτο ἡ συνείδησις τοῦ λαοῦ φρικιᾶ καὶ ἐπὶ τὴ σκέψει ἀκόμη, ὅτι ὁ Πατριάρχης δύναται καὶ ἐπ’ ἐλάχιστον νὰ παρεκκλίνη ἐκ τῶν γραμμῶν τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁ Πατριάρχης ἐτάχθη νὰ εἶναι ὁ βράχος, ἐφ’ οὐ νὰ θραύωνται ὅλα τ’ ἀβυσσαλέα καὶ ἀφρίζοντα κύματα τῆς πλάνης.  […] Λύομεν τὴν σιωπήν.  […]  Εἰς λύσιν σιωπῆς πιεζόμεθα ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν.  Ἔσωθεν μὲν ὑπὸ τῆς συνειδήσεώς μας, ἡ ὁποία ἐξανίσταται. Ἔξωθεν δὲ ὑπὸ εὐλαβῶν τῆς Ὀρθοδοξίας τέκνων, τὰ ὁποία πολλαχόθεν πρὸς ἡμᾶς ἀπευθυνόμενα ἐκφράζουν τὴν ἀπορίαν των διὰ τὴν σιωπήν μας. Θὰ λύσωμεν, λοιπόν, τὴν σιωπήν μας καὶ θὰ ἐκφράσωμεν τὴν ταπεινήν μας κρίσιν…»....