Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021

Ανοικτή Επιστολή προς την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ                                                          28 Μαρτίου 2021

Διαμαρτυρία - Καταγγελία

ἐνώπιον τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ

ΚΑΤΑ

τῆς Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας

κ. Αἰκατερίνης Σακελλαροπούλου

Ἀξιότιμη κ. Πρόεδρε,

Κατ' ἀρχάς σᾶς εὔχομαι ὁλοψύχως ὑγεία καί μακροημέρευση γιά νά ἐπιτελεῖτε ἐπιτυχῶς καί ἀξίως τά ὑψηλά καθήκοντά Σας ἔναντι τῆς Πατρίδος καί τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, ἰδιαιτέρως μάλιστα ἐν μέσῳ τῶν πολλῶν καί μεγάλων δυσχερειῶν καί προκλήσεων τίς ὁποῖες ἀντιμετωπίζουμε.

Διά τῆς παρούσης Ἀνοικτῆς Ἐπιστολῆς πρός τήν ἐξοχότητά Σας ἐπιθυμοῦμε ἤ μᾶλλον εἴμεθα ὑποχρεωμένοι, διά λόγους συνειδήσεως, νά ἐκφράσουμε πρός τό σεβαστό πρόσωπό Σας, ὡς Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, τήν ἔντονη Διαμαρτυρία μας διά τό ἑξῆς γεγονός:

Κατά τόν ἐπίσημο ἑορτασμό τῆς Ἐθνικῆς μας Ἐπετείου, τῆς «25ης Μαρτίου 1821», ἡ ὁποία ἐφέτος εἶχε ἰδιαίτερη ἐπισημότητα λόγῳ τῆς συμπληρώσεως διακοσίων (200) ἐτῶν ἀπό τῆς κηρύξεως τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως (1821-2021), τόσο στήν προσφώνησή Σας ἐνώπιον τῶν ἐκπροσώπων τῶν Ἑλληνικῶν Ἀρχῶν καί τῶν φιλοξενουμένων ξένων Ἡγετῶν κατά τό παρατεθέν ἐπίσημο Δεῖπνο στό Προεδρικό Μέγαρο, ὅσον καί κατά τόν σύντομο χαιρετισμό Σας πρός τόν Ἑλληνικό Λαό, ἀμέσως μετά τήν ὁλοκλήρωση τῆς ἐπισήμου Στρατιωτικῆς Παρελάσεως, ἔμπροσθεν τοῦ Μνημείου τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτου καί τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου, ἀπεσιωπήσατε παντελῶς καί παρελείψατε οἱανδήποτε ἀναφορά στήν Χριστιανική Πίστη, ὑπέρ τῆς ὁποίας πρωτίστως καί ὁμοῦ ὑπέρ τῆς Ἐλευθερίας ἐπολέμησαν οἱ ἡρωϊκῶς ἀγωνισθέντες καί ἐνδόξως πεσόντες ἀείμνηστοι πρόγονοί μας. Καθώς ἐπίσης, οὐδέν ἀναφέρατε, τουλάχιστον κατά τήν πρώτη περίπτωση ὅπου εἴχατε καί ὅλην τήν χρονική ἄνεση, διά τήν ἀναμφισβήτητη, πανθομολογούμενη ὑπό τῶν πρωταγωνιστῶν τῆς Ἐπαναστάσεως καί ἀναντιρρήτως τεκμαιρομένη ἐκ τῶν ἱστορικῶν πηγῶν μεγίστη προσφορά τῆς ἐθναρχούσης Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον) στόν Ἀγώνα τῆς Ἐλευθερίας τῶν ὑποδούλων Ἑλλήνων.

