Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2020

Γ’. Χριστούγεννα.... γράφει ο αρχιμανδρίτης π. Νικηφόρος Μανάδης

 Γ’. Χριστούγεννα.... γράφει ο αρχιμανδρίτης π. Νικηφόρος Μανάδης


Μὲ ποιὸν τρόπο

 ἡ ἁγία Τράπεζα τῆς

Ἐκκλησίας εἶναι ἡ ἴδια ἡ ἁγία Φάτνη τῶν Χριστουγέννων; Ἐξηγεῖ ὁ ἅγιος Χρυσόστομος«Διότι καὶ σαὐτὴν ἐδῶ τὴν ἁγία Τράπεζαβρίσκεται σπαργανωμένο τὸ ἴδιο τὸ  Δεσποτικὸ Σῶμα, ὅπως καὶ τότε. Ὅμως εἶναι σπαργανωμένο ἀπὸ παντοῦ ἀπὸ τὸ ἅγιο Πνεῦμα. Αὐτὰ ποὺ λέω τὰ γνωρίζουν οἱ μυημένοι. Οἱ μὲν Μάγοι μόνο τὸν προσκύνησαν. Ἐσὺ ὅμως ἂν προσέλθης μὲ καθαρὴ συνείδησι καὶ σοῦ ἐπιτρέψουμε,θὰ τὸν λάβης καὶ θὰ φύγης στὸ σπίτι σου. Πλησίασε λοιπὸν καὶ σὺ φέροντας δῶρα ὄχι τέτοια σὰν τῶν Μάγων, ἀλλὰ πολὺ σεμνότερα. Ἐκεῖνοι πρόσφεραν χρυσό. Πρόσφερε ἐσὺ σωφροσύνη καὶ ἀρετή. Πρόσφεραν ἐκεῖνοι λίβανο. Πρόσφερε ἐσὺ προσευχὲς καθαρές, ποὺ εἶναι πνευματικὰ θυμιάματα. Πρόσφεραν ἐκεῖνοι σμύρνα. Πρόσφερε ἐσὺ ταπεινοφροσύνη, ταπεινὴ καρδία καὶ ἐλεημοσύνη.Ἂν προσέλθης μὲ αὐτὰ τὰ δῶρα, θὰ ἀπολαύσης πολὺ ἐλεύθερα αὐτὴν τὴν ἱερὰ Τράπεζα.

Ἐγὼ λοιπὸν γιαὐτὸ λέγω τὰ λόγια τοῦτα, ἐπειδὴ γνωρίζω ὅτι σίγουρα πολλοὶ θὰ προσέλθουν ἐκείνη τὴν ἡμέρα καὶ θὰ πέσουν σαὐτὴν τὴν πνευματικὴ θυσία. Ὥστε νὰ τὰ κάνουμε αὐτά, γιὰ νὰ μὴν συμβῆ κακό, οὔτε γιὰ καταδίκη τῆς ψυχῆς μας, ἀλλὰ γιὰ σωτηρία. Γιαὐτὸ διαμαρτύρομαι ἐκ τῶν προτέρων καὶ σᾶς παρακαλῶ. Νὰ καθαρίσετε τὸν ἑαυτό σας μὲ κάθε τρόπο καὶ ἔτσι νὰ πλησιάσετε στὰ ἱερὰ μυστήρια.

Μὴ μοῦ πῆ κάποιος, ὅτι εἶμαι γεμᾶτος ντροπή. Ἔχω τὴν συνείδησί μου γεμάτη μὲ ἁμαρτίες. Κουβαλῶ φορτίο βαρύτατο.

Σᾶς λέγω, ὅτι εἶναι ἀρκετὴ ἡ προθεσμία τῶν πέντε ἡμερῶν, ἐὰν ἔχης νῆψι, προσευχὴ καὶ ἀγρυπνία. Μπορεῖς ἔτσι νὰ μειώσης πολὺ τὸ πολὺ βάρος τῶν ἁμαρτημάτων σου. Μὴ βλέπεις ὅτι εἶναι λίγος ὁ χρόνος, ἀλλὰ νὰ ἐξετάζης, ὅτι ὁ Δεσπότης εἶναι φιλάνθρωπος. Διότι καὶ οἱ Νινευΐτες ἀπώθησαν τόσο μεγάλη ὀργὴ σὲ τρεῖς μέρες. Δὲν τοὺς ἐμπόδισε σὲ τίποτα ἡ στενότης τοῦ χρόνου. Ἀλλὰ κατάφερε νὰ πετύχη τὸ πᾶν ἡ προθυμία τους, ποὺ γαντζώθηκε στὴν φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ. 

