Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021

Κυριακή του Ασώτου - Τύποι ἀσώτων (+Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου)

 
Τύποι ἀσώτων
Ὅποιος, ἀγαπητοί μου, ὅποιος μελετᾷ ἢ ἀκούει τὴν ὡραιότατη παραβολὴ τοῦ Ἀσώτου, τὴν παρακολουθεῖ μὲ ἐνδιαφέρον καὶ τὴ δέχεται εὐχαρίστως· νιώθει ὅ τι ἐκφράζει ἄριστα μία μεγάλη ἀλήθεια.

Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021

Πορίσματα ημερίδας με θέμα "15ος Κανών της Πρωτοδευτέρας Συνόδου και διακοπή της εκκλησιαστικής κοινωνίας" [ ΠΕΜΠΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014]


ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ  ΕΠΙ  ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ 
 ΑΙΘΟΥΣΑ  «ΠΕΙΡΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ»  ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 ΠΕΜΠΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Πειραιῶς, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Σεραφείμ, σὲ συνεργασία μὲ τὸ Γραφεῖο ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων καὶ Παραθρησκειῶν, διοργάνωσε καὶ πραγματοποίησε τὴν Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014 καὶ ὥρα 4 μ.μ. στὴν αἴθουσα τοῦ «Πειραϊκοῦ Συνδέσμου» Πειραιῶς, Θεολογικὴ Ἡμερίδα μὲ θέμα: «15ος Κανὼν τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου καὶ διακοπή τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας»,  στὴν ὁποία μετεῖχαν πλῆθος κληρικῶν καὶ ὁ πιστὸς λαὸς τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας.

Τὴν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τῆς ἡμερίδος ἐκήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Σεραφείμ. Στὴ συνέχεια τὸ θέμα ἀναπτύχθηκε διεξοδικὰ ἀπὸ τρεῖς ἐκλεκτοὺς ὁμιλητές: α) τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πειραιῶς κ.κ. Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τὸ θέμα: «Ἡ ἀποτείχιση ὑπὸ τὸ φῶς τῆς ζωῆς καὶ τῶν ἀγώνων τοῦ Ὁσίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου», β) τὸν ἀρχ. π. Βασίλειο Παπαδάκη, Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας Ρεθύμνου, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τὸ θέμα: «Ἡ διακοπὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας σύμφωνα μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Θεολογία καὶ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας» καὶ γ) τὸν πρωτ. π. Ἰωάννη Φωτοπουλο, Νομικὸ καὶ Θεολόγο, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τὸ θέμα: «Ἀκοινωνησία καὶ ἀποτείχιση σύμφωνα μὲ τὴν διδασκαλία καὶ τὸν βίο τῶν ἁγίων Πατέρων».
Ἡ Ἡμερίδα, μετὰ τὸ πέρας τῶν εἰσηγήσεων καὶ μετὰ ἀπὸ ἐκτενῆ συζήτηση ἐπ’ αὐτῶν, κατέληξε στὰ ἀκόλουθα πορίσματα:
ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ
1. Στὴν Ὀρθοδοξία εἶναι σημαντικὴ ἡ μνημόνευση τοῦ ἐπισκόπου ἑκάστης τοπικῆς Ἐκκλησίας, ὡς ἐγγυητοῦ καὶ φύλακος τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, ἀλλὰ καὶ ὡς ἐκφραστοὺ τῆς ἑνότητος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος, ἡ ὁποία (ἑνότης) πραγματώνεται καὶ διαφυλάσσεται ἐν τῇ Θεία Εὐχαριστία. Ὅταν ἀθετεῖται ἡ πίστις διὰ τῶν αἱρέσεων, τότε ἡ Ἐκκλησία, διὰ τῶν ἁγίων καὶ θεοφόρων Πατέρων της ἐπισημαίνει τὶς ἀποκλίνουσες αἱρετικὲς διδασκαλίες καὶ στὴν συνέχεια, ἀκολουθοῦσα τὴν μακραίωνα Κανονικὴ καὶ Συνοδικὴ Παράδοση, προχωρεῖ στὴν καταδίκη της αἱρέσεως ὡς καὶ τῶν ἀμετανοήτως ἐπιμενόντων στὶς αἱρετικὲς διδασκαλίες αἱρετικῶν μὲ τὴν συγκρότηση Ὀρθοδόξων Συνόδων σὲ τοπικὸ ἢ καὶ σὲ οἰκουμενικὸ ἐπίπεδο.
2. Ἡ ραγδαία ἐξάπλωση τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καθ’ ὅλη τὴν διάρκεια τοῦ 20ου αἰῶνος μέχρι τῶν ἡμερῶν μας γέννησε τὴν ἀνάγκη σὲ ὁμάδες κληρικῶν καὶ λαϊκῶν ἀναζητήσεως ἐρεισμάτων στοὺς Ἱεροὺς Κανόνες καὶ στοὺς ἁγίους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, προκειμένου νὰ στηρίξουν σ’ αὐτοὺς τὴν ἀποφυγή των ἀπὸ κάθε ἐπικοινωνία μὲ τὴν αἵρεση, διακόπτοντες κάθε ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μὲ αἱρετίζοντες ἐπισκόπους. Ἔτσι ἦλθε γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά, ἐδῶ καὶ μερικὰ χρόνια, στὸ προσκήνιο τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐπικαιρότητος ὁ 15ος Κανὼν τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου τῆς συγκληθείσης ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ μεγάλου Φωτίου τὸ 861.

Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021

Ασκητής μας μιλάει για πνευματικά επίκαιρα θέματα περί ψευδοϊών, εμβόλια-βιοτσίπ!

 


Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΝΑ ΛΕΓΕΤΑΙ! ΕΠΙΜΕΤΡΟ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΠΡΟΣ ΤΙ Ο ΦΟΒΟΣ;"

ΣΚΕΨΕΙΣ-ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ Ε. ΣΤΑΥΡΙΔΗ


 

 ΕΠΙΜΕΤΡΟ 

ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΠΡΟΣ ΤΙ Ο ΦΟΒΟΣ;"

Σημείωσις 1η : «Ἐν γὰρ τῷ Μωϋσέως νόμῳ γέγραπται· οὐ φιμώσεις βοῦν ἀλοῶντα. μὴ τῶν βοῶν μέλει τῷ Θεῷ; 10 ἢ δι᾿ ἡμᾶς πάντως λέγει; δι᾿ ἡμᾶς γὰρ ἐγράφη» (Α’ Κορ. 9, 9-10).

