Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2022

Έκτακτη επιστολή διαμαρτυρίας, Αγιορειτών της ερήμου, κατά της βλασφημίας του Ηλία Μόσιαλου.

 


ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ.

20.12.2021//2.1.2022.

ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ.

Εἰς τό Ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ γίου Πνεύματος.

μήν!

Κατά καιρούς ἐμφανίζονται κάποιοι πού διακατέχονται ἀπό θρησκευτικό ρατσισμό καί βλάσφημο στόμα. Ἐκχέουν  ὡς ἰός ἀσπίδος τό περίσσευμα τῆς καρδιᾶς τους καί μετά, σάν τούς διάττοντες ἀστέρες ἐξαφανίζονται ἀπό τό στερέωμα, χωρίς νά ἐμφανιστοῦν πλέον ποτέ.

Ἐμεῖς δέν πρέπει νά μένωμε ἀμέτοχοι προτιμῶντες τήν ἀφωνία, γιατί ἡ σιωπή εἶναι συμμετοχή.

Αὐτοί πρέπει νά στηλιτεύονται γιά νά συστέλλονται, ὅσοι τουλάχιστον δέν ἔχασαν καί τό ἐλάχιστο ὑπόλοιπο τοῦ σεβασμοῦ στόν ἄλλον.

Περιῆλθε εἰς γνῶσιν μας ἡ βλάσφημη γελοιογραφία τοῦ πρώην ὑπουργοῦ καί νῦν ἐκπροσώπου τῆς Ἑλληνικῆς Κυβέρνησης σέ διεθνεῖς ὀργανισμούς γιά θέματα διαχείρισης τοῦ Κορωνοϊοῦ, Ἠλία Μόσιαλου  πρός τό Πανάγιο πρόσωπο τῆς Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας, τῆς πνευματικῆς μητέρας πάντων τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.

Ἐξέχεεν τόν ἰόν (=τό δηλητήριο) ὁ ὄφις...

Παρουσίασε τήν Ὑπέραγνη Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία ὡς πόρνη.

«Αὐτό ποιός θά τό ἀνεχόταν μέ σιωπή;»                                                                                                        ( Ἁγ. Γρηγ.Παλαμᾶ ΕΠΕ Τόμος 2 σέλ. 423).

«Τί ἐντροπή! Ὁ σοφός ἐπειδή εἶναι σοφός, γίνεται ἀθλιώτερος τῶν ἀσόφων ἐπειδή δέν χρησιμοποίησε κατάλληλα τό δοσμένο σ' αὐτόν τάλαντο τῆς γνώσεως...»                  ( Ἁγ.Γρηγ.Παλαμᾶ ΕΠΕ Τόμος Β σέλ.467).

 Ὁ Ἁγιος Ἰσίδωρος ὁ Πηλουσιώτης ἔστειλε ἕνα ἐλεγκτικό γράμμα σ' ἕνα προβληματικό στρατιώτη ὀνόματι Ἠσαϊα.

Αὐτό ταιριάζει ἀπόλυτα καί στό προκείμενο Ἠλία.

«Ὅπως οἱ εἰλικρινεῖς καί φλογεροί ἐραστές τῆς σωφροσύνης ἀπό τή δική τους ἁγνότητα, ἐκφράζουν πολλές φορές καθαρή γνώμη καί γιά τούς ἄλλους πού δέν εἶναι τέτοιοι, καί νομίζουν πώς κανένας δέν εἶναι ἀκόλαστος, ἔτσι καί αὐτοί πού εἶναι λυσσασμένοι ἀπό τόν οἶστρο τῆς ἀσέλγειας, ἕνας ἀπό τούς ὁποίους, ὅπως λένε, εἶσαι καί σύ, ὁρμώμενοι ἀπό τή δική τους φιληδονία, ἰσχυρίζονται ὅτι εἶναι τέτοιοι καί πού δέν εἶναι τέτοιοι. Γιατί ὁ καθένας, ἀπό τόν  ἑαυτό του ἐκφέρει τή γνώμη του καί γιά τούς ἄλλους.                                                   

(ΕΠΕ Τόμος 3 σέλ.359).

