Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021

ΔΗΛΩΣΗ- ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΔΗΛΩΣΗ- ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εάν θέλετε να αρνηθείτε τα τεστ για εσάς ή τα παιδιά σας ή το εμβόλιο μπορείτε και είναι δικαίωμα σας.

 Συμπληρώνετε την παρακάτω επιστολή και την κοινοποιείται στον σαδιστή - φασίστα που θέλει να σας υποχρεώσει..


ΔΗΛΩΣΗ- ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 

Ο   κάτωθι   δηλών/-ούσα………………………………σας γνωστοποιώ/δηλώνω   τη σαφή και απαρέγκλιτη εναντίωσή μου σε ιατρικές πράξεις, χωρίς την έγκυρη και σαφή συγκατάθεσή μου. Επικαλούμαι     με   το   παρόν   τα   δικαιώματά   μου   ως   πολίτης,   λήπτης υπηρεσιών υγείας και υποκείμενο ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, απορρέοντα εκ των:

 

1. Άρθρο 5 του Συντάγματος της Ελλάδας.

 

2. Άρθρο 12 του Ν. 3418/2005 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας).

 

3. Άρθρο 338 του Ν. 4512/2018

 

4. Ν.  2619/1998  (Κύρωση  της  Σύμβασης του   Συμβουλίου της Ευρώπης   –   Οβιέδο   1997-  για   την   προστασία   των   Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Αξιοπρέπειας του ατόμου σε σχέση με τις εφαρμογές της Βιολογίας και της Ιατρικής με την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 του Συντάγματος).

 

5. Ν. 4624/2019 και την Ευρωπαϊκή Σύσταση  CM/Rec  (2019)2 για την προστασία των δεδομένων υγείας.

 

6. Τη Διακήρυξη του  WMA  (Παγκόσμιου Ιατρικού Συλλόγου) Της Λισαβόνας για τα Δικαιώματα του Ασθενούς όπου περιλαμβάνεται και το δικαίωμα του αυτοκαθορισμού. Σύμφωνα δε με το προοίμιο της οποίας «Οι γιατροί και άλλα άτομα ή φορείς που εμπλέκονται στην   παροχή   υγειονομικής   περίθαλψης,   έχουν   κοινή   ευθύνη   να αναγνωρίζουν και να διατηρούν αυτά τα δικαιώματα. Κάθε φορά που   η   νομοθεσία,  η   κυβερνητική  δράση  ή  οποιαδήποτε άλλη διοίκηση ή ίδρυμα αρνείται αυτά τα δικαιώματα στους ασθενείς, οι γιατροί πρέπει να αναζητήσουν τα κατάλληλα μέσα για να τους τα εξασφαλίσουν ή να τα αποκαταστήσουν».

 

7. Το   Διεθνή   Κώδικα   Ιατρικής   Ηθικής   του  WMA  (Παγκόσμιου Ιατρικού Συλλόγου) και τα περιγραφόμενα  σε αυτόν καθήκοντα του ιατρού.

 

Ο/Η δηλών-ούσα

 

Ονοματεπώνυμο