Ἐρώτησις: Ὁ μισθὸς τῶν πρεσβυτέρων εἶναι χρήματα τοῦ κάθε ἐπισκόπου; ἢ εἶναι χρήματα ἀπὸ τὴν φορολογία τῶν Ἑλλήνων ποῦ τὰ δίνει τὸ κράτος στοὺς κληρικούς; Μὲ ποιὸ δικαίωμα ὁ ἐπίσκοπος στερεῖ τὸν κρατικὸ μισθὸ τοῦ κληρικοῦ; Μήπως ὁ πρεσβύτερος εἶναι αἱρετικὸς ἢ ἀνώμαλος καὶ πρέπει νὰ καθαιρεθῆ; Ἐὰν ὄχι, ποιὸς ὁ λόγος; Λέγει ὁ ἐπίσκοπος ὅτι «δὲν μὲ μνημονεύει». Γιατί ἄραγε; Ἐὰν ὁ ἐπίσκοπος μνημονεύει τὸν μεγαλύτερο αἱρετικὸ ὅλων τῶν ἐποχῶν, ἐπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως, δὲν συνευδοκεῖ (συμφωνεῖ) καὶ αὐτὸς ὡς ἐπίσκοπος μαζί του; Ἄρα λοιπὸν, χωρὶς νὰ τὸ διαλαλεῖ, εἶναι ὅμοιος μὲ αὐτὸν ὡς κρυφὸς αἱρετικὸς ἢ καὶ Σαδδουκαῖος.  Από τέτοιους Σαδδουκαίους ἐπισκόπους καὶ πρεσβυτέρους γέμισε ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία.

Σημείωσις 2η : Οἱ ἐπίσκοποι πού δὲν ἀρέσκονται στὸν βαθμὸ τῆς ἱερωσύνης τους ἀλλὰ στοὺς κοσμικοὺς τίτλους μὲ τὶς βυζαντινὲς αὐτοκρατορικὲς στολές, δὲν διαβάζουν τί λέγει ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος; «Οὐ πολὺ τὸ μέσον τῶν πρεσβυτέρων καὶ τών επισκοπων… Τή γαρ χειροτονία μονη υπερβεβηκασι καὶ τούτω μονον δοκούσι πλεονεκτεῖν τοὺς πρεσβυτέρους» (Εἰς Τίμ. Ομιλία 11, 1, MPG. 62, 553).

ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ "ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΙΣΤΩΝ"....

 - Άνθρωπος και μηχανή θα γίνουν ένα και δεν θα ξέρουμε προφανώς ποιος κρατά τα ηνία.Πώς θα είναι τα κινητά σε 10 χρόνια… αν υπάρχουν ακόμα

Πώς θα είναι τα κινητά σε 10 χρόνια… 

Μια μέρα αρκετά μακριά από σήμερα, συντομότερα όμως απ’ όσο πιστεύετε, το smartphone θα έχει εξαφανιστεί, όπως έχουν κάνει τόσες και τόσες σταθερές στο διάβα του τεχνολογικού χρόνου.

Μη γελιέστε όμως, απέχουμε τουλάχιστον μια δεκαετία από οποιαδήποτε μαζική και βιώσιμη αλλαγή, εκτός κι αν έχουμε γίνει cyborgs ως το 2027, όπως προφητεύουν κάποιοι μελλοντολόγοι, κι όλα αυτά δεν θα έχουν και πολλή σημασία!

Ωστόσο, βήμα το βήμα, τα θεμέλια έχουν ήδη στρωθεί για το διαφαινόμενο τέλος των smartphones και η δουλειά του Elon Musk, της Microsoft, του Facebook, της Amazon και ενός τσούρμου ακόμα από startups δείχνουν αγέρωχα τον νέο και γενναίο κόσμο για την επαύριον της ανθρωπότητας.

Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2021

ΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ;

 π. Σεραφείμ Ζαφείρης – ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΕΙ Η ΑΝΟΣΙΑ ΑΝΟΗΣΙΑ (16-02-2021)

Αυτές είναι οι αιρετικές ομολογίες, τις οποίες η Ψευδοσύνοδος του Κολυμπαρίου αναγνώρισε ως Εκκλησίες...

 


Παρέμβαση Ιλαρίωνα για την βλάσφημη προσευχή στο Κογκρέσο

Της Ελένης Παπασταματἀκη

Την έντονη αντίδραση της Ρωσικής Εκκλησίας προκάλεσε ένα πρωτοφανές γεγονός που έλαβε χώρα προ μερικών ημερών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εξαιτίας αυτού, ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίωνας τοποθετήθηκε δημόσια, όπως διαβάζουμε σχετικά, και σχολίασε επικρίνοντας την απαράδεκτη προσευχή που ακούστηκε στο Κογκρέσο κατά την έναρξη της νέας συνεδριάσεως. Ενώ βρισκόταν στο Βήμα, το μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων Εμμανουήλ Κλίβερ ανέγνωσε μια «πολιτικά ορθή προσευχή», όπως την αποκάλεσε ο ίδιος. Κατ’ ουσίαν διάβασε μια δήθεν προσευχή που δεν συνάδει με το χριστιανικό πνεύμα, απεναντίας αποκαλύπτει τον εμπαιγμό του.

«Η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται και βιασταί αρπάζουσιν αυτήν»

 


Ο π. Σεραφείμ Ρόουζ μην ξεχνώντας ποτέ την ανάγκη να «βιάζει τον εαυτό τον στη χριστιανική πνευματική ζωή, έζησε σύμφωνα με τα ακόλουθα λόγια του αγίου Μακαρίου του Μεγάλου, τα όποια είχε ως οδηγό στην καθημερινή πνευματική του πράξη:

« Ένας άνθρωπος, ερχόμενος προς τον Κύριο, πρέπει να βιάσει τον εαυτό του σε ότι είναι καλό, ακόμη και αν αυτό έρχεται σε αντίθεση με την κλίση της καρδιάς του, προσμένοντας συνεχώς τον έλεός Του με βέβαιη πίστη.

Να πιέζει τον εαυτό του στην αγάπη όταν δεν έχει αγάπη, να είναι πράος όταν δεν έχει πραότητα, να είναι οικτίρμων και φιλεύσπλαχνος, να επιζητά την ταπείνωση και όταν καταφρονείται να τον υπομένει καρτερικά …

«H βασιλεία των ουρανών βιάζεται»

 

Αγρυπνείτε ουν εν παντί καιρώ δεόμενοι, λέει ο Κύριος, ίνα καταξιωθήτε εκφυγείν πάντα τα μέλλοντα γίνεσθαι και σταθήναι έμπροσθεν του υιού του ανθρώπου (Λκ. 21, 36).Αγίου Νικολάου Aχρίδος, †1956

«H βασιλεία των ουρανών βιάζεται»
(Ματθ. 11, 12)

...O Κύριος απαιτεί από τους πιστούς Του να ασκήσουν κάθε δυνατή βία, να καταβάλουν κάθε κόπο, να εργάζονται έως ότου έχουν το φως, να προσεύχονται δίχως διακοπή, να απαιτούν, να ζητούν, να κρούουν, να νηστεύουν, να επιτελούν πολυάριθμα έργα ελεημοσύνης -όλα τούτα με σκοπό να τους ανοιχτεί η βασιλεία των ουρανών, δηλαδή η μεγάλη, φοβερή και ζωοποιός παρουσία του Θεού.
 
