Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022

Ο ΑΣΕΒΕΣΤΑΤΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ.. καίτοι Καθηγητὴς τῆς Θεολ. Σχολῆς Θεσσαλονίκης…


 


Ἀκτιβιστὴς ἢ Ἀρχιεπίσκοπος ὁ Σεβ. Ἀμερικῆς;


Ὁ Σεβ. Ἀμερικῆς ἀπηύθυνε πρόσφατα ἕνα χαιρετισμὸν-προσευχὴν εἰς τὴν συγκέντρωσιν «Πορεία γιὰ τὴ ζωή», κίνημα ὑπὲρ τῶν δικαιωμάτων ἀγεννήτων βρεφῶν. Προεκάλεσεν ἐνδιαφέρον, ὡστόσον, ὄχι μόνον τὸ γεγονὸς τῆς κοινῆς συμπροσευχῆς, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀναφορὰ εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, πού ἐμβάζει εἰς τὴν σκέψιν: θὰ ἠδύνατο ἡ Παναγία νὰ ἐπιλέξη κάτι διαφορετικόν, τὸ ὁποῖον θὰ ἔθετεν εἰς διακινδύνευσιν τὴν σωτηρίαν; Δηλαδή ἠδύνατο νὰ ἀρνηθῆ; Ἄρα αὐτό δὲν εἶναι ἐπιχείρημα ὑπὲρ τῶν ἐκτρώσεων; Εἶναι ἡ Θεοτόκος παράδειγμα «αὐτονομίας τῶν γυναικῶν»; Δέν εἶναι αὐτεξούσιοι; Αὐτὰ ἀποδεικνύουν ὅτι χωλαίνει σοβαρῶς ἡ θεολογία τοῦ Σεβ. Ἀμερικῆς καίτοι Καθηγητὴς τῆς Θεολ. Σχολῆς Θεσσαλονίκης… Αἱ καλαὶ προθέσεις δὲν ἀρκοῦν, διότι ἐκτρέπουν τὸ κήρυγμα τῆς Ἐκκλησίας εἰς ἀκτιβισμὸν οἰκουμενιστικῆς ἀποχρώσεως. Παραθέτομεν μέρος τοῦ χαιρετισμοῦ του ἀπὸ τὴν ἀγγλικήν:

«Σήμερα, συγκεντρωνόμαστε σὲ ἀλληλεγγύη μὲ τοὺς Ἀδελφούς μας

Ἐπισκόπους τῆς Διάσκεψης τῶν Καθολικῶν Ἐπισκόπων τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν καὶ τῆς Συνέλευσης τῶν Κανονικῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς… ἐπιβεβαιώνουμε ἐπίσης τὸν σεβασμό μας στὴν αὐτονομία τῶν γυναικῶν. Εἶναι αὐτὲς ποὺ φέρουν τὴν ζωὴ στὸν κόσμο. Μὲ τὴν ἐνανθρώπησή Του, ὁ Κύριος, Θεὸς καὶ Σωτήρας μας Ἰησοῦς Χριστὸς προσέλαβε τὴν ἀνθρώπινη φύση, μέσω τῆς σύλληψής Του στὴν κοιλιὰ τῆς Παναγίας. Ἐπέλεξε ἐλεύθερα νὰ Τὸν φέρει στὸν κόσμο καὶ ὁ Θεὸς σεβάστηκε τὴν ἐλευθερία της. Μποροῦμε καὶ πρέπει νὰ ὑποστηρίξουμε τὴ ζωή, γεννημένη καὶ ἀγέννητη, μὲ τὸ δικό μας παράδειγμα ἄνευ ὅρων ἀγάπης. Πορευόμαστε ὄχι γιὰ ἐξαναγκασμό. Βαδίζουμε μὲ συμπόνια, μὲ ἐνσυναίσθηση, μὲ ἀγάπη. Ἂς προσευχηθοῦμε στὸν Κύριο. Κύριε, δεῖξε ἔλεος. Κύριε, μᾶς ἔδωσες τὴν εὐκαιρία νὰ προσφέρουμε αὐτὲς τὶς κοινὲς προσευχὲς ἀπὸ κοινοῦ καὶ ὑποσχέθηκες ὅτι, ὅταν συγκεντρωθοῦν δύο ἢ τρεῖς στὸ ὄνομά Σου, θὰ εἶσαι ἐπίσης ἐκεῖ. Ἐκπλήρωσε τώρα, Κύριε, Ἐσὺ ποὺ συνελήφθης στὴν κοιλιὰ τῆς Παναγίας μὲ τὴ δύναμη τοῦ Παναγίου Πνεύματός Σου, τὰ αἰτήματα τῶν δούλων Σου».

Ορθόδοξος Τύπος

https://orthodoxostypos.gr/%E1%BC%80%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%B9%CF%83%CF%84%E1%BD%B4%CF%82-%E1%BC%A2-%E1%BC%80%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%82-%E1%BD%81-%CF%83%CE%B5%CE%B2-%E1%BC%80/