Μήπως ἔτσι, λοιπόν, ἐξηγεῖται ἡ ἀναίδειά του; Μήπως μία ἀπό τίς αἰτίες εἶναι καί ἡ φιληδονία του;  ἤ ἡ ὑποτίμηση τῆς πίστης τῶν ἄλλων;  Ἠ μήπως ἡ μισαλλοδοξία;    ὅλα αὐτά;

Δυστυχῶς, αὐτά εἶναι τά ἀποτελέσματα τῶν χαμερπῶν ἀνθρώπων πού ζοῦν διαρκῶς συγκύπτοντες, μή δυνάμενοι ἀνακῦψαι εἰς ὕψος εἰς τό παντελές». (πρβλ Λούκ.13,11).

Ἡ ἐκ Παρθένου σύλληψις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, χωρίς τή συνάφεια ἀνδρός, εἶναι ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα θαύματα, πού μέ καμάρι σαλπίζομε στά πέρατα τῆς οἰκουμένης.

Προφητεύτηκε ἀπ΄ τούς «ὁρῶντες», τους προφῆτες.

 Ἄς προσέλθει ὁ μεγαλοφωνότατος  Ἠσαϊας ὁ προφήτης : «διά τοῦτο δώσει Κύριος αὐτός ὑμῖν σημεῖον . ἰδού ἡ παρθένος ἐν γαστρί ἕξει, καί τέξεται υἱόν καί καλέσεις τό ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ».  (Ἠσαϊου 7,14).

Ξεκάθαρη καί καταπληκτική προφητεία.

 Ἐντυπωσιακό σημάδι :  Παρθένος θά συλλάβει ὑπερφυσικά.

 Ἄς προσέλθει καί ὁ ἕτερος μεγάλος ἐκ τῶν προφητῶν, Ἰεζεκιήλ : «ἡ πύλη αὕτη κεκλεισμένη ἔσται . οὐκ ἀνοιχθήσεται  καί οὐδείς μή διέλθει δι΄αυτής, ὅτι Κύριος ὁ Θεός Ἰσραήλ εἰσελεύσεται δι' αὐτῆς, καί ἔσται κεκλεισμένη». (  Ιεζ.44,2).

 Ἄς πᾶμε στήν ἀρχή τῶν αἰώνων.

 Ὁ Ἀδάμ ἔρχεται στήν ὕπαρξη ΧΩΡΙΣ ΓΕΝΝΗΣΗ. Πλάστηκε ἀπ΄τον πηλό. Ἡ Εὔα προῆλθε ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΣ. Ὑπέρλογο, ὑπερφυσικό καί αὐτό. Οἱ δυό αὐτές γεννήσεις ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ.

Αὐτά δέχεσαι ὅτι ἔγιναν καί ὅτι εἶναι πάνω ἀπό κάθε λογική. Γιατί, λοιπόν, σέ κάνει ἐπιφυλακτικό ἡ ἐκ Παρθένου γέννηση; «Ἔπρεπε ἄρα νά ἑτοιμασθεῖ κάτω μητέρα τοῦ πλάστη γιά τήν ἀνάπλαση ἐκείνου πού εἶχε συντριβεῖ, κι αὐτή νά εἶναι παρθένος, ὥστε ὅπως ἀπό παρθένα γῆ πλάστηκε ὁ πρῶτος ἄνθρωπος, ἔτσι καί ἀπό παρθενική μήτρα νά πραγματοποιηθεῖ ἡ ἀνάπλαση καί καμμιά παρέμβαση ἡδονῆς οὔτε νόμιμη, οὔτε καί νά ἐπινοηθεῖ στή γέννηση τοῦ δημιουργοῦ». (Ἁγ.Φωτίου Πατρ.Κων/πόλεως ΕΠΕ Τόμος 12 σέλ.267,269).

Γιά νά φανεῖ τό μέγεθος τοῦ θράσους τοῦ προαναφερθέντος βλάσφημου, σημειώνομε ὅτι ὀνείδισε ὄχι μόνο τήν πίστη τῶν Χριστιανῶν ἀλλά καί τή θρησκεία τῶν πιστῶν τοῦ Ἰσλάμ.

Δέν χρειαζόμεθα συνήγορο γιά τήν ἀλήθεια,  ὅμως διά τοῦ λόγου τό ἀληθές, ἄς παρουσιαστοῦν καί δυό ἀπό τά ἐδάφια τοῦ Κορανίου.