Αγρυπνείτε ουν εν παντί καιρώ δεόμενοι, λέει ο Κύριος, ίνα καταξιωθήτε εκφυγείν πάντα τα μέλλοντα γίνεσθαι και σταθήναι έμπροσθεν του υιού του ανθρώπου (Λκ. 21, 36).

Η 5η ευρωπαϊκή χώρα (02.10.2017) που απαγορεύει τη χρήση πέπλων κάλυψης ολόκληρου του προσώπου, όπως η μπούρκα και η νικάμπ, σε δημόσιο χώρο... Η απαγόρευση θα ισχύει επίσης για κασκόλ, μάσκες!!!

 "Μια γυναίκα στην πόλη Ζελ αμ Σε, αναγκάστηκε να αφαιρέσει το πέπλο της, μετά από εντολή των αστυνομικών, παρόλο που η ίδια αρνήθηκε αρχικά να υπακούσει στον νόμο."!!!


Η Αυστρία βγάζει τις μπούρκες από τις μουσουλμάνες

02.10.2017

Απαγορεύονται στους δημόσιους χώρους - Πρόστιμο 150 ευρώ

Η 5η ευρωπαϊκή χώρα που απαγορεύει τη χρήση πέπλων κάλυψης ολόκληρου του προσώπου, όπως η μπούρκα και η νικάμπ, σε δημόσιο χώρο, έγινε χθες η Αυστρία, μια κίνηση που προκάλεσε το πρόσφατο κύμα μεταναστών από μουσουλμανικές χώρες.

Η απαγόρευση θα ισχύει επίσης για κασκόλ, μάσκες και μακιγιάζ κλόουν που καλύπτουν τα πρόσωπα, για να αποφευχθεί η διάκριση κατά του μουσουλμανικού κώδικα ενδυμασίας.

Οι περιορισμοί αποσκοπούν στη «διασφάλιση της συνοχής των πολιτών σε μια ανοιχτή κοινωνία» αναφέρει η κυβέρνηση, με τους παραβάτες να τιμωρούνται με πρόστιμο μέχρι και 150 ευρώ.

π. Νικηφόρος Νάσσος, Τί σημαίνει ἡ λέξη «Ἐπίσκοπος»; Σημαίνει αὐτόν πού φυλάει σκοπιά. Δηλώνει αὐτόν πού ὁ Θεός ὅρισε νά εἶναι συνέχεια σέ σκοπιά.

 Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ


ὑπό π. Νικηφόρου Νάσσου

Στίς πονηρές ἡμέρες μας μπορεῖ νά ἀνιχνευθεῖ -πέραν τῶν ἄλλων κακῶν - ὅτι σέ ζητήματα ἐκκλησιαστικά, εἶναι εὔκολη ἡ παρέκκλιση,  ἡ πτώση, ἡ ἐκκοσμίκευση, ἡ ἀλλοίωση τοῦ πνεύματος τῆς Ἐκκλησίας, ἡ μέ ἄλλα λόγια δικαίωση τῶν λόγων τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ: «Τό μέν οὖν τοῦ ὀρθοῦ διαπεσεῖν κοινόν ἐγένετο ταῖς ἐκκλησίαις ἁπάσαις, ἄλλοτε ἄλλη διά τοῦ μακροῦ χρόνου λυμηναμένου τοῦ χείρονος».1
Σέ κάποιες περιπτώσεις διαπιστώνουμε δυστυχῶς ὅτι ὁ  παπισμός δέν κρατεῖ μόνο στή Δύση! Ἐκεῖ εἶναι θεσμικά, μέ ὅλα τά γνωστά, οἰκτρά ἐπακόλουθα. Ἐντούτοις,  δέν εἶναι λίγες οἱ περιπτώσεις ἐκεῖνες κατά τίς ὁποῖες συναντοῦμε τόν παπισμό καί στήν καθ᾿ ἡμᾶς Ἀνατολή. Νοοτροπίες πού παραπέμπουν στήν ἐκπεσοῦσα παπωσύνη, ὑπερβάσεις καί παρεκκλίσεις ἀπό τά καλῶς ὁριοθετημένα καί ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι νομοθετημένα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας σκανδαλίζουν τούς πιστούς καί βλάπτουν τό ποιμαντικό ἔργο τῆς σωτηρίας ψυχῶν. Παράδειγμα τρανό αὐτῶν τῶν νοσηρῶν παρεκτροπῶν δίδεται ἀπό ἐνίους ἐπισκόπους μέσα στήν δισχιλιετῆ  ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι γίνονται σφετερισταί τῆς ἐξουσίας – διακονίας πού ἔχουν λάβει ἀπό τήν Ἐκκλησία μέ τήν χειροτονία τους. Στό κείμενο αὐτό θά δοῦμε μέ κάθε δυνατή συντομία τί εἶναι ὁ ἐπίσκοπος στήν ὀρθόδοξο Παράδοσή μας, ποιά τά ὅρια τῆς ἐξουσίας του καί πῶς ἐνίοτε ἀλλοιώνεται «ἐν τοῖς πράγμασιν» ἡ διακονία τοῦ ἀρχιερατικοῦ ἀξιώματος στό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. 

Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2021

Μή προσευξώμεθα φαρισαϊκώς (Στιχηρό Αναστάσιμο των Αίνων Κυριακής του Τελώνου και Φαρισαίου)

 

Ψάλλει ο π. Γεώργιος Στάμος, Πρωτοπρεσβύτερος της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων.

Ήχος α'

Μή προσευξώμεθα φαρισαϊκώς, αδελφοί, ο γάρ υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται, ταπεινωθώμεν εναντίον τού Θεού, τελωνικώς διά νηστείας κράζοντες, Ιλάσθητι ημίν ο Θεός, τοίς αμαρτωλοίς.

Γιάννης Κ. Τσιαμήτρος: Η [ηλεκτρονική] σκλαβιά παρουσιάζεται ως ένας ‘πειρασμός’ για να δοκιμαστεί η πίστη των χριστιανών...

 Η ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ,  Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ.  (γράφει ο Γιάννης Κ. Τσιαμήτρος).

Η ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ, Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ. (γράφει ο Γιάννης Κ. Τσιαμήτρος).


