Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024

«ΑΣΕΜΝΟΙ ΧΟΡΟΙ» (Όπου καρναβάλι εκεί και Διάβολος!)


 «Ελπίζω… ότι όλοι και όλαι θα πειθαρχήσουν εις την φωνήν της Ορθοδόξου Εκκλησίας.»


ΟΥΡΑΝΙΟ ΜΗΝΥΜΑ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΚΑΙ ΙΕΡΕΙΣ ΤΟΥ ΥΨΙΣΤΟΥ, ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ, ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ,ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ, ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ

«Ο καρνάβαλος του Αμυνταίου έχει καταργηθή (1971). Χοροί έξαλλοι έχουν παύσει. Μόνον εις τας ημέρας των Απόκρεων παρατηρείται κάποια κίνησις δια χορούς.

Ομιλώ προς χριστιανούς και χριστιανάς. Ως επίσκοπος απευθύνω έκκλησιν προς όλους, άνδρας και γυναίκες  της Μητροπολιτικής μου περιφέρειας… Εάν είσθε δήμαρχοι και κοινοτάρχαι και άρχοντες λαού, να μη ενθαρρύνετε την διοργάνωσιν τοιούτων χορών… Εάν δε είσθε ιερείς του Υψίστου, παρακαλώ να διαφωτίζετε διαρκώς το ποίμνιόν σας και να διαμαρτύρεσθε εντόνως εναντίον τοιούτων εκφυλιστικών χορών…

Ελπίζω, ότι και τα ελάχιστα κρούσματα ασέμνων χορευτικών εκδηλώσεων θα εκλείψουν από την επαρχίαν μας, και ότι όλοι και όλαι θα πειθαρχήσουν εις την φωνήν της Ορθοδόξου Εκκλησίας» (π. Αυγουστίνος Καντιώτης)

«ΑΣΕΜΝΟΙ ΧΟΡΟΙ»

(Υπ’ αριθμ. 161/13-2-1972 εγκύκλιος)

Ως επίσκοπος, υπεύθυνος δια την ηθικήν και θρησκευτικήν κατάστασιν του ποιμνίου μας, είπομεν και εγράψαμεν κατ’ επανάληψιν, ότι οι χοροί, όπως γίνονται σήμερον, απαγορεύονται. Αμαρτάνει, ναι, αμαρτάνει, όποιος και όποια χορεύει τους αθλίους χορούς των ημερών μας. Ας το είπωμεν ευθαρσώς∙ Έτσι όπως είνε αγκαλιασμένοι εις τους χορούς άνδρες και γυναίκες πορνεύονται και μοιχεύονται. Πορνεύονται οι άγαμοι. Μοιχεύονται οι έγγαμοι.

«Μπα, τι είνε αυτά που μας λέγει πάλι ο Δεσπότης! Ημείς δεν είμεθα άνθρωποι καθυστερημένοι δια να παραδεχώμεθα τοιαύτας ιδέας περασμένων χρόνων. Όλα σήμερον εξελίσσονται και όλα επιτρέπονται», μας λέγουν όσοι επιμένουν να χορεύουν.

Να απαντήσωμεν ημείς εις τους κυρίους αυτούς; Όχι. Η απάντησις δυστυχώς έρχεται από άλλην κατεύθυνσιν, που δεν θα περίμενε κανείς. Τας ημέρας αυτάς αι εφημερίδες μετέδωσαν μίαν είδησιν. Η είδησις προέρχεται από την Μόσχαν. Άθεον είνε το καθεστώς, που κυβερνά σήμερον την μεγάλην εκείνην χώραν. Μισεί και καταπολεμεί τον Χριστιανισμόν. Εν τούτοις λαμβάνει μέτρα δια να μη εκφυλισθούν ηθικώς οι σοβιετικοί πολίται. Καταδικάζονται εκεί οι έξαλλοι χοροί. Διότι, ως λέγει η είδησις, η επαφή των ζευγών που γίνεται εις τους χορούς προκαλεί νοσηράν έλξιν και δεν συμβιβάζεται με τας αρχάς της σοσιαλιστικής κοινωνίας. Το βαλς προκαλεί την εκθήλυνσις του ανδρός και οδηγεί εις «το ενιαίον φύλον», το δε ταγκό είνε «αμαρτία μη ολοκληρωθείσα» (Ιδέ φύλλον εφημερίδος των Αθηνών «Νέα Πολιτεία» της 13-2-1972).