ΕΠΕΙΔΗ, τά ἀνωτέρω συνιστοῦν δεινή προσβολή τῆς ἱστορικῆς Ἀληθείας καί ἀσύγγνωστη στάση ἀγνωμοσύνης καί περιφρονήσεως τῆς κατά τόν ὁμότεχνό Σας ἀείμνηστο Νικόλαο Σαρίπολον σώτειρος τοῦ Ἑλληνισμοῦ, Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (σημ. ἡμ.: ὑπ' αὐτοῦ ἐλέχθη, κατά τήν Ἐθνοσυνέλευση τοῦ 1864, μετ' ἐμφάσεως ἡ φράση «Ἐσώθημεν διὰ τῆς Ἐκκλησίας!»), ἡ ὁποία μάλιστα, πέραν τῶν ἄλλων, διέθεσε ἑκατόμβες Κληρικῶν καί μοναχῶν στό βωμό τῆς Ἐλευθερίας τοῦ Γένους καί ἔχει νά ἐπιδείξει χιλιάδες Νεομαρτύρων ὡς ἱερόν καί σωτηριῶδες διά τό Γένος ἀνάχωμα στούς βιαίους ἐξισλαμισμούς, μοιραίως δέ κατ' ἐπέκτασιν, δι' ἐκείνην τήν ἐποχήν, καί ἐκτουρκισμούς τῶν ὑποδούλων Ἑλλήνων.

ΕΠΕΙΔΗ, ἐπίσης, τά ἀνωτέρω, διά τῆς ἀδικαιολογήτου  ἀποσιωπήσεως καί ἀδοκήτου παραλείψεως, συνιστοῦν παραχάραξη τῆς Ἱστορίας, καθόσον κατά τήν μαρτυρία τῶν πρωταγωνιστῶν τῆς Ἐπαναστάσεως ὁ ἱερός αὐτῶν Ἀγών ἐδόθη πρῶτον ὑπέρ τῆς Πίστεως καί ἔπειτα ὑπέρ τῆς Πατρίδος.

Σχετικῶς, ἀρκοῦν ἐν προκειμένω δύο ἀψευδεῖς μαρτυρίες, μία ἐκ τῆς ἀπαρχῆς καί μία ἐκ τῆς χρονικῆς περιόδου μετά τήν ὁλοκλήρωσιν τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως ἐκ δύο ἀξιοπίστων μαρτύρων τῆς ἱστορικῆς Ἀληθείας προερχομένων, τοῦ Ἀλεξάνδρου Ὑψηλάντου, Ἀρχηγοῦ τῆς «Φιλικῆς Ἐταιρείας» καί τοῦ κορυφαίου τῶν Ἀγωνιστῶν Θεοδώρου Κολοκοτρώνη.

Ὁ μέν πρῶτος, στήν Προκήρυξη τῆς Ἐπαναστάσεως, ἀπό τό Ἰάσιο τῆς Μολδοβλαχίας τόν Φεβρουάριο τοῦ 1821, μέ τόν χαρακτηριστικόν τίτλο «Μάχου ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος», μεταξύ ἄλλων ἀναφέρει:

 "Εἶναι καιρός νά ἀποτινάξωμεν τόν ἀφόρητον τοῦτον Ζυγόν, νά ἐλευθερώσωμεν τήν Πατρίδα, νά κρημνίσωμεν ἀπό τά νέφη τήν ἡμισέληνον, νά ὑψώσωμεν τό Σημεῖον, δι' οὗ πάντοτε νικῶμεν! λέγω τόν Σταυρόν, καί οὕτω νά ἐκδικήσωμεν τήν Πατρίδα, καί τήν Ὀρθόδοξον ἡμῶν Πίστιν ἀπό τήν ἀσεβῆ τῶν ἀσεβῶν καταφρόνησιν".

Ὁ δέ δεύτερος, κατά τήν ἱστορική Ὁμιλία του πρός τούς μαθητές στήν Πνύκα, τήν 7ην Ὀκτωβρίου τοῦ 1838, χαρακτηριστικῶς ἀναφέρει:

"Παιδιά μου,....Πρέπει νά φυλάξετε τήν πίστη σας καί νά τήν  στερεώσετε, διότι, ὅταν ἐπιάσαμε τά ἅρματα εἴπαμε πρῶτα ὑπέρ Πίστεως καί ἔπειτα ὑπέρ Πατρίδος. Ὅλα τά ἔθνη τοῦ κόσμου ἔχουν καί φυλάττουν μία Θρησκεία. Καί αὐτοί, οἱ Ἑβραῖοι, οἱ ὁποῖοι κατατρέχοντο καί μισοῦντο ἀπό ὅλα τά ἔθνη, μένουν σταθεροί εἰς τήν πίστη τους.".