 «Καί (θυμήσου) αὐτήν πού φύλαξε τήν ἁγνότητά της. Ἐμφυσήσαμε μέσα της ἀπό τό Πνεῦμα Μας (μέ τόν ἄγγελο) καί κάναμε αὐτήν καί τό γιό της ἕνα ( ἄξιο θαυμασμοῦ) Σημεῖο γιά ὅλους τούς λαούς». (Σοῦρα 21 ἔλ-Ἐνπιγιά 91).

 «Κι ἐκείνη ρώτησε : «Ὦ! Κύριε μου! Πῶς εἶναι δυνατό ν' ἀποχτήσω παιδί, ἐνῶ κανείς ἄνδρας δέν μέ πλησίασε;» Εἶπε: «Ἔτσι θά γίνει, ὁ Ἀλλάχ δημιουργεῖ ὅ,τι θελήσει. Ὅταν σχεδιάσει κάτι, διατάζει καί λέγει, «Γενηθήτω καί γίνεται». ( Σοῦρα 3  Ἄλ Ἰμράν 47).

(Οἱ παραπομπές τοῦ Κορανίου εἶναι ἀπό τήν  Ἔκδοση τοῦ συγκροτήματος Βασιλιᾶ Φάχντ. Ἐκτύπωση Μεδίνα-Σαουδικῆς Ἀραβίας, τό ἔτος 1418 Ἐγίρας [ 1997 μ.Χ.]).

Ἄρα ΚΑΙ τό Κοράνι θεωρεῖ  τή μητέρα τοῦ   ʿĪsā  ( Ἰησοῦ Χριστοῦ) ΠΑΡΘΕΝΟ καί ὅτι συνέλαβε μέ ὑπερφυσικό τρόπο. 

Ἔτσι ὁ προαναφερθείς ἀσεβής καί βλάσφημος εἰρωνεύτηκε καί τόν Χριστιανισμό καί Μουσουλμανισμό, ἀλλά καί τόν Ἰουδαϊσμό ὡς πρός τήν Παλαιά Διαθήκη.

 Ὕστερα ἀπό ὅλα αὐτά, γιά ποιό λόγο ἄραγε διέσπειρε αὐτό το  ἀσεβέστατο μήνυμα μέ τό ὁποῖο γνώριζε ὅτι θά προκαλέσει τό θρησκευτικό συναίσθημα ;

Παρά τίς πρῶτες ἀντιδράσεις ἐναντίον του, δέν εἴδαμε τόν χλευαστή νά ζητήσει δημόσια συγνώμη. Αὐτό σημαίνει ὅτι διακατέχεται ἀπό θρησκευτικό ρατσισμό καί ὡς ἐκ τούτου θεωρεῖ κατόρθωμα τόν ἐμπαιγμό τῆς πίστης ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων.

 Ὁ πολιτικός κόσμος νά πάρει θέση γιά τήν ἀνίερη αὐτή προσβολή τῆς πίστης Χριστιανῶν, Μουσουλμάνων καί Ἑβραίων.

Θά περιμένουμε τήν ἴδια ἄμεση ἀνταπόκριση-ἀντίδραση μέ αὐτήν πού ὁ πολιτικός κόσμος ἔχει ἐπιδείξει στό πρόσφατο παρελθόν γιά τά δικαιώματα ἄλλων θρησκευτικῶν κοινοτήτων.

 Ἡ κυβέρνηση νά τόν ἀποπέμψει, νά ζητήσει τήν παραίτησή του, γιά νά μή χρεωθεῖ συνηγορῶντας μέ τήν ἔνοχη ἀνοχή καί σιωπή της, ὅτι ὑποθάλπει ἤ ἐνθαρρύνει τόν θρησκευτικό ρατσισμό.

Ἐτσι θά σταματήσει ὁ ἀσεβής νά «παίζει ὅπου δέν χωρεῖ παιχνίδι καί ὑβριολογεί ἀχαλίνωτα σέ φρικτά καί σεβάσμια». ( Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ ΕΠΕ Τόμος 2 σελ.479).

Δόξα τῷ τρισυποστάτῳ Θεῷ ἡμῶν.

Ἁγιορείτικη φωνὴ τῆς ἐρήμου.