Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020

- Μέγας είναι ο αγών, αδελφοί μου, ιδίως εις τους πιστούς, κατά τους χρόνους εκείνους ...

 


 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’

ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΤΕΛΕΙΑΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ

            -Πως εγώ ο τιποτένιος και αμαρτωλός Εφραίμ, ο γεμάτος αμαρτιών θα δυνηθώ να διηγηθώ εκείνα τα οποία είναι ανώτερα των δυνάμεών μου; Αλλ’ επειδή ο Σωτήρ ημών δια της μεγάλης του ευσπλαχνίας εδίδαξεν σοφίαν τους αγραμμάτους και δι’ αυτών εφώτισε τους απανταχού της γης πιστούς, αυτός ο ίδιος θα ενδυναμώση και την ιδικήν μου γλώσσαν προς ωφέλειαν και οικοδομήν και εμού του ιδίου που θα απαγγείλλω τον λόγον αυτόν, αλλά και όλων των ακροατών.

       Θα ομιλήσω δε με πόνον πολύν και θα είπω με αναστεναγμούς, περί της συντελείας του κόσμου τούτου, και περί του αναισχύντου και φοβερού Δράκοντος, όστις πρόκειται να ανατρέψη όλην την υπό τον ουρανόν κτίσιν. Και θα προκαλέση δειλίαν και αμέλειαν και φοβεράν απιστίαν εις τας καρδίας των ανθρώπων και θα κάμη τέρατα και σημεία φοβερά πράγματα, ώστε, εάν συνηθή να το επιτύχη να ρίψη εις την πλάνην και τους εκλεκτούς και να εξαπατήση πάντας με ψευδή σημεία και δια τερατωδών φαντασμάτων τα οποία ο ίδιος θα κάμη.

         Θα λάβη δε εξουσίαν να εξαπατήση τον κόσμον από αυτόν τον ίδιο τον Θεόν, διότι επλεόνασε η ασέβεια του κόσμου και μύρια κακά διαπράττονται εις όλην την γην. Και επειδή οι άνθρωποι, μόνοι τους ηθέλησαν να απομακρυνθούν από τον Θεόν και να ακολουθήσουν τον πονηρόν, δια τούτο ο αμόλυντος Δεσπότης επέτρεψε να δοκιμασθούν με το πνεύμα της πλάνης.

        Μέγας είναι ο αγών, αδελφοί μου, ιδίως εις τους πιστούς, κατά τους χρόνους εκείνους όταν υπό του Δράκοντος αυτού πρόκειται να γίνουν με μεγάλην εξουσίαν τα σημεία και τέρατα. Θα παρουσιάζη τον εαυτόν του ως Θεόν δια μεγάλων επιδείξεων. Θα στέκη εις τον και όλοι οι Δαίμονες και αυτοί θα ίστανται γύρω του ως άγγελοι ενώπιον του τυράννου. Θα φωνάζη μετά μεγάλης δυνάμεως, αλλάζων μορφάς και θα φοβίζη με υπερβολήν πάντας τους ανθρώπους.

        Τότε αδελφοί μου, ποιος θα ευρεθή ισχυρός και παραμένων αμετακίνητος, εάν δεν έχη εντός της ψυχής του το σημείον, δηλαδή την αγίαν παρουσίαν του μονογενούς Υιού του Θεού ημών; Ποίος θα δυνηθή να υποφέρη, όταν θα ίδη την απερίγραπτον εκείνην θλίψιν, ήτις θα επέλθει πανταχού και εις πάσαν ανθρώπινην ψυχήν; Και η οποία ουδεμίαν παρηγορίαν θα έχη ούτε ανάπαυσιν εις την γην ή και εις την θάλασσαν.

         Όταν θα ίδη ότι θα εισέλθη εις σύγχυσιν όλος ο κόσμος και θα φεύγη έκαστος για να κρυφθή εις τα όρη και άλλοι μεν  θ’ αποθνήσκουν από την πείνα και άλλοι θα λειώνουν ως το κερί από την πολλήν θλίψιν, χωρίς να υπάρχη ουδείς δια να δώση βοήθειαν;

          Όταν ίδη όλα τα πρόσωπα με δάκρυα και μετά μεγάλης επιθυμίας να ερωτούν τους ανθρώπους∙  μήπως ακούετει πουθενά επί της γης ο λόγος του Θεού; Και θα λαμβάνη την τρομεράν απάντησιν. Πουθενά. Λέγω και πάλιν. Ποίος θα δυνηθή να υπομείνη την ανυπόφορον εκείνην θλίψιν;

           Όταν ίδη την σύγχυσιν των λαών, οι οποίοι θα έρχωνται από τα πέρατα της γης και θα βλέπουν την θέα του ουρανού. Και θα ίδη ότι πολλοί θα προσκυνούν έμπροσθεν του Τυράννου και θα φωνάζουν μετά τρόμου, ότι συ είσαι ο Σωτήρ ημών.

          Όταν ίδη ότι η θάλασσα αναταράσσεται και η γη ξηραίνεται διότι οι ουρανοί δεν θα βρέχουν και τα φυτά θα μαραίνονται. Όλοι δε εκείνοι που είναι εις την ανατολήν θα φεύγουν δια την δύσιν εκ της πολλής δειλίας που θα τους καταλάβη. Ομοίως και αυτοί που είναι εις την δύσιν θα φεύγουν δια την ανατολήν μετά τρόμου πολλού.

       Τότε ο αναιδής αυτός όστις θα λάβη την εξουσίαν θ’ αποστείλη δαίμονα εις πάντα τα μέρη της γης και να φωνάζη μετά δυνάμεως ότι βασιλεύς μέγας ενεφανίσθη μετά δόξης και ελάτε να δήτε αυτόν.

         Ποίος λέγω θα είναι αυτός, όστις θα έχη αδαμάντινον ψυχήν ώστε να υπομείνη όλα αυτά τα σκληρά γεγονότα! Ποίος θα είναι ο άνθρωπος αυτός, ως προείπα, ώστε να τον μακαρίσουν όλοι οι Άγγελοι;

(Συνεχίζετε)

ΠΗΓΗ: "ΙΔΟΥ ΕΡΧΟΜΑΙ ΤΑΧΥ", ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΑΓΙΟΠΑΥΛΙΤΤΟΥ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ "Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ", ΑΘΗΝΑΙ (1976), Σελ.. 37-38


Πτολεμαΐδα 16 Δεκεμβρίου 2020