Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017

Σήμερα 01/02/2017 ....''[...]Τρυφὴν τὴν ἀκήρατον, ἰχνηλατῶν ἐκ παιδός...''

            Απολυτίκιο της ημέρας

1 Φεβρουαρίου 2017


Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.

Τρυφὴν τὴν ἀκήρατον, ἰχνηλατῶν ἐκ παιδός, βασάνους ὑπήνεγκας, ὑπὲρ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, καὶ ἤθλησας ἄριστα ὅθεν τὴν τῶν θαυμάτων, κομισάμενος χάριν, λύτρωσαι πάσης βλάβης, καὶ παντοίας ἀνάγκης, Τρύφων Μεγαλομάρτυς, τοὺς σὲ μακαρίζοντας.


ΠΗΓΗ:http://www.saint.gr/index.aspx

ΠΡΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ....''[...]Ένα πλήθος δημοσιευμάτων στο διαδίκτυο και τα Μ.Μ.Ε. κατακλύζουν καθημερινά την επικαιρότητα....''

''[...]Μια ατμόσφαιρα οργής και αναβρασμού, που συνεχώς αυξάνει, κυριαρχεί μεταξύ του πιστού λαού του Θεού....''ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
Εν  Πειραιεί  τη 25η Ιανουαρίου 2017
ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ «ΘΕΟΛΟΓΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΘΟΛΟ ΜΥΑΛΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΝΗ ΤΟΥΣ»;
  Η «Σύνοδος» του Κολυμπαρίου της Κρήτης εξακολουθεί να βρίσκεται μέχρι σήμερα, μετά παρέλευση επτά περίπου μηνών από την σύγκλησή της, στην κορυφή της εκκλησιαστικής επικαιρότητος και να αποτελεί το«αντιλεγόμενο σημείο», όχι μόνον πανελληνίως αλλά και πανορθοδόξως. Ένα πλήθος δημοσιευμάτων στο διαδίκτυο και τα Μ.Μ.Ε. κατακλύζουν καθημερινά την επικαιρότητα. 

Μια ατμόσφαιρα οργής

ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ... ''[...]"Ταύτης παρά του Θεού τοις Αποστόλοις παραδοθείσης της πίστεως ούτε αφαίρεσιν ούτε παραλλαγήν ούτε προσθήκην ποιούμεθα..."

                   Άγιος Γρηγόριος ο Νύσσης 

"Ταύτης παρά του Θεού τοις Αποστόλοις παραδοθείσης της πίστεως ούτε αφαίρεσιν ούτε παραλλαγήν ούτε προσθήκην ποιούμεθα, σαφώς ειδότες, ότι ο τολμών δια κακουργίας σοφιστικής παρατρέπειν, ούτος εκ του πατρός του διαβόλου εστίν, ος αφείς της αληθείας τα ρήματα εκ των ιδίων λαλεί, πατήρ ψεύδους γινόμενος. παν γαρ το παρά την αλήθειαν λεγόμενον ψευδές εστι πάντως και ουκ αλήθεια."

                                                                                                                                                                             (Αγ. Γρηγορίου Νύσσης)

Η ΕΥΧΗ' ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ....

ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ "ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ";

Η ΧΑΡΑ...ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ ΧΑΡΑ!


H προσευχή που αλλαξε τη ζωή μου.

'''[...]Πίστις μας εἶνε, ὅτι τὸ ἐσφαγμένον Ἀρνίον τῆς Ἀποκαλύψεως τελικῶς θὰ νικήσῃ ὅλα τὰ θηρία τῆς ἀβύσσου''

''[...]διὰ λόγου φωτεινοῦ, καὶ διὰ βίου ἁγίου, καὶ διʼ αἵματος..."
Θὰ νικήση τὸ Ἀρνίον!


«…Ὅ,τι καὶ ἄν συμβῇ «ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα». Ἄς ἔχομεν πλήρη ἐμπιστοσύνην εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν ἀληθινὸν Θεὸν καὶ Σωτῆρά μας, ὁ ὁποῖος ποτὲ δὲν θὰ ἐγκαταλείψῃ τοὺς πιστοὺς δούλους του, ἔστω καὶ ἄν οὗτοι πορευθοῦν ἐν μέσω σκιᾶς θανάτου. Ἐν μέσῳ τοῦ βαθυτάτου σκότους θὰ λάμψῃ καὶ πάλιν τὸ φῶς. Πίστις μας εἶνε, ὅτι τὸ ἐσφαγμένον Ἀρνίον τῆς Ἀποκαλύψεως τελικῶς θὰ νικήσῃ ὅλα τὰ θηρία τῆς ἀβύσσου, διότι «ἐξῆλθε νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ». Ζῶντες μέσα εἰς τὸν σύγχρονον κόσμον, εἰς τὸν ὁποῖον τὸ πολυειδὲς κακὸν κατακλύζει τὰ πάντα, ὁσονδήποτε ὀλίγοι καὶ ἄν μείνωμεν, ἄς εἴμεθα ἕτοιμοι, καὶ διὰ λόγου φωτεινοῦ, καὶ διὰ βίου ἁγίου, καὶ διʼ αἵματος ἀκόμη ἄν παραστῇ ἀνάγκη, νὰ δώσωμεν τὴν μαρτυρίαν μας ἐν πάσῃ σοφία καὶ συνέσει πνευματικῇ. Μένοντες δὲ ἐντὸς τῆς κιβωτοῦ τῆς σωτηρίας, ὡς εἶνε ἡ Ὀρθόδοξος ἡμῶν Ἐκκλησία, φρονοῦντες δὲ καὶ πράττοντες κατὰ τὸ ἱερὸν Εὐαγγέλιον, χάριτι θεία θὰ δυνηθῶμεν

ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ.... ΜΕ "Σώμα και ταυτότητα" ή ''...χωρὶς ταυτότητα, χωρὶς γλῶσσα, χωρὶς φύλο, χωρὶς πίστη...";;;

''[...]Καὶ ἀρχίζουν ἕνας ἕνας πλέον οἱ ἐπίσκοποι νὰ τοποθετοῦνται καὶ νὰ δηλώνουν τὴν συμφωνία τους ὀνομαστικῶς καὶ νὰ καταγράφεται καὶ ἡ δήλωσίς τους...''


Αποτέλεσμα εικόνας για ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ
«Ζητεῖται σκύλος νοήμων, ἀλλὰ νὰ μὴν γαβγίζει»
Ποιοὶ, πόσο καὶ γιατὶ μιλοῦν (ἤ δὲν μιλοῦν) στὴ Σύνοδο
Συνεχίζουμε νὰ ψηλαφοῦμε τὰ τῆς Συνόδου... 
[...] Γιατὶ ὅμως φοβοῦνται τὴν γνώμη τῶν μετεχόντων στὴν σύνοδο καὶ μεθοδεύουν τὰ πάντα μὲ τέτοιο τρόπο ὥστε ἀφ᾿ ἑνὸς μὲν νὰ μὴν καλοῦνται ὅλοι οἱ ἐπίσκοποι, ὥστε νὰ εἶναι τελεία ἡ σύνοδος- καὶ μάλιστα στὴν ἐποχή μας ποὺ οἱ μετακινήσεις εἶναι πανεύκολες- ἀφ᾿ ἐτέρου δὲ νὰ ἀφαιρεῖται οὐσιαστικῶς τὸ δικαίωμα τους νὰ συναποφασίζουν; Ὁ ἅγιος Ταράσιος γιατὶ ἤθελε ὅλοι νὰ ἔχουν καὶ νὰ ἐκφράζουν ἐλευθέρως τὴν γνώμη τους; Ἑδὼ καλοῦνται ἀπλῶς νὰ ὑπογράψουν προαποφασισμένα κείμενα, ποὺ πρακτικῶς εἶναι ἀδύνατον νὰ ἀλλάξουν...
Μᾶλλον ἄλλο πνεῦμα πνέει, ἄλλο ἀεράκι φυσᾶ, «νὰ μᾶς πάει μακρυά, νὰ μᾶς πάει στὰ πέρα μέρη»... στὴν ἐσπερία τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ ἀνθρώπου... νὰ βυθιστοῦμε στὸ νέο, στὴ νέα ἐποχὴ, ἀκολουθῶντας τὴν «διεθνὴ κοινότητα», τὴν νέα θεολογία, χωρὶς πατρίδα, χωρὶς ταυτότητα, χωρὶς γλῶσσα, χωρὶς φύλο, χωρὶς πίστη, «γυμνοὶ καὶ τετραχηλισμένοι, καὶ ὡς ἐξ ὀργίων καὶ φραγκικῶν χορῶν ἐξερχόμενοι, γιὰ νὰ ἀποφύγουμε τὸ ὄμμα τοῦ Κριτοῦ, τοῦ Παλαιοῦ τῶν ἡμερῶν, τοῦ Τρισαγίου» (γιὰ νὰ παραφράσουμε τὸν κύρ Ἀλέξανδρο, ποὺ ἄν ζοῦσε σήμερα θὰ ἦταν δαχτυλοδεικτούμενος φανατικὸς καὶ ἀνυπάκουος προτεσταντίζων)

