Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017

ΤΑ ΟΧΥΡΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ! ''[...]Οι αιρετικοί επίσκοποι με μανίαν προσπαθούν να καταλάβουν το ένα έπειτα από το άλλο τα οχυρά της Εκκλησίας. Έχουν θράσος πολύ "οι άγριοι των Εκκλησιών κυβερνήται" (5).''Το νέφος διελύθη

Αφανώς εν μέσω των κοινοβιακών Αδελφοτήτων του Πόντου ζη ο Βασίλειος. Ενισχύει τους αγωνιστάς των πνευματικών αγώνων, αλλά και ο ίδιος ασκείται και εργάζεται νυχθημερόν τόσον δια τον πνευματικώτερον καταρτισμόν του, όσον και δια την καλυτέραν οργάνωσιν των εκεί κοινοβίων. Αλλ' ο λαός, που εστερήθη της παρουσίας του φλογερού κήρυκος, λυπείται. Λυπείται, διότι δεν έχει τας ευκαιρίας να ακούη τον λαμπρόν κήρυκα, τον σοφόν ερευνητήν των Γραφών, τον πατέρα και σύμβουλον και παραστάτην. Δι' αυτό και επιμόνως ζητεί από τον επίσκοπον να επανέλθη ο αθλητής εις τον στίβον.

Πλην τούτου όμως και γενικώτερον η κατάστασις η εκκλησιαστική δεν είναι καθόλου ευχάριστος. Οι αιρετικοί εργάζονται παντοιοτρόπως να αποσπάσουν τους Χριστιανούς από την πίστιν. Οι αιρετικοί επίσκοποι με μανίαν προσπαθούν να καταλάβουν το ένα έπειτα από το άλλο τα οχυρά της Εκκλησίας.

Έχουν θράσος πολύ "οι άγριοι των Εκκλησιών κυβερνήται" (5).

[(5) Εννοεί τους αιρετικούς επισκόπους]

"Ο ΦΩΣΤΗΡ ΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ", ΑΡΧΙΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΚΔΟΣΙΣ "Ο ΣΩΤΗΡ", ΣΕΛ.75