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω, ζητοῦμε νά ἀποκαταστήσετε τήν ἱστορική ἀλήθεια καί νά ἀποδώσετε μέ τήν πρώτην εὐκαιρίαν τόν ὀφειλόμενον, ὡς ἐκ τῆς ἰδιότητός Σας καί δή ὡς πρώτης Ἑλληνίδος καί Χριστιανῆς πολίτου αὐτῆς τῆς Χώρας, σεβασμόν καί ἀναγνώριση στήν Πίστη τοῦ κατά πλειοψηφίαν θρησκεύοντος Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Λαοῦ καθώς καί τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησία, ἡ Παράδοση τῆς Ὁποίας ἀποτελεῖ ἐπί μακράν σειράν αἰώνων σημαῖνον στοιχεῖο καί χαρακτηριστικόν γνώρισμα τῆς πολιτιστικῆς ταυτότητος τῶν Ἑλλήνων και τῆς πνευματικῆς ἰδιοπροσωπείας τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Στήν παροῦσα Ἀνοικτή Ἐπιστολή δίνουμε μετά λύπης καί τό χαρακτηριστικόν τῆς Καταγγελίας, διότι ὡς Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ὀρκισθήκατε, κατά τήν ἀνάληψη τῶν ὑψηλῶν καθηκόντων Σας, ἐπί τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου τήν πιστή τήρηση τοῦ Συντάγματος τῆς Ἑλλάδος, τό ὁποῖον ὅμως πολυτρόπως προβλέπει τόν σεβασμό στήν ἐπικρατοῦσα Θρησκεία τῶν Ἑλλήνων καί κατά συνέπειαν καί μείζονα λόγο τήν ἀπόδοση τῆς δεούσης τιμῆς, ἀναγνωρίσεως καί σεβασμοῦ στήν Χριστιανική Πίστη.

Ἀξιότιμη Κυρία Πρόεδρε,

Τελευταίως συμβαίνουν πολλά τά ὁποῖα δέν διατιθέμεθα νά ἀνεχθοῦμε περαιτέρω, ὅπως εἶναι ἡ προβαλλομένη καί προωθουμένη, εὐκαίρως - ἀκαίρως, ἐθνομηδενιστική καί ἐθνοαποδομητική προπαγάνδα ἐκ μέρους διαφόρων φορέων, πολιτικῶν προσώπων ἀλλά καί θεσμικῶν ἐκπροσώπων. Εἰς αὐτά ἔρχεται νά προστεθεῖ, ὡς ἐπιπλέον δεινή πρόκληση, ἡ περιφρόνηση καί ἀπαξίωση τῆς Πίστεως, τῆς Ἐκκλησίας καί Θρησκείας τῶν Πατέρων μας καθώς καί τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ συγχρόνου Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, ἡ ὁποία εἶναι ἀδύνατον νά γίνει ἀποδεκτή.

Εὐελπιστοῦμε καί ἀναμένουμε συντόμως νά θεραπευθεῖ ἡ ὡς μή ὤφειλε σημειωθεῖσα παράλειψη καί ἀποσιώπηση τῆς ἱστορικῆς Ἀληθείας, ὡς περιφρόνηση πρός τήν Πίστη τῶν Χριστιανῶν Ἑλλήνων Πολιτῶν καί πρός τήν προϋπάρχουσα τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία, μέ ἐνδεδειγμένες πρωτοβουλίες καί κατάλληλες ἐνέργειές Σας.

Μετά τιμῆς

Δημήτριος Ἰ. Κάτσουρας

Θεολόγος - φ. Πολιτικῆς Ἐπιστήμης & Διεθνῶν Σχέσεων

κάτοικος Κορίνθου