Η διείσδυση των τουρκικών φυλών στις ελληνικές χώρες πραγματοποιήθηκε και ειρηνικά (π.χ. νομάδες Γιουρούκοι) και βίαια (π.χ. Σελτζούκοι Τούρκοι). Στις αρχές  του 11ου αιώνα οι Σελτζούκοι εισβάλλουν στις αρμενικές χώρες και, μετά την μάχη του Μάτζικερτ (σ.σ. 1071- ήττα των Βυζαντινών), εξαπλώνονται στην Μ. Ασία με αγριότητα και μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα η Βυζαντινή Αυτοκρατορία υποκύπτει έτσι ώστε να αντιπροσωπεύεται από μικρές νησίδες και η Μ. Ασία να ονομάζεται πλέον Τουρκία. Βέβαια, ο ελληνισμός δεν εξαφανίζεται απόλυτα. Προσφεύγει στα ορεινά και διασώζεται στον Πόντο (ποντικές Άλπεις), την Καππαδοκία (τρωγλοδυτικές οικήσεις) και τα ΝΑ παράλια της Μ. Ασίας.

Περί πρόληψις της χρεοκοπίας (εθνικής και πνευματικής)!

 Ερειπωμένη Ελλάς!. Νικόλαου Ταμουρίδη

Ερειπωμένη Ελλάς!. Νικόλαου Ταμουρίδη


Σύγχρονη Ελλάς! Σωρός ερειπίων! Αγνώριστη η χώρα η παινεμένη! Ερείπια πολιτικά, εθνικά, πνευματικά, ηθικά, κοινωνικά, οικονομικά, πάσης φύσεως ερείπια!

Η ελλαδική κομματοκρατία πνέει πλέον τα λοίσθια! Οι υπάρχουσες δυνάμεις στην πολιτική γεωγραφία της χώρας σωροί ερειπίων, απλοί όγκοι άμορφοι, ασχημάτιστοι, άνευ συνειδήσεως, άνευ παλμών και άνευ ζωής, σέρνονται επί των συντριμμάτων του εθνικού οικοδομήματος.

Αισθάνονται ότι η απαξίωσή τους απειλεί αυτή την ύπαρξή τους και γι αυτό προσπαθούν να διασωθούν με κρύφιους ή και φανερούς μηχανισμούς, επενδύοντας στο ψέμα, στον φόβο και στην τρομοκρατία.

Η Ελλάδα μας βρίσκεται στην πιο κρίσιμη περίοδο της πολυχιλιόχρονης ιστορίας της.

Ο Άγιος Παΐσιος είχε πει: "εκεί να φυτεύετε από όλα, γιατί εσείς οι Χριστιανοί δεν θα πάρετε την κάρτα"

 


Νικόλαος Καλλές 

 

«Ο Άγιος Παΐσιος είχε πει σε έναν κύριο γνωστό μου που είναι ψάλτης (χωρίς μόνιμο ψαλτήρι, εθελοντικά δηλαδή) , " εσύ εκεί που έχεις αγοράσει χωράφι, να αγοράσεις ακόμα ένα και εκεί να φυτεύετε από όλα, γιατί εσείς οι Χριστιανοί δεν θα πάρετε την κάρτα", τότε δεν είχε εγκατασταθεί στην περιοχή που είναι εγκατεστημένος τώρα και είχε απλά αγοράσει ένα χωράφι... αυτά θυμάμαι που τα άκουσα το καλοκαίρι του 2019 να τα διηγείται... και τώρα συνδυάζω ότι πεταγόταν μετά τους εσπερινούς στο χωράφι να το δουλέψει.» (Νικόλαος Καλλές)

 

Ο Κορωνοϊός και η Κάρτα του πολίτη

 ΟΤΑΝ ΟΙ ΤΑΓΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΤΟ ΠΟΙΜΝΙΟ

ΜΕΡΟΣ Α’

Ο Κορωνοϊός και η Κάρτα του πολίτη

«Aγαπητόν ποίμνιον, προστατέψετε τον εαυτό σας» (π. Αθανάσιος Μυτιληναίος)

Ο π. Αθανάσιος Μυτιληναίος ως άλλος (Άγιος) Αντώνιος βλέποντας τις παγίδες του εχθρού διαβόλου και των οργάνων του απλωμένες σε όλη την οικουμένη και μαζί την μεγάλη έλλειψη της Εκκλησίας μας από σοβαρούς ιεράρχες λέγει: «Δυστυχώς, δεν είναι σήμερα εκείνοι οι ταγοί της Εκκλησίας μας σε θέση να βοηθήσουν το ποίμνιο και το αφήνουν να κατασπαράσσετε. Αυτό είναι το θλιβερό! Τι να σας πω άλλο! Τι να σας πω άλλο! Πολλές φορές βλέπομε να δρουν οι εχθροί της Πίστεως, οι εχθροί της Εκκλησίας και να εισαγάγουν νέες θεότητες και λατρείες και να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Σε ποιον να πας να το πεις; Σε ποιον να πας να το καταγγείλεις; Ποιος θα σε ακούσει; Αυτό είναι το δυστύχημα!»[1]. Επιστέγασμα των όσων ακούσαμε από τον πατέρα Αθανάσιο αποτελεί μαρτυρία επτά πιστών από την Πτολεμαΐδα που επισκέφτηκαν τον οικείο μητροπολίτη προ Κολυμβαρίου. Σε συζήτηση με θέμα την κάρτα του πολίτη ο μητροπολίτης εν μέσω δύο μεγαλόσχημων ιερέων είπε: «Η κάρτα του πολίτη είναι θέμα της πολιτείας. Δεν είναι θέμα θεολογικό»!

Αποφεύγοντας τις ουρές!

Αλλά ας έλθουμε στην υπόθεσή μας που έχει σχέση με τη «κρυφή σχέση» του Κορωνοϊού με την Κάρτα του πολίτη, του Κορωνοϊού που αποτελεί το θεμέλιο της νέας παγκόσμιας κανονικότητας που βιώνουμε ένα χρόνο τώρα, και της μίας Κάρτας που στο άμεσο μέλλον θα επιτρέπει τον πολίτη «να επικοινωνεί μέσω του υπολογιστή του – από το σπίτι ή το γραφείο – με τις περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες, αποφεύγοντας τις ουρές» (22 Νοεμβρίου 2019) [2].

Πατὴρ Σάββας Ἀχιλλέως, Πρέπει να έχουμε σφραγισμένους, λέει, τους ανθρώπους και να ξέρουμε που πηγαίνουν και που έρχονται!

  «Αίμα εξέχεαν δε οι άνθρωποι, αίμα θα πιώσι»


Συμβουλές για το σφράγισμα - Πατὴρ Σάββας Ἀχιλλέως


(13:22)
Επροσέξατε ότι είπεν: Θα πλησιάσει ο καιρός που ο κόσμος όλος θα με αρνηθεί και θα περιμένουν έναν «Άλλον» (ενν. Μεσσία-Σωτήρα του κόσμου) να έλθει αντί Εμού. Κι «Αυτός», ο «Άλλος» γράφει η Αποκάλυψη ότι δεν είναι κανείς άλλος παρά ο Αντί-Χριστός, ο Αντί του Χριστού, ο Αντίχριστος. Θα έρθει αυτός, λέγει, και τότε θα αρχίσουν να τελειώνουν τα πάντα. Ένα από εκείνο το οποίο θα τελειώσουν είναι η τροφή στον άνθρωπο, δεν θα έχετε να φάτε, λέει!