(ΥΓ. Αὐτὰ τὰ κείμενα φυσικὰ δὲν ἀπευθύνονται σὲ θεολόγους καὶ γνῶστες τῶν πραγμάτων. Αὐτοὶ τὰ γνωρίζουν, καὶ ἔχουν διατυπωθεῖ οἱ σχετικὲς ἀπόψεις ἀπὸ ἀνθρώπους ἀξιολόγους καὶ σοβαρούς. Ἀπλὰ ἐγὼ, ὡς ἄσχετος, «ἀνακαλύπτοντας» ὅλα αὐτὰ τὰ στοιχεία, ποὺ οἱ ἄλλοι τὰ ξέρουν, ἔ!, λέω, ἄς τὰ μοιραστῶ μὲ ὅποιον ἔχει τὴν ἰδιοτροπία νὰ θέλει νὰ γνωρίζει λεπτομέρειες γιὰ τὸ βάθος τῶν πραγμάτων, ὅσο βάθος μπορεῖ νὰ ὑπάρχει, ἀρκεῖ φυσικὰ νὰ τοῦ ταιριάζει τὸ ὕφος μὲ τὸ ὁποῖο παρουσιάζονται. Καμμία ἄλλη ἀξίωση δὲν ἔχουν τὰ κείμενα αὐτά. Μακάριοι ὅσοι ἀσχολοῦνται μὲ τὰ πράγματι, κατὰ Θεόν, μεγάλα τοῦ βίου. Ζητῶ τὴν ἐπιείκια, τὴν κατανόησή τους καὶ τὴν συμβουλή τους ὅπου σφάλω ἤ ὑπερβάλλω). 

ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ.....«Ζητεῖται σκύλος νοήμων, ἀλλὰ νὰ μὴν γαβγίζει»

''[...]Καὶ ἀρχίζουν ἕνας ἕνας πλέον οἱ ἐπίσκοποι νὰ τοποθετοῦνται καὶ νὰ δηλώνουν τὴν συμφωνία τους ὀνομαστικῶς καὶ νὰ καταγράφεται καὶ ἡ δήλωσίς τους...''


Αποτέλεσμα εικόνας για ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ
«Ζητεῖται σκύλος νοήμων, ἀλλὰ νὰ μὴν γαβγίζει»
Ποιοὶ, πόσο καὶ γιατὶ μιλοῦν (ἤ δὲν μιλοῦν) στὴ Σύνοδο
Συνεχίζουμε νὰ ψηλαφοῦμε τὰ τῆς Συνόδου... 
[...] Βλέπει κανεὶς ὅτι δὲν τοὺς ἔφτανε ἡ γνώμη τοῦ προκαθημένου. Δὲν γνώριζαν τὴν κανονικὴ συνοδικὴ παράδοσιν ποὺ γνωρίζει ὁ κ. καθηγητής.  Ἠθελαν τὴν γνώμη τῆς συνόδου. ΟΛΩΝ δηλαδή. Καὶ ἐνῷ ὅπως φαίνεται παραπάνω ἡ Σύνοδος εἶπε ὅτι «Ὅλη ἡ ἱερὰ σύνοδος οὔτως δογματίζει» οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ πάπα ξαναρώτησαν καὶ ζήτησαν προσωπικὴ ἀπάντησι ἀπὸ ὅλους, ὅπως φαίνεται στὴ συνέχεια.
Ἡ ἁγία σύνοδος εἶπεν: «Ἀκολουθουμε καὶ δεχόμαστε καὶ ἐπιδοκιμάζουμε» «Ἐπόμεθα, καὶ δεχόμεθα καὶ προσιέμεθα.»
Καὶ ἀρχίζουν ἕνας ἕνας

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ= ''Εἴμαστε δυὸ, εἴμαστε τρεῖς..."= ''Είμαστε δυό, είμαστε τρείς, είμαστε χίλιοι δεκατρείς, καβάλα πάμε στο καιρό με τον καιρό ..."= "οἱ ὁποῖοι δὲν εἶχαν λόγο..."

''[...] νἄχουν λόγο, ἄρα νἄχουν καὶ χρόνο..."!!!


«Ζητεῖται σκύλος νοήμων, ἀλλὰ νὰ μὴν γαβγίζει» Ποιοὶ, πόσο καὶ γιατὶ μιλοῦν (ἤ δὲν μιλοῦν) στὴ Σύνοδο

Αποτέλεσμα εικόνας για ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ
«Ζητεῖται σκύλος νοήμων, ἀλλὰ νὰ μὴν γαβγίζει»
Ποιοὶ, πόσο καὶ γιατὶ μιλοῦν (ἤ δὲν μιλοῦν) στὴ Σύνοδο
Συνεχίζουμε νὰ ψηλαφοῦμε τὰ τῆς Συνόδου στηριζόμενοι στὴν μαρτυρία ἑνὸς ἐκ τῶν κυριωτέρων συντελεστῶν της, τοῦ καθηγητοῦ κ. Βλασσίου Φειδᾶ, ἄρα γνώστου καὶ ἀξιόπιστου διερμηνευτοῦ γεγονότων καὶ κειμένων. (Μὲ πλάγια γράμματα τὰ λόγια τοῦ κ.καθηγητοῦ ἀπομαγνητοφωνημένα ἀπὸ τὴν ὁμιλία του στὴν θεολογικὴ σχολὴ Ἀθηνῶν στὶς 22/12/2016, μὲ τὴν ἐπισήμανση κ.ΒΦ)

