Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022

Μεταμοσχεύσεις και Εγκεφαλικός θάνατος: Θεολογική και Ιατρική παρέμβασις. Αρχιμ.- Ιατρού κ.Λουκά Τσιούτσικα - Πρ. Στεφάνου Στεφοπούλου - Μον. Δαμασκηνού Αγιορείτου

  “Γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν, καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς” (Ἰω. η΄ 32)
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΙΣ

Υπό ΑρχιμΛουκά Τσιούτσικα Πρωτοπρεβυτέρου Στεφάνου Στεφοπούλου Μοναχού Δαμασκηνού Αγιορείτου
  

Είναι γνωστόν ότι η εντυπωσιακή πρόοδος που επέτυχε η σύγχρονη ιατρική επιστήμη σε θέματα που έχουν σχέση με την αρχήτην πα­ράταση ή το τέλος της ζωής του ανθρώπουόπως π.χη υποβοη­θούμενη αναπαραγωγήη κλωνο­ποίησηοι πειραματισμοί σε εμβρυ­ϊκά βλαστοκύτταραοι μεταμο­σχεύσειςως και τα συναφή θέμα­τα του λεγομένου εγκεφαλικού θανάτου και της ευθανασίαςδημι­ουργούν πληθώρα από θεολογικάηθικάκοινωνικάνομικά και επι­στημονικά διλήμματα.

Με τα θέματα αυτά ασχολήθηκε η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Βιοη­θικής της Εκκλησίας της Ελλάδος σε μία επαινετή προσπάθεια διαφωτίσεως της ελληνικής κοινωνί­αςΠολλές από τις θέσεις της Επι­τροπήςιδιαίτερα αυτές για τις με­ταμοσχεύσεις και τον εγκεφαλικό θάνατοδεν μας αναπαύουνγιατί δεν συμφωνούν με την εκκλησια­στική μας συνείδησηόπως αυτή διαμορφώθηκε από τη μελέτη του ευαγγελικού και πατερικού λόγουαλλά και με βασικές ιατρικές θέ­σειςπου ίσχυαν επί αιώνες και ισχύουν ακόμηΘεωρούμε γιαυτό επιβεβλημένο να φωτίσουμε και από άλλη πλευρά τα θέματα αυτάως μικρή συμβολή στην αντιμετώ­πιση των βιοηθικών διλημμάτωνκαταγράφοντας μερικές βασικές θεολογικές και ιατρικές θέσεις.

Α'. Θεολογικές ανθρωπο­λογικές θέσεις
1. Κατά τη διδασκαλία της Εκ­κλησίας ο άνθρωπος κατά την φύση του είναι σύνθετομεικτόόνΠλά­σθηκε κατ’ εικόνα και ομοίωσιν του Θεού και αποτελείται από την ψυ­χήπου συνιστά το πνευματικό μέ­ρος του ανθρώπου και τον εντάσσει στον πνευματικό κόσμοκαι από το σώμαμε το οποίο εντάσσεται στον υλικόαισθητό κόσμο
 Είναι μείξη και κράση πνεύματος και ύλης«σύνδεσμος της ορατής και αορά­του φύσεως»Και το μεν σώμα είναι υλικόσύνθετο και φθαρτόη δε ψυ­χή είναι «ουσία ζώσααπλήασώμα­τοςσωματικοίς οφθαλμοίς κατοικείαν φύσιν αόρατοςλογική τε και νοεράασχημάτιστος... αθάνα­τος» (ΑγΙωάννης Δαμασκηνός). 
Επομένως η ψυχή του ανθρώπου δεν είναι απλή βιολογική ενέργεια του σώματοςόπως είναι των ζώωντα οποία για τον λόγο αυτό είναι θνητόψυχαδεν επιβιώνουν μετά τον σωματικό θάνατοαλλά είναι ουσία αθάνατη με δική της ενέρ­γειαΟ θάνατος δεν είναι παντελής εξαφάνιση του όλου ανθρώπουάλλα χωρισμός της ψυχής από το σώματο οποίο στη συνέχειαως σύνθετοφθείρεται και διαλύεταιενώ η ψυχή εξακολουθεί να υπάρ­χει και να ενεργεί· «Ούχ η ψυχή εστιν η αποθνήσκουσααλλά δια την ταύτης αναχώρησιν αποθνήσκει το σώμα» (ΜΑθανάσιος).