Και τότε θα εμφανιστεί «Αυτός» και θα λέγει: ‘’εάν πάρεις την σφραγίδα μου θα σου δώσω ψωμί να φας, θα σου δώσω νερό να πιεις, θα σου δώσω ό,τι χρειάζεσαι, μόνο να πάρεις τη σφραγίδα μου’’.

Ας προσέξουμε εδώ να δούμε ένα φοβερό πράμα. Είπεν τούτα τα λόγια ο Θεός:  «Αίμα εξέχεαν δε οι άνθρωποι, αίμα θα πιώσι» [1].  Ξέβρετε, στον κόσμον ολόκληρο αυτή τη στιγμή που μιλάμε πόσα αθώα παιδάκια σκοτώνουν οι άνθρωποι; Σ’ όλον τον κόσμο, πάρτε’τον  όλον τον κόσμον, όχι ένα τόπο μόνο, εφόσον εις την Ελλάδα μόνο φονεύονται το χρόνο 1.000.000 παιδάκια! Στην Ελλάδα μόνο το χρόνο, διότι εξέδωκαν Νόμο, αυτοί οι κρατούντες  οι προηγούμενοι, ήρθαν οι δεύτεροι (και) δεν τον ακύρωσαν, σαν ήρθαν οι τρίτοι δεν τον ακύρωσαν, και υπάρχει ο Νόμος αυτός. Τι Νόμος; Όσες γυναίκες, λέει, θέλουν να κάνουν εκτρώσεις είναι ελεύθερες (15:36). Και όχι μόνο να σκοτώνουν τα παιδιά τους, να τους πληρώνουν κιόλας!

Η δημιουργία της ανθρώπινης ψυχής.

 
7. Από την 12η Ομιλία στην Γένεση.

Του μακαριστού π. Αθανασίου Μυτιληναίου

Η δημιουργία της ανθρώπινης ψυχής.

«Και έπλασεν ο Θεός τον άνθρωπον, χουν από της γης, και ενεφύσησεν εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής, και εγένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν»[1].

Για την δημιουργία του ανθρώπινου σώματος ο Θεός παίρνει από τα υπάρχοντα υλικά· αντιθέτως, για την δημιουργία της ψυχής δεν παίρνει κανένα υλικό στοιχείο, αλλά εμφυσά στον άνθρωπο. Αυτό αποτελεί ιδιαίτερη δημιουργική πράξη.

Και το σώμα και η ψυχή είναι δημιουργήματα του Θεού, γιατί λέγει ότι «ο Θεός εποίησεν τον άνθρω­πον»[2]. Άρα και το σώμα και η ψυχή είναι κτίσματα. Όπως και οι άγγελοι είναι κτίσματα· «ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα»[3]. Και ο Θεός είναι πνεύ­μα, αλλά δεν έχει καμιά σχέση με το πνεύμα των αγ­γέλων.

Άγγελος Αλεκόπουλος, Ο Μ. Βασίλειος είναι σαφής ότι η έκτρωση θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως φόνος


Medicine abstract background with embryo


Ψυχή και σώμα δημιουργούνται συγχρόνως


Η ορθόδοξη εκκλησία εμμένει σταθερά από τους πρώτους αιώνες έως σήμερα στην άποψη ότι ο άνθρωπος είναι κατ΄ εξοχήν δημιούργημα του Θεού, «κατ εικόνα και καθ΄ ομοίωση Του» και ότι αποτελεί μια καθολική και ενιαία ψυχοσωματική οντότητα.  Το έμβρυο, κατά τον Μέγα βασίλειο, είναι ολοκληρωμένος άνθρωπος, έχει ψυχή και σώμα και ας μην έχει ακόμη αναπτυχθεί η λογική του.

Στο μεγάλο θέμα της διακοπής της κύησης η Εκκλησία στηριζόμενη στις Ορθόδοξες θεολογικές ανθρωπολογικές προϋποθέσεις έχει πάρει ξεκάθαρες θέσεις. Σχετικά με τον χρόνο της ένωσης της ψυχής και του σώματος η Εκκλησία δέχεται ότι δημιουργούνται συγχρόνως, σύμφωνα με τον Αγ. Ιωάννη Δαμασκηνό, «Άμα δε το σώμα και η ψυχή πέπλασται, ου το μεν πρώτον, το δε ύστερον».[1]  Αυτό ισχύει και για την πλάση κάθε νέου ανθρώπου, το σώμα και η ψυχή συνυπάρχουν. Συνεπώς το έμβρυο είναι πλήρης άνθρωπος, εκ ψυχής και σώματος και πριν από τον σχηματισμό του εγκεφάλου.

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ!

 Κων/νος Βαθιώτης:

Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟ 

[ΠΡΙΝ ΕΛΘΕΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ]
🔴 Τρομερή εντύπωση προκάλεσε η παραίτηση του αναπληρωτή καθηγητή Ποινικού Δικαίου στη Νομική Σχολή της Κομοτηνής, Κων/νου Βαθιώτη, στις αρχές του Φεβρουαρίου, διαμαρτυρόμενος για την καταστροφική συνθήκη η οποία έχει επιβληθεί στις ζωές των Ελλήνων πολιτών, δια της εργαλειοποίησης του κορωνοϊού.

Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021

Ο καλός προβληματισμός ενός ιερέα

                                  

Ο ΚΑΛΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΙΕΡΕΑ

 (του παπα-Παύλου Καλλίκα)

Συγγνώμη Θεέ μου, και συ Χριστιανικέ Ορθόδοξε λαέ μου.

            Ο τάλας εγώ:

·       Εκφωνούσα το «Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ…» και άνοιγαν οι πύλες του Ουρανού,

μα είχα κλειδώσει πρότερα τις πόρτες του Ιερού Ναού για τους πιστούς.

·       Ευχόμουν στα Ειρηνικά «Ὑπὲρ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου…» 

       μα έβαζα κορδέλα απαγορευτική του στασιδιού εκείνου και ετούτου.

·       Ευχόμουν φωναχτά «Ὑπὲρ… τῶν  εἰσιόντων ἐν αὐτῷ (στον Ιερό Ναό) μετά φόβου Θεοῦ»,

       μα «σιωπηλά» διαλαλούσα μετά φόβου… Κορωνοϊού.

Όσιος Νείλος ο Μυροβλύτης: Τότε θα αλλάξουν ήθη και παραδόσεις των Χριστιανών και της Εκκλησίας.

