Τρίτη 21 Μαΐου 2019

Χριστὸς Ἀνέστη! Σήμερα 22/05/2019 εορτάζουν: Μεσοπεντηκοστή Άγιος Βασιλίσκος Μνήμη της Β' Αγίας Οικουμενικής Συνόδου...

Χριστὸς Ἀνέστη!


Απολυτίκια και κοντάκια της ημέρας

22 Μαΐου 2019

Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Ὡς βασίλειον δῶρον καὶ θῦμα ἅγιον, τῷ Βασιλεῖ τῶν αἰώνων καὶ ἀθλοθέτῃ Θεῷ, δι’ ἀθλήσεως στερρᾶς προσήχθης ἔνδοξε· σὺ γὰρ τὴν πλάνην καθελὼν, στρατιώτης εὐκλεὴς, πανεύφημε Βασιλίσκε, τῆς ἀληθείας ἐδείχθης, Χριστῷ πρεσβεύων ὑπὲρ πάντων ἡμῶν.