2. Σχετικά με τον χρόνο της ενώ­σεως της ψυχής και του σώματος η Εκκλησία δέχεται ότι δημιουργούνται συγχρόνως· «Άμα δε το σώμα και η ψυχή πέπλασταιου το μεν πρώτοντο δε ύστερον» (ΑγΙωάννης Δαμασκηνός). Αυτό ισχύει και για την πλάση κάθε νέου ανθρώ­που· το σώμα και η ψυχή συνυπάρ­χουν «εξ άκρας συλλήψεως»Συνεπώς το έμβρυο είναι πλήρης άνθρωποςεκ ψυχής και σώματοςκαι πριν από τον σχηματισμό και τη λει­τουργία του εγκεφάλουΑυτό κα­ταδεικνύει ότιόχι μόνο ο εγκεφα­λικός θάνατος άλλα και η παντελής έλλειψη του εγκεφάλου δεν συνε­πάγονται ότι ο ευρισκόμενος στις καταστάσεις αυτές άνθρωπος παύ­ει να είναι έμψυχο και ζωντανό όν.

3. Σχετικά με το που βρίσκεται και πως ενεργεί η ψυχή οι Πατέρες της Εκκλησίας διδάσκουν ότι η ψυ­χή δεν εδρεύει σε συγκεκριμένο όργανοαλλά ευρίσκεται σε όλα τα σημεία του σώματοςζωοποιούσα και κινούσα τα μέληΚατά τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά η ψυχή «συνέχουσα το σώμαω και εκτίσθηπανταχού του σώματός εστίνουχ ως εν τόπω ουδ' ως περιεχομέ­νηαλλως συνέχουσά τε και περιέ­χουσα και ζωοποιούσα τούτοκατεικόνα και τούτέχουσα Θεού»κα­τά δε τον Άγιο Ιωάννη Δαμασκηνό «οργανικώ κεχρημένη σώματι και τούτω ζωής αυξήσεώς τε και αισθήσεως και γεννήσεως παρεκτική».

4. Βιολογική ζωή χωρίς την ύπαρξη της ψυχής μέσα στο σώμα δεν νοείταιΣτην περίπτωση απο­κοπήςκαταστροφής ή νεκρώσεως ενός ζωτικού οργάνουοπότε ο άνθρωπος επιβιώνει με υποστηρικτικές ενέργειεςεξακολουθεί η ψυχή να παραμένει συνδεδεμένη με το σώμα και να ενεργεί σε άλλα σωματικά όργαναΣτην κατάσταση του εγκεφαλικού θανάτου η ιατρι­κή κατορθώνει με τη βοήθεια της τεχνολογίας να διατηρεί τη βιολο­γική ζωήαφού ο υπόλοιπος οργα­νισμόςπλην του εγκεφάλουλει­τουργείΗ διατήρηση της βιολο­γικής ζωής προϋποθέτει την ύπαρξη της ψυχής μέσα στο σώμα και δείχνει ότι δεν λύθηκε ακόμη ο με­ταξύ τους δεσμόςδεν επισυνέβη δηλαδή οριστικώς και καθολοκλη­ρίαν ο θάνατοςΣυνεπώς η διακο­πή της υποστηρικτικής λειτουρ­γίαςακόμη και με την συγκατάθε­ση του ασθενούςπολύ περισσότε­ρο η λήψη οργάνων για μεταμό­σχευση από τους «εγκεφαλικά νεκρούς»αποτελούν ενεργητική πρόκληση θανάτουη οποία κατά την κανονική παράδοση της Εκ­κλησίας ισοδυναμεί με φόνοκαι μάλιστα ασθενούς και ανυπερα­σπίστου ανθρώπου καταναλογίαν προς την έκτρωση των εμβρύων.
5. Ειδικώτερακατά τον Άγιο Μά­ξιμο τον Ομολογητήη ψυχή φανερώνεται με το να ενεργεί πάνω στα μέλη του σώματοςανάλογα με την δυνατότητα που έχουνΚάθε σω­ματικό όργανο δέχεται εκείνη την ψυχική ενέργειατην οποία εκ φύ­σεως έχει τη δύναμη να εκφράσειΌταν δε κάποιο όργανο υποστεί βλάβηαπλώς παύει να εκφράζεται η αντίστοιχη λειτουργία της ψυχής. Έτσιόταν στον εγκεφαλικό θάνα­το το νευρικό σύστημασε ποικίλο βαθμόδεν λειτουργείδεν μπο­ρούμε βέβαια να αντιληφθούμε τις σκέψεις ή τα συναισθήματααυτό όμως δεν αποκλείει την ύπαρξή τους στο χώρο της ψυχήςΤο πε­ριεχόμενο της συνείδησης παρα­μένειέστω και αν υπάρχει αδυνα­μία να εκφρασθείΣτον «εγκεφαλι­κά νεκρό» καταργείται μεν ο προφορικός λόγοςόχι όμως ο ενδιάθετοςούτε οι άδηλοι λόγοιΜε άλλα λόγιασυνεχίζει να «εργάζε­ται» η νοερά του ενέργεια.