 


Όσιος Νείλος ο Μυροβλύτης: H προφητεία του Αγίου Νείλου για την εποχή του Αντίχριστου

 

Όσιος Νείλος ο Μυροβλύτης: Δεν είναι εύκολο να πει κανείς πολλά, διαβάζοντας μια προφητεία από έναν άγιο της ορθοδοξίας μας. Μόνο άνθρωποι φωτισμένοι της εκκλησίας μπορούν να αποπειραθούν να δώσουν κάποια ερμηνεία. Η προφητεία του όσιου Νείλου του Μυροβλήτη όμως, ο οποίος έζησε τον 16ο αιώνα, είναι ξεκάθαρη και προειδοποιεί για την ηθική κατάπτωση που θα ξεκινήσει στις αρχές του 20ου αιώνα, και θα κορυφωθεί στα χρόνια του αντίχριστου.

Ο Βίος του

Ο Όσιος Νείλος ο Μυροβλύτης (ο νέος), έζησε τον 16ο αιώνα και καταγόταν από τον Άγιο Πέτρο τής Κυνουρίας της Πελοποννήσου. Ασκήτευσε στο σπήλαιο του Αγ. Πέτρου του Αθωνίτη στο Άγιο όρος επί πολλά χρόνια, και είναι άγνωστο πώς τρεφόταν αφού το σπήλαιο εκεί είναι απρόσιτο. Πέθανε ειρηνικά στις 12 Νοεμβρίου 1651, στο απλό κελλάκι που έχτισε μέσα στη σπηλιά του.

ΝΙΚΟΣ Ε. ΣΑΚΑΛΑΚΗΣ, Η μασκοφορία εντός του Ι. Ναού...

 


«Οι Φυσικοί νόμοι έναντι του φυσικού Νομοθέτη»

(Βασιλειών Β΄, κεφ. Στ΄, 6-7)

Σήμερα, κάτω από την επίδραση της επιδημίας του Κορονοϊού, πολλοί έφτασαν στο συμπέρασμα ότι οι φυσικοί νόμοι υφίστανται και ως πρωταρχική αιτία μολύνσεως εντός των Ι. Ναών. Αυτή η παραδοχή παραβλέπει το γεγονός, ότι ο Ι. Ναός είναι και πεδίο της δύναμης του Θεού.

Όλες οι διαφορετικές σημασίες της «ύλης» ζουν, ως ένα βαθμό, και σήμερα στο χώρο της επιστήμης και φυσικώ τω τρόπω και εντός των Ι. Ναών, ως διαμορφωμένη ύλη. Αναμφίβολα, μια αιτιολογική αλυσίδα μηχανικών και ενεργειακών αλληλεπιδράσεων υφίσταται στους Ι. Ναούς.

Ο Ι. Ναός περιέχεται (ως κτίσμα) δυναμικά στην έννοια της ύλης, πριν ακόμη ολοκληρωθεί ως οικοδόμημα. Ως δυναμικό πεδίο εκδηλώσεως της Θείας Χάριτος έχει (ο Ναός) και άλλα θεμελιώδη πνευματικά – νοητά χαρακτηριστικά, που διατηρούνται εφ’ όσον λειτουργεί στην Ορθόδοξη λογική – προοπτική.

Στον μακαριστό Γέροντα Χρυσόστομο…

Στον μακαριστό Γέροντα Χρυσόστομο…

Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος-Κιλκίς

Όχι, δεν είναι λάθος γραμμένη η λέξη. «Μαναστήρια» ονόμαζε ο λαός τις ιερές μονές του Γένους. Στο βιβλίο του Χρήστου Χρηστοβασίλη (1862-1937), για τον οποίο όπως προσφυώς γράφτηκε, «ίσως δεν ήταν λόγιος αλλά κλεφταρματολός», με τίτλο «Ηρωικά διηγήματα», διαβάζουμε για τις τελευταίες ορμήνειες του βαριοπληγωμένου μετά από μάχη με τους Τούρκους, Αητόγιαννου, του  τιμημένου και ξακουσμένου αρχηγού, «πούχε εξήντα χρόνια Κλέφτης και δώδεκα πληγές στο κορμί του». Ξεψυχά ο γερο-καπετάνιος, στο μοναστήρι του Άι-Λιά, αετοφωλιά της Παναγίας στην Πίνδο.

Αντορθόδοξη και αντικανονική καταχώριση στα «Δίπτυχα» της Εκκλησίας της Ελλάδος

 


Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης

Ὁμότιμος Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

ΑΝΤOΡΘΟΔΟΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ

ΣΤΑ «ΔΙΠΤΥΧΑ» ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1. Προστέθηκε ἡ ψευδοαυτοκέφαλη «Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας» μεταξύ τῶν κανονικῶν αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν.

Τά «Δίπτυχα» τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἕνα ὀγκῶδες βιβλίο πού ἐκδίδεται κάθε χρόνο ἀπό τήν Ἀποστολική Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρός ὑποβοήθηση τοῦ λειτουργικοῦ ἔργου τῶν κληρικῶν καί γνώση τῆς διοικητικῆς διάρθρωσης τῆς ἀνά τήν Οἰκουμένη Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Χωρίζεται σέ δύο μέρη: α) Τό Ἑορτολογικό καί β) τό Διοικητικό.

Στό ἐσώφυλλο τῶν ἐφετινῶν (2021) «Διπτύχων», πού ἀριθμοῦν 1366 σελίδες, τό πρῶτο μέρος χαρακτηρίζεται ὡς «Κανονάριον» καί τό δεύτερο ὡς «Ἐπετηρίς», καί μᾶς δίδεται ἡ ἡλικία τῶν «Διπτύχων», τά ὁποῖα βρίσκονται στό ἐνενηκοστό ὄγδοο ἔτος τῆς ἡλικίας των, ἑπομένως ἄρχισαν νά ἐκδίδωνται τό 1923. Εἰδικώτερα, ὅταν ἐντός τοῦ βιβλίου χωρίζονται τά δύο μέρη, τό μέν πρῶτο ὀνομάζεται «Κανονάριον, ἤτοι Λειτουργικαί Τυπικαί Διατάξεις» (σελ. 35ἑ.), τό δεύτερο «Ἐπετηρίς, Κανονική ᾽Οργάνωσις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας» (σελ. 371ἑ.). Ἀμφότερα τά μέρη εἶναι πολύ χρήσιμα ἰδιαίτερα γιά τούς κληρικούς, ἀλλά καί γιά ὅσους λαϊκούς ἐνδιαφέρονται γιά τό λειτουργικό τυπικό τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν καί τήν διοικητική ὀργάνωση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Τά ἐφετινά «Δίπτυχα» σέ σχέση μέ τά τῶν προηγουμένων ἐτῶν ἔχουν μία σημαντική διαφορά.

