Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021

ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ: εὰν ἡ Ἑλλάς ἐνταχθῆ στὴν ΕΟΚ καὶ ἀνοίξουν τὰ σύνορα καὶ μαζευτοῦν ἐδῶ ὅλα τὰ καθάρματα τῆς Εὐρώπης καὶ Ἀμερικῆς ἡ Ἑλλὰς θὰ ἔλεγα καμμία σκληρά λέξι θὰ χάση τὴν Ἐθνικὴ καὶ θρησκευτικὴ ταυτότητά της…

Απὸ τὸ βιβλίο: «ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ» σελ. 32-36
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ 9 & ΤΟ 15 ἌΡΘΡΟ ΤΟΥ͂ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟ

Γατζιωσαν στην τηλεορασι μερικα υποκειμενα & απο εκει αυτα τα υποκειμενα ανεδεστατα, αντιδημοκρατικοτατα προσπαθουν να ενημερωσουν τον Ελληνικο λαο μονοπλευρως
…Η τηλεοραση καταργεῖται τὸ ἄσυλο. Καταργοῦνται τὰ πνευματικὰ σύννορα τῆς Πατρίδος. Καταργεῖται ἀκόμα ἕνα ἄλλο ἄρθρο τοῦ Συντάγματος, τὸ ὁποῖο ὁμιλεῖ, παρακαλῶ, περὶ τηλεοράσεως καὶ παρακαλῶ νὰ προσέξετε ἰδιαιτέρως.

Τὸ 15ο ἄρθρο τοῦ Συντάγματος λέει ὅτι· Ἡ τηλεόραση, τό λέω ἀργὰ γιὰ νὰ τὸ τυπώσετε, ἐπὶ ἴσης ὅροις, παρέχει εἰδήσεις καὶ πληροφορίες ἐπὶ παντῶς θέματος, δηλαδή: Ἡ τηλεόρασι πρέπει νὰ εἶνε ἀντικειμενική, διότι κάθε θέμα ἔχει τὰ ὑπὲρ καὶ τὰ κατά. Κάθε θέμα ἔχει τὰ ὄχι καὶ τὰ ναί. Γιὰ νὰ σχηματίση λοιπόν, αὐτὸς ὁ Ἑλληνικὸς λαός μίαν ὀρθὴν ἰδέα περί τῶν πραγμάτων πρέπει νὰ ἀκούση τὰ ὑπὲρ καὶ τὰ κατὰ. Τώρα ἡ τηλεόραση ἔγινε φέουδο, ἔγινε ὁργανο τοῦ ἐκάστοτε κυβερνοῦντος κόμματος…. Καὶ ἀπὸ τὴν τηλεόρασι δὲν ἀκοῦς καὶ δὲν βλέπεις τίποτε παρὰ μόνον αὐτὰ ποὺ συμφέρουν στὴν ἑκάστοτε κυβέρνησι.

Ἀλλὰ ἐγὼ δὲν εἰσέρχομαι στὴν ἐξέτασι ἂν καὶ κατὰ πόσον ἡ τηλεόρασι εἶνε ἀντικειμενική, ἐπὶ πολιτικῶν θεμάτων. Αὐτὸ εἶναι θέμα πολιτικόν. Ἐγὼ εἰσέρχομαι σὲ ἕνα ἄλλο θέμα καὶ λέω· ὅτι ὑπάρχουν θέματα μεγάλα στὸ ἔθνος καὶ δὲν ἀκούεται ἀπολύτως καμμία φωνή.

Γατζιώσαν στὴν τηλεόρασι μερικὰ ὑποκείμενα καὶ ἀπὸ ἐκεῖ αὐτὰ τὰ ὑποκείμενα άνεδέστατα, ἀντιδημοκρατικότατα προσπαθοῦν νὰ ἐνημερώσουν τὸν Ἑλληνικὸ λαό μονοπλεύρως.