Καὶ ἡ πόρνη, ποὺ πλησίασε τὸν Χριστό, σὲ ἐλάχιστο χρόνο ξέπλυνε ὅλες τὶς ντροπές της. Κι ἐνῶ τὴν κατηγοροῦσαν οἱ Ἰουδαῖοι, ὅτι δηλαδὴ προσῆλθε, καὶ τῆς χάρισε τόσην παρρησία. Χριστὸς αὐτοὺς μὲν τοὺς βούλωσε τὸ στόμα, ἐκείνην δὲ τὴν ξεπροβόδισε, ἀφοῦἀποδέχθηκε τὴν προθυμία της καὶ τὴν ἀπάλλαξε ἀπὸ ὅλες τὶς ἁμαρτίες.

Γιατὶ ἔγιναν αὐτά; Ἐπειδὴ προσῆλθε μὲ θερμὴ σκέψι, μὲ πυρωμένη ψυχή, μὲ ὁλόθερμη πίστι καὶ ἀγκάλιασε ἐκεῖνα τὰ ἅγια καὶ ἱερὰ πόδια, ἔλυσε τὰ μαλλιά της, ἔτρεξαν πηγὲς δακρύων ἀπὸ τὰ μάτια της καὶ ἄδειασε τὸμῦρο!

Δηλαδὴ μὲ αὐτὰ ποὺ γοήτευε τοὺς ἀνθρώπους, μὲ αὐτὰ ἔφτιαξε τὰ φάρμακα τῆς μετανοίας. Μὲ τὰ μάτια της ποὺ ἄναβε φωτιὰ στοὺς ἀκόλαστους, ἀπὸ αὐτὰ δάκρυσε. Μὲ τὶς πλεξοῦδες τῶν μαλλιῶν της ποὺ γκρέμισε πολλοὺς στὴν ἁμαρτία, μὲ αὐτὲς σκούπισε τὰπόδια τοῦ Χριστοῦ. Μὲ τὸ μῦρο, ποὺ δελέασε πολλούς, μὲ αὐτὸ ἄλειψε τὰ πόδια τοῦ Χριστοῦ.

Καὶ σύ, λοιπόν, μὲ αὐτὰ ποὺ ἐξώργισες τὸν Θεό, μὲ τὰ ἴδια νὰ τὸν ἐξιλεώσης. Τὸν παρώξυνες μὲ τὴν γλῶσσα κι ἔβρισες πολλοὺς μὲ λοιδορίες; Νὰ τὸν ἐξιλεώσης πάλι μὲ τὴν γλῶσσα ἀναπέμποντας καθαρὲς εὐχές, εὐλογώντας ὅσους σὲ βρίζουν, ἐπαινώντας ὅσους σὲ κακολογοῦν καὶ εὐγνωμονώντας ὅσους σὲ ἀδικοῦν. Αὐτὰ δὲν χρειάζονται μέρες, οὔτε πολλὰ χρόνια, ἀλλὰ μόνο τὴν προαίρεσί μας καὶ διορθώνονται σὲ μία μέρα. Ἀπομακρύνσου ἀπὸ τὴν πονηρία, πᾶρε τὴν ἀρετή, σταμάτα τὴν κακία καὶ ὑποσχέσου ὅτι δὲν θὰ ξανακάνης τὰ ἴδια. Αὐτὸ εἶναι ἀρκετὸ γιὰ ἀπολογία σου

Ἂς γκρεμίσουμε τὸ τεῖχος καὶ ἂς ἀρχίσουμε τὴ ἑορτή, ἀφοῦ ἀρνηθοῦμε τὰ πάντα σὲ αὐτὲς τὶς πέντε μέρες. Ἂς κλείσουν τὰ δικαστήρια. Ἂς κλείσουν τὰ βουλευτήρια. ς βογγήξουν οἱ βιοτικὲς μέριμνες καὶ τὰ συμβόλαια καὶ οἱ συναλλαγές… 

Οἱ Μάγοι ἦλθαν ἀπὸ τὴν Περσία. σὺ πομακρύνσου ἀπὸ τὶς βιοτικὲς μέριμνες καὶ πρὸς τὸν Ἰησοῦν ὅδευσον!»

Πρὸς μακάριον Φιλογόνιον PG 48,753-754

27.12.2020 Ἁγίου Στεφάνου ...


http://www.eordaia.org/index.php/54-2020-martios/32325-g-xristoygenna-grafei-o-arximandritis-p-nikiforos-manadis