Οἱ Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι ἦταν, κατὰ τὸν κ. καθηγητή, Συνάξεις προκαθημένων ( βλέπε κείμενο: Εἴμαστε δυὸ, εἴμαστε τρεῖς) ἤ τῶν ἐκπροσώπων τους οἱ ὁποῖοι μιλοῦσαν καὶ ἀποφάσιζαν, καὶ πολλῶν ἄλλων ἀρχιερέων, κυρίως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ποὺ ἀπλῶς γέμιζαν τὴν αἴθουσα καὶ οἱ ὁποῖοι δὲν εἶχαν λόγο:
Ὅλες οἱ Σύνοδοι μετὰ τὴν 4η ἦταν Σύναξις τῶν Προκαθημένων καὶ τίποτα ἄλλο, 5η, 6η, 7η εἶναι Σύναξις Προκαθημένων μὲ 2 ἤ 3 ἐκπροσώπους καὶ μιὰ παρέα, ὅπως εἴσαστε ἐσεῖς ἐδώ, καὶ οἱ ἀρχιερεῖς τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου οἱ ὁποῖοι δὲν εἶχαν λόγο. «Μόνο ἐγὼ ἔχω λόγο, ποὺ ἐκπροσωπῶ τὴν ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως» ἄς ποῦμε. « Ἤ ἐγὼ τὴν Ἀλεξάνδρεια». Ἀπλῶς ὁλιγομελεῖς 3 ἔως 5 ἐκπρόσωποι ἀπὸ κάθε Πατριαρχεῖο καὶ ἡ αἴθουσα νἄνε γεμάτη, οἱ ἀρχιερεῖς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, γιατὶ νὰ κουβαλλήσουμε ἀπὸ ἀλλοῦ; Ἀφοῦ δὲν ἔχουν λόγο; Ὅτι ποῦμε ἐμεῖς.(κ.ΒΦ)
Βέβαια ζοῦμε στὸ σήμερα. Ὅλα εἶναι καιρικὰ, ἐπίκαιρα.

''Εγώ εξελεξάμην υμάς, και έθηκα υμάς ίνα ...''
INKEFALONIA.GR : Χειροτονία νέου Μητροπολίτη Κεφαλληνίας Δημήτριου Οκτώβριος 2015

"ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ"....

''Αντίκρυ έχουμε το «βδέληγμα της ερημώσεως», την παναίρεση του οικουμενισμού...''


Κεφαλονιά - Το χρονικό του αγώνα υπέρ πίστεως στην προ και μετά Κολυμπαρίου εποχή [1]

«Σεβασμιώτατε,
Η Ιερά και σεβάσμια Θεομητορική Μονή των Σισσίων, δεν έχει μάθει να εκβιάζεται από τετελεσμένα γεγονότα, ούτε και να πειθαρχεί σε εγκυκλίους που με δορά προβάτων έρχονται να ανατρέψουν τα αιώνια, θεοχάρακτα και Δεσποτικού αίματι θεοσφράγιστα όρια της Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού και να προκαλέσουν το φιλόθεον φρόνημα των ευσεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών.
Ο εις άγγελος φωτός μετασχηματιζόμενος σατανάς, μπορεί να εξαπατά μόνον εκείνους όπου του παρεχώρησαν δικαιώματα μέσα στη διάνοια τους και να τους γκρεμίζει ακόμη και από αποστολικούς θρόνους, στα τάρταρα του άδου.
Αυτός όμως ο αυτόχρημα σκότος σατανάς, δεν μπορεί να εξαπατήσει τους εν πάσι νήφοντας και γρηγορούντας ποιμένας, οι οποίοι δεν υπέγραψαν δημοσιοϋπαλληλικά δελτία βαθμολογήσεως και αξιολογήσεως της Ιερωσύνης τους και έτσι δεν κατεστάθησαν με δική τους υπογραφή μισθωτοί ποιμένες της τραπέλης Ιεζάβελ.
Ο μισθωτός και ουκ ων ποιμήν, βλέπει τον λύκον ερχόμενον και αφίησι τα πρόβατα και φεύγει ότι μισθωτός εστίν[1].
Δια ταύτα η και πέραν του θανάτου Ορθόδοξος και Ιερά Θεομητορική Μονή των Σισσίων, σε περίπτωση οιασδήποτε εκκλησιαστικής κοινωνίας και μυστηριακής «ενώσεως» της φερόμενης ως Εκκλησίας της Ελλάδος μετά των αβαπτίστων, αντιχρίστων, θεομάχων, εκκλησιομάχων, αναθεματισμένων αιρετικών, Παπικών, Προτεσταντών, Μονοφυσιτών και οιουδήποτε άλλου τίνος ξεράσματος του σατανά, θα προβή πάραυτα συμφώνως τις ιεροίς θεσμοίς και κανόσι εις την διακοπήν του μνημοσύνου ψευδαδελφών και ψευδεπισκόπων, ίλεω όμματι και αγαλλομένω ποδί, Πάσχα κροτάσα αιώνιον.
Δια την Ιεράν Μονήν των Σισσίων
Π. Ιγνάτιος Σέρρας»                                                         
Σφραγίδα της Μονής»
[1] Κατά Ιωάννου, κεφ. Ι
 ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα. 
 ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων. 
......................................................................................................

3.      Η ανακοίνωση διακοπής μνημοσύνου του ονόματος του Μητροπολίτου Κεφαλληνίας κ. Δημητρίου, εκ μέρους του Αρχιμ. Ιγνάτιου Σέρρα, από τις 30/8/2016 (βλ. εικόνα του πρωτότυπου κειμένου στην επισύναψη):
«Μετά από την αποκάλυψη τέτοιον πρωτοφανούς σκανδάλων και μάλιστα από Εκκλησιαστική Αρχή και του κουκουλώματος του από εκείνους που ώφειλαν να επιβάλλουν ποινές και κυρώσεις στους υπευθύνους και όχι να τους αμνηστεύσουν αποθρασύνοντας τους και για την απόλυτη υποταγή τους στην βορβορώδη Παναίρεση του Αντιχρίστου Οικουμενισμού, η Ιερά και Σεβασμία Θεομητορική Μονή των Σισσίων διακόπτει πάσαν εκκλησιαστική σχέσιν και κοινωνίαν μετά της ανιέρου, ιεροσύλου κλεφτομητροπόλεως Κεφαλληνίας και παύει τον μνημόσυνον του φερομένου ως Μητροπολίτου αυτής Δημητρίου Αργυρού.
Δια την Ιεράν Μονήν των Σισσίων
Αρχιμανδρίτης Ιγνάτιος Σέρρας
Σφραγίδα της Μονής
30/8/2016» 

[1] ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΕΣ ΕΔΩ:http://aktines.blogspot.gr/2017/01/blog-post_444.html#more

Για τις αμαρτίες μας…

''Αντίκρυ έχουμε το «βδέληγμα της ερημώσεως», την παναίρεση του οικουμενισμού...''


Κεφαλονιά - Το χρονικό του αγώνα υπέρ πίστεως στην προ και μετά Κολυμπαρίου εποχή
Για τις αμαρτίες μας, έδωσε ο Θεός και πραγματοποιήθηκε πέρσι το καλοκαίρι, στο Κολυμπάρι, στη Κρήτη, η πολυπόθητη, για τα κέντρα παγκόσμιας εξουσίας και ελέγχου, «Μεγάλη και Πανορθόδοξη Σύνοδος», η προς την συσκότιση όλων μας. Οι περισσότεροι ποιμένες φρόντιζαν να μην κηρύττουν τίποτα ουσιώδες περί αυτής γιατί φοβούνται για τα προνόμια τους και δεν είναι επ’ ουδενί στο ύψος των περιστάσεων. Για τις αμαρτίες μας… 
Άλλα αναμφισβήτητο τεκμήριο της αμαρτωλότητας μας είναι όμως και η ύπαρξη πλειάδων θεόσταλτων αγίων που στέκουν φρουροί των συνειδήσεων όσων αναζητούν την ορθή συναναστροφή με τον Τριαδικό Θεό.
Ένας τέτοιος Άγιος είναι και ο Ομαλών, Γεράσιμος, που είχε κάποτε έρθει στην Κεφαλονιά προκειμένου να περισώσει από την λαίλαπα του παπισμού όσους θα επέτρεπε ο Θεός. Εκ τότε έμεινε ο Άγιος Γεράσιμος δίπλα μας και σπεύδει όταν τον καλούμε. Εμείς είμαστε όμως ξεχασιάρηδες και αγνώμονες όπως

ΘΕΜΑ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ-ΚΑΤΑΛΗΞΗ!!! ''[...]θέμα: «Σύντροφος, σύζυγος, εραστής: το άθλημα της σχέσης σήμερα».''

gainnaras-4
Εκδήλωση πραγματοποίησε στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας το πρωί της Κυριακής 29 Ιανουαρίου 2017 ο Κύκλος Φοιτητών, Επιστημόνων και Εργαζομένων που λειτουργεί εδώ και 14 χρόνια στα πλαίσια της Ποιμαντικής της Νεότητας από την τοπική Εκκλησία.
Κατά την εκδήλωση ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριος ευλόγησε την βασιλόπιττα του κύκλου, ενώ επεσήμανε την αγάπη και το ενδιαφέρον της τοπικής Εκκλησίας για τον χώρο του Πανεπιστημίου, όπως επίσης και για όσους νέους επιστήμονες, αλλά και εργαζομένους θα ήθελαν να δούνε τις προοπτικές του διαλόγου πίστης και επιστήμης.
Ομιλητής στην εκδήλωση ήταν

''[...]Στὰ ἀρχαῖα χρόνια ἡ ποινὴ τῆς ἐξορίας ἐπιβάλλονταν μὲ τὴν ψῆφο τῶν πολιτῶν...'' ΟΙ ΛΑΪΚΟΙ ΕΝ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ;;;

''[...]ὄστρακα=σπασμένα κεραμίδια[..."[...]9 ποιμανεῖς αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ, ὡς σκεύη κεραμέως συντρίψεις αὐτούς."


''[...] έθηκαν επί την κεφαλήν μου στέφανον εξ΄ ακανθών και επί την δεξιάν μου χείραν έδωκαν κάλαμον, ίνα συντρίψω αυτούς ως σκεύη κεραμέως'']


.                                                            .

Ω ΕΛΕΗΜΩΝ ΕΞΟΡΙΑ!... ΓΡΑΦΕΙ Ο π. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΜΑΝΑΔΗΣ


ΕΞΟΡΙΑ εἶναι ἡ ἔξω ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς πατρίδος ἀποπομπή-ἐκδίωξι. Ἡ ἀπέλασι μακριὰ ἀπὸ τὴν πατρίδα. «Αὐτὸς καταδικάσθηκε σὲ ἐξοστρακισμό, σὲ φυγή, σὲ ἀειφυγία, σὲ ὑπερορία ἢ ἐκτοπισμό». Εἶναι παλαιὸ ὅπλο τῆς ἐξουσίας, ἀλλὰ καὶ στοὺς πρόσφατους καιρούς μας, γιὰ νὰ γλυτώνη ἀπὸ τοὺς ἐπικίνδυνους ἀνατροπεῖς, καὶ μνηστῆρες της. Ἦταν ἕνα πολιτικὸ μέτρο, ἂν δὲν τοὺς ἐκτελοῦσαν, ποὺ ἐφαρμοζόταν ἐναντίον εἰδικῶν προσώπων, ἄλλοτε δίκαια καὶ ἄλλοτε ἄδικα. Μεταφορικὰ εἶναι ὁ χωρὶς ἐξωτερικὲς χάρες καὶ ἀπαράκλητος τόπος. «Ποῦ σὲ μετέθεσαν κι ἔμεινες σαὐτὴν τὴν ἐξορία;».
ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ τῶν ἐξορίστων διαθέτει πολλὰ πρόσωπα. Τὰ βιογραφικά τους εἶναι συνήθως κατάφορτα μὲ περγαμηνὲς βαριές. Στὰ ἀρχαῖα χρόνια ἡ ποινὴ τῆς ἐξορίας ἐπιβάλλονταν μὲ τὴν ψῆφο τῶν πολιτῶν μὲ τὰ ὄστρακα=σπασμένα κεραμίδια, ὅπου ἔγραφαν τὸ ὄνομα καὶ λεγόταν ἐξοστρακισμός. Ἔμειναν στὴν ἱστορία τὰ ὀνόματα ποὺ ἐξορίσθηκαν στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα, Ἀριστείδης, Ξάνθιππος, Θεμιστοκλῆς, Θουκυδίδης, Κίμων καὶ τελευταῖος ὁ Ὑπέρβολος τὸ 417 π.Χ. Ἡ Ἀθήνα εἶχε τὸ «προνόμιο» νὰ ἐξορίζη εὐεργέτες της ἢ δικαίους. Ὁ Σωκράτης γλύτωσε

Ο ΒΛΕΠΕΙΣ ΓΡΑΨΟΝ ΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΝ... " (Αποκ. α' 11)!!! ''[...](βλέπετε το έντυπο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος προς τον Λαό με θέμα «Για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Κρήτης»)

''[...]μια σύντομη αξιολόγηση της Ψευδο-συνόδου της Κρήτης από πλευράς της Ορθόδοξης Εκκλησιολογίας ''


[...]η δε «βαπτισματική θεολογία» αλλοιώνει δογματικά το άρθρο «Ομολογώ έν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών»

[...] Το εκκλησιολογικό κείμενο «Προσκεκλημένοι να είμαστε η Μία Εκκλησία (= του Οικουμενισμού)..... το οποίο αποδέχθηκε η πλειονότητα των Ορθόδοξων εκπροσώπων, αμφισβητεί και προσβάλλει δογματικά το άρθρο της Πίστεως «Εις Μίαν… Καθολικήν… Εκκλησίαν» και συγκεκριμένα τις ιδιότητες της «Μίας» (δηλ. της ενότητας στην πίστη των τοπικών ορθόδοξων εκκλησιών) και της «Καθολικής» (δηλ. της πληρότητας της πίστης). ''

 [...] Η αίρεση της Δεσποτοκρατίας υιοθετείται από Επισκόπους..."

[...]Αυτήν την ήδη γνωστή αίρεση της Δεσποτοκρατίας υποστηρίζει και πάλι ο Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης Ζηζιούλας στο βιβλίο του...''
.                                                                                            .


Δήλωση Γέροντος Κύριλλου Κατουνακιώτη (Κελλίον Ευαγγελισμού της Θεοτόκου -Κατουνάκια – Άγιο Όρος)

Σχετική εικόνα
ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΟΥ
ΤΟΥ ΚΕΛΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αργολίδος κ. Νεκτάριο

(εφόσον εν μετανοία επιστρέψει στην ορθοτόμηση του Λόγου της Αληθείας, δηλαδή του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού,
ως προς το Σώμα Του που είναι η Εκκλησία των Αποστόλων και όχι η Νεοφανής Ψευδο-Εκκλησία του Οικουμενισμού  ή Γνωστικισμού ή Θρησκευτικού Συγκρητισμού, με τα Νεοφανή της Δόγματα που περιέχονται στην ψευδο-συνοδική παναιρετική απόφαση «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικόν κόσμον», η οποία Νεοφανής Ψευδο-Εκκλησία ιδρύθηκε από μόνες τις δέκα (10) Αυτοκέφαλες που μετείχαν στο Συνέδριο της Αποστασίας της Κρήτης, και οι οποίες εκπροσωπούν μόνο το ένα τρίτο (1/3) των Ορθόδοξων πιστών
ήτοι ως προς τα Άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως «Εις Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν» και «Ομολογώ έν  βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών»,
όπως

ΤΑ ΑΠΟΛΩΛΟΤΑ!...

...μὴ καὶ ὑμεῖς πεπλάνησθε;


"[...] 47 ἀπεκρίθησαν οὖν αὐτοῖς οἱ Φαρισαῖοι· μὴ καὶ ὑμεῖς πεπλάνησθε;  48 μή τις ἐκ τῶν ἀρχόντων ἐπίστευσεν εἰς αὐτὸν ἢ ἐκ τῶν Φαρισαίων;  49 ἀλλ' ὁ ὄχλος οὗτος ὁ μὴ γινώσκων τὸν νόμον ἐπικατάρατοί εἰσι! " ( Ιωάν. ζ' )


.                                                                                            .


ΤΑ ΑΠΟΛΩΛΟΤΑ!... ΓΡΑΦΕΙ Ο π. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΜΑΝΑΔΗΣ


ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ βράδυ. Μόλις ἐπιστρέψαμε ἐξ Ἑρμακιᾶς ἀπὸ τὴν μεγαλειώδη Ἀκολουθία τῶν Παθῶν. Στὴν ὑπερκείμενη πλαγιά, δυτικὰ τῆς Μονῆς μας, ἀνεβαίνουν τρακτὲρ καὶ ἀγροτικὰ αὐτοκίνητα. Μὲ προβολεῖς δυνατοὺς σαρώνουν τὶς πλαγιὲς καὶ τὶς ρεματιὲς τοῦ βουνοῦ. Περνοῦν ἐπιμελῶς τὸ χῶμα ὅλου τοῦ βουνίσιου ἀνάγλυφου. Μήπως δοῦν κάτι νὰ κινῆται. Στὸ τελευταῖο αὐτοκίνητο, ποὺ πέρασε ἀπὸ τὴν αὐλή μας, γιὰ νὰ ἀνέλθη κι αὐτὸ στὶς πλαγιές, ρώτησα τὰ παιδιὰ τὶ ἔπαθαν κι ἐρευνοῦν μέσα στὰ μεσάνυχτα τὸ βουνό. Μἀπάντησαν ὅτι χάθηκαν κάμποσα πρόβατα ἀπὸ τὸ κοπάδι τῆς γειτονικῆς μας μάνδρας τοῦ Φιλίππου καὶ γιαὐτὸ βγῆκαν περὶ τοὺς ἑφτὰ ἄνδρες, γιὰ νὰ τὰ βροῦν.

ΟΙ ΒΟΣΚΟΙ ὅλοι

ΤΕΛΙΚΑ... "ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ" Ή "ΑΛΛΟΙΜΟΝΟ ΣΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΤΟ ΦΕΡΝΕΙ;"

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ:


- Ένας καλόγερος της Μητροπόλεώς μας είπε πως ο τάδε  "ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ", για να πάρει την απάντηση (από άλλο Παρασκευάτικο καλόγηρο): Πάτερ, όχι  "Ο ΑΛΛΟΣ ή ΕΜΕΙΣ", αλλά Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ!

.                                                                                                                      .


ΤΕΛΙΚΑ... ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ, Ο ΑΛΛΟΣ ή ΕΜΕΙΣ;... ΓΡΑΦΕΙ Ο π. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣΤελικά....ποιος είναι το σκάνδαλο, ο άλλος ή εμείς; Μήπως εγώ είμαι αυτός που θέτω στον άλλο το προσωπείο που μου ταιριάζει να τον
βλέπω; Μήπως γιατί φοβάμαι μην αποκαλυφθεί το δικό μου προσωπείο;
Και τελικά τι κάνουμε με το σκάνδαλο, ποιος το κουβαλά, ποιος θα «σώσει» το σκάνδαλο; Το ερώτημα είναι ουσιαστικό, γιατί το σκάνδαλο του άλλου έχει μια θεμελιακή λειτουργία: Γεμίζει τα δικά μας κενά, τα κενά του εγωισμού μας. Είναι εύκολο να κατηγορήσουμε, είναι εύκολο να γκρεμίσουμε, αλλά είναι δύσκολο να πούμε τον καλό λόγο, να δουλέψουμε για το κοινό καλό! Υιοθετούμε επιλογές απάνθρωπες καταρχήν για τον εαυτό μας, που οδηγούν στην κάθε μορφής κρίση, η οποία δεν είναι υπόθεση ιδεολογίας, θεωρίας η δομών, είναι πρωτίστως το αποτέλεσμα της λειτουργίας χωρίς πραγματικό σκοπό, η είσοδος σε έναν μηχανισμό κατάρρευσης, φθοράς και θανάτου!!!

ΟΙ ΠΛΕΙΟΝΕΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΗΜΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΙΟΥΣ ΕΧΟΜΕΝ…

ΟΙ ΠΛΕΙΟΝΕΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΗΜΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΙΟΥΣ ΕΧΟΜΕΝ… ΓΡΑΦΕΙ Ο π. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΜΑΝΑΔΗΣ

 

ΠΟΛΛΟΙ ἔχοντας στενοχώριες μὲ δικούς μας ἀνθρώπους καὶ ἰδιαίτερα μὲ σπιτικοὺς ἀναρωτιούμαστε, γιατὶ τάχα νὰ μᾶς συμβαίνουν αὐτά. Ποιὸς ὁ
λόγος καὶ οἱ μυστικὲς διαδρομὲς τῆς στενοχώριας μας. Ἀναζητώντας ἀπάντησι βρῆκα ἐγγυημένο λόγο ἁγίου ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ. Τὸν παραθέτω, γιὰ ὅποιον ἐνδιαφέρεται νὰ βρῆ τὴν ἀπάντησι σὲ τοῦτο τὸ σκληρὸ ἐρώτημα.
Λέγει ὡς ἀπάντησι ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος στὴν ἑρμηνεία του στὸν 3ο Ψαλμό. «Οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, ἐξ αἰτίας τῶν ἁμαρτιῶν μας ἔχουμε ἐχθροὺς τοὺς οἰκιακούς μας. (Εἶναι ὁ τίτλος τοῦ σημειώματός μας). Μερικὲς φορὲς καὶ φίλοι μας ἐξ αἰτίας τῶν ἁμαρτιῶν μας μετατρέπονται σὲ ἐχθρούς. Καὶ ἀγαπητοί μας,

ΔΕ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ!... ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΙ ΓΙΟΡΤΗ ΑΝΤΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

ΔΕ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ!... ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΙ ΓΙΟΡΤΗ ΑΝΤΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 

                           Αποτέλεσμα εικόνας για 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

Για πρώτη φορά (σπάζοντας μια παράδοση χρόνων) το 3ο Λύκειο Πτολεμαΐδας δεν πραγματοποίησε τον καθιερωμένο εκκλησιασμό στο πλαίσιο του εορτασμό
των τριών Ιεραρχών. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου παιδείας "καταργήθηκε" η σχολική αργία της 30ης Ιανουαρίου (των τριών Ιεραρχών) και στο εξής η σχολική κοινότητα (σύλλογος διδασκόντων) αποφασίζει το πως θα λειτουργήσει το σχολείο την ημέρα αυτή και αν θα εκκλησιαστεί. Σύμφωνα με τα όσα μάθαμε το σχολικό συγκρότημα έκανε μάθημα τις πρώτες 3 ώρες και μετά θα πραγματοποιήσει γιορτή (κόβοντας βασιλόπιτα) χωρίς ειδική εκδήλωση-αναφορά στους τρεις Ιεράρχες.