Ἕνα θέμα θὰ σᾶς παρουσιάσω· Τὸ διαζύγιο.
Εἶνε μικρὸ θέμα τὸ διαζύγιο; Ἐπὶ δυό χρόνια συνεχῶς κάνει πλύσι ἐγκεφάλου ὑπὲρ τοῦ αὐτομάτου διαζυγίου. Οὐδεμία φωνὴ ἀκούσθη ποτὲ κατα τοῦ αὐτομάτου διαζυγίου. Ὅταν παρουσιασθήκανε οἱ ὑποκριταί καὶ εἴπανε: Νὰ ἔρθη καὶ κάποιος ἐκπρόσωπος ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο σὲ μιὰ τηλεοπτικὴ συνέντευξι νὰ συνομιλήσουμε, ἧταν ἕτοιμη ἡ Ἱερὰ Σύνοδος νὰ στείλη ἀντιπρόσωπο. Τοὺς λέω ὄχι. Νὰ μᾶς δώσουν καὶ ἐμᾶς 3 μῆνες τὴν τηλεόρασι, γιὰ νὰ μιλᾶη ἕνας κατὰ τοῦ διζυγίου καὶ μετὰ ἀπὸ 3 μῆνες θὰ παρουσιασθοῦμε. Θὰ εἴμεθα ἡλίθιοι τῶν ἡλιθίων ἐὰν πέσουμε σὲ τοιαύτη παγίδα. Αὐτοι μέν νὰ κάνουν 3 χρόνια πλύση ἐγκεφάλου τὸν ἑλληνικό λαό καὶ ἐμεῖς νὰ παρουσιασθοῦμε σὲ μιὰ ὥρα καὶ αὐτὴν ὄχι ἀκερέα, μὲ ἄλλους ἀντιπάλους τοῦ θέματος.
Ἀλλο θέμα εἶναι ἡ ΕΟΚ. Δὲν εἶναι μικρὸ ἡ ΕΟΚ. Εἶνε ἡ ἐνταξι τῆς Ἑλλάδος στὴν Εὐρωπαϊκη ἀγορά. Ὑπάρχουν μερικοὶ ποὺ λένε ἅμα μποῦμε στὴν Εὐρωπαϊκὴ ἀγορά, τὰ δολάρια θὰ τρέχουν στοὺς δρόμους, τὰ μάρκα θὰ κυλοῦνε καὶ τὰ φράγκα τa Γαλικὰ καὶ ὅλα τὰ νομίσματα θὰ κάνουν παράδεισο τὴν Ἑλλάδα ΕΟΚ=Παράδεισος καὶ ὄχι μόνο ἡ παρούσα γεναια, ἀλλὰ γεννεαί γενναιῶν, λές καὶ εἶνε τὸ 21, θὰ ἀπολαύσουν τὰ ἀγαθὰ ποὺ θὰ ἀνοίξουν τὶς πόρτες μὲ τὴν ἐνταξι τῆς Ἑλλάδος στὴν ΕΟΚ. Τρία χρόνια αὐτὰ λένε, δὲν ἀκούεται καμμία φωνὴ ἐναντίον τῆς ΕΟΚ! Καμία φωνὴ ἐνῶ ἡ ΕΟΚ θὰ εἶνε ὁ τάφος τῆς Ἑλλάδος. Θυμηθῆτε τὸν λόγο μου, θυμηθῆτε τὸν λόγο μου. Μολονότι αὐτὸ ἀκούγεται ἀπίστευτο ποὺ σᾶς λέω, διότι διὰ τῆς ΕΟΚ θὰ καταργηθοῦν τὰ σύννορα. Δὲν ἐξετάζω τὴν ἐνταξι τῆς Ἐλλάδος ἐξ ἀπόψεως ἐμπορικῆς, ἐξ ἁπόψεως οἰκονομικῆς, ἴσως νὰ ὑπάρχουν κάποιες ὁφέλειες σ᾽αὐτὰ, δὲν εἶμαι ἀρμόδος νὰ ἀποφανθῶ γι᾽αὐτὰ ένα γνωρίζω, εὰν ἡ Ἑλλάς ἐνταχθῆ στὴν ΕΟΚ καὶ ἀνοίξουν τὰ σύνορα καὶ μαζευτοῦν ἐδῶ ὅλα τὰ καθάρματα τῆς Εὐρώπης καὶ Ἀμερικῆς ἡ Ἑλλὰς θὰ ἔλεγα καμμία σκληρά λέξι θὰ χάση τὴν Ἐθνικὴ καὶ θρησκευτικὴ ταυτότητά της… Θὰ εἴμεθα ἀπ᾽ ὅλα Ἕλληνες μόνο δὲν θὰ εἴμεθα… Ἡ Ἑλλὰς θὰ γίνη, με συγχωρεῖτε, θὰ ἔλεγα μιὰ σκληρὰ λέξι, ἡ Ἑλλάς θὰ γίνη, ἐπειδὴ εἶστε ευσκαδάλιστη δὲν τὴν λέγω, ἡ Ἑλλὰς θὰ γίνη διεθνὲς πορνεῖο…