6. Κατά τον Άγιο Ιωάννη Δαμα­σκηνό μέρος της ψυχής«το καθαρώτατον»είναι ο νουςτου οποίου η μεν ουσία ευρίσκεται στην σαρκι­κή καρδιάχωρίς να περικλείεται από αυτήν σαν σε αγγείοούτε πο­λύ περισσότερο να ταυτίζεται με αυτήναλλά απλώς την χρησιμο­ποιεί ως όργανο και όχημαη ενέρ­γειά του όμως στον πεπτωκότα άνθρωπο ευρίσκεται στον εγκέφα­λο· στον κατά φύσιν άνθρωπο πρέ­πει να επανέλθει η ενέργεια του νου στην ουσία τηςστην καρδιάώστε να παύσει η διάχυσηνα ενο­ποιηθεί ο άνθρωποςγια να μπορέ­σει να ενωθεί με το Θεό.

7. Αυτή η πνευματική καρδιά«ο κρυπτός της καρδίας άνθρωπος» (ΑπΠέτρος), είναι ο χώρος στον οποίο αναπτύσσεται όλη η πνευμα­τική ζωή του ανθρώπουεκεί ενοικεί η Χάρις του Θεούδια να τον κα­ταστήσει «ναόν του Αγίου Πνεύμα­τος» (ΑπΠαύλος). Εκεί ουσιώνεται και υποστασιοποιείται το ανθρώπινο πρόσωποτο οποίο ολο­κληρώνεται,  όταν ο άνθρωπος φθάσει στο «καθομοίωσιν»Είναι προφανέςότι η εσωτερική αυτή πνευματική ζωή του ανθρωπίνου προσώπουζωή συνειδητή και χα­ρισματικήμπορεί να είναι ανεξάρ­τητη από τον εγκέφαλο και τις λει­τουργίες του.

