Σάββατο 18 Μαΐου 2019

Χριστὸς Ἀνέστη! Σήμερα 19/05/2019 εορτάζουν: Κυριακή του Παραλύτου...

Χριστὸς Ἀνέστη!


Σήμερα 19/05/2019 εορτάζουν:
Απολυτίκια και κοντάκια της ημέρας

19 Μαΐου 2019

Ἦχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε.

Τετράς θεοφόρητος, Ἱεραρχῶν ἱερῶν, Τριάδα τὴν ἂκτιστον, κατ’ ἐναντίον ἐχθρῶν, πανσόφως ἐκήρυξε, Πατρίκιος ὁ τῆς Προύσης, θεηγόρος ποιμάντωρ, Ἀκάκιος σὺν Μενάνδρῳ, καὶ Πολύαινος ἃμα· διὸ καὶ ὡς ἀθλήσαντες, δόξης ἠξιώθησαν.