Προφητεία Αγίου Νείλου: (...) και θέλει δυστυχεύση και η Εκκλησία του Χριστού από αρχιερείς και ποιμένες και πνευματικούς

 

Νείλου του Μυροβλύτου, Αγιορείτου

Προφητικά και Σωτήρια (1651 † )

Οι άνθρωποι εκείνοι που θα περπατούν εις τα μέσα του ογδόου αιώνος (7.500 από κτίσεως κόσμου) θα συγκαταβαίνουν εις την φθοράν της πορνείας, τότε θέλει γίνη ταραχή μεγάλη να φιλονικούν ακαταπαύστως, και δεν θέλουν εύρη ούτε την αρχήν ούτε το τέλος.

Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021

ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ: εὰν ἡ Ἑλλάς ἐνταχθῆ στὴν ΕΟΚ καὶ ἀνοίξουν τὰ σύνορα καὶ μαζευτοῦν ἐδῶ ὅλα τὰ καθάρματα τῆς Εὐρώπης καὶ Ἀμερικῆς ἡ Ἑλλὰς θὰ ἔλεγα καμμία σκληρά λέξι θὰ χάση τὴν Ἐθνικὴ καὶ θρησκευτικὴ ταυτότητά της…

Απὸ τὸ βιβλίο: «ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ» σελ. 32-36
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ 9 & ΤΟ 15 ἌΡΘΡΟ ΤΟΥ͂ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟ

Γατζιωσαν στην τηλεορασι μερικα υποκειμενα & απο εκει αυτα τα υποκειμενα ανεδεστατα, αντιδημοκρατικοτατα προσπαθουν να ενημερωσουν τον Ελληνικο λαο μονοπλευρως
…Η τηλεοραση καταργεῖται τὸ ἄσυλο. Καταργοῦνται τὰ πνευματικὰ σύννορα τῆς Πατρίδος. Καταργεῖται ἀκόμα ἕνα ἄλλο ἄρθρο τοῦ Συντάγματος, τὸ ὁποῖο ὁμιλεῖ, παρακαλῶ, περὶ τηλεοράσεως καὶ παρακαλῶ νὰ προσέξετε ἰδιαιτέρως.

Ἀρνίον ὀργιζόμενον! (Oἱ Oἰκουμενιστὲς εἶνε οἱ μεγαλύτεροι προδότες τῆς πίστεως, μὲ ἀρχιπροδότη τὸν Bαρθολομαῖο...)

 

Νικόλαος Σωτηρόπουλος – ΑΓΙΑ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ

"Kαὶ προχωρώντας περαιτέρω οἱ κληρικοί, οἱ ὁποῖοι μνημονεύουν τὸ ὄνομα τοῦ Oἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καὶ ἄλλων Oἰκουμενιστῶν Ἀρχιερέων, ἂς παύσουν τὸ μνημόσυνό τους. Oἱ Ἱεροὶ Kανόνες δίνουν σ’ αὐτοὺς αὐτὸ τὸ δικαίωμα, καὶ ἐπαινοῦν αὐτούς. Ἴσως ἔτσι ὁ Πατριάρχης καὶ ἄλλοι Oἰκουμενιστὲς Ἱεράρχες μετανοήσουν καὶ σωθοῦν. Ἁγία ἡ ἀγανάκτησι, ἰδίως γιὰ τὶς προδοσίες τῆς πίστεως. Ἀλλ’ ἡ παῦσι τοῦ μνημοσύνου τῶν Oἰκουμενιστῶν εἶνε ἁγιώτερη καὶ πολὺ ἐνδεδειγμένη καὶ ἀναμενομένη.

"ἀνάξιοι πολιτικοὶ μὲ δηλώσεις, ἐκδηλώσεις, ἐνέργειες καὶ νομοθετήσεις πολεμοῦν τὴ χριστιανική, ἀλλὰ καὶ τὴ φυσικὴ ἠθική..."


Tοῦ N. Ἰ. Σωτηροπούλου, θεολόγου καὶ φιλολόγου

Mερικοὶ χριστιανοὶ λέγουν, ὅτι ὁ χριστιανὸς δὲν πρέπει νὰ ἀγανακτῇ. Ὁμοίως λέγουν, ὅτι ὁ χριστιανὸς δὲν πρέπει νὰ θυμώνῃ καὶ νὰ ὀργίζεται. Ὁ χριστιανός, λέγουν ἐπίσης, πρέπει νὰ εἶνε πραΰς, γλυκύς, μελιστάλακτος. Eἶνε ὀρθὸς ὁ ἰσχυρισμὸς αὐτός; Ὄχι, μυριάκις ὄχι! Ὁ χριστιανὸς βεβαίως δὲν πρέπει νὰ ἀγανακτῇ, νὰ θυμώνῃ καὶ νὰ ὀργίζεται ἀδίκως, χωρὶς σοβαρὸ λόγο, καὶ ἰδίως ὅταν θίγεται ὁ ἐγωισμός του. Ἔχει, θὰ εἰπῇ κάποιος, καὶ ὁ χριστιανὸς ἐγωισμό; Bεβαίως ἔχει, ἀφοῦ ἔχει ἁμαρτίες. Oἱ δὲ ἁμαρτίες ὡς αἰτία ἔχουν τὸν ἐγωισμό, τὸ νὰ θέλωμε νὰ εὐχαριστήσωμε τὸ ἐγώ μας καὶ γι’ αὐτὸ νὰ κάνωμε τὸ θέλημά μας καὶ ὄχι τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Γιὰ ἀσέβειες, γιὰ καταπάτησι τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων, γιὰ δημόσια σκάνδαλα, γιὰ κραυγαλέες ἀδικίες, γιὰ φαυλότητες καὶ φαυλοκρατίες εἶνε δίκαιον ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ ν’ ἀγανακτῇ, νὰ θυμώνῃ, νὰ ὀργίζεται.

Το φλέγον θέμα της αποτείχισης, με βάσει τους ιερούς κανόνες και τη στάση των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων μας (Αυτά αρκούν!)

  


 

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ H «ΔΙΑΓΝΩΣΗ» ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

 

Επειδή η απάντηση της Ι. Μητροπόλεως Βεροίας Ναούσης κ Καμπανίας προς το πρόσωπό μας περιέχει αβάσιμους ισχυρισμούς όσον αφορά την αποτείχισή μας, θα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους προς αποκατάσταση της αλήθειας. Και παρόλο που το θέμα μας ήταν το κλείσιμο των ιερών ναών, η Ι. Μητρόπολη, μας προκαλεί και μας εξαναγκάζει να ανασύρουμε στην επιφάνεια πάλι το φλέγον θέμα της αποτείχισης, με βάσει τους ιερούς κανόνες και τη στάση των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων μας.

