Κυριακή 26 Μαΐου 2019

Χριστὸς Ἀνέστη! Σήμερα 27/05/2019 εορτάζουν: Άγιος Ελλάδιος Άγιος Θεράπων Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος...

Χριστὸς Ἀνέστη!
Απολυτίκια και κοντάκια της ημέρας

27 Μαΐου 2019

Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.

Ἐκ γῆς ὁ καλέσας σε πρὸς οὐρανίους μονάς, τηρεῖ καὶ μετὰ θάνατον ἀδιαλώβητον τὸ σκῆνός σου ὅσιε. Σὺ γὰρ ἐν τῇ Ἀσία ὡς αἰχμάλωτος ἤχθης, ἔνθα καὶ ὠκειώθης τῷ Χριστῷ Ἰωάννη. Αὐτὸν οὖν ἱκέτευε, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.