Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

Σήμερα 15/06/2017 εορτάζουν: Άγιος Αυγουστίνος Επίσκοπος Ιππώνος...

Απολυτίκιο της ημέρας

15 Ιουνίου 2017

Ἦχος α’. Τὸν τάφον σου Σωτὴρ.

Προφήτην σὲ πιστόν, καὶ τῶν ἄνω ἐπόπτην, ἀνέδειξεν Ἀμῶς, ἐκ ποιμνίου ὁ Λόγος, τοῦ βίου σου δεξάμενος, εὐμενῶς τὴν χρηστότητα ὅθεν ἤλεγξας, τοὺς ἀσεβοῦντας ἀνδρείως, καὶ τὸν θάνατον, μαρτυρικῶς δεδεγμένος, ζωῆς θείας ἔτυχες.