8. Η προς τους ανθρώπους χρι­στιανική αγάπη είναι ανιδιοτελήςσυνειδητήκαι έχει τον χαρακτήρα της θυσίαςΔεν εκτιμάται με την αντικειμενική αξία του προσφερο­μένου ή με την αξία που έχει αυτό για τους αποδέκτες τουαλλά με το πόσο στοιχίζει στον δότη η προ­σφορά τουσύμφωνα και με όσα δι­δάσκει ο Χριστός για το δίλεπτο της χήραςμε το εάν δηλαδή στε­ρείται κανείς κάτι που του είναι χρήσιμοεάν θυσιάζει κάτι χρήσιμο αυτόςγια να ωφεληθεί ο άλλος 
Εάν όμως ο «εγκεφαλικά νεκρός» είναι νεκρόςη προσφορά των οποιωνδήποτε οργάνων του στε­ρείται του χαρακτήρα της αγάπηςεφόσον αυτή δεν του στοιχίζει τί­ποτεγιατί προσφέρει άχρηστα γιαυτόν όργαναδεν στερείται ούτε θυσιάζει κάτι χρήσιμο για τον εαυ­τό τουΠρόκειται για πράξη συμ­φεροντολογικήιδιοτελή και εγω­ιστικήδιότι περιμένει κανείς αμοι­βές και ανταπόδοση εκ μέρους του Θεούχωρίς να στερηθεί ή να θυ­σιάσει κάτι από τον εαυτό του
 Αν­τίθετα οι αρετές της θυσίας και της αγάπης προς τον πλησίον εφαρμό­ζονται απόλυτα στην προσφορά οργάνων από ζώντες δότεςόταν πρόκειται για διπλά όργανα και ιστούςΠροσφέρουν τότε θυσιάζοντες και ελαττούμενοι.

9. Δεν υπάρχει μέχρι σήμερα απόλυτη ομοφωνία των ιατρών διε­θνώς για τον «εγκεφαλικό θάνατο»Πολλοί ιατροί έχουν αναπτύξει έγκυρη και συγκροτημένη επιχει­ρηματολογίαπερί του ότι ο «εγ­κεφαλικός θάνατος» δεν συνιστά τον βιολογικό θάνατοΗμπορεί κα­νείς να υποκαταστήσει το θέλημα του Θεού ή να παρεμποδίσει την θαυματουργική επέμβαση των Α­γίων προς επανόρθωση και θερα­πεία οποιασδήποτε σωματικής βλάβηςακόμη και εγκεφαλικήςΘα δε­χθεί και θα νομιμοποιήσει η Εκκλη­σία έναν διαφορετικό θάνατο από αυτόν πού διδάσκει επί αιώνεςστηριζόμενη στην Αγία Γραφή και στην Πατερική Παράδοσηπαρα­συρόμενη από επισφαλείς παραδο­χές και προσβάλλουσα το «φοβερώτατον μυστήριον του θανάτου»;

10. Η Χριστιανική Ηθικήδε­χόμενη την αλήθεια ότι κύριος της ζωής και του θανάτου είναι μόνον ο Θεόςεπαινεί κάθε ιατρική προσπά­θειαυπέρ της θεραπείας των πά­σης φύσεως ασθενειών· πιστεύουσα ότι η ζωή είναι αγαθό υπέρτατης αξίαςπεριμένει από τους ιατρούς να εργάζονται μέχρι τέλους προς διάσωση της ζωής κάθε ανθρώπουέστω και ανιάτως πάσχοντος και υποφέροντος από τους πόνουςέστω και εάν έχουν νεκρωθεί ζωτι­κά του όργαναόπως ο εγκέφαλοςΗ ασθένεια και ο πόνος παίζουν σπουδαίο παιδαγωγικό και σωτηριώδη ρόλο και πρέπει να αντιμε­τωπίζονται με υπομονή και εμπι­στοσύνη στο θέλημα του Θεού

11. Η έννοια της «εικαζομένης συναινέσεως» του ασθενούς απο­τελεί αυθαίρετη κατάλυση της ε­λευθερίας του ανθρωπίνου προσώ­πουΠροβληματική επίσης είναι η κατοικονομίαν αποδοχή της «συγ­γενικής εικαζομένης συνειδήσε­ως» και μάλιστα με αγιογραφική θε­μελίωση (ΑΤιμ. 5,8)· η επίκληση λό­γων οικονομικώνσυναισθηματικής φορτίσεωςκόπωσης και «ιεράς» συγγενικής μέριμνας δεν έχει καμμία πνευματική θεμελίωση.