***

Αλλά, αγαπητοί μου, πριν να μας τα είπη αυτά το άθεον κράτος της Μόσχας, μας τα είπεν η αγία μας Εκκλησία. Μας τα είπεν η Ορθοδοξία. Μας τα είπον μεγάλοι Πατέρες και Διδάσκαλοι της Εκκλησίας, οι οποίοι κατεδίκασαν τους χορούς της εποχής των, που ήσαν βεβαίως ολιγώτερον αμαρτωλοί από τους σημερινούς. «Όπου χορός εκεί και Διάβολος», κηρύττουν οι Πατέρες της Εκκλησίας. Μας το είπον εκλεκτά πνεύματα της Πατρίδος. Ο Κολοκοτρώνης όταν είδε τον πρώτο ευρωπαϊκόν χορόν εις τα βασιλικά ανάκτορα, δεν εδίστασε με γλώσσαν ωμήν και παρρησία όλων να είπη, ότι ο χορός αυτός είνε… μισή αμαρτία !  Και όλοι αυτοί ήσαν σύμφωνοι με την διδασκαλία του Θεανθρώπου, ο οποίος όχι μόνον επαφάς ζευγών, αλλά και βλέμματα πορνείας και μοιχείας κατεδίκασεν εις την επί του όρους περίφημον ομιλία του (Ματθ. 5, 27-30).

Και είνε εντροπή μας ημείς οι Έλληνες, που καυχώμεθα ότι είμεθα Ορθόδοξοι  χριστιανοί και λέγομεν ότι υποστηρίζομεν την θρησκείαν και την ηθικήν, είνε, λέγω, εντροπή μας να παίρνωμεν τώρα μαθήματα από ένα άθεον κράτος. Αλλά και από τους εχθρούς κάτι δυνάμεθα να διδαχθώμεν.

Εδώ βεβαίως εις την επαρχίαν μας με την βοήθειαν του Θεού και την υποστήριξιν του λαού μας το κακόν αυτό έχει περιορισθή. Ο καρνάβαλος του Αμυνταίου έχει καταργηθή. Χοροί έξαλλοι έχουν παύσει. Μόνον τώρα εις τας ημέρας των Απόκρεων παρατηρείται κάποια κίνησις δια χορούς.

***

Ομιλώ προς χριστιανούς και χριστιανάς. Ως επίσκοπος απευθύνω έκκλησιν προς όλους, άνδρας και γυναίκας της Μητροπολιτικής μου περιφερείας. Εάν είσθε έγγαμοι, παρακαλώ, να μη παραδίδετε με το πρόσχημα του χορού τας γυναίκας σας εις τας αγκάλας άλλων ανδρών. Εάν είσθε πατέρες, να μη αφήνετε τα κορίτσια σας να πηγαίνουν εις χοροσπερίδας, αι οποίαι, κατά την κρίσιν συγχρόνων κοινωνιολόγων, είναι προθάλαμοι πορνείας και εκπαρθενεύσεως. Εάν είσθε καθηγηταί, γυμνασιάρχαι και επιθεωρηταί, να απαγορεύσετε εις μαθητάς και μαθητρίας να λαμβάνουν μέρος εις τα λεγόμενα πάρτυς, όπου έξαλλοι χοροί είνε το κυριώτερον στοιχείον των νεανικών αυτών συγκεντρώσεων. Εάν είσθε δήμαρχοι και κοινοτάρχαι και άρχοντες λαού, να μη ενθαρρύνετε την διοργάνωσιν τοιούτων χορών. Μία εγκύκλιος διαταγή του Πρωθυπουργού, εκδοθείσα προ διετίας (1970), απαγορεύει δημόσιοι υπάλληλοι να διοργανώνουν χορούς κατά την διάρκειαν της Μ. Τεσσαρακοστής. Εάν δε είσθε ιερείς του Υψίστου, παρακαλώ να διαφωτίζετε διαρκώς το ποίμνιόν σας και να διαμαρτύρεσθε εντόνως εναντίον τοιούτων εκφυλιστικών χορών, να μη επιτρέπετε εις γυναίκας και άνδρας, οιασδήποτε κοινωνικής καταστάσεως και αν είνε, την μετάδοσιν της θείας Κοινωνίας. Το δε παράδειγμα άλλων πόλεων της Πατρίδος μας, όπου γίνονται καρναβάλια, ευρωπαϊκοί χοροί και άσεμνοι διασκεδάσεις με «καλλιτέχνιδας» ας μη μας επηρεάζη. Να είσθε βέβαιοι, ότι αργά ή γρήγορα θα πνεύση και εις τας πόλεις αυτάς ο άνεμος της εν Χριστώ αντιστάσεως και νέας ζωής, η οποία δεν θα ανέχεται τοιαύτας εκτροπάς, ξένας προς τας ιεράς μας παραδόσεις.

Ελπίζω… ότι όλοι και όλαι θα πειθαρχήσουν εις την φωνήν της Ορθοδόξου Εκκλησίας.»

ΠΗΓΗ: «ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΙΣΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ΠΛΗΡΩΜΑ», ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΕΚΔΟΣΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ‘’Ο ΣΤΑΥΡΟΣ’’, ΑΘΗΝΑΙ 1973, ΣΕΛ. 286-288

Πάτερ Αυγουστίνε, διαβάς εις Πτολεμαΐδα βοήθησον ημίν.

Δ.Β.Ε