   Ο μακαριστός π. Αθανάσιος Mυτιληναίος σε μια ομιλία του το 1991, αναφερόμενος στην Αποστολική Σύνοδο των Ιεροσολύμων, επεκτάθηκε και έκανε λόγο και για τη σχεδιαζόμενη Αγία και Μεγάλη Σύνοδο για την οποία είπε και τα εξής βαρυσήμαντα, προφητικά και συγκλονιστικά: «Σκοτεινές δυνάμεις προωθούν την Σύνοδο. Μια τέτοια Σύνοδο δεν την κινεί το Πνεύμα το Άγιο, αλλά την κινούν σκοτεινές δυνάμεις, με επικεφαλής την Μασονία. Προσέξτε. Οι σκοτεινές δυνάμεις έχουν ήδη χαλκεύσει και έχουν ήδη πείσει αυτούς τους ανθρώπους (υψηλόβαθμους ρασοφόρους), και έτσι κατέχονται από οικουμενιστικές θέσεις. Βεβαίως! Βεβαίως! Πλην εξαιρέσεων -  το υπογραμμίζω αυτό – είναι Οικουμενιστές! Δυστυχώς.  Γι’αυτό , εάν γίνει αυτή η Σύνοδος, θα χαρακτηριστεί ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟΣ. Δεν θα γίνει αποδεκτή». Ο δε άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης, τον σεβότανε και έλεγε πως ο γέροντας Αθανάσιος Μυτιληναίος, έχει το χάρισμα της ερμηνείας των γραφών. Αυτός λοιπόν ο Θεολογικός νους μας βοήθησε τα μέγιστα να κάνουμε το ΙΕΡΟΚΑΝΟΝΙΚΟ βήμα της ευλογημένης αποτείχισης.

Συμπεριληπτική Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση - Τα Καταστρεπτικά Αποτελέσματα στα παιδιά

 


family watch international 01


Συμπεριληπτική Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση - Τα Καταστρεπτικά Αποτελέσματα στα παιδιά


Τα Καταστρεπτικά Αποτελέσματα στα παιδιά

1. ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.

Κάνει το σεξ των παιδιών να φαίνεται κανονική συμπεριφορά ή απευαισθητοποιεί τα παιδιά απέναντι στα σεξουαλικά πράγματα. Μπορεί να δώσει παραδείγματα παιδιών που κάνουν σεξ ή υπονοεί ότι πολλοί από τους συνομηλίκους τους είναι σεξουαλικά ενεργοί. Μπορεί να κάνει το σεξ να φαίνεται εντυπωσιακό, να χρησιμοποιεί γραφικές επεξηγήσεις, να διδάσκει επακριβώς το σεξουαλικό λεξιλόγιο ή να ενθαρρύνει τη συζήτηση για σεξουαλικές εμπειρίες, αξιοπερίεργα, φαντασιώσεις ή επιθυμίες.

2. ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΝΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΣΕΞ.

Μπορεί να διδάξει στα παιδιά πώς να διαπραγματεύονται στις σεξουαλικές τους συναντήσεις ή πώς να ζητήσουν ή να λάβουν «συγκατάθεση» από άλλα παιδιά για να κάνουν σεξουαλικές πράξεις μαζί τους.

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς, Τα θεμελιώδη ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα καταλύονται, εν ονόματι και χάριν της δημόσιας δήθεν υγείας...τα κίνητρα τους, είναι εωσφορικής επίνευσης

 

Κατά την ταπεινή υποκειμενική μου γνώμη, αυτά τα οποία άπαντες ανεξαιρέτως βιώνουμε αποτελούν σημεία των καιρών...


                                                                 Ανασασμός Ανάνηψης


Χαράλαμπος  Β. ΚατσιβαρδάςΔικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω.

Η κατάστασις τείνει άκρως επιδεινούμενη και επαληθεύθηκε η πιθανολόγησή μας, ότι ήδη βαίνουμε ολοταχώς προς μία νέα πραγματικότητα, μία δεινή νέα τάξη πραγμάτων, όπου η κανονικότητα, την οποία μέχρι τούδε γνωρίζαμε συνιστά ανυπερθέτως ένα παρελθόν.

Η επανεκκίνηση του κόσμου, παραμένει εις τις βασικές προτεραιότητες της ελίτ των κοσμο-εξουσιαστών οι οποίοι αποβλέπουν προς την αναδιάταξη του κόσμου.

Ήδη αυτό δρομολογούταν επί πολλά έτη, εάν θυμηθούμε την εθνική αποδόμηση, την συκοφάντηση της Εκκλησίας, την παραχάραξη της ιστορικής μνήμης, την προαγωγή του αφελληνισμού, την επιβολή μία μαρξιστικής παιδείας και νοοτροπίας, διαστρεβλώνοντας άρδην της εθνικής μας ιδιοπροσωπία.

Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2021

Δεν έχει σημασία αν είναι ολίγων γραμμάτων, ο Θεός θα του δώσει φώτιση...

 


Ανθίμου Οσίου του Βαγιάνου του εν Χίω.

Εορτάζει 15-2.

Άγιος Άνθιμος Χίου (1869-15/2/1960).Γεννήθηκε στη Χίο την 1η Ιουλίου του 1869 και έλαβε κατά τη βάπτισή του το όνομα Αργύριος.Μετά την αποφοίτησή του από το Δημοτικό Σχολείο, ο Αργύριος δεν συνέχισε τις σπουδές, προφανώς για οικονομικούς λόγους, ή από κάποια βαθύτερη απόφασή του να επιλέξει υπεράνω της κοσμικής σοφίας τη Θεία σοφία. Όταν μεγάλωσε εκάρη μοναχός στη Σκήτη των αγ. Πατέρων στο Προβάτιο Όρος από τον Ηγούμενο Παχώμιο, λαμβάνοντας το όνομα Άνθιμος. Σαν ασκητής, πλέον, επέδειξε μεγάλο ζήλο για άσκηση και δεχόταν, έτσι, καθημερινώς τις επιθέσεις του διαβόλου. Δεχόταν όμως και τις επισκέψεις των πιστών που ζητούσαν καθοδήγηση από τον όσιο. Με αποτέλεσμα να γυρνούν όλοι στις πόλεις και στα χωριά τους «φρονιματισμένοι, μετανοημένοι, μαθαίνοντας να προσεύχονται, να νηστεύουν, να αγωνίζονται κατά των δαιμόνων και των κακών παθών». Κι όλοι αυτοί, με μια φωνή, ζητούσαν, απαιτούσαν από τον Μητροπολίτη Χίου να τον χειροτονήσει ιερέα για να μπορούν έτσι όλοι αυτοί οι πιστοί να εξομολογούνται και να προστρέχουν στον Άνθιμο με σκοπό να ανοίξουν κάτω από το πετραχείλι του τις καρδιές τους και να ελευθερωθούν από το βάρος των αμαρτιών τους.