12. Εκτιμούμε ότι η βεβιασμένη προσπάθεια της Εκκλησίας να διατυπώνει θέσεις σε όλες τις επιστη­μονικές εξελίξειςπριν συμφωνή­σουν μάλιστα μεταξύ τους οι επι­στήμονεςοδηγεί σε επικίνδυνη τροχιά εκκοσμίκευσηςΗ κοινωνι­κή ευποιίαμε τη κοσμική της μορ­φήθα την οδηγήσει στη δημιουρ­γία εκκλησιαστικών μεταμοσχευτικών κέντρων ή «στρατηγικών συμμαχιών» με κρατικούς και άλ­λους φορείςμε αναπόφευκτη την εξάρτησή της από ιδιοτελή συμφέ­ροντα και επιδιώξειςΑυτή η εκκοσμίκευση θα οδηγήσει σε περαιτέ­ρω αμφισβήτηση των ηθικών φρα­γμώνσε σχετικοποίηση των αφθάρτων και αιωνίων αληθειών με την θεοποίηση της επιστημονικής έρευνας και σε υποκατάσταση της Ορθόδοξης από την «μηχανιστική ανθρωπολογία».


ΒΙατρικές θέσεις
1. Η έννοια του εγκεφαλικού θα­νάτουη οποία το πρώτον εισήχθη στην ιατρική ορολογία και πρακτι­κή το 1968 από την επιτροπή του Harvardκαι τα κριτήρια διαγνώσε­ώς του είναι μεταβαλλόμενα με τά­ση περιορισμού τουςΈτσι αρχικά περιελάμβανε την κατάπαυση των λειτουργιών όλου του νευρικού συστήματοςκεντρικού και περι­φερικούΤο 1981 η επιτροπή εμπειρογνωμόνων  του   Προέδρου των ΗΠΑ με τον ενιαίο ορισμό του θανάτου περιόρισε την έννοιά του στη μη αναστρέψιμη παύση όλων των λειτουργιών ολοκλήρου του εγκεφάλουενώ από το 1973 στη ΜΒρετανία και από το 1985 στην Ελλάδα γίνονται αποδεκτά τα κρι­τήρια της Minnesotaμε τα οποία ο εγκεφαλικός θάνατος περιορίζε­ται στη μη αναστρέψιμη βλάβη του εγκεφαλικού στελέχους.

2. Οι λόγοι αντικαταστάσεως των κλασικών κριτηρίων προσδιορισμού του θανάτουπου ήσαν η μη αναστρέψιμη διακοπή της ανα­πνευστικής και καρδιακής λει­τουργίαςμε το κριτήριο του εγκε­φαλικού θανάτου ομολογείται απ­ερίφραστα από την επιτροπή του Harvard πως ήταν αότι οι εγκεφαλικώς νεκροί ασθενείς αποτελούν «φορτίο» για τους οικείους και τα νοσοκομεία και β) ότι εάν εξακο­λουθούσαν να ισχύουν τα παλαιά κριτήρια του ορισμού του θανά­του, θα ήταν δύσκολη η απόκτηση οργάνων για μεταμοσχεύσεις.

3. Η έννοια και τα κριτήρια του εγκεφαλικού θανάτου ορίζονται αυθαίρετα· αυθαίρετη είναι επίσης και η διάγνωσή του, και πολλές φο­ρές επισφαλής, με αποτέλεσμα πε­ριπτώσεις ασθενών που χαρακτηρίστηκαν εγκεφαλικώς νεκροί να αποδειχθεί εκ των υστέρων ότι δεν ήταν τέτοιοι στην πραγματικότητα.

4. Σε εγκεφαλικώς νεκρούς επι­τελούνται πολλές λειτουργίεςό­πως· αη καρδιά πάλλει αυτομά­τως, β) οι πνεύμονες ανταλλάσ­σουν το Oκαι το CO2, γσυνήθως υπάρχει επαρκής αγγειακός τό­νοςδμερικές φορές η χορηγούμενη τροφή πέπτεται από το γαστρεντερικό σύστημαετα κύτταρα αφομοιώνουν τις θρεπτι­κές ουσίεςσττο αίμα κυκλοφορεί και απομακρύνει τα μεταβολικά προϊόντα από τα κύτταραζτο ήπαρ αποτοξινώνει το αίμαηοι νεφροί διατηρούν το ισοζύγιο των υγρών και των ηλεκτρολυτώνθτο ανοσοποιητικό σύστημα καταπο­λεμεί τις λοιμώξειςιορισμένοι ενδοκρινείς αδένες εξακολου­θούν να λειτουργούν 
Όλα αυτά καθώς και η περίπτωση των εμβρύωνστα οποία δεν έχει ακόμη σχη­ματισθεί ο εγκέφαλοςδείχνουνσαφώς ότι και χωρίς τον εγκέφαλο το σώμα μπορεί να είναι ζωντανός βιολογικά οργανισμός.

 5. Η συνείδηση (με την ιατρική έννοιαδιακρίνεται στην εγρήγορση και στο περιεχόμενό τηςη ελαττωμένη δε εγρήγορση εμπο­δίζει την εκτίμηση του περιεχομέ­νου της συνείδησηςΕπομένως στις περιπτώσεις εγκεφαλικού θα­νάτουστις οποίες έχει κατασταλεί η εγρήγορσηδεν μπορεί να λεχθεί (τουλάχιστον προς το παρόντίπο­τε για το περιεχόμενο της συνεί­δησηςΤο να θεωρούνται δε νε­κροί αυτοί πού ευρίσκονται σε θε­ωρούμενη μόνιμη απώλεια της συνείδησηςθα μπορούσε να οδη­γήσει στην φρικτή κατάστασητέ­τοιοι άνθρωποι να θάπτονται ή να καίγονταιενώ αναπνέουν με τη δι­κή τους αυτόματη αναπνευστική λειτουργία.

Συμπέρασμα
Συμπερασματικά και με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν:
α) Διαπιστώνουμε ότι ο εγκεφα­λικός θάνατος είναι μία κατάσταση εννοιολογικώς και διαγνωστικώς ρευστήόλο δε και περισσότερο αμφισβητούμενηΜάλλον πρόκει­ται για κλινικό κατασκεύασμα που εξυπηρετεί την αποσυμφόρηση των μονάδων εντατικής θεραπείας και την απόκτηση οργάνων για με­ταμόσχευση..

β) Και αν ακόμη ημπορούσε να διαγνωσθεί αναμφισβήτητα ολοσχερής καταστροφή του εγκεφά­λουαυτό δεν ταυτίζεται με τον σωματικό θάνατο.

γ) Εφόσον η εσωτερική συνει­δητή ζωή και το πρόσωπο διατηρούνταιόπως οι Χριστιανοί πι­στεύουμεκαι μετά το θάνατο του συνόλου σώματοςδεν έχουμε κανένα λόγο να δεχθούμε ότι αυτά παύουν να υπάρχουν επί νεκρώσε­ως μόνο του εγκεφάλου (εγκεφα­λικού θανάτου).

δ) Επομένως επί εγκεφαλικού θανάτου δεν τίθεται θέμα συνειδη­τής ζωής και προσώπου αλλά το μόνο θέμα είναι εάν εξακολουθεί να υπάρχει η συνάφεια ψυχής και σώματος η οποία όμως (διατήρηση της συνάφειας) καταδεικνύεται από τη ζωή του υπολοίπου σώματος.

ε) Γενικώς είμαστε υπέρ των με­ταμοσχεύσεων. Επειδή όμως θεωρούμε τους ευρισκομένους στην κατάσταση του «εγκεφαλικού θα­νάτου» ασθενείς και όχι νεκρούς, σεβόμενοι πλήρως την ιερότητα, ίσως και κρισιμότητα για το αιώνιο μέλλον, των τελευταίων στιγμών της εντεύθεν του τάφου ζωής των δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με την από αυτούς αφαίρεση προς μεταμόσχευση των ζωτικών τους οργάνων
Η μόνη ηθικά και κοι­νωνικά αδιάβλητη περίπτωση δω­ρεάς οργάνων για μεταμόσχευση είναι η από υγιείς δότες μετα­μόσχευση ιστών ή ενός από τα δι­πλά όργανα, προκειμένου δε περί ασθενών ή τραυματιών δοτών η μεταμόσχευση όσων μπορούν να μεταμοσχευθούν μετά την μόνιμη παύση